订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第四 九章
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì sì   jiǔ zhānɡ 
楚  辭 卷   第 四   九  章    

xī sònɡ 
惜 誦   


xī sònɡ yǐ zhì mǐn xī , fā fèn yǐ shū qínɡ 。 
惜 誦   以 致  愍  兮 , 發 憤  以 抒  情   。 


suǒ zuò zhōnɡ ér yán zhī xī , zhǐ cānɡ tiān yǐ wéi zhènɡ 。 
所  作  忠    而 言  之  兮 , 指  蒼   天   以 為  正    。 


lìnɡ wǔ dì yǐ zhé zhōnɡ xī , jiè liù shén yǔ xiànɡ fú 。 
令   五 帝 以 折  中    兮 , 戒  六  神   與 嚮    服 。 


bǐ shān chuān yǐ bèi yù xī , mìnɡ jiù yáo shǐ tinɡ zhí 。 
俾 山   川    以 備  御 兮 , 命   咎  繇  使  聽   直  。 


jié zhōnɡ chénɡ yǐ shì jūn xī , fǎn lí qún ér zhuì yóu 。 
竭  忠    誠    以 事  君  兮 , 反  離 群  而 贅   尤  。 


wànɡ xuān mèi yǐ bèi zhònɡ xī , dài mínɡ jūn qí zhī zhī 。 
忘   儇   媚  以 背  眾    兮 , 待  明   君  其 知  之  。 


yán yǔ xínɡ qí kě jì xī , qínɡ yǔ mào qí bú biàn 。 
言  與 行   其 可 跡 兮 , 情   與 貌  其 不 變   。 


ɡù xiànɡ chén mò ruò jūn xī , suó yǐ zhènɡ zhī bù yuǎn 。 
故 相    臣   莫 若  君  兮 , 所  以 證    之  不 遠   。 


wú yì xiān jūn ér hòu shēn xī , qiānɡ zhònɡ rén zhī suǒ chóu yě 。 
吾 誼 先   君  而 後  身   兮 , 羌    眾    人  之  所  仇   也 。 


zhuān wéi jūn ér wú tā xī , yòu zhònɡ zhào zhī suǒ chóu yě 。 
專    惟  君  而 無 他 兮 , 又  眾    兆   之  所  讎   也 。 


yī xīn ér bú yù xī , qiānɡ bù kě bǎo yě 。 
壹 心  而 不 豫 兮 , 羌    不 可 保  也 。 


jí qīn jūn ér wú tā xī , yǒu zhāo huò zhī dào yě 。 
疾 親  君  而 無 他 兮 , 有  招   禍  之  道  也 。 


sī jūn qí mò wǒ zhōnɡ xī , hū wànɡ shēn zhī jiàn pín 。 
思 君  其 莫 我 忠    兮 , 忽 忘   身   之  賤   貧  。 


shì jūn ér bú èr xī , mí bù zhī chǒnɡ zhī mén 。 
事  君  而 不 貳 兮 , 迷 不 知  寵    之  門  。 


zhōnɡ hé zuì yǐ yù fá xī , yì fēi yú xīn zhī suǒ zhì 。 
忠    何 罪  以 遇 罰 兮 , 亦 非  余 心  之  所  志  。 


xínɡ bù qún yǐ diān yuè xī , yòu zhònɡ zhào zhī suǒ tāi 。 
行   不 群  以 巔   越  兮 , 又  眾    兆   之  所  咍  。 


fēn fénɡ yóu yǐ lí bànɡ xī , jiǎn bù kě shì yě 。 
紛  逢   尤  以 離 謗   兮 , 謇   不 可 釋  也 。 


qínɡ shěn yì ér bù dá xī , yòu bì ér mò zhī bái yě 。 
情   沈   抑 而 不 達 兮 , 又  蔽 而 莫 之  白  也 。 


xīn yù yì yú chà chì xī , yòu mò chá yú zhī zhōnɡ qínɡ 。 
心  鬱 邑 余 侘  傺  兮 , 又  莫 察  余 之  中    情   。 


ɡù fán yán bù kě jié dài xī , yuàn chén zhì ér wú lù 。 
固 煩  言  不 可 結  詒  兮 , 願   陳   志  而 無 路 。 


tuì jìnɡ mò ér mò yú zhī xī , jìn hào hū yòu mò wú wén 。 
退  靜   默 而 莫 余 知  兮 , 進  號  呼 又  莫 吾 聞  。 


shēn chà chì zhī fán huò xī , zhōnɡ mèn mào zhī zhūn zhūn 。 
申   侘  傺  之  煩  惑  兮 , 中    悶  瞀  之  忳   忳   。 


xī yú mènɡ dēnɡ tiān xī , hún zhōnɡ dào ér wú hánɡ 。 
昔 余 夢   登   天   兮 , 魂  中    道  而 無 杭   。 


wú shǐ lì shén zhàn zhī xī , yuē : 
吾 使  厲 神   占   之  兮 , 曰  : 


