订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第十七 九思
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì shí qī   jiǔ sī 
楚  辭 卷   第 十  七   九  思 

fénɡ yóu 
逢   尤  


bēi xī chóu , āi xī yōu , 
悲  兮 愁   , 哀 兮 憂  , 


tiān shēnɡ wǒ xī dɑnɡ àn shí , bèi zhuó zèn xī xū huò yóu 。 
天   生    我 兮 當   闇 時  , 被  諑   譖  兮 虛 獲  尤  。 


xīn fán kuì xī yì wú liáo , yǎn zǎi jià xī chū xì yóu 。 
心  煩  憒  兮 意 無 聊   , 嚴  載  駕  兮 出  戲 游  。 


zhōu bā jí xī lì jiǔ zhōu , qiú xuān yuán xī suǒ zhònɡ huá 。 
周   八 極 兮 歷 九  州   , 求  軒   轅   兮 索  重    華  。 


shì jì zhuó xī yuǎn miǎo miǎo , wò pèi jiǔ xī zhōnɡ lù chú 。 
世  既 卓   兮 遠   眇   眇   , 握 佩  玖  兮 中    路 躇  。 


yán jiù yáo xī jiàn diǎn mó , yì fēnɡ hòu xī shòu ruì tú 。 
羨  咎  繇  兮 建   典   謨 , 懿 風   后  兮 受   瑞  圖 。 


mǐn yú mìnɡ xī zāo liù jí , wěi yù zhì xī yū ní tu 。 
愍  余 命   兮 遭  六  極 , 委  玉 質  兮 於 泥 塗 。 


jù zhānɡ huánɡ xī qū lín zé , bù pínɡ yínɡ xī xínɡ qiū ā  。 
遽 傽    遑    兮 驅 林  澤 , 步 屏   營   兮 行   丘  阿 。 


chē yuè zhé xī mǎ huī tuí , chǔn chànɡ lì xī tì pānɡ duò 。 
車  軏  折  兮 馬 虺  頹  , 惷   悵    立 兮 涕 滂   沲  。 


sī dīnɡ wén xī shènɡ mínɡ zhé , āi pínɡ chà xī mí miù yú 。 
思 丁   文  兮 聖    明   哲  , 哀 平   差  兮 迷 謬  愚 。 


lǚ fù ju xī yīn zhōu xìnɡ , jì pǐ zhuān xī yǐnɡ wú xū 。 
呂 傅 舉 兮 殷  周   興   , 忌 嚭 專    兮 郢   吳 虛 。 


yǎnɡ chánɡ tàn xī qì yē jié , yì wēn jué xī shì fù sū 。 
仰   長    歎  兮 氣 噎 結  , 悒 殟  絕  兮 咶  復 蘇 。 


hǔ sì zhènɡ xī yū tínɡ zhōnɡ , chái lánɡ dòu xī wǒ zhī yú 。 
虎 兕 爭    兮 於 廷   中    , 豺   狼   鬥  兮 我 之  隅 。 


yún wù huì xī rì mínɡ huì , piāo fēnɡ qǐ xī yánɡ chén āi 。 
雲  霧 會  兮 日 冥   晦  , 飄   風   起 兮 揚   塵   埃 。 


zǒu chànɡ wǎnɡ xī zhà dōnɡ xī , yù cuàn fú xī qí yān rú ? 
走  鬯    罔   兮 乍  東   西 , 欲 竄   伏 兮 其 焉  如 ? 


niàn linɡ ɡuī xī yù zhònɡ shēn , yuàn jié jié xī ɡé wú yóu 。 
念   靈   閨  兮 隩 重    深   , 願   竭  節  兮 隔 無 由  。 


wànɡ jiù bānɡ xī lù wēi suí , yōu xīn qiāo xī zhì qín qú 。 
望   舊  邦   兮 路 逶  隨  , 憂  心  悄   兮 志  勤  劬 。 


hún qiónɡ qiónɡ xī bù huánɡ mèi , mù mò mò xī wù zhōnɡ cháo 。 
魂  煢    煢    兮 不 遑    寐  , 目 眽 眽 兮 寤 終    朝   。 
yuàn shànɡ 
怨   上    


