订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第十六 九歎
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì shí liù   jiǔ tàn 
楚  辭 卷   第 十  六    九  歎  

fénɡ fēn 
逢   紛  


yī bó yōnɡ zhī mò zhòu xī , liànɡ huánɡ zhí zhī qū yuán 。 
伊 伯 庸   之  末 胄   兮 , 諒    皇    直  之  屈 原   。 


yún yú zhào zǔ yú ɡāo yánɡ xī , wéi chǔ huái zhī chán lián 。 
云  余 肇   祖 于 高  陽   兮 , 惟  楚  懷   之  嬋   連   。 


yuán shēnɡ shòu mìnɡ yú zhēn jié xī , hónɡ yǒnɡ lù yǒu jiā mínɡ 。 
原   生    受   命   于 貞   節  兮 , 鴻   永   路 有  嘉  名   。 


qí mínɡ zi yū tiān dì xī , bìnɡ ɡuānɡ mínɡ yū liè xīnɡ 。 
齊 名   字 於 天   地 兮 , 並   光    明   於 列  星   。 


xī jīnɡ cuì ér tǔ fēn zhuó xī , hénɡ xié shì ér bù qǔ rónɡ 。 
吸 精   粹  而 吐 氛  濁   兮 , 橫   邪  世  而 不 取 容   。 


xínɡ kòu chénɡ ér bù ē  xī , suí jiàn pái ér fénɡ chán 。 
行   叩  誠    而 不 阿 兮 , 遂  見   排  而 逢   讒   。 


hòu tinɡ xū ér chù shí xī , bù wú lǐ ér shùn qínɡ 。 
后  聽   虛 而 黜  實  兮 , 不 吾 理 而 順   情   。 


chánɡ fèn yuān ér hán nù xī , zhì qiān jiǎn ér zuǒ qīnɡ 。 
腸    憤  悁   而 含  怒 兮 , 志  遷   蹇   而 左  傾   。 


xīn tǎnɡ huānɡ qí bù wǒ yǔ xī , ɡōnɡ sù sù qí bù wú qīn 。 
心  戃   慌    其 不 我 與 兮 , 躬   速 速 其 不 吾 親  。 


cí linɡ xiū ér yǔn zhì xī , yín zé pàn zhī jiānɡ bīn 。 
辭 靈   修  而 隕  志  兮 , 吟  澤 畔  之  江    濱  。 


jiāo ɡuì luo yǐ diān fù xī , yǒu jié xìn ér ɡuī chénɡ 。 
椒   桂  羅  以 顛   覆 兮 , 有  竭  信  而 歸  誠    。 


chán fū ǎi ǎi ér màn zhù xī , hé qí bù shū yǔ qínɡ ? 
讒   夫 藹 藹 而 漫  著  兮 , 曷 其 不 舒  予 情   ? 


shǐ jié yán yū miào tánɡ xī , xìn zhōnɡ tu ér pàn zhī 。 
始  結  言  於 廟   堂   兮 , 信  中    塗 而 叛  之  。 


huái lán huì yǔ hénɡ zhǐ xī , xínɡ zhōnɡ yě ér sàn zhī 。 
懷   蘭  蕙  與 衡   芷  兮 , 行   中    野 而 散  之  。 


shēnɡ āi āi ér huái ɡāo qiū xī , xīn chóu chóu ér sī jiù bānɡ 。 
聲    哀 哀 而 懷   高  丘  兮 , 心  愁   愁   而 思 舊  邦   。 


yuàn chénɡ jiān ér zì shì xī , jìnɡ yín yì ér dào yōnɡ 。 
願   承    閒   而 自 恃  兮 , 徑   淫  曀 而 道  壅   。 


yán méi lí yǐ jǔ bài xī , jīnɡ yuè liè ér shuāi mào 。 
顏  黴  黧 以 沮 敗  兮 , 精   越  裂  而 衰    耄  。 


chánɡ dān dān ér hán fēnɡ xī , yī nà nà ér yǎn lù 。 
裳    襜  襜  而 含  風   兮 , 衣 納 納 而 掩  露 。 


fù jiānɡ xiānɡ zhī tuān liú xī , shùn bō còu ér xià jiànɡ 。 
赴 江    湘    之  湍   流  兮 , 順   波 湊  而 下  降    。 


xú pái huái yū shān ē  xī , piāo fēnɡ lái zhī xiōnɡ xiōnɡ 。 
徐 徘  徊   於 山   阿 兮 , 飄   風   來  之  洶    洶    。 


chí yú chē xī xuán shí , bù yú mǎ xī dònɡ tínɡ 。 
馳  余 車  兮 玄   石  , 步 余 馬 兮 洞   庭   。 


pínɡ mínɡ fā xī cānɡ wú , xī tóu sù xī shí chénɡ 。 
平   明   發 兮 蒼   梧 , 夕 投  宿 兮 石  城    。 


fú rónɡ ɡài ér línɡ huá chē xī , zǐ bèi què ér yù tánɡ 。 
芙 蓉   蓋  而 蔆   華  車  兮 , 紫 貝  闕  而 玉 堂   。 


bì lì shì ér lù lí jiàn xī , yú lín yī ér bái yōnɡ ní 。 
薜 荔 飾  而 陸 離 薦   兮 , 魚 鱗  衣 而 白  傭   蜺 。 


dēnɡ fénɡ lónɡ ér xià yǔn xī , wéi ɡù xiànɡ zhī màn màn 。 
登   逢   龍   而 下  隕  兮 , 違  故 鄉    之  漫  漫  。 


sī nán yǐnɡ zhī jiù sú xī , chánɡ yì xī ér jiǔ yùn 。 
思 南  郢   之  舊  俗 兮 , 腸    一 夕 而 九  運  。 


yánɡ liú bō zhī huánɡ huánɡ xī , tǐ rónɡ rónɡ ér dōnɡ huí 。 
揚   流  波 之  潢    潢    兮 , 體 溶   溶   而 東   回  。 


xīn chāo chànɡ yǐ yǒnɡ sī xī , yì àn àn ér rì tuí 。 
心  怊   悵    以 永   思 兮 , 意 晻 晻 而 日 頹  。 


bái lù fēn yǐ tu tu xī , qiū fēnɡ liú yǐ xiāo xiāo 。 
白  露 紛  以 塗 塗 兮 , 秋  風   瀏  以 蕭   蕭   。 


shēn yǒnɡ liú ér bù hái xī , hún chánɡ shì ér chánɡ chóu 。 
身   永   流  而 不 還  兮 , 魂  長    逝  而 常    愁   。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


pì bǐ liú shuǐ fēn yánɡ kē xī , 
譬 彼 流  水   紛  揚   磕 兮 , 


bō fénɡ xiōnɡ yǒnɡ pēn yōnɡ pānɡ xī 。 
波 逢   洶    涌   濆  壅   滂   兮 。 


yú yánɡ dí dànɡ piāo liú yǔn wǎnɡ chù yín shí xī , 
揄 揚   滌 盪   飄   流  隕  往   觸  崟  石  兮 , 


lónɡ yǎnɡ luán quān liáo lì wǎn zhuǎn zǔ xiānɡ báo xī , 
龍   卬   脟   圈   繚   戾 宛  轉    阻 相    薄  兮 , 


zāo fēn fénɡ xiōnɡ jiǎn lí yóu xī , 
遭  紛  逢   凶    蹇   離 尤  兮 , 


chuí wén yánɡ cǎi yí jiānɡ lái xī 。 
垂   文  揚   采  遺 將    來  兮 。 
lí shì 
離 世  


linɡ huái qí bù wú zhī xī , linɡ huái qí bù wú wén 。 
靈   懷   其 不 吾 知  兮 , 靈   懷   其 不 吾 聞  。 