「 yǒu zhì jí ér wú pánɡ 。 」 
「 有  志  極 而 無 旁   。 」 


zhōnɡ wēi dú yǐ lí yì xī , yuē jūn kě sī ér bù kě shì 。 
終    危  獨 以 離 異 兮 , 曰  君  可 思 而 不 可 恃  。 


ɡù zhònɡ kǒu qí shuò jīn xī , chū ruò shì ér fénɡ dài 。 
故 眾    口  其 鑠   金  兮 , 初  若  是  而 逢   殆  。 


chénɡ yū ɡēnɡ zhě ér chuī jī xī , hé bù biàn cǐ zhì yě ? 
懲    於 羹   者  而 吹   齏 兮 , 何 不 變   此 志  也 ? 


yù shì jiē ér dēnɡ tiān xī , yóu yǒu nǎnɡ zhī tài yě 。 
欲 釋  階  而 登   天   兮 , 猶  有  曩   之  態  也 。 


zhònɡ hài jù yǐ lí xīn xī , yòu hé yǐ wéi cǐ bàn yě ? 
眾    駭  遽 以 離 心  兮 , 又  何 以 為  此 伴  也 ? 


tónɡ jí ér yì lù xī , yòu hé yǐ wéi cǐ yuán yě ? 
同   極 而 異 路 兮 , 又  何 以 為  此 援   也 ? 


jìn shēn shēnɡ zhī xiào zǐ xī , fù xìn chán ér bù hǎo 。 
晉  申   生    之  孝   子 兮 , 父 信  讒   而 不 好  。 


xínɡ xìnɡ zhí ér bú yù xī , ɡǔn ɡōnɡ yònɡ ér bú jiù 。 
行   婞   直  而 不 豫 兮 , 鯀  功   用   而 不 就  。 


wú wén zuò zhōnɡ yǐ zào yuàn xī , hū wèi zhī ɡuò yán 。 
吾 聞  作  忠    以 造  怨   兮 , 忽 謂  之  過  言  。 


jiǔ zhé bì ér chénɡ yǐ xī , wú zhì jīn ér zhī qí xìn rán 。 
九  折  臂 而 成    醫 兮 , 吾 至  今  而 知  其 信  然  。 


zēnɡ yì jī ér zài shànɡ xī , wèi luo zhānɡ ér zài xià 。 
矰   弋 機 而 在  上    兮 , 罻  羅  張    而 在  下  。 


shè zhānɡ pì yǐ yú jūn xī , yuàn cè shēn ér wú suǒ 。 
設  張    辟 以 娛 君  兮 , 願   側 身   而 無 所  。 


yù shàn huái yǐ ɡān chì xī , kǒnɡ zhònɡ huàn ér lí yóu 。 
欲 儃   佪   以 干  傺  兮 , 恐   重    患   而 離 尤  。 


yù ɡāo fēi ér yuǎn jí xī , jūn wǎnɡ wèi nǚ hé zhī ? 
欲 高  飛  而 遠   集 兮 , 君  罔   謂  女 何 之  ? 


yù hénɡ bēn ér shī lù xī , jiān zhì ér bù rěn 。 
欲 橫   奔  而 失  路 兮 , 堅   志  而 不 忍  。 


bèi yīnɡ pàn yǐ jiāo tònɡ xī , xīn yù jié ér yū zhěn 。 
背  膺   牉  以 交   痛   兮 , 心  鬱 結  而 紆 軫   。 


táo mù lán yǐ jiǎo huì xī , zuò shēn jiāo yǐ wéi liánɡ 。 
檮  木 蘭  以 矯   蕙  兮 , 糳  申   椒   以 為  糧    。 


bō jiānɡ lí yǔ zī jú xī , yuàn chūn rì yǐ wéi qiǔ fānɡ 。 
播 江    離 與 滋 菊 兮 , 願   春   日 以 為  糗  芳   。 


kǒnɡ qínɡ zhì zhī bú xìn xī , ɡù zhònɡ zhù yǐ zì mínɡ 。 
恐   情   質  之  不 信  兮 , 故 重    著  以 自 明   。 


jiǎo zī mèi yǐ sī chu xī , yuàn cénɡ sī ér yuǎn shēn 。 
矯   茲 媚  以 私 處  兮 , 願   曾   思 而 遠   身   。 
shè jiānɡ 
涉  江    


yú yòu hǎo cǐ qí fú xī , nián jì lǎo ér bù shuāi 。 
余 幼  好  此 奇 服 兮 , 年   既 老  而 不 衰    。 


dài chánɡ jiá zhī lù lí xī , ɡuàn qiē yún zhī cuī wéi 。 
帶  長    鋏  之  陸 離 兮 , 冠   切  雲  之  崔  嵬  。 


bèi mínɡ yuè xī pèi bǎo lù , shì hùn zhuó ér mò yú zhī xī 。 
被  明   月  兮 珮  寶  璐 , 世  溷  濁   而 莫 余 知  兮 。 


wú fānɡ ɡāo chí ér bú ɡù , jià qīnɡ qiú xī cān bái chī 。 
吾 方   高  馳  而 不 顧 , 駕  青   虯  兮 驂  白  螭  。 


wú yǔ zhònɡ huá yóu xī yáo zhī pǔ , dēnɡ kūn lún xī shí yù yīnɡ 。 
吾 與 重    華  遊  兮 瑤  之  圃 , 登   崑  崙  兮 食  玉 英   。 


yǔ tiān dì xī tónɡ shòu , yǔ rì yuè xī qí ɡuānɡ 。 
與 天   地 兮 同   壽   , 與 日 月  兮 齊 光    。 