lìnɡ yǐn xī áo áo , qún sī xī nóu nóu 。 
令   尹  兮 謷 謷 , 群  司 兮 譨  譨  。 


āi zāi xī hù hù , shànɡ xià xī tónɡ liú 。 
哀 哉  兮 淈 淈 , 上    下  兮 同   流  。 


shū lěi xī màn yǎn , fānɡ xiāo xī cuò kū 。 
菽  藟  兮 蔓  衍  , 芳   虈   兮 挫  枯 。 


zhū zǐ xī zá luàn , cénɡ mò xī bié zhū 。 
朱  紫 兮 雜 亂   , 曾   莫 兮 別  諸  。 


yǐ cǐ xī yán xué , yǒnɡ sī xī yǎo yōu 。 
倚 此 兮 巖  穴  , 永   思 兮 窈  悠  。 


jiē huái xī xuàn huò , yònɡ zhì xī bù zhāo 。 
嗟  懷   兮 眩   惑  , 用   志  兮 不 昭   。 


jiānɡ sànɡ xī yù dòu , yí shī xī niǔ shū 。 
將    喪   兮 玉 斗  , 遺 失  兮 鈕  樞  。 


wǒ xīn xī jiān áo , wéi shì xī yònɡ yōu 。 
我 心  兮 煎   熬 , 惟  是  兮 用   憂  。 


jìn è  xī jiǔ xún , tuì ɡù xī pénɡ wù 。 
進  惡 兮 九  旬  , 退  顧 兮 彭   務 。 


nǐ sī xī èr zōnɡ , wèi zhī xī suǒ tóu 。 
擬 斯 兮 二 蹤   , 未  知  兮 所  投  。 


yáo yín xī zhōnɡ yě , shànɡ chá xī xuán jī 。 
謠  吟  兮 中    野 , 上    察  兮 璇   璣 。 


dà huǒ xī xī nì , shè tí xī yùn dī 。 
大 火  兮 西 睨 , 攝  提 兮 運  低 。 


léi tínɡ xī lánɡ kē , báo xiàn xī fēi fēi 。 
雷  霆   兮 硠   礚 , 雹  霰   兮 霏  霏  。 


bēn diàn xī ɡuānɡ huǎnɡ , liánɡ fēnɡ xī chuànɡ qī 。 
奔  電   兮 光    晃    , 涼    風   兮 愴     悽 。 


niǎo shòu xī jīnɡ hài , xiānɡ cónɡ xī sù qī 。 
鳥   獸   兮 驚   駭  , 相    從   兮 宿 棲 。 


yuān yānɡ xī yōnɡ yōnɡ , hú li xī méi méi 。 
鴛   鴦   兮 噰   噰   , 狐 狸 兮 徾  徾  。 


āi wú xī jiè tè , dú chu xī wǎnɡ yī 。 
哀 吾 兮 介  特 , 獨 處  兮 罔   依 。 


lóu ɡū xī mínɡ dōnɡ , máo jié xī hào xī 。 
螻  蛄 兮 鳴   東   , 蟊  蠽  兮 號  西 。 


cì yuán xī wǒ chánɡ , zhú rù xī wǒ huái 。 
蛓 緣   兮 我 裳    , 蠋  入 兮 我 懷   。 


chónɡ zhì xī jiá yú , chóu chànɡ xī zì bēi 。 
蟲    豸  兮 夾  余 , 惆   悵    兮 自 悲  。 


zhù lì xī dāo dá , xīn jié hú xī zhé cuī 。 
佇  立 兮 忉  怛 , 心  結  縎 兮 折  摧  。 
jí shì 
疾 世  


zhōu pái huái xī hàn zhǔ , qiú shuǐ shén xī linɡ nǚ 。 
周   徘  徊   兮 漢  渚  , 求  水   神   兮 靈   女 。 


jiē cǐ ɡuó xī wú liánɡ , méi nǚ qū xī lián lóu 。 
嗟  此 國  兮 無 良    , 媒  女 詘 兮 謰   謱  。 


yàn què liè xī wá huàn , qú yù mínɡ xī ɡuō yú 。 
鴳  雀  列  兮 譁 讙   , 鴝 鵒 鳴   兮 聒  余 。 


bào zhāo huá xī bǎo zhānɡ , yù xuàn yù xī mò qǔ 。 
抱  昭   華  兮 寶  璋    , 欲 衒   鬻 兮 莫 取 。 


yán xuán mài xī běi cú , jiào wǒ yǒu xī pèi ǒu 。 
言  旋   邁  兮 北  徂 , 叫   我 友  兮 配  耦 。 


rì yīn yì xī wèi ɡuānɡ , qù xiāo tiǎo xī mí dǔ 。 
日 陰  曀 兮 未  光    , 闃 睄   窕   兮 靡 睹 。 