jiù linɡ huái zhī huánɡ zǔ xī , sù linɡ huái zhī ɡuǐ shén 。 
就  靈   懷   之  皇    祖 兮 , 愬 靈   懷   之  鬼  神   。 


linɡ huái cénɡ bù wú yǔ xī , jí tinɡ fū rén zhī yú cí 。 
靈   懷   曾   不 吾 與 兮 , 即 聽   夫 人  之  諛 辭 。 


yú cí shànɡ cān yū tiān zhuì xī , pánɡ yǐn zhī yū sì shí 。 
余 辭 上    參  於 天   墜   兮 , 旁   引  之  於 四 時  。 


zhǐ rì yuè shǐ yán zhào xī , fǔ zhāo yáo yǐ zhì zhènɡ 。 
指  日 月  使  延  照   兮 , 撫 招   搖  以 質  正    。 


lì shī kuànɡ bǐ duān cí xī , mìnɡ jiù yáo shǐ bìnɡ tinɡ 。 
立 師  曠    俾 端   辭 兮 , 命   咎  繇  使  並   聽   。 


zhào chū mínɡ yuē zhènɡ zé xī , ɡuà fā zì yuē linɡ jūn 。 
兆   出  名   曰  正    則 兮 , 卦  發 字 曰  靈   均  。 


yú yòu jì yǒu cǐ hónɡ jié xī , chánɡ yù ɡù ér mí chún 。 
余 幼  既 有  此 鴻   節  兮 , 長    愈 固 而 彌 純   。 


bù cónɡ sú ér bì xínɡ xī , zhí ɡōnɡ zhǐ ér xìn zhì 。 
不 從   俗 而 詖 行   兮 , 直  躬   指  而 信  志  。 


bù wǎnɡ shénɡ yǐ zhuī qǔ xī , qū qínɡ sù yǐ cónɡ shì 。 
不 枉   繩    以 追   曲 兮 , 屈 情   素 以 從   事  。 


duān yú xínɡ qí rú yù xī , shù huánɡ yú zhī zhǒnɡ jì 。 
端   余 行   其 如 玉 兮 , 述  皇    輿 之  踵    跡 。 


qún ā  rónɡ yǐ huì ɡuānɡ xī , huánɡ yú fù yǐ yōu pì 。 
群  阿 容   以 晦  光    兮 , 皇    輿 覆 以 幽  辟 。 


yú zhōnɡ tu yǐ huí pàn xī , sì mǎ jīnɡ ér hénɡ bēn 。 
輿 中    塗 以 回  畔  兮 , 駟 馬 驚   而 橫   奔  。 


zhí zǔ zhě bù nénɡ zhì xī , bì zhé è  ér cuī yuán 。 
執  組 者  不 能   制  兮 , 必 折  軛 而 摧  轅   。 


duàn biāo xián yǐ chí wù xī , mù qù cì ér ɡǎn zhǐ 。 
斷   鑣   銜   以 馳  騖 兮 , 暮 去 次 而 敢  止  。 


lù tānɡ tānɡ qí wú rén xī , suí bú yù hū qiān lǐ 。 
路 蕩   蕩   其 無 人  兮 , 遂  不 禦 乎 千   里 。 


shēn hénɡ xiàn ér xià chén xī , bù kě huò ér fù dēnɡ 。 
身   衡   陷   而 下  沈   兮 , 不 可 獲  而 復 登   。 


bú ɡù shēn zhī bēi jiàn xī , xī huánɡ yú zhī bú xīnɡ 。 
不 顧 身   之  卑  賤   兮 , 惜 皇    輿 之  不 興   。 


chū ɡuó mén ér duān zhǐ xī , jì yī wù ér xī hái 。 
出  國  門  而 端   指  兮 , 冀 壹 寤 而 錫 還  。 


āi pú fū zhī kǎn dú xī , lǚ lí yōu ér fénɡ huàn 。 
哀 僕 夫 之  坎  毒 兮 , 屢 離 憂  而 逢   患   。 


jiǔ nián zhī zhōnɡ bù wú fǎn xī , sī pénɡ xián zhī shuǐ yóu 。 
九  年   之  中    不 吾 反  兮 , 思 彭   咸   之  水   游  。 


xī shī yán zhī fú zhǔ xī , fù mì luo zhī chánɡ liú 。 
惜 師  延  之  浮 渚  兮 , 赴 汨 羅  之  長    流  。 


zūn jiānɡ qǔ zhī wēi yí xī , chù shí qí ér hénɡ yóu 。 
遵  江    曲 之  逶  移 兮 , 觸  石  碕 而 衡   游  。 


bō lǐ lǐ ér yánɡ jiāo xī , shùn chánɡ lài zhī zhuó liú 。 
波 澧 澧 而 揚   澆   兮 , 順   長    瀨  之  濁   流  。 


línɡ huánɡ duò ér xià dī xī , sī huán liú ér fù fǎn 。 
淩   黃    沱  而 下  低 兮 , 思 還  流  而 復 反  。 


xuán yú chí ér bìnɡ jí xī , shēn rónɡ yǔ ér rì yuǎn 。 
玄   輿 馳  而 並   集 兮 , 身   容   與 而 日 遠   。 


zhào zhōu hánɡ yǐ hénɡ lì xī , jì xiānɡ liú ér nán jí 。 
櫂   舟   杭   以 橫   濿 兮 , 濟 湘    流  而 南  極 。 


lì jiānɡ jiè ér chánɡ yín xī , chóu āi āi ér lèi xī 。 
立 江    界  而 長    吟  兮 , 愁   哀 哀 而 累  息 。 


qínɡ huānɡ hū yǐ wànɡ ɡuī xī , shén fú yóu yǐ ɡāo lì 。 
情   慌    忽 以 忘   歸  兮 , 神   浮 游  以 高  厲 。 


xīn qiónɡ qiónɡ ér huái ɡù xī , hún juàn juàn ér dú shì 。 
心  蛩    蛩    而 懷   顧 兮 , 魂  眷   眷   而 獨 逝  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


yú sī jiù bānɡ xīn yī wéi xī , 
余 思 舊  邦   心  依 違  兮 , 


rì mù huánɡ hūn qiānɡ yōu bēi xī , 
日 暮 黃    昏  羌    幽  悲  兮 , 


qù yǐnɡ dōnɡ qiān yú shuí mù xī , 
去 郢   東   遷   余 誰   慕 兮 , 


chán fū dǎnɡ lǚ qí yǐ zī ɡù xī , 
讒   夫 黨   旅 其 以 茲 故 兮 , 


hé shuǐ yín yín qínɡ suǒ yuàn xī , 
河 水   淫  淫  情   所  願   兮 , 


ɡù zhān yǐnɡ lù zhōnɡ bù fǎn xī 。 
顧 瞻   郢   路 終    不 返  兮 。 
yuàn sī 
怨   思 


wéi yù yù zhī yōu dú xī , zhì kǎn lǎn ér bù wéi 。 
惟  鬱 鬱 之  憂  毒 兮 , 志  坎  壈  而 不 違  。 


shēn qiáo cuì ér kǎo dàn xī , rì huánɡ hūn ér chánɡ bēi 。 
身   憔   悴  而 考  旦  兮 , 日 黃    昏  而 長    悲  。 


mǐn kōnɡ yǔ zhī ɡū zǐ xī , āi kū yánɡ zhī yuān chú 。 
閔  空   宇 之  孤 子 兮 , 哀 枯 楊   之  冤   鶵  。 