āi nán yí zhī mò wú zhī xī , dàn yú jì hū jiānɡ 、 xiānɡ 。 
哀 南  夷 之  莫 吾 知  兮 , 旦  余 濟 乎 江    、 湘    。 


chénɡ è  zhǔ ér fǎn ɡù xī , èi qiū dōnɡ zhī xù fēnɡ 。 
乘    鄂 渚  而 反  顧 兮 , 欸 秋  冬   之  緒 風   。 


bù yú mǎ xī shān ɡāo , dǐ yú chē xī fānɡ lín 。 
步 余 馬 兮 山   皋  , 邸 余 車  兮 方   林  。 


chénɡ línɡ chuán yú shànɡ yuán xī , qí wú bǎnɡ yǐ jī tài 。 
乘    舲   船    余 上    沅   兮 , 齊 吳 榜   以 擊 汰  。 


chuán rónɡ yǔ ér bú jìn xī , yān huí shuǐ ér nínɡ zhì 。 
船    容   與 而 不 進  兮 , 淹  回  水   而 凝   滯  。 


cháo fā wǎnɡ zhǔ xī , xī sù chén yánɡ 。 
朝   發 枉   陼  兮 , 夕 宿 辰   陽   。 


ɡǒu yú xīn qí duān zhí xī , suī pì yuǎn zhī hé shānɡ ! 
苟  余 心  其 端   直  兮 , 雖  僻 遠   之  何 傷    ! 


rù xù pǔ yú shàn huái xī , mí bù zhī wú suǒ rú 。 
入 漵 浦 余 儃   佪   兮 , 迷 不 知  吾 所  如 。 


shēn lín yǎo yǐ mínɡ mínɡ xī , nǎi yuán yòu zhī suǒ jū 。 
深   林  杳  以 冥   冥   兮 , 乃  猿   狖  之  所  居 。 


shān jùn ɡāo yǐ bì rì xī , xià yōu huì yǐ duō yǔ 。 
山   峻  高  以 蔽 日 兮 , 下  幽  晦  以 多  雨 。 


xiàn xuě fēn qí wú yín xī , yún fēi fēi ér chénɡ yǔ 。 
霰   雪  紛  其 無 垠  兮 , 雲  霏  霏  而 承    宇 。 


āi wú shēnɡ zhī wú lè xī , yōu dú chu hū shān zhōnɡ 。 
哀 吾 生    之  無 樂 兮 , 幽  獨 處  乎 山   中    。 


wú bù nénɡ biàn xīn ér cónɡ sú xī , ɡù jiānɡ chóu kǔ ér zhōnɡ qiónɡ 。 
吾 不 能   變   心  而 從   俗 兮 , 固 將    愁   苦 而 終    窮    。 


jiē yú kūn shǒu xī , sānɡ hù luǒ xínɡ 。 
接  輿 髡  首   兮 , 桑   扈 臝  行   。 


zhōnɡ bú bì yònɡ xī , xiàn bú bì yǐ 。 
忠    不 必 用   兮 , 賢   不 必 以 。 


wǔ zǐ fénɡ yānɡ xī , bǐ ɡān zū hǎi 。 
伍 子 逢   殃   兮 , 比 干  菹 醢  。 


yǔ qián shì ér jiē rán xī , wú yòu hé yuàn hū jīn zhī rén ! 
與 前   世  而 皆  然  兮 , 吾 又  何 怨   乎 今  之  人  ! 


yú jiānɡ dǒnɡ dào ér bú yù xī , ɡù jiānɡ zhònɡ hūn ér zhōnɡ shēn 。 
余 將    董   道  而 不 豫 兮 , 固 將    重    昏  而 終    身   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


luán niǎo fènɡ huánɡ , rì yǐ yuǎn xī 。 
鸞   鳥   鳳   皇    , 日 以 遠   兮 。 


yàn què wū què , cháo tánɡ tán xī 。 
燕  雀  烏 鵲  , 巢   堂   壇  兮 。 


lù shēn xīn yí , sǐ lín báo xī 。 
露 申   辛  夷 , 死 林  薄  兮 。 


xīnɡ sào bìnɡ yù , fānɡ bù dé báo xī 。 
腥   臊  並   御 , 芳   不 得 薄  兮 。 


yīn yánɡ yì wèi , shí bù dɑnɡ xī 。 
陰  陽   易 位  , 時  不 當   兮 。 


huái xìn chà chì , hū hū wú jiānɡ xínɡ xī 。 
懷   信  侘  傺  , 忽 乎 吾 將    行   兮 。 
āi yǐnɡ 
哀 郢   


huánɡ tiān zhī bù chún mìnɡ xī , hé bǎi xìnɡ zhī zhèn qiān ? 
皇    天   之  不 純   命   兮 , 何 百  姓   之  震   愆   ? 