fēn zǎi qū xī ɡāo chí , jiānɡ zī xún xī huánɡ xī 。 
紛  載  驅 兮 高  馳  , 將    諮 詢  兮 皇    羲 。 


zūn hé ɡāo xī zhōu liú , lù biàn yì xī shí ɡuāi 。 
遵  河 皋  兮 周   流  , 路 變   易 兮 時  乖   。 


lì cānɡ hǎi xī dōnɡ yóu , mù ɡuàn yù xī tiān chí 。 
濿 滄   海  兮 東   游  , 沐 盥   浴 兮 天   池  。 


fǎnɡ tài hào xī dào yào , yún mí ɡuì xī rén yì 。 
訪   太  昊  兮 道  要  , 云  靡 貴  兮 仁  義 。 


zhì xīn lè xī fǎn zhēnɡ , jiù zhōu wén xī bīn qí 。 
志  欣  樂 兮 反  征    , 就  周   文  兮 邠  歧 。 


bǐnɡ yù yīnɡ xī jié shì , rì yù mù xī xīn bēi 。 
秉   玉 英   兮 結  誓  , 日 欲 暮 兮 心  悲  。 


wéi tiān lù xī bú zài , bèi wǒ xìn xī zì wéi 。 
惟  天   祿 兮 不 再  , 背  我 信  兮 自 違  。 


yú lǒnɡ duī xī dù mò , ɡuò ɡuì chē xī hé lí 。 
踰 隴   堆  兮 渡 漠 , 過  桂  車  兮 合 黎 。 


fù kūn shān xī zhí lù , cónɡ yǎnɡ áo xī qī chí 。 
赴 崑  山   兮 馽  騄 , 從   卬   遨 兮 棲 遲  。 


shǔn yù yè xī zhǐ kě , niè zhī huá xī liáo jī 。 
吮   玉 液 兮 止  渴 , 齧  芝  華  兮 療   饑 。 


jū liáo kuò xī xiǎn chóu , yuǎn liánɡ chānɡ xī jǐ mí 。 
居 嵺   廓  兮 尠   疇   , 遠   梁    昌    兮 幾 迷 。 


wànɡ jiānɡ hàn xī huò ruò , xīn jǐn juàn xī shānɡ huái 。 
望   江    漢  兮 濩  渃  , 心  緊  絭   兮 傷    懷   。 


shí pò pò xī qiě dàn , chén mò mò xī wèi xī 。 
時  昢 昢 兮 且  旦  , 塵   莫 莫 兮 未  晞 。 


yōu bù xiá xī qǐn shí , zhā zēnɡ tàn xī rú léi 。 
憂  不 暇  兮 寢  食  , 吒  增   歎  兮 如 雷  。 
mǐn shànɡ 
憫  上    


āi shì xī lù lù , jiàn jiàn xī ài wō 。 
哀 世  兮 睩 睩 , 諓   諓   兮 嗌 喔 。 


zhònɡ duō xī ā  mèi , wěi mí xī chénɡ sú 。 
眾    多  兮 阿 媚  , 骫  靡 兮 成    俗 。 


tān wǎnɡ xī dǎnɡ bǐ , zhēn liánɡ xī qiónɡ dú 。 
貪  枉   兮 黨   比 , 貞   良    兮 煢    獨 。 


hú cuàn xī zhǐ jí , tí jí xī wéi wò 。 
鵠 竄   兮 枳  棘 , 鵜 集 兮 帷  幄 。 


jì rú xī qīnɡ cōnɡ , ɡǎo běn xī wěi luò 。 
蘮 蕠 兮 青   蔥   , 槁  本  兮 萎  落  。 


dǔ sī xī wěi huò , xīn wéi xī ɡé cuò 。 
睹 斯 兮 偽  惑  , 心  為  兮 隔 錯  。 


qūn xún xī pǔ sǒu , lǜ bǐ xī zhěn mò 。 
逡  巡  兮 圃 藪  , 率 彼 兮 畛   陌 。 


chuān ɡǔ xī yuān yuān , shān niè xī è  è  。 
川    谷 兮 淵   淵   , 山   峊  兮 峉 峉 。 


cónɡ lín xī yín yín , zhū zhēn xī yuè yuè 。 
叢   林  兮 崟  崟  , 株  榛   兮 岳  岳  。 


shuānɡ xuě xī cuǐ ái , bīnɡ dònɡ xī luò zé 。 
霜     雪  兮 漼  溰 , 冰   凍   兮 洛  澤 。 


dōnɡ xī xī nán běi , wǎnɡ suǒ xī ɡuī báo 。 
東   西 兮 南  北  , 罔   所  兮 歸  薄  。 


bì yìn xī kū shù , pú fú xī yán shí 。 
庇 廕  兮 枯 樹  , 匍 匐 兮 巖  石  。 


quán jú xī hán jú shù , dú chu xī zhì bù shēn 。 
踡   跼 兮 寒  局 數  , 獨 處  兮 志  不 申   。 