ɡū cí yín yū ɡāo yōnɡ xī , mínɡ jiū qī yū sānɡ yú 。 
孤 雌 吟  於 高  墉   兮 , 鳴   鳩  棲 於 桑   榆 。 


xuán yuán shī yū qián lín xī , dú piān qì ér yuǎn fànɡ 。 
玄   蝯   失  於 潛   林  兮 , 獨 偏   棄 而 遠   放   。 


zhēnɡ fū láo yū zhōu xínɡ xī , chu fù fèn ér chánɡ wànɡ 。 
征    夫 勞  於 周   行   兮 , 處  婦 憤  而 長    望   。 


shēn chénɡ xìn ér wǎnɡ wéi xī , qínɡ sù jié yū niǔ bó 。 
申   誠    信  而 罔   違  兮 , 情   素 潔  於 紐  帛 。 


ɡuānɡ mínɡ qí yū rì yuè xī , wén cǎi yào yū yù shí 。 
光    明   齊 於 日 月  兮 , 文  采  燿  於 玉 石  。 


shānɡ yā cì ér bù fā xī , sī shěn yì ér bù yánɡ 。 
傷    壓 次 而 不 發 兮 , 思 沈   抑 而 不 揚   。 


fānɡ yì yì ér zhōnɡ bài xī , mínɡ mí sàn ér bù zhānɡ 。 
芳   懿 懿 而 終    敗  兮 , 名   靡 散  而 不 彰    。 


bèi yù mén yǐ bēn wù xī , jiǎn lí yóu ér ɡàn ɡòu 。 
背  玉 門  以 奔  騖 兮 , 蹇   離 尤  而 干  詬  。 


ruò lónɡ fénɡ zhī shěn shǒu xī , wánɡ zǐ bǐ ɡàn zhī fénɡ hǎi 。 
若  龍   逢   之  沈   首   兮 , 王   子 比 干  之  逢   醢  。 


niàn shè jì zhī jǐ wēi xī , fǎn wéi chóu ér jiàn yuàn 。 
念   社  稷 之  幾 危  兮 , 反  為  讎   而 見   怨   。 


sī ɡuó jiā zhī lí jǔ xī , ɡōnɡ huò qiān ér jié nán 。 
思 國  家  之  離 沮 兮 , 躬   獲  愆   而 結  難  。 


ruò qīnɡ yínɡ zhī wěi zhì xī , jìn lí jī zhī fǎn qínɡ 。 
若  青   蠅   之  偽  質  兮 , 晉  驪 姬 之  反  情   。 


kǒnɡ dēnɡ jiē zhī fénɡ dài xī , ɡù tuì fú yū mò tínɡ 。 
恐   登   階  之  逢   殆  兮 , 故 退  伏 於 末 庭   。 


niè chén zhī hào tiào xī , běn cháo wú ér bú zhì 。 
孽  臣   之  號  咷   兮 , 本  朝   蕪 而 不 治  。 


fàn yán sè ér chù jiàn xī , fǎn ménɡ ɡū ér bèi yí 。 
犯  顏  色 而 觸  諫   兮 , 反  蒙   辜 而 被  疑 。 


wǎn mí wú yǔ jūn ruò xī , jiàn kào běn yū wū dú 。 
菀  蘼 蕪 與 菌  若  兮 , 漸   槀  本  於 洿 瀆 。 


yān fānɡ zhǐ yū fǔ jǐnɡ xī , qì jī hài yū kuānɡ lù 。 
淹  芳   芷  於 腐 井   兮 , 棄 雞 駭  於 筐    簏 。 


zhí tánɡ xī yǐ fú pénɡ xī , bǐnɡ ɡàn jiànɡ yǐ ɡē ròu 。 
執  棠   谿 以 刜 蓬   兮 , 秉   干  將    以 割 肉  。 


kuānɡ zé xiè yǐ bào kuò xī , pò jīnɡ hé yǐ jì zhù 。 
筐    澤 瀉  以 豹  鞹  兮 , 破 荊   和 以 繼 築  。 


shí hùn zhuó yóu wèi qīnɡ xī , shì yáo luàn yóu wèi chá 。 
時  溷  濁   猶  未  清   兮 , 世  殽  亂   猶  未  察  。 


yù rónɡ yǔ yǐ sì shí xī , jù nián suì zhī jì yàn 。 
欲 容   與 以 俟 時  兮 , 懼 年   歲  之  既 晏  。 


ɡù qū jié yǐ cónɡ liú xī , xīn ɡǒnɡ ɡǒnɡ ér bù yí 。 
顧 屈 節  以 從   流  兮 , 心  鞏   鞏   而 不 夷 。 


nínɡ fú yuán ér chí chěnɡ xī , xià jiānɡ xiānɡ yǐ zhàn huí 。 
寧   浮 沅   而 馳  騁    兮 , 下  江    湘    以 邅   迴  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


shān zhōnɡ kǎn kǎn yú shānɡ huái xī , 
山   中    檻  檻  余 傷    懷   兮 , 


zhēnɡ fū huánɡ huánɡ qí shú yī xī , 
征    夫 皇    皇    其 孰  依 兮 , 


jīnɡ yínɡ yuán yě yǎo mínɡ mínɡ xī , 
經   營   原   野 杳  冥   冥   兮 , 


chénɡ qí chěnɡ jì shū wú qínɡ xī , 
乘    騏 騁    驥 舒  吾 情   兮 , 


ɡuī hái jiù bānɡ mò shuí yǔ xī , 
歸  骸  舊  邦   莫 誰   語 兮 , 


chánɡ cí yuǎn shì chénɡ xiānɡ qù xī 。 
長    辭 遠   逝  乘    湘    去 兮 。 
yuǎn shì 
遠   逝  


zhì yǐn yǐn ér yù fú xī , chóu dú āi ér yuān jié 。 
志  隱  隱  而 鬱 怫 兮 , 愁   獨 哀 而 冤   結  。 


chánɡ fēn yún yǐ liáo zhuǎn xī , tì jiàn jiàn qí ruò xiè 。 
腸    紛  紜  以 繚   轉    兮 , 涕 漸   漸   其 若  屑  。 


qínɡ kǎi kǎi ér chánɡ huái xī , xìn shànɡ huánɡ ér zhì zhènɡ 。 
情   慨  慨  而 長    懷   兮 , 信  上    皇    而 質  正    。 


hé wǔ yuè yǔ bā linɡ xī , xùn jiǔ qí yǔ liù shén 。 
合 五 嶽  與 八 靈   兮 , 訊  九  鬿 與 六  神   。 


zhǐ liè sù yǐ bái qínɡ xī , sù wǔ dì yǐ zhì cí 。 
指  列  宿 以 白  情   兮 , 訴 五 帝 以 置  辭 。 


běi dǒu wéi wǒ zhé zhōnɡ xī , tài yì wéi yú tinɡ zhī 。 
北  斗  為  我 折  中    兮 , 太  一 為  余 聽   之  。 


yún fú yīn yánɡ zhī zhènɡ dào xī , yù hòu tǔ zhī zhōnɡ hé 。 
云  服 陰  陽   之  正    道  兮 , 御 后  土 之  中    和 。 


pèi cānɡ lónɡ zhī yòu qiú xī , dài yǐn hónɡ zhī wēi yí 。 
佩  蒼   龍   之  蚴  虯  兮 , 帶  隱  虹   之  逶  蛇  。 


yè huì xīnɡ zhī hào ɡàn xī , fǔ zhū jué yǔ jùn yí 。 
曳 彗  星   之  皓  旰  兮 , 撫 朱  爵  與 鵕  鸃 。 


yóu qīnɡ linɡ zhī sà lì xī , fú yún yī zhī pī pī 。 
游  清   靈   之  颯 戾 兮 , 服 雲  衣 之  披 披 。 


zhànɡ yù cè yǔ zhū qí xī , chuí mínɡ yuè zhī xuán zhū 。 
杖    玉 策 與 朱  旗 兮 , 垂   明   月  之  玄   珠  。 


ju ní jīnɡ zhī zhì yì xī , jiàn huánɡ xūn zhī zǒnɡ máo 。 
舉 霓 旌   之  墆  翳 兮 , 建   黃    纁  之  總   旄  。 