mín lí sàn ér xiānɡ shī xī , fānɡ zhònɡ chūn ér dōnɡ qiān 。 
民  離 散  而 相    失  兮 , 方   仲    春   而 東   遷   。 


qù ɡù xiànɡ ér jiù yuǎn xī , zūn jiānɡ 、 xià yǐ liú wánɡ 。 
去 故 鄉    而 就  遠   兮 , 遵  江    、 夏  以 流  亡   。 


chū ɡuó mén ér zhěn huái xī , jiǎ zhī cháo wú yǐ xínɡ 。 
出  國  門  而 軫   懷   兮 , 甲  之  晁   吾 以 行   。 


fā yǐnɡ dōu ér qù lǘ xī , chāo huānɡ hū qí yān jí ? 
發 郢   都  而 去 閭 兮 , 怊   荒    忽 其 焉  極 ? 


jí qí yánɡ yǐ rónɡ yǔ xī , āi jiàn jūn ér bú zài dé 。 
楫 齊 揚   以 容   與 兮 , 哀 見   君  而 不 再  得 。 


wànɡ chánɡ qiū ér tài xī xī , tì yín yín qí ruò xiàn 。 
望   長    楸  而 太  息 兮 , 涕 淫  淫  其 若  霰   。 


ɡuò xià shǒu ér xī fú xī , ɡù lónɡ mén ér bú jiàn 。 
過  夏  首   而 西 浮 兮 , 顧 龍   門  而 不 見   。 


xīn chán yuán ér shānɡ huái xī , miǎo bù zhī qí suǒ zhí 。 
心  嬋   媛   而 傷    懷   兮 , 眇   不 知  其 所  蹠  。 


shùn fēnɡ bō yǐ cónɡ liú xī , yān yánɡ yánɡ ér wéi kè 。 
順   風   波 以 從   流  兮 , 焉  洋   洋   而 為  客 。 


línɡ yánɡ hóu zhī fàn làn xī , hū áo xiánɡ zhī yān báo ? 
淩   陽   侯  之  氾  濫  兮 , 忽 翱 翔    之  焉  薄  ? 


xīn kuā jié ér bù jiě xī , sī jiǎn chǎn ér bú shì 。 
心  絓  結  而 不 解  兮 , 思 蹇   產   而 不 釋  。 


jiānɡ yùn zhōu ér xià fú xī , shànɡ dònɡ tínɡ ér xià jiānɡ 。 
將    運  舟   而 下  浮 兮 , 上    洞   庭   而 下  江    。 


qù zhōnɡ ɡǔ zhī suǒ jū xī , jīn xiāo yáo ér lái dōnɡ 。 
去 終    古 之  所  居 兮 , 今  逍   遙  而 來  東   。 


qiānɡ linɡ hún zhī yù ɡuī xī , hé xū yú ér wànɡ fǎn ! 
羌    靈   魂  之  欲 歸  兮 , 何 須 臾 而 忘   反  ! 


bèi xià pǔ ér xī sī xī , āi ɡù dū zhī rì yuǎn 。 
背  夏  浦 而 西 思 兮 , 哀 故 都 之  日 遠   。 


dēnɡ dà fén yǐ yuǎn wànɡ xī , liáo yǐ shū wú yōu xīn 。 
登   大 墳  以 遠   望   兮 , 聊   以 舒  吾 憂  心  。 


āi zhōu tǔ zhī pínɡ lè xī , bēi jiānɡ jiè zhī yí fēnɡ 。 
哀 州   土 之  平   樂 兮 , 悲  江    介  之  遺 風   。 


dɑnɡ línɡ yánɡ zhī yān zhì xī , miǎo nán dù zhī yān rú ? 
當   陵   陽   之  焉  至  兮 , 淼   南  渡 之  焉  如 ? 


cénɡ bù zhī xià zhī wéi qiū xī , shú liǎnɡ dōnɡ mén zhī kě wú ? 
曾   不 知  夏  之  為  丘  兮 , 孰  兩    東   門  之  可 蕪 ? 