nián chǐ jìn xī mìnɡ pò cù , kuí lěi jǐ cuī xī chánɡ kùn rǔ 。 
年   齒  盡  兮 命   迫 促 , 魁  壘  擠 摧  兮 常    困  辱 。 


hán yōu qiánɡ lǎo xī chóu wú lè 。 
含  憂  強    老  兮 愁   無 樂 。 


xū fà nínɡ cuì xī piǎo bìn bái , sī linɡ zé xī yì ɡāo mù 。 
鬚 髮 薴   悴  兮 顠   鬓  白  , 思 靈   澤 兮 一 膏  沐 。 


huái lán yīnɡ xī bǎ qiónɡ ruò , dài tiān mínɡ xī lì zhí zhú 。 
懷   蘭  英   兮 把 瓊    若  , 待  天   明   兮 立 躑  躅  。 


yún mēnɡ mēnɡ xī diàn tiáo shuò , ɡū cí jīnɡ xī mínɡ xǔ xǔ 。 
雲  蒙   蒙   兮 電   鯈   爍   , 孤 雌 驚   兮 鳴   呴 呴 。 


sī fú yù xī ɡān qiē bāo , fèn yuān yì xī shú sù ɡào 。 
思 怫 鬱 兮 肝  切  剝  , 忿  悁   悒 兮 孰  訴 告  。 
zāo è  
遭  厄 


dào qū zǐ xī zāo è  , shěn wánɡ ɡōnɡ xī xiānɡ mì 。 
悼  屈 子 兮 遭  厄 , 沈   王   躬   兮 湘    汨 。 


hé chǔ ɡuó xī nán huà , qì hū jīn xī bú yì 。 
何 楚  國  兮 難  化  , 迄 乎 今  兮 不 易 。 


shì mò zhì xī ɡāo qiú , jìnɡ nìnɡ yú xī chán xì xì 。 
士  莫 志  兮 羔  裘  , 競   佞   諛 兮 讒   鬩 鬩 。 


zhǐ zhènɡ yì xī wéi qǔ , zǐ yù bì xī wéi shí 。 
指  正    義 兮 為  曲 , 訿 玉 璧 兮 為  石  。 


chī diāo yóu xī huá wū , jùn yí qī xī chái cù 。 
殦  鵰   游  兮 華  屋 , 鵕  鸃 棲 兮 柴   蔟 。 


qǐ fèn xùn xī bēn zǒu , wéi qún xiǎo xī xià ɡòu 。 
起 奮  迅  兮 奔  走  , 違  群  小   兮 謑  訽  。 


zǎi qīnɡ yún xī shànɡ shēnɡ , shì zhāo mínɡ xī suǒ chu 。 
載  青   雲  兮 上    昇    , 適  昭   明   兮 所  處  。 


niè tiān qú xī chánɡ qū , zhǒnɡ jiǔ yánɡ xī xì tānɡ 。 
躡  天   衢 兮 長    驅 , 踵    九  陽   兮 戲 蕩   。 


yuè yún hàn xī nán jì , mò yú mǎ xī hé ɡǔ 。 
越  雲  漢  兮 南  濟 , 秣 余 馬 兮 河 鼓 。 


yún ní fēn xī àn yì , cān chén huí xī diān dǎo 。 
雲  霓 紛  兮 晻 翳 , 參  辰   回  兮 顛   倒  。 


fénɡ liú xīnɡ xī wèn lù , ɡù wǒ zhǐ xī cónɡ zuǒ 。 
逢   流  星   兮 問  路 , 顧 我 指  兮 從   左  。 


yínɡ jū zī xī zhí chí , yù zhě mí xī shī ɡuǐ 。 
俓   娵 觜 兮 直  馳  , 御 者  迷 兮 失  軌  。 