ɡōnɡ chún cuì ér wǎnɡ qiān xī , chénɡ huánɡ kǎo zhī miào yí 。 
躬   純   粹  而 罔   愆   兮 , 承    皇    考  之  妙   儀 。 


xī wǎnɡ shì zhī bù hé xī , hénɡ mì luo ér xià lì 。 
惜 往   事  之  不 合 兮 , 橫   汨 羅  而 下  厲 。 


jié lónɡ bō ér nán dù xī , zhú jiānɡ xiānɡ zhī shùn liú 。 
桀  隆   波 而 南  渡 兮 , 逐  江    湘    之  順   流  。 


fù yánɡ hóu zhī huánɡ yánɡ xī , xià shí lài ér dēnɡ zhōu 。 
赴 陽   侯  之  潢    洋   兮 , 下  石  瀨  而 登   洲   。 


lù kuí duī yǐ bì shì xī , yún mínɡ mínɡ ér àn qián 。 
陸 魁  堆  以 蔽 視  兮 , 雲  冥   冥   而 闇 前   。 


shān jùn ɡāo yǐ wú yín xī , suí cénɡ hónɡ ér pò shēn 。 
山   峻  高  以 無 垠  兮 , 遂  曾   閎   而 迫 身   。 


xuě fēn fēn ér báo mù xī , yún fēi fēi ér yǔn jí 。 
雪  雰  雰  而 薄  木 兮 , 雲  霏  霏  而 隕  集 。 


fù ài xiá ér yōu xiǎn xī , shí cēn cuó yǐ yì rì 。 
阜 隘 狹  而 幽  險   兮 , 石  嵾  嵯  以 翳 日 。 


bēi ɡù xiànɡ ér fā fèn xī , qù yú bānɡ zhī mí jiǔ 。 
悲  故 鄉    而 發 忿  兮 , 去 余 邦   之  彌 久  。 


bèi lónɡ mén ér rù hé xī , dēnɡ dà fén ér wànɡ xià shǒu 。 
背  龍   門  而 入 河 兮 , 登   大 墳  而 望   夏  首   。 


hénɡ zhōu hánɡ ér jì xiānɡ xī , ěr liáo jiū ér tǎnɡ huānɡ 。 
橫   舟   航   而 濟 湘    兮 , 耳 聊   啾  而 戃   慌    。 


bō yín yín ér zhōu liú xī , hónɡ rónɡ yì ér tāo tānɡ 。 
波 淫  淫  而 周   流  兮 , 鴻   溶   溢 而 滔  蕩   。 


lù màn màn qí wú duān xī , zhōu rónɡ rónɡ ér wú shí 。 
路 曼  曼  其 無 端   兮 , 周   容   容   而 無 識  。 


yǐn rì yuè yǐ zhǐ jí xī , shǎo xū yú ér shì sī 。 
引  日 月  以 指  極 兮 , 少   須 臾 而 釋  思 。 


shuǐ bō yuǎn yǐ mínɡ mínɡ xī , miǎo bù dǔ qí dōnɡ xī 。 
水   波 遠   以 冥   冥   兮 , 眇   不 睹 其 東   西 。 


shùn fēnɡ bō yǐ nán běi xī , wù xiāo huì yǐ fēn fēn 。 
順   風   波 以 南  北  兮 , 霧 宵   晦  以 紛  紛  。 


rì yǎo yǎo yǐ xī tuí xī , lù chánɡ yuǎn ér jiǒnɡ pò 。 
日 杳  杳  以 西 頹  兮 , 路 長    遠   而 窘    迫 。 


yù zhuó lǐ yǐ yú yōu xī , jiǎn sāo sāo ér bú shì 。 
欲 酌   醴 以 娛 憂  兮 , 蹇   騷  騷  而 不 釋  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


piāo fēnɡ pénɡ lónɡ āi fó fó xī , 
飄   風   蓬   龍   埃 坲 坲 兮 , 


chè mù yáo luò shí ɡǎo cuì xī , 
屮  木 搖  落  時  槁  悴  兮 , 


zāo qīnɡ yù huò bù kě jiù xī , 
遭  傾   遇 禍  不 可 救  兮 , 


chánɡ yín yǒnɡ xī tì jiū jiū xī , 
長    吟  永   欷 涕 究  究  兮 , 


shū qínɡ zhèn shī jì yǐ zì miǎn xī , 
舒  情   敶   詩  冀 以 自 免   兮 , 


tuí liú xià yǔn shēn rì yuǎn xī 。 
頹  流  下  隕  身   日 遠   兮 。 
xī xiàn 
惜 賢   


lǎn qū shì zhī lí sāo xī , xīn āi āi ér fú yù 。 
覽  屈 氏  之  離 騷  兮 , 心  哀 哀 而 怫 鬱 。 


shēnɡ áo áo yǐ jì liáo xī , ɡù pú fū zhī qiáo cuì 。 
聲    嗷 嗷 以 寂 寥   兮 , 顧 僕 夫 之  憔   悴  。 


bō chǎn yú ér kuānɡ xié xī , qiē tiǎn rěn zhī liú sú 。 
撥 諂   諛 而 匡    邪  兮 , 切  淟   涊  之  流  俗 。 


dànɡ wēi wéi zhī jiān jiù xī , yí chún chǔn zhī hùn zhuó 。 
盪   渨  湋  之  姦   咎  兮 , 夷 蠢   蠢   之  溷  濁   。 


huái fēn xiānɡ ér jiā huì xī , pèi jiānɡ lí zhī fēi fēi 。 
懷   芬  香    而 挾  蕙  兮 , 佩  江    蘺 之  菲  菲  。 


wò shēn jiāo yǔ dù ruò xī , ɡuàn fú yún zhī é  é  。 
握 申   椒   與 杜 若  兮 , 冠   浮 雲  之  峨 峨 。 


dēnɡ chánɡ línɡ ér sì wànɡ xī , lǎn zhǐ pǔ zhī lí lí 。 
登   長    陵   而 四 望   兮 , 覽  芷  圃 之  蠡 蠡 。 


yóu lán ɡāo yǔ huì lín xī , nì yù shí zhī cēn cuó 。 
游  蘭  皋  與 蕙  林  兮 , 睨 玉 石  之  嵾  嵯  。 


yánɡ jīnɡ huá yǐ xuàn yào xī , fānɡ yù wò ér chún měi 。 
揚   精   華  以 眩   燿  兮 , 芳   鬱 渥 而 純   美  。 


jié ɡuì shù zhī yǐ nǐ xī , rèn quán huì yǔ xīn yí 。 
結  桂  樹  之  旖 旎 兮 , 紉  荃   蕙  與 辛  夷 。 


fānɡ ruò zī ér bú yù xī , juān lín báo ér wǎn sǐ 。 
芳   若  茲 而 不 御 兮 , 捐   林  薄  而 菀  死 。 


qū zǐ qiáo zhī bēn zǒu xī , shēn tú dí zhī fù yuān 。 
驅 子 僑   之  犇  走  兮 , 申   徒 狄 之  赴 淵   。 


ruò yóu yí zhī chún měi xī , jiè zǐ tuī zhī yǐn shān 。 
若  由  夷 之  純   美  兮 , 介  子 推  之  隱  山   。 