xīn bù yí zhī chánɡ jiǔ xī , yōu yǔ chóu qí xiānɡ jiē 。 
心  不 怡 之  長    久  兮 , 憂  與 愁   其 相    接  。 


wéi yǐnɡ lù zhī yáo yuǎn xī , jiānɡ yǔ xià zhī bù kě shè 。 
惟  郢   路 之  遙  遠   兮 , 江    與 夏  之  不 可 涉  。 


hū ruò qù bú xìn xī , zhì jīn jiǔ nián ér bú fù 。 
忽 若  去 不 信  兮 , 至  今  九  年   而 不 復 。 


cǎn yù yù ér bù tōnɡ xī , jiǎn chà chì ér hán qī 。 
慘  鬱 鬱 而 不 通   兮 , 蹇   侘  傺  而 含  慼 。 


wài chénɡ huɑn zhī zhuó yuē xī , chén rěn ruò ér nán chí 。 
外  承    歡   之  汋   約  兮 , 諶   荏  弱  而 難  持  。 


zhōnɡ zhàn zhàn ér yuàn jìn xī , dù bèi lí ér zhānɡ zhī 。 
忠    湛   湛   而 願   進  兮 , 妒 被  離 而 鄣    之  。 


yáo 、 shùn zhī kànɡ xínɡ xī , liào yǎo yǎo ér báo tiān 。 
堯  、 舜   之  抗   行   兮 , 瞭   杳  杳  而 薄  天   。 


zhònɡ chán rén zhī jí dù xī , bèi yǐ bù cí zhī wěi mínɡ 。 
眾    讒   人  之  嫉 妒 兮 , 被  以 不 慈 之  偽  名   。 


zēnɡ yùn lùn zhī xiū měi xī , hǎo fū rén zhī □ kǎi 。 
憎   慍  惀  之  修  美  兮 , 好  夫 人  之  □ 慨  。 


zhònɡ qiè dié ér rì jìn xī , měi chāo yuǎn ér yú mài 。 
眾    踥  蹀  而 日 進  兮 , 美  超   遠   而 踰 邁  。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


màn yú zì yǐ liú ɡuān xī , jì yī fǎn zhī hé shí ? 
曼  余 自 以 流  觀   兮 , 冀 壹 反  之  何 時  ? 


niǎo fēi fǎn ɡù xiànɡ xī , hú sǐ bì shǒu qiū 。 
鳥   飛  反  故 鄉    兮 , 狐 死 必 首   丘  。 


xìn fēi wú zuì ér qì zhú xī , hé rì yè ér wànɡ zhī ? 
信  非  吾 罪  而 棄 逐  兮 , 何 日 夜 而 忘   之  ? 
chōu sī 
抽   思 


xīn yù yù zhī yōu sī xī , dú yǒnɡ tàn hū zēnɡ shānɡ 。 
心  鬱 鬱 之  憂  思 兮 , 獨 永   歎  乎 增   傷    。 


sī jiǎn chǎn zhī bú shì xī , màn zāo yè zhī fānɡ chánɡ 。 
思 蹇   產   之  不 釋  兮 , 曼  遭  夜 之  方   長    。 


bēi qiū fēnɡ zhī dònɡ rónɡ xī , hé huí jí zhī fú fú ! 
悲  秋  風   之  動   容   兮 , 何 回  極 之  浮 浮 ! 


shù wéi sūn zhī duō nù xī , shānɡ yú xīn zhī yǒu yǒu 。 
數  惟  蓀  之  多  怒 兮 , 傷    余 心  之  懮  懮  。 


yuàn yáo qǐ ér hénɡ bēn xī , lǎn mín yóu yǐ zì zhēn 。 
願   搖  起 而 橫   奔  兮 , 覽  民  尤  以 自 鎮   。 


jié wēi qínɡ yǐ chén cí xī , jiǎo yǐ yí fū měi rén 。 
結  微  情   以 陳   辭 兮 , 矯   以 遺 夫 美  人  。 


xī jūn yǔ wǒ chénɡ yán xī , yuē : 
昔 君  與 我 成    言  兮 , 曰  : 


「 huánɡ hūn yǐ wéi qī 。 」 
「 黃    昏  以 為  期 。 」 


qiānɡ zhōnɡ dào ér huí pàn xī , fǎn jì yǒu cǐ tā zhì 。 
羌    中    道  而 回  畔  兮 , 反  既 有  此 他 志  。 


jiāo wú yǐ qí méi hǎo xī , lǎn yú yǐ qí xiū kuā 。 
憍   吾 以 其 美  好  兮 , 覽  余 以 其 修  姱  。 


yǔ yú yán ér bú xìn xī , ɡài wéi yú ér zào nù 。 
與 余 言  而 不 信  兮 , 蓋  為  余 而 造  怒 。 


yuàn chénɡ jiān ér zì chá xī , xīn zhèn dào ér bù ɡǎn 。 
願   承    閒   而 自 察  兮 , 心  震   悼  而 不 敢  。 


bēi yí yóu ér jì jìn xī , xīn dá shānɡ zhī dàn dàn 。 
悲  夷 猶  而 冀 進  兮 , 心  怛 傷    之  憺  憺  。 


zī lì qínɡ yǐ chén cí xī , sūn xiánɡ lónɡ ér bù wén 。 
茲 歷 情   以 陳   辭 兮 , 蓀  詳    聾   而 不 聞  。 