suí tī dá xī xié zào , yǔ rì yuè xī shū dào 。 
遂  踢 達 兮 邪  造  , 與 日 月  兮 殊  道  。 


zhì yù jué xī ān rú , āi suǒ qiú xī bù ǒu 。 
志  閼 絕  兮 安 如 , 哀 所  求  兮 不 耦 。 


pān tiān jiē xī xià shì , jiàn yān yǐnɡ xī jiù yǔ 。 
攀  天   階  兮 下  視  , 見   鄢  郢   兮 舊  宇 。 


yì xiāo yáo xī yù ɡuī , zhònɡ huì shènɡ xī tà tà 。 
意 逍   遙  兮 欲 歸  , 眾    穢  盛    兮 沓 沓 。 


sī ɡěnɡ yì xī jié qū , tì liú lán xī rú yǔ 。 
思 哽   饐 兮 詰  詘 , 涕 流  瀾  兮 如 雨 。 
dào luàn 
悼  亂   


jiē jiē xī bēi fū , yáo luàn xī fēn ná 。 
嗟  嗟  兮 悲  夫 , 殽  亂   兮 紛  拏 。 


máo sī xī tónɡ zōnɡ , ɡuàn jù xī ɡònɡ qú 。 
茅  絲 兮 同   綜   , 冠   屨 兮 共   絇 。 


dū wàn xī shì yàn , zhōu shào xī fù chú 。 
督 萬  兮 侍  宴  , 周   邵   兮 負 蒭  。 


bái lónɡ xī jiàn shè , linɡ ɡuī xī zhí jū 。 
白  龍   兮 見   射  , 靈   龜  兮 執  拘 。 


zhònɡ ní xī kùn è  , jù yǎn xī yōu qiú 。 
仲    尼 兮 困  厄 , 鄒 衍  兮 幽  囚  。 


yī yú xī niàn zī , bēn dùn xī yǐn jū 。 
伊 余 兮 念   茲 , 奔  遁  兮 隱  居 。 


jiānɡ shēnɡ xī ɡāo shān , shànɡ yǒu xī hóu yuán 。 
將    升    兮 高  山   , 上    有  兮 猴  猿   。 


yù rù xī shēn ɡǔ , xià yǒu xī huī shé 。 
欲 入 兮 深   谷 , 下  有  兮 虺  蛇  。 


zuǒ jiàn xī mínɡ jú , yòu dǔ xī hū xiāo 。 
左  見   兮 鳴   鵙 , 右  睹 兮 呼 梟   。 


huánɡ jì xī shī qì , yǒnɡ yuè xī jù tiào 。 
惶    悸 兮 失  氣 , 踊   躍  兮 距 跳   。 


biàn xuán xī zhōnɡ yuán , yǎnɡ tiān xī zēnɡ tàn 。 
便   旋   兮 中    原   , 仰   天   兮 增   歎  。 


jiān kuǎi xī yě mǎnɡ , huán wěi xī qiān mián 。 
菅   蒯   兮 野 莽   , 雚   葦  兮 仟   眠   。 


lù qī xī duàn duàn , tuàn mò xī yín yín 。 
鹿 蹊 兮 躖   躖   , 貒   貉 兮 蟫  蟫  。 


zhān yào xī xuān xuān , chún yā xī zhēn zhēn 。 
鸇   鷂  兮 軒   軒   , 鶉   鵪 兮 甄   甄   。 


āi wǒ xī ɡuǎ dú , mí yǒu xī qí lún 。 
哀 我 兮 寡  獨 , 靡 有  兮 齊 倫  。 


yì yù xī shěn yín , pò rì xī huánɡ hūn 。 
意 欲 兮 沈   吟  , 迫 日 兮 黃    昏  。 


xuán hè xī ɡāo fēi , cénɡ shì xī qīnɡ mínɡ 。 
玄   鶴 兮 高  飛  , 曾   逝  兮 青   冥   。 


qiānɡ ɡēnɡ xī jiē jiē , shān què xī yīnɡ yīnɡ 。 
鶬    鶊   兮 喈  喈  , 山   鵲  兮 嚶   嚶   。 


hónɡ lú xī zhèn chì , ɡuī yàn xī yú zhēnɡ 。 
鴻   鸕 兮 振   翅  , 歸  鴈  兮 于 征    。 


wú zhì xī jiào wù , huái wǒ xī shènɡ jīnɡ 。 
吾 志  兮 覺   悟 , 懷   我 兮 聖    京   。 


chuí xǐ xī jiānɡ qǐ , zhù sì xī xū mínɡ 。 
垂   屣 兮 將    起 , 跓  竢 兮 須 明   。 
shānɡ shí 
傷    時  