jìn shēn shēnɡ zhī lí yānɡ xī , jīnɡ hé shì zhī qì xuè 。 
晉  申   生    之  離 殃   兮 , 荊   和 氏  之  泣 血  。 


wú shēn xū zhī jué yǎn xī , wánɡ zǐ bǐ ɡān zhī hénɡ fèi 。 
吳 申   胥 之  抉  眼  兮 , 王   子 比 干  之  橫   廢  。 


yù bēi shēn ér xià tǐ xī , xīn yǐn cè ér bú zhì 。 
欲 卑  身   而 下  體 兮 , 心  隱  惻 而 不 置  。 


fānɡ huán shū ér bù hé xī , ɡòu shénɡ yònɡ ér yì tài 。 
方   圜   殊  而 不 合 兮 , 鉤  繩    用   而 異 態  。 


yù sì shí yū xū yú xī , rì yīn yì qí jiānɡ mù 。 
欲 俟 時  於 須 臾 兮 , 日 陰  曀 其 將    暮 。 


shí chí chí qí rì jìn xī , nián hū hū ér rì dù 。 
時  遲  遲  其 日 進  兮 , 年   忽 忽 而 日 度 。 


wànɡ zhōu rónɡ ér rù shì xī , nèi jù bì ér bù kāi 。 
妄   周   容   而 入 世  兮 , 內  距 閉 而 不 開  。 


sì shí fēnɡ zhī qīnɡ jī xī , yù fēn wù qí rú méi 。 
俟 時  風   之  清   激 兮 , 愈 氛  霧 其 如 塺  。 


jìn xiónɡ jiū zhī ɡénɡ ɡěnɡ xī , chán jiè jiè ér bì zhī 。 
進  雄    鳩  之  耿   耿   兮 , 讒   介  介  而 蔽 之  。 


mò shùn fēnɡ yǐ yǎn yǎnɡ xī , shànɡ yóu yóu ér jìn zhī 。 
默 順   風   以 偃  仰   兮 , 尚    由  由  而 進  之  。 


xīn kuǎnɡ liànɡ yǐ yuān jié xī , qínɡ chuǎn cuò yǐ màn yōu 。 
心  懭    悢    以 冤   結  兮 , 情   舛    錯  以 曼  憂  。 


qiān bì lì yū shān yě xī , cǎi niǎn zhī yū zhōnɡ zhōu 。 
搴   薜 荔 於 山   野 兮 , 采  撚   支  於 中    洲   。 


wànɡ ɡāo qiū ér tàn tì xī , bēi xī xī ér chánɡ huái 。 
望   高  丘  而 歎  涕 兮 , 悲  吸 吸 而 長    懷   。 


shú qì qì ér wěi dònɡ xī , rì àn àn ér xià tuí 。 
孰  契 契 而 委  棟   兮 , 日 晻 晻 而 下  頹  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


jiānɡ xiānɡ yóu yóu chánɡ liú ɡǔ xī , 
江    湘    油  油  長    流  汩 兮 , 


tiāo yú yánɡ tài dànɡ xùn jí xī , 
挑   揄 揚   汰  盪   迅  疾 兮 , 


yōu xīn zhǎn zhuǎn chóu fú yù xī , 
憂  心  展   轉    愁   怫 鬱 兮 , 


yuān jié wèi shū chánɡ yǐn fèn xī , 
冤   結  未  舒  長    隱  忿  兮 , 


dīnɡ shí fénɡ yānɡ kě nài hé xī , 
丁   時  逢   殃   可 奈  何 兮 , 


láo xīn yuān yuān tì pānɡ tuó xī 。 
勞  心  悁   悁   涕 滂   沱  兮 。 
yōu kǔ 
憂  苦 


bēi yú xīn zhī yuān yuān xī , āi ɡù bānɡ zhī fénɡ yānɡ 。 
悲  余 心  之  悁   悁   兮 , 哀 故 邦   之  逢   殃   。 


cí jiǔ nián ér bú fù xī , dú qiónɡ qiónɡ ér nán hánɡ 。 
辭 九  年   而 不 復 兮 , 獨 煢    煢    而 南  行   。 


sī yú sú zhī liú fēnɡ xī , xīn fēn cuò ér bú shòu 。 
思 余 俗 之  流  風   兮 , 心  紛  錯  而 不 受   。 


zūn yě mǎnɡ yǐ hū fēnɡ xī , bù cónɡ rónɡ yū shān yú 。 
遵  野 莽   以 呼 風   兮 , 步 從   容   於 山   隅 。 


xún lù yí zhī qǔ yǎn xī , yōu kōnɡ xū yǐ jì mò 。 
巡  陸 夷 之  曲 衍  兮 , 幽  空   虛 以 寂 寞 。 


yǐ shí yán yǐ liú tì xī , yōu qiáo cuì ér wú lè 。 
倚 石  巖  以 流  涕 兮 , 憂  憔   悴  而 無 樂 。 


dēnɡ cuán wán yǐ chánɡ qǐ xī , wànɡ nán yǐnɡ ér kuī zhī 。 
登   巑   岏  以 長    企 兮 , 望   南  郢   而 闚  之  。 


shān xiū yuǎn qí liáo liáo xī , tu màn màn qí wú shí 。 
山   修  遠   其 遼   遼   兮 , 塗 漫  漫  其 無 時  。 


tinɡ xuán hè zhī chén mínɡ xī , yú ɡāo ɡānɡ zhī é  é  。 
聽   玄   鶴 之  晨   鳴   兮 , 于 高  岡   之  峨 峨 。 


dú fèn jī ér āi yú xī , xiánɡ jiānɡ zhōu ér ān ɡē 。 
獨 憤  積 而 哀 娛 兮 , 翔    江    洲   而 安 歌 。 


sān niǎo fēi yǐ zì nán xī , lǎn qí zhì ér yù běi 。 
三  鳥   飛  以 自 南  兮 , 覽  其 志  而 欲 北  。 


yuàn jì yán yū sān niǎo xī , qù piāo jí ér bù kě dé 。 
願   寄 言  於 三  鳥   兮 , 去 飄   疾 而 不 可 得 。 


yù qiān zhì ér ɡǎi cāo xī , xīn fēn jié qí wèi lí 。 
欲 遷   志  而 改  操  兮 , 心  紛  結  其 未  離 。 


wài pánɡ huánɡ ér yóu lǎn xī , nèi cè yǐn ér hán āi 。 
外  彷   徨    而 游  覽  兮 , 內  惻 隱  而 含  哀 。 


liáo xū yú yǐ shí wànɡ xī , xīn jiàn jiàn qí fán cuò 。 
聊   須 臾 以 時  忘   兮 , 心  漸   漸   其 煩  錯  。 


yuàn jiǎ huánɡ yǐ shū yōu xī , zhì yū yù qí nán shì 。 
願   假  簧    以 舒  憂  兮 , 志  紆 鬱 其 難  釋  。 


tàn 《 lí sāo 》 yǐ yánɡ yì xī , yóu wèi dān yū 《 jiǔ zhānɡ 》 。 
歎  《 離 騷  》 以 揚   意 兮 , 猶  未  殫  於 《 九  章    》 。 


chánɡ xū xī yǐ yū yì xī , tì hénɡ jí ér chénɡ xínɡ 。 
長    噓 吸 以 於 悒 兮 , 涕 橫   集 而 成    行   。 


shānɡ mínɡ zhū zhī fù ní xī , yú yǎn jī zhī jiān cánɡ 。 
傷    明   珠  之  赴 泥 兮 , 魚 眼  璣 之  堅   藏   。 


tónɡ nú luó yǔ chénɡ zù xī , zá bān bó yǔ tà rónɡ 。 
同   駑 鸁  與 乘    駔 兮 , 雜 斑  駮 與 闒 茸   。 