ɡù qiē rén zhī bú mèi xī , zhònɡ ɡuǒ yǐ wǒ wéi huàn 。 
固 切  人  之  不 媚  兮 , 眾    果  以 我 為  患   。 


chū wú suǒ chén zhī ɡěnɡ zhù xī , qǐ bú zhì jīn qí yōnɡ zhǐ ? 
初  吾 所  陳   之  耿   著  兮 , 豈 不 至  今  其 庸   止  ? 


hé dú lè sī zhī jiǎn jiǎn xī ? 
何 獨 樂 斯 之  蹇   蹇   兮 ? 


yuàn sūn měi zhī kě wán 。 
願   蓀  美  之  可 完  。 


wànɡ sān wǔ yǐ wéi xiànɡ xī , zhǐ pénɡ xián yǐ wéi yí 。 
望   三  五 以 為  像    兮 , 指  彭   咸   以 為  儀 。 


fū hé jí ér bú zhì xī , ɡù yuǎn wén ér nán kuī 。 
夫 何 極 而 不 至  兮 , 故 遠   聞  而 難  虧  。 


shàn bù yóu wài lái xī , mínɡ bù ké yǐ xū zuò 。 
善   不 由  外  來  兮 , 名   不 可 以 虛 作  。 


shú wú shī ér yǒu bào xī , shú bù shí ér yǒu huò ? 
孰  無 施  而 有  報  兮 , 孰  不 實  而 有  穫  ? 


shǎo ɡē yuē : 
少   歌 曰  : 


yǔ měi rén chōu yuàn xī , bìnɡ rì yè ér wú zhènɡ 。 
與 美  人  抽   怨   兮 , 并   日 夜 而 無 正    。 


jiāo wú yǐ qí méi hǎo xī , áo zhèn cí ér bù tinɡ 。 
憍   吾 以 其 美  好  兮 , 敖 朕   辭 而 不 聽   。 


chànɡ yuē : 
倡    曰  : 


yǒu niǎo zì nán xī , lái jí hàn běi 。 
有  鳥   自 南  兮 , 來  集 漢  北  。 


hǎo kuā jiā lì xī , pàn dú chu cǐ yì yù 。 
好  姱  佳  麗 兮 , 牉  獨 處  此 異 域 。 


jì qiónɡ dú ér bù qún xī , yòu wú liánɡ méi zài qí cè 。 
既 惸    獨 而 不 群  兮 , 又  無 良    媒  在  其 側 。 


dào zhuó yuǎn ér rì wànɡ xī , yuàn zì shēn ér bù dé 。 
道  卓   遠   而 日 忘   兮 , 願   自 申   而 不 得 。 


wànɡ běi shān ér liú tì xī , lín liú shuǐ ér tài xī 。 
望   北  山   而 流  涕 兮 , 臨  流  水   而 太  息 。 


wànɡ mènɡ xià zhī duǎn yè xī , hé huì mínɡ zhī ruò suì ! 
望   孟   夏  之  短   夜 兮 , 何 晦  明   之  若  歲  ! 


wéi yǐnɡ lù zhī liáo yuǎn xī , hún yì xī ér jiǔ shì 。 
惟  郢   路 之  遼   遠   兮 , 魂  一 夕 而 九  逝  。 


cénɡ bù zhī lù zhī qū zhí xī , nán zhǐ yuè yǔ liè xīnɡ 。 
曾   不 知  路 之  曲 直  兮 , 南  指  月  與 列  星   。 


yuàn jìnɡ shì ér bù dé xī , hún shí lù zhī yínɡ yínɡ 。 
願   徑   逝  而 不 得 兮 , 魂  識  路 之  營   營   。 


hé linɡ hún zhī xìn zhí xī , rén zhī xīn bù yǔ wú xīn tónɡ ! 
何 靈   魂  之  信  直  兮 , 人  之  心  不 與 吾 心  同   ! 


lǐ ruò ér méi bù tōnɡ xī , shànɡ bù zhī yú zhī cónɡ rónɡ 。 
理 弱  而 媒  不 通   兮 , 尚    不 知  余 之  從   容   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


chánɡ lài tuān liú , sù jiānɡ tán xī 。 
長    瀨  湍   流  , 泝 江    潭  兮 。 


kuánɡ ɡù nán xínɡ , liáo yǐ yú xīn xī 。 
狂    顧 南  行   , 聊   以 娛 心  兮 。 


zhěn shí wǎi wéi , jiǎn wú yuàn xī 。 
軫   石  崴  嵬  , 蹇   吾 願   兮 。 


chāo huí zhì dù , xínɡ yǐn jìn xī 。 
超   回  志  度 , 行   隱  進  兮 。 


dī huái yí yóu , sù běi ɡū xī 。 
低 徊   夷 猶  , 宿 北  姑 兮 。 


fán yuān mào rónɡ , shí pèi cú xī 。 
煩  冤   瞀  容   , 實  沛  徂 兮 。 


chóu tàn kǔ shén , linɡ yáo sī xī 。 
愁   嘆  苦 神   , 靈   遙  思 兮 。 


lù yuǎn chu yōu , yòu wú xínɡ méi xī 。 
路 遠   處  幽  , 又  無 行   媒  兮 。 


dào sī zuò sònɡ , liáo yǐ zì jiù xī 。 
道  思 作  頌   , 聊   以 自 救  兮 。 


yōu xīn bù suí , sī yán shuí ɡào xī ! 
憂  心  不 遂  , 斯 言  誰   告  兮 ! 
huái shā 
懷   沙  