wéi hào tiān xī zhāo linɡ , yánɡ qì fā xī qīnɡ mínɡ 。 
惟  昊  天   兮 昭   靈   , 陽   氣 發 兮 清   明   。 


fēnɡ xí xí xī hé xuān , bǎi cǎo ménɡ xī huá rónɡ 。 
風   習 習 兮 和 煖   , 百  草  萌   兮 華  榮   。 


jǐn tú mào xī fú shū , hénɡ zhǐ diāo xī yínɡ mǐnɡ 。 
堇  荼 茂  兮 扶 疏  , 蘅   芷  彫   兮 瑩   嫇   。 


mǐn zhēn liánɡ xī yù hài , jiānɡ yāo zhé xī suì mí 。 
愍  貞   良    兮 遇 害  , 將    夭  折  兮 碎  糜 。 


shí hùn hùn xī jiāo zàn , āi dɑnɡ shì xī mò zhī 。 
時  混  混  兮 澆   饡  , 哀 當   世  兮 莫 知  。 


lǎn wǎnɡ xī xī jùn yàn , yì qū rǔ xī xì lèi 。 
覽  往   昔 兮 俊  彥  , 亦 詘 辱 兮 係 纍  。 


ɡuǎn shù fù xī zhì ɡù , bǎi mào yì xī chuán mài 。 
管   束  縛 兮 桎  梏 , 百  貿  易 兮 傳    賣  。 


zāo huán miù xī shí ju , cái dé yònɡ xī liè shī 。 
遭  桓   繆  兮 識  舉 , 才  德 用   兮 列  施  。 


qiě cónɡ rónɡ xī zì wèi , wán qín shū xī yóu xì 。 
且  從   容   兮 自 慰  , 玩  琴  書  兮 游  戲 。 


pò zhōnɡ ɡuó xī zé xiá , wú yù zhī xī jiǔ yí 。 
迫 中    國  兮 迮 狹  , 吾 欲 之  兮 九  夷 。 


chāo wǔ lǐnɡ xī cuó é  , ɡuān fú shí xī cuī wéi 。 
超   五 嶺   兮 嵯  峨 , 觀   浮 石  兮 崔  嵬  。 


zhì dān shān xī yán yě , tún yú chē xī huánɡ zhī 。 
陟  丹  山   兮 炎  野 , 屯  余 車  兮 黃    支  。 


jiù zhù rónɡ xī jī yí , jiā jǐ xínɡ xī wú wéi 。 
就  祝  融   兮 稽 疑 , 嘉  己 行   兮 無 為  。 


nǎi huí qiè xī běi shì , yù shén xié xī yàn xī 。 
乃  回  朅  兮 北  逝  , 遇 神   孈  兮 宴  娭 。 


yù jìnɡ jū xī zì yú , xīn chóu qī xī bù nénɡ 。 
欲 靜   居 兮 自 娛 , 心  愁   慼 兮 不 能   。 


fànɡ yú pèi xī cè sì , hū biāo ténɡ xī fú yún 。 
放   余 轡  兮 策 駟 , 忽 飆   騰   兮 浮 雲  。 


zhí fēi hánɡ xī yuè hǎi , cónɡ ān qī xī pénɡ lái 。 
蹠  飛  杭   兮 越  海  , 從   安 期 兮 蓬   萊  。 


yuán tiān tī xī běi shànɡ , dēnɡ tài yì xī yù tɑi 。 
緣   天   梯 兮 北  上    , 登   太  一 兮 玉 臺  。 


shǐ sù nǚ xī ɡǔ huánɡ , chénɡ ɡē hé xī ōu yáo 。 
使  素 女 兮 鼓 簧    , 乘    戈 和 兮 謳 謠  。 


shēnɡ qiào tiǎo xī qīnɡ hé , yīn yàn yǎn xī yào yín 。 
聲    噭   誂   兮 清   和 , 音  晏  衍  兮 要  婬  。 


xián xīn xīn xī hān lè , yú juàn juàn xī dú bēi 。 
咸   欣  欣  兮 酣  樂 , 余 眷   眷   兮 獨 悲  。 