ɡě lěi léi yū ɡuì shù xī , chī xiāo jí yū mù lán 。 
葛 藟  虆  於 桂  樹  兮 , 鴟  鴞   集 於 木 蘭  。 


wò cù tán yū lánɡ miào xī , lǜ kuí fànɡ hū shān jiàn 。 
偓 促 談  於 廊   廟   兮 , 律 魁  放   乎 山   間   。 


è  yú shì zhī xiāo sháo xī , hǎo yí fēnɡ zhī jī chǔ 。 
惡 虞 氏  之  簫   韶   兮 , 好  遺 風   之  激 楚  。 


qián zhōu dǐnɡ yū jiānɡ huái xī , cuàn tǔ xín yū zhōnɡ yǔ 。 
潛   周   鼎   於 江    淮   兮 , 爨   土 鬵  於 中    宇 。 


qiě rén xīn zhī chí jiù xī , ér bù kě bǎo chánɡ 。 
且  人  心  之  持  舊  兮 , 而 不 可 保  長    。 


zhàn bǐ nán dào xī , zhēnɡ fū xiāo hánɡ 。 
邅   彼 南  道  兮 , 征    夫 宵   行   。 


sī niàn yǐnɡ lù xī , hái ɡù juàn juàn 。 
思 念   郢   路 兮 , 還  顧 睠   睠   。 


tì liú jiāo jí xī , qì xià lián lián 。 
涕 流  交   集 兮 , 泣 下  漣   漣   。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


dēnɡ shān chánɡ wànɡ zhōnɡ xīn bēi xī , 
登   山   長    望   中    心  悲  兮 , 


wǎn bǐ qīnɡ qīnɡ qì rú tuí xī , 
菀  彼 青   青   泣 如 頹  兮 , 


liú sī běi ɡù tì jiàn jiàn xī , 
留  思 北  顧 涕 漸   漸   兮 , 


zhé ruì cuī jīn nínɡ fàn làn xī , 
折  銳  摧  矜  凝   氾  濫  兮 , 


niàn wǒ qiónɡ qiónɡ hún shuí qiú xī , 
念   我 煢    煢    魂  誰   求  兮 , 


pú fū huānɡ cuì sàn ruò liú xī 。 
僕 夫 慌    悴  散  若  流  兮 。 
mǐn mìnɡ 
愍  命   


xī huánɡ kǎo zhī jiā zhì xī , xǐ dēnɡ nénɡ ér liànɡ xiàn 。 
昔 皇    考  之  嘉  志  兮 , 喜 登   能   而 亮    賢   。 


qínɡ chún jié ér wǎnɡ huì xī , zī shènɡ zhì ér wú qiān 。 
情   純   潔  而 罔   薉  兮 , 姿 盛    質  而 無 愆   。 


fànɡ nìnɡ rén yǔ chǎn yú xī , chì chán fū yǔ biàn bì 。 
放   佞   人  與 諂   諛 兮 , 斥  讒   夫 與 便   嬖 。 


qīn zhōnɡ zhènɡ zhī kǔn chénɡ xī , zhāo zhēn liánɡ yǔ mínɡ zhì 。 
親  忠    正    之  悃  誠    兮 , 招   貞   良    與 明   智  。 


xīn rónɡ rónɡ qí bù kě liànɡ xī , qínɡ dàn dàn qí ruò yuān 。 
心  溶   溶   其 不 可 量    兮 , 情   澹  澹  其 若  淵   。 


huí xié pì ér bù nénɡ rù xī , chénɡ yuàn cánɡ ér bù kě qiān 。 
回  邪  辟 而 不 能   入 兮 , 誠    願   藏   而 不 可 遷   。 


zhú xià zhì yū hòu tánɡ xī , yínɡ fú fēi yū yī luò 。 
逐  下  袟  於 後  堂   兮 , 迎   虙 妃  於 伊 雒  。 


fú chán zéi yū zhōnɡ liù xī , xuàn lǚ ɡuǎn yū zhēn bó 。 
刜 讒   賊  於 中    廇  兮 , 選   呂 管   於 榛   薄  。 


cónɡ lín zhī xià wú yuàn shì xī , jiānɡ hé zhī pàn wú yǐn fū 。 
叢   林  之  下  無 怨   士  兮 , 江    河 之  畔  無 隱  夫 。 


sān miáo zhī tú yǐ fànɡ zhú xī , yī ɡāo zhī lún yǐ chōnɡ lú 。 
三  苗   之  徒 以 放   逐  兮 , 伊 皋  之  倫  以 充    廬 。 


jīn fǎn biǎo yǐ wéi lǐ xī , diān chánɡ yǐ wéi yī 。 
今  反  表   以 為  裏 兮 , 顛   裳    以 為  衣 。 


qī sònɡ wàn yū liǎnɡ yínɡ xī , fèi zhōu shào yū xiá yí 。 
戚 宋   萬  於 兩    楹   兮 , 廢  周   邵   於 遐  夷 。 


què qí jì yǐ zhuǎn yùn xī , ténɡ lǘ luó yǐ chí zhú 。 
卻  騏 驥 以 轉    運  兮 , 騰   驢 骡  以 馳  逐  。 


cài nǚ chù ér chū wéi xī , rónɡ fù rù ér cǎi xiù fú 。 
蔡  女 黜  而 出  帷  兮 , 戎   婦 入 而 綵  繡  服 。 


qìnɡ jì qiú yū jǐnɡ shì xī , chén bú zhàn zhàn ér fù wéi 。 
慶   忌 囚  於 阱   室  兮 , 陳   不 占   戰   而 赴 圍  。 


pò bó yá zhī hào zhōnɡ xī , jiā rén zhēnɡ ér dàn wěi 。 
破 伯 牙 之  號  鍾    兮 , 挾  人  箏    而 彈  緯  。 


cánɡ mín shí yū jīn kuì xī , juān chì jǐn yū zhōnɡ tínɡ 。 
藏   瑉  石  於 金  匱  兮 , 捐   赤  瑾  於 中    庭   。 


hán xìn ménɡ yū jiè zhòu xī , xínɡ fū jiānɡ ér ɡōnɡ chénɡ 。 
韓  信  蒙   於 介  胄   兮 , 行   夫 將    而 攻   城    。 


ɡuǎn xiōnɡ qì yū zé zhōu xī , páo lì dù yū kuānɡ lù 。 
莞   芎    棄 於 澤 洲   兮 , 瓟  瓥 蠹 於 筐    簏 。 


qí lín bēn yū jiǔ ɡāo xī , xiónɡ pí qún ér yì yòu 。 
麒 麟  奔  於 九  皋  兮 , 熊    羆 群  而 逸 囿  。 


zhé fānɡ zhī yǔ qiónɡ huá xī , shù zhǐ jí yǔ xīn chái 。 
折  芳   枝  與 瓊    華  兮 , 樹  枳  棘 與 薪  柴   。 


jué quán huì yǔ shè ɡān xī , yún lí huò yǔ xiānɡ hé 。 
掘  荃   蕙  與 射  干  兮 , 耘  藜 藿  與 蘘    荷 。 


xī jīn shì qí hé shū xī , yuǎn jìn sī ér bù tónɡ 。 
惜 今  世  其 何 殊  兮 , 遠   近  思 而 不 同   。 


huò shěn lún qí wú suǒ dá xī , huò qīnɡ jī qí wú suǒ tōnɡ 。 
或  沈   淪  其 無 所  達 兮 , 或  清   激 其 無 所  通   。 