tāo tāo mènɡ xià xī , cǎo mù mǎnɡ mǎnɡ 。 
滔  滔  孟   夏  兮 , 草  木 莽   莽   。 


shānɡ huái yǒnɡ āi xī , ɡǔ jǔ nán tǔ 。 
傷    懷   永   哀 兮 , 汩 沮 南  土 。 


xuàn xī yǎo yǎo , kǒnɡ jìnɡ yōu mò 。 
眴   兮 杳  杳  , 孔   靜   幽  默 。 


yù jié yū zhěn xī , lí mǐn ér chánɡ jū 。 
鬱 結  紆 軫   兮 , 離 愍  而 長    鞠 。 


fǔ qínɡ xiào zhì xī , yuān qū ér zì yì 。 
撫 情   效   志  兮 , 冤   屈 而 自 抑 。 


wán fānɡ yǐ wéi huán xī , chánɡ dù wèi tì 。 
刓  方   以 為  圜   兮 , 常    度 未  替 。 


yì chū běn dí xī , jūn zǐ suǒ bǐ 。 
易 初  本  迪 兮 , 君  子 所  鄙 。 


zhānɡ huà zhì mò xī , qián tú wèi ɡǎi 。 
章    畫  志  墨 兮 , 前   圖 未  改  。 


nèi hòu zhì zhènɡ xī , dà rén suǒ shènɡ 。 
內  厚  質  正    兮 , 大 人  所  晟    。 


qiǎo chuí bù zhuó xī , shú chá qí kuí zhènɡ 。 
巧   陲   不 斲   兮 , 孰  察  其 揆  正    。 


xuán wén chu yōu xī , měnɡ sǒu wèi zhī bù zhānɡ 。 
玄   文  處  幽  兮 , 矇   瞍  謂  之  不 章    。 


lí lóu wēi dì xī , ɡǔ wèi zhī bù mínɡ 。 
離 婁  微  睇 兮 , 瞽 謂  之  不 明   。 


biàn bái yǐ wéi hēi xī , dǎo shànɡ yǐ wéi xià 。 
變   白  以 為  黑  兮 , 倒  上    以 為  下  。 


fènɡ huánɡ zài nú xī , jī wù xiánɡ wǔ 。 
鳳   皇    在  笯 兮 , 雞 鶩 翔    舞 。 


tónɡ róu yù shí xī , yí ɡài ér xiānɡ liànɡ 。 
同   糅  玉 石  兮 , 一 概  而 相    量    。 


fū wéi dǎnɡ rén bǐ ɡù xī , qiānɡ bù zhī yú zhī suǒ zānɡ 。 
夫 惟  黨   人  鄙 固 兮 , 羌    不 知  余 之  所  臧   。 


rèn zhònɡ zǎi shènɡ xī , xiàn zhì ér bú jì 。 
任  重    載  盛    兮 , 陷   滯  而 不 濟 。 


huái jǐn wò yú xī , qiónɡ bù zhī suǒ shì 。 
懷   瑾  握 瑜 兮 , 窮    不 知  所  示  。 


yì quǎn qún fèi xī , fèi suǒ ɡuài yě 。 
邑 犬   群  吠  兮 , 吠  所  怪   也 。 


fēi jùn yí jié xī , ɡù yōnɡ tài yě 。 
非  俊  疑 傑  兮 , 固 庸   態  也 。 


wén zhì shū nèi xī , zhònɡ bù zhī yú zhī yì cǎi 。 
文  質  疏  內  兮 , 眾    不 知  余 之  異 采  。 


cái pǔ wěi jī xī , mò zhī yú zhī suó yǒu 。 
材  朴 委  積 兮 , 莫 知  余 之  所  有  。 


zhònɡ rén xí yì xī , jǐn hòu yǐ wéi fēnɡ 。 
重    仁  襲 義 兮 , 謹  厚  以 為  豐   。 


zhònɡ huá bù kě è  xī , shú zhī yú zhī cónɡ rónɡ ! 
重    華  不 可 遻 兮 , 孰  知  余 之  從   容   ! 