ɡù zhānɡ huá xī tài xī , zhì liàn liàn xī yī yī 。 
顧 章    華  兮 太  息 , 志  戀   戀   兮 依 依 。 
āi suì 
哀 歲  


mín tiān xī qīnɡ liánɡ , xuán qì xī ɡāo lǎnɡ 。 
旻  天   兮 清   涼    , 玄   氣 兮 高  朗   。 


běi fēnɡ xī liáo liè , cǎo mù xī cānɡ tánɡ 。 
北  風   兮 潦   洌  , 草  木 兮 蒼   唐   。 


yī fú xī jiào jiào , jié qū xī ránɡ ránɡ 。 
蛜 蚨 兮 噍   噍   , 蝍  蛆 兮 穰   穰   。 


suì hū hū xī wéi mù , yú ɡǎn shí xī qī chuànɡ 。 
歲  忽 忽 兮 惟  暮 , 余 感  時  兮 悽 愴     。 


shānɡ sú xī ní zhuó , měnɡ bì xī bù zhānɡ 。 
傷    俗 兮 泥 濁   , 矇   蔽 兮 不 章    。 


bǎo bǐ xī shā lì , juān cǐ xī yè ɡuānɡ 。 
寶  彼 兮 沙  礫 , 捐   此 兮 夜 光    。 


jiāo yīnɡ xī huánɡ wū , xǐ ěr xī chōnɡ fánɡ 。 
椒   瑛   兮 湟    汙 , 枲 耳 兮 充    房   。 


shè yī xī huǎn dài , cāo wǒ xī mò yánɡ 。 
攝  衣 兮 緩   帶  , 操  我 兮 墨 陽   。 


shēnɡ chē xī mìnɡ pú , jiānɡ chí xī sì huānɡ 。 
昇    車  兮 命   僕 , 將    馳  兮 四 荒    。 


xià tánɡ xī jiàn chài , chū mén xī chù zhōnɡ 。 
下  堂   兮 見   蠆   , 出  門  兮 觸  螽    。 


xiànɡ yǒu xī yóu tínɡ , yì duō xī tánɡ lánɡ 。 
巷    有  兮 蚰  蜓   , 邑 多  兮 螳   螂   。 


dǔ sī xī jí zéi , xīn wéi xī qiē shānɡ 。 
睹 斯 兮 嫉 賊  , 心  為  兮 切  傷    。 


miǎn niàn xī zǐ xū , yǎnɡ lián xī bǐ ɡān 。 
俛   念   兮 子 胥 , 仰   憐   兮 比 干  。 


tóu jiàn xī tuō miǎn , lónɡ qū xī wān zhuān 。 
投  劍   兮 脫  冕   , 龍   屈 兮 蜿  蟤    。 


qián cánɡ xī shān zé , pú fú xī cónɡ cuán 。 
潛   藏   兮 山   澤 , 匍 匐 兮 叢   攢   。 


kuī jiàn xī xī jiàn , liú shuǐ xī yún yún 。 
窺  見   兮 溪 澗   , 流  水   兮 沄  沄  。 


yuán tuó xī xīn xīn , zhān nián xī yán yán 。 
黿   鼉  兮 欣  欣  , 鱣   鲇   兮 延  延  。 


qún xínɡ xī shànɡ xià , pián luo xī liè chén 。 
群  行   兮 上    下  , 駢   羅  兮 列  陳   。 


zì hèn xī wú yǒu , tè chu xī yīnɡ yīnɡ 。 
自 恨  兮 無 友  , 特 處  兮 甇   甇   。 


dōnɡ yè xī táo táo , yǔ xuě xī mínɡ mínɡ 。 
冬   夜 兮 陶  陶  , 雨 雪  兮 冥   冥   。 


shén ɡuānɡ xī jiǒnɡ jiǒnɡ , ɡuǐ huǒ xī yínɡ yínɡ 。 
神   光    兮 熲    熲    , 鬼  火  兮 熒   熒   。 


xiū dé xī kùn kònɡ , chóu bù liáo xī huánɡ shēnɡ 。 
修  德 兮 困  控   , 愁   不 聊   兮 遑    生    。 


yōu yū xī yù yù , è  suǒ xī xiě qínɡ 。 
憂  紆 兮 鬱 鬱 , 惡 所  兮 寫  情   。 
shǒu zhì 
守   志  


zhì yù luán xī xiāo yáo , lǎn ɡāo ɡānɡ xī yáo yáo 。 
陟  玉 巒   兮 逍   遙  , 覽  高  岡   兮 嶢  嶢  。 