āi yú shēnɡ zhī bù dɑnɡ xī , dú ménɡ dú ér fénɡ yóu 。 
哀 余 生    之  不 當   兮 , 獨 蒙   毒 而 逢   尤  。 


suī jiǎn jiǎn yǐ shēn zhì xī , jūn ɡuāi chà ér pínɡ zhī 。 
雖  謇   謇   以 申   志  兮 , 君  乖   差  而 屏   之  。 


chénɡ xī fānɡ zhī fēi fēi xī , fǎn yǐ zī wéi fǔ yě 。 
誠    惜 芳   之  菲  菲  兮 , 反  以 茲 為  腐 也 。 


huái jiāo liáo zhī shè shè xī , nǎi fénɡ fēn yǐ lí ɡòu yě 。 
懷   椒   聊   之  蔎  蔎  兮 , 乃  逢   紛  以 罹 詬  也 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


jiā huánɡ jì mò zhōnɡ bù fǎn xī , 
嘉  皇    既 歿 終    不 返  兮 , 


shān zhōnɡ yōu xiǎn yǐnɡ lù yuǎn xī , 
山   中    幽  險   郢   路 遠   兮 , 


chán rén jiàn jiàn shú kě sù xī , 
讒   人  諓   諓   孰  可 愬 兮 , 


zhēnɡ fū wǎnɡ jí shuí kě yǔ xī ? 
征    夫 罔   極 誰   可 語 兮 ? 


xínɡ yín lèi xī shēnɡ kuì kuì xī , 
行   吟  累  欷 聲    喟  喟  兮 , 


huái yōu hán qī hé chà chì xī 。 
懷   憂  含  戚 何 侘  傺  兮 。 
sī ɡǔ 
思 古 


mínɡ mínɡ shēn lín xī shù mù yù yù 。 
冥   冥   深   林  兮 樹  木 鬱 鬱 。 


shān cān chà yǐ zhǎn yán xī , fù yǎo yǎo yǐ bì rì 。 
山   參  差  以 嶄   巖  兮 , 阜 杳  杳  以 蔽 日 。 


bēi yú xīn zhī yuān yuān xī , mù miǎo miǎo ér yí qì 。 
悲  余 心  之  悁   悁   兮 , 目 眇   眇   而 遺 泣 。 


fēnɡ sāo xiè yǐ yáo mù xī , yún xī xī yǐ qiū lì 。 
風   騷  屑  以 搖  木 兮 , 雲  吸 吸 以 湫  戾 。 


bēi yú shēnɡ zhī wú huɑn xī , chóu kōnɡ zǒnɡ yū shān lù 。 
悲  余 生    之  無 歡   兮 , 愁   倥   傯   於 山   陸 。 


dàn pái huái yū chánɡ bǎn xī , xī fǎnɡ huánɡ ér dú sù 。 
旦  徘  徊   於 長    阪  兮 , 夕 仿   偟    而 獨 宿 。 


fà pī pī yǐ ránɡ ránɡ xī , ɡōnɡ qú láo ér tú cuì 。 
髮 披 披 以 鬤   鬤   兮 , 躬   劬 勞  而 瘏 悴  。 


hún ɡuànɡ ɡuànɡ ér nán xínɡ xī , qì zhān jīn ér rú mèi 。 
魂  俇    俇    而 南  行   兮 , 泣 霑   襟  而 濡 袂  。 


xīn chán yuán ér wú ɡào xī , kǒu jìn bì ér bù yán 。 
心  嬋   媛   而 無 告  兮 , 口  噤  閉 而 不 言  。 


wéi yǐnɡ dōu zhī jiù lǘ xī , huí xiānɡ 、 yuán ér yuǎn qiān 。 
違  郢   都  之  舊  閭 兮 , 回  湘    、 沅   而 遠   遷   。 


niàn yú bānɡ zhī hénɡ xiàn xī , zōnɡ ɡuǐ shén zhī wú cì 。 
念   余 邦   之  橫   陷   兮 , 宗   鬼  神   之  無 次 。 


mǐn xiān sì zhī zhōnɡ jué xī , xīn huánɡ huò ér zì bēi 。 
閔  先   嗣 之  中    絕  兮 , 心  惶    惑  而 自 悲  。 


liáo fú yóu yū shān xiá xī , bù zhōu liú yū jiānɡ pàn 。 
聊   浮 游  於 山   陿  兮 , 步 周   流  於 江    畔  。 


lín shēn shuǐ ér chánɡ xiào xī , qiě chánɡ yánɡ ér fàn ɡuān 。 
臨  深   水   而 長    嘯   兮 , 且  倘    佯   而 氾  觀   。 


xìnɡ lí sāo zhī wēi wén xī , jì linɡ xiū zhī yī wù 。 
興   離 騷  之  微  文  兮 , 冀 靈   修  之  壹 悟 。 


hái yú chē yū nán yǐnɡ xī , fù wǎnɡ ɡuǐ yū chū ɡǔ 。 
還  余 車  於 南  郢   兮 , 復 往   軌  於 初  古 。 


dào xiū yuǎn qí nán qiān xī , shānɡ yú xīn zhī bù nénɡ yǐ 。 
道  修  遠   其 難  遷   兮 , 傷    余 心  之  不 能   已 。 


bèi sān wǔ zhī diǎn xínɡ xī , jué hónɡ fàn zhī pì jì 。 
背  三  五 之  典   刑   兮 , 絕  洪   範  之  辟 紀 。 


bō ɡuì jǔ yǐ bèi dù xī , cuò quán hénɡ ér rèn yì 。 
播 規  矩 以 背  度 兮 , 錯  權   衡   而 任  意 。 


cāo shénɡ mò ér fànɡ qì xī , qīnɡ rónɡ xìnɡ ér shì cè 。 
操  繩    墨 而 放   棄 兮 , 傾   容   幸   而 侍  側 。 


ɡān tánɡ kū yū fēnɡ cǎo xī , lí jí shù yū zhōnɡ tínɡ 。 
甘  棠   枯 於 豐   草  兮 , 藜 棘 樹  於 中    庭   。 


xī shī chì yū běi ɡōnɡ xī , pǐ suī yǐ yū mí yínɡ 。 
西 施  斥  於 北  宮   兮 , 仳 倠  倚 於 彌 楹   。 


wū huò qī ér cān chénɡ xī , yàn ɡōnɡ cāo yū mǎ yǔ 。 
烏 獲  戚 而 驂  乘    兮 , 燕  公   操  於 馬 圉 。 


kuǎi kuì dēnɡ yū qīnɡ fǔ xī , jiù yáo qì ér zài yě wài 。 
蒯   聵  登   於 清   府 兮 , 咎  繇  棄 而 在  野 外  。 


ɡài jiàn zī yǐ yǒnɡ tàn xī , yù dēnɡ jiē ér hú yí 。 
蓋  見   茲 以 永   歎  兮 , 欲 登   階  而 狐 疑 。 


chénɡ bái shuǐ ér ɡāo wù xī , yīn xǐ chí ér chánɡ cí 。 
乘    白  水   而 高  騖 兮 , 因  徙 弛  而 長    辭 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


chánɡ yánɡ lú bǎn zhǎo shuǐ shēn xī , 
倘    佯   壚 阪  沼   水   深   兮 , 


rónɡ yǔ hàn zhǔ tì yín yín xī , 
容   與 漢  渚  涕 淫  淫  兮 , 


zhōnɡ yá yǐ sǐ shuí wéi shēnɡ xī ? 
鍾    牙 已 死 誰   為  聲    兮 ? 


xiān ā  bú yù yān shū qínɡ xī , 
纖   阿 不 御 焉  舒  情   兮 , 


cénɡ āi qī xī xīn lí lí xī , 
曾   哀 悽 欷 心  離 離 兮 , 


hái ɡù ɡāo qiū qì rú sǎ xī 。 
還  顧 高  丘  泣 如 灑 兮 。 
yuǎn yóu 
遠   遊  


bēi yú xìnɡ zhī bù kě ɡǎi xī , lǚ chénɡ ài ér bù yí 。 
悲  余 性   之  不 可 改  兮 , 屢 懲    艾 而 不 迻 。 


fú jiào hào yǐ shū sú xī , mào jiē jiē yǐ wēi wēi 。 
服 覺   皓  以 殊  俗 兮 , 貌  揭  揭  以 巍  巍  。 


pì ruò wánɡ qiáo zhī chénɡ yún xī , zǎi chì xiāo ér línɡ tài qīnɡ 。 
譬 若  王   僑   之  乘    雲  兮 , 載  赤  霄   而 淩   太  清   。 


yù yǔ tiān dì cān shòu xī , yǔ rì yuè ér bǐ rónɡ 。 
欲 與 天   地 參  壽   兮 , 與 日 月  而 比 榮   。 


dēnɡ kūn lún ér běi shǒu xī , xī linɡ yǔ ér lái yè 。 
登   崑  崙  而 北  首   兮 , 悉 靈   圉 而 來  謁 。 


xuàn ɡuǐ shén yū tài yīn xī , dēnɡ chānɡ hé yū xuán què 。 
選   鬼  神   於 太  陰  兮 , 登   閶    闔 於 玄   闕  。 


huí zhèn chē bǐ xī yǐn xī , qiān hónɡ qí yū yù mén 。 
回  朕   車  俾 西 引  兮 , 褰   虹   旗 於 玉 門  。 


chí liù lónɡ yū sān wēi xī , cháo xī linɡ yū jiǔ bīn 。 
馳  六  龍   於 三  危  兮 , 朝   西 靈   於 九  濱  。 


jié yú zhěn yū xī shān xī , hénɡ fēi ɡǔ yǐ nán zhēnɡ 。 
結  余 軫   於 西 山   兮 , 橫   飛  谷 以 南  征    。 


jué dōu ɡuǎnɡ yǐ zhí zhǐ xī , lì zhù rónɡ yū zhū mínɡ 。 
絕  都  廣    以 直  指  兮 , 歷 祝  融   於 朱  冥   。 


wǎnɡ yù hénɡ yū yán huǒ xī , wěi liǎnɡ ɡuǎn yú xián tánɡ 。 
枉   玉 衡   於 炎  火  兮 , 委  兩    館   于 咸   唐   。 


ɡuàn hònɡ ménɡ yǐ dōnɡ qiè xī , wéi liù lónɡ yū fú sānɡ 。 
貫   澒   濛   以 東   朅  兮 , 維  六  龍   於 扶 桑   。 


zhōu liú lǎn yū sì hǎi xī , zhì shēnɡ jiànɡ yǐ ɡāo chí 。 
周   流  覽  於 四 海  兮 , 志  升    降    以 高  馳  。 


zhēnɡ jiǔ shén yū huí jí xī , jiàn hónɡ cǎi yǐ zhāo zhǐ 。 
徵    九  神   於 回  極 兮 , 建   虹   采  以 招   指  。 


jià luán fènɡ yǐ shànɡ yóu xī , cónɡ xuán hè yǔ jiāo mínɡ 。 
駕  鸞   鳳   以 上    遊  兮 , 從   玄   鶴 與 鷦   明   。 


kǒnɡ niǎo fēi ér sònɡ yínɡ xī , ténɡ qún hè yū yáo ɡuānɡ 。 
孔   鳥   飛  而 送   迎   兮 , 騰   群  鶴 於 瑤  光    。 


pái dì ɡōnɡ yǔ luo yòu xī , shēnɡ xiàn pǔ yǐ xuàn miè 。 
排  帝 宮   與 羅  囿  兮 , 升    縣   圃 以 眩   滅  。 


jié qiónɡ zhī yǐ zá pèi xī , lì chánɡ ɡēnɡ yǐ jì rì 。 
結  瓊    枝  以 雜 佩  兮 , 立 長    庚   以 繼 日 。 


línɡ jīnɡ léi yǐ yì hài diàn xī , zhuì ɡuǐ ɡǔ yū běi chén 。 
淩   驚   雷  以 軼 駭  電   兮 , 綴   鬼  谷 於 北  辰   。 


biān fēnɡ bó shǐ xiān qū xī , qiú linɡ xuán yū yú yuān 。 
鞭   風   伯 使  先   驅 兮 , 囚  靈   玄   於 虞 淵   。 


sù ɡāo fēnɡ yǐ dī huái xī , lǎn zhōu liú yū shuò fānɡ 。 
溯 高  風   以 低 佪   兮 , 覽  周   流  於 朔   方   。 


jiù zhuān xū ér zhèn cí xī , kǎo xuán mínɡ yū kōnɡ sānɡ 。 
就  顓    頊 而 敶   辭 兮 , 考  玄   冥   於 空   桑   。 


xuán chē shì yū chónɡ shān xī , zòu yú shùn yū cānɡ wú 。 
旋   車  逝  於 崇    山   兮 , 奏  虞 舜   於 蒼   梧 。 


jì yánɡ zhōu yū huì jī xī , jiù shēn xū yū wǔ hú 。 
濟 楊   舟   於 會  稽 兮 , 就  申   胥 於 五 湖 。 


jiàn nán yǐnɡ zhī liú fēnɡ xī , yǔn yú ɡōnɡ yū yuán xiānɡ 。 
見   南  郢   之  流  風   兮 , 殞  余 躬   於 沅   湘    。 


wànɡ jiù bānɡ zhī àn zhèn xī , shí hùn zhuó qí yóu wèi yānɡ 。 
望   舊  邦   之  黯 黮   兮 , 時  溷  濁   其 猶  未  央   。 


huái lán chén zhī fēn fānɡ xī , dù bèi lí ér zhé zhī 。 
懷   蘭  茞   之  芬  芳   兮 , 妒 被  離 而 折  之  。 


zhānɡ jiànɡ wéi yǐ dān dān xī , fēnɡ yì yì ér bì zhī 。 
張    絳    帷  以 襜  襜  兮 , 風   邑 邑 而 蔽 之  。 


rì tūn tūn qí xī shě xī , yánɡ yàn yàn ér fù ɡù 。 
日 暾  暾  其 西 舍  兮 , 陽   焱  焱  而 復 顧 。 


liáo jià rì yǐ xū yú xī , hé sāo sāo ér zì ɡù 。 
聊   假  日 以 須 臾 兮 , 何 騷  騷  而 自 故 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


pì bǐ jiāo lónɡ chénɡ yún fú xī , 
譬 彼 蛟   龍   乘    雲  浮 兮 , 


fàn yín hònɡ rónɡ fēn ruò wù xī , 
汎  淫  澒   溶   紛  若  霧 兮 , 


chán yuán xiǎo ɡé léi dònɡ diàn fā sà ɡāo ju xī , 
潺   湲   轇   轕 雷  動   電   發 馺 高  舉 兮 , 


shēnɡ xū línɡ mínɡ pèi zhuó fú qīnɡ rù dì ɡōnɡ xī , 
升    虛 淩   冥   沛  濁   浮 清   入 帝 宮   兮 , 


yáo qiào fèn yǔ chí fēnɡ chěnɡ yǔ yóu wú qiónɡ xī 。 
搖  翹   奮  羽 馳  風   騁    雨 游  無 窮    兮 。 
(第 46 首)
浏览次数:10004
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部