ɡuì shù liè xī fēn fū , tǔ zǐ huá xī bù tiáo 。 
桂  樹  列  兮 紛  敷 , 吐 紫 華  兮 布 條   。 


shí kǒnɡ luán xī suǒ jū , jīn qí jí xī wéi xiāo 。 
實  孔   鸞   兮 所  居 , 今  其 集 兮 惟  鴞   。 


wū què jīnɡ xī yǎ yǎ , yú ɡù xī chāo chāo 。 
烏 鵲  驚   兮 啞 啞 , 余 顧 兮 怊   怊   。 


bǐ rì yuè xī àn mèi , zhànɡ fù tiān xī jìn fēn 。 
彼 日 月  兮 闇 昧  , 障    覆 天   兮 祲  氛  。 


yī wǒ hòu xī bù cōnɡ , yān chén chénɡ xī xiào zhōnɡ 。 
伊 我 后  兮 不 聰   , 焉  陳   誠    兮 效   忠    。 


shū yǔ hé xī chāo sú , yóu táo áo xī yǎnɡ shén 。 
攄  羽 翮 兮 超   俗 , 游  陶  遨 兮 養   神   。 


chénɡ liù jiāo xī wān chán , suí chí chěnɡ xī shēnɡ yún 。 
乘    六  蛟   兮 蜿  蟬   , 遂  馳  騁    兮 陞    雲  。 


yánɡ huì ɡuānɡ xī wéi qí , bǐnɡ diàn cè xī wéi biān 。 
揚   彗  光    兮 為  旗 , 秉   電   策 兮 為  鞭   。 


cháo chén fā xī yān yǐnɡ , shí shí zhì xī zēnɡ quán 。 
朝   晨   發 兮 鄢  郢   , 食  時  至  兮 增   泉   。 


rào qū ā  xī běi cì , zào wǒ chē xī nán duān 。 
繞  曲 阿 兮 北  次 , 造  我 車  兮 南  端   。 


yè xuán huánɡ xī nà zhì , chónɡ zhōnɡ zhēn xī mí jiān 。 
謁 玄   黃    兮 納 贄  , 崇    忠    貞   兮 彌 堅   。 


lì jiǔ ɡōnɡ xī biàn ɡuān , dǔ mì cánɡ xī bǎo zhēn 。 
歷 九  宮   兮 遍   觀   , 睹 祕 藏   兮 寶  珍   。 


jiù chuán shuō xī jì lónɡ , yǔ zhì nǚ xī hé hūn 。 
就  傳    說   兮 騎 龍   , 與 織  女 兮 合 婚  。 


ju tiān bì xī yǎn xié , ɡòu tiān hú xī shè jiān 。 
舉 天   罼 兮 掩  邪  , 彀  天   弧 兮 射  姦   。 


suí zhēn rén xī áo xiánɡ , shí yuán qì xī chánɡ cún 。 
隨  真   人  兮 翱 翔    , 食  元   氣 兮 長    存  。 


wànɡ tài wēi xī mù mù , nì sān jiē xī bǐnɡ fēn 。 
望   太  微  兮 穆 穆 , 睨 三  階  兮 炳   分  。 


xiānɡ fǔ zhènɡ xī chénɡ huà , jiàn liè yè xī chuí xūn 。 
相    輔 政    兮 成    化  , 建   烈  業 兮 垂   勳  。 


mù piē piē xī xī méi , dào xiá huí xī zǔ tàn 。 
目 瞥  瞥  兮 西 沒  , 道  遐  迴  兮 阻 歎  。 


zhì xù jī xī wèi tōnɡ , chànɡ chǎnɡ wǎnɡ xī zì lián 。 
志  蓄 積 兮 未  通   , 悵    敞    罔   兮 自 憐   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


tiān tínɡ mínɡ xī yún ní cánɡ , sān ɡuānɡ lǎnɡ xī jìnɡ wàn fānɡ 。 
天   庭   明   兮 雲  霓 藏   , 三  光    朗   兮 鏡   萬  方   。 


chì xī yì xī jìn ɡuī lónɡ , cè móu cónɡ xī yì jī hénɡ 。 
斥  蜥 蜴 兮 進  龜  龍   , 策 謀  從   兮 翼 機 衡   。 


pèi jì qì xī huī tánɡ ɡōnɡ , jiē yīnɡ jùn xī wèi wéi shuānɡ 。 
配  稷 契 兮 恢  唐   功   , 嗟  英   俊  兮 未  為  雙     。 
(第 47 首)
浏览次数:10265
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部