ɡǔ ɡù yǒu bú bìnɡ xī , qǐ zhī hé qí ɡù ! 
古 固 有  不 並   兮 , 豈 知  何 其 故 ! 


tānɡ 、 yǔ jiǔ yuǎn xī , miǎo ér bù kě mù 。 
湯   、 禹 久  遠   兮 , 邈   而 不 可 慕 。 


chénɡ lián ɡǎi fèn xī , yì xīn ér zì qiánɡ 。 
懲    連   改  忿  兮 , 抑 心  而 自 強    。 


lí mǐn ér bù qiān xī , yuàn zhì zhī yǒu xiànɡ 。 
離 閔  而 不 遷   兮 , 願   志  之  有  像    。 


jìn lù běi cì xī , rì mèi mèi qí jiānɡ mù 。 
進  路 北  次 兮 , 日 昧  昧  其 將    暮 。 


shū yōu yú āi xī , xiàn zhī yǐ dà ɡù 。 
舒  憂  娛 哀 兮 , 限   之  以 大 故 。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


hào hào yuán 、 xiānɡ , fēn liú mì xī 。 
浩  浩  沅   、 湘    , 分  流  汨 兮 。 


xiū lù yōu cè , dào yuǎn hū xī 。 
修  路 幽  蓛 , 道  遠   忽 兮 。 


huái zhì bào qīnɡ , dú wú pǐ xī 。 
懷   質  抱  青   , 獨 無 匹 兮 。 


bó lè jì méi , jì yān chénɡ xī 。 
伯 樂 既 沒  , 驥 焉  程    兮 。 


mín shēnɡ bǐnɡ mìnɡ , ɡè yǒu suǒ cuò xī 。 
民  生    稟   命   , 各 有  所  錯  兮 。 


dìnɡ xīn ɡuǎnɡ zhì , yú hé wèi jù xī ! 
定   心  廣    志  , 余 何 畏  懼 兮 ! 


cénɡ shānɡ yuán āi , yǒnɡ tàn kuì xī 。 
曾   傷    爰   哀 , 永   歎  喟  兮 。 


shì hùn zhuó mò wú zhī , rén xīn bù kě wèi xī 。 
世  溷  濁   莫 吾 知  , 人  心  不 可 謂  兮 。 


zhī sǐ bù kě rànɡ , yuàn wù ài xī 。 
知  死 不 可 讓   , 願   勿 愛 兮 。 


mínɡ ɡào jūn zǐ , wú jiānɡ yǐ wéi lèi xī 。 
明   告  君  子 , 吾 將    以 為  類  兮 。 
sī měi rén 
思 美  人  


sī měi rén xī , lǎn tì ér zhù yí 。 
思 美  人  兮 , 攬  涕 而 佇  眙 。 


méi jué lù zǔ xī , yán bù kě jié ér dài 。 
媒  絕  路 阻 兮 , 言  不 可 結  而 詒  。 


jiǎn jiǎn zhī fán yuān xī , xiàn zhì ér bù fā 。 
蹇   蹇   之  煩  冤   兮 , 陷   滯  而 不 發 。 


shēn dàn yǐ shū zhōnɡ qínɡ xī , zhì chén wǎn ér mò dá 。 
申   旦  以 舒  中    情   兮 , 志  沉   菀  而 莫 達 。 


yuàn jì yán yū fú yún xī , yù fēnɡ lónɡ ér bù jiānɡ 。 
願   寄 言  於 浮 雲  兮 , 遇 豐   隆   而 不 將    。 


yīn ɡuī niǎo ér zhì cí xī , qiānɡ xùn ɡāo ér nán dɑnɡ 。 
因  歸  鳥   而 致  辭 兮 , 羌    迅  高  而 難  當   。 


ɡāo xīn zhī linɡ shènɡ xī , zāo xuán niǎo ér zhì dài 。 
高  辛  之  靈   晟    兮 , 遭  玄   鳥   而 致  詒  。 


yù biàn jié yǐ cónɡ sú xī , kuì yì chū ér qū zhì 。 
欲 變   節  以 從   俗 兮 , 媿  易 初  而 屈 志  。 


dú lì nián ér lí mǐn xī , qiānɡ fénɡ xīn yóu wèi huà 。 
獨 歷 年   而 離 愍  兮 , 羌    馮   心  猶  未  化  。 


nínɡ yǐn mǐn ér shòu kǎo xī , hé biàn yì zhī kě wéi 。 
寧   隱  閔  而 壽   考  兮 , 何 變   易 之  可 為  。 


zhī qián zhé zhī bù suí xī , wèi ɡǎi cǐ dù 。 
知  前   轍  之  不 遂  兮 , 未  改  此 度 。 


chē jì fù ér mǎ diān xī , jiǎn dú huái cǐ yì lù 。 
車  既 覆 而 馬 顛   兮 , 蹇   獨 懷   此 異 路 。 


lè qí jì ér ɡènɡ jià xī , zào fù wéi wǒ cāo zhī 。 
勒 騏 驥 而 更   駕  兮 , 造  父 為  我 操  之  。 


qiān qūn cì ér wù qū xī , liáo jià rì yǐ xū shí 。 
遷   逡  次 而 勿 驅 兮 , 聊   假  日 以 須 時  。 


zhǐ bō zhǒnɡ zhī xī wēi xī , yǔ xūn huánɡ yǐ wéi qī 。 
指  嶓 冢    之  西 隈  兮 , 與 纁  黃    以 為  期 。 


kāi chūn fā suì xī , bái rì chū zhī yōu yōu 。 
開  春   發 歲  兮 , 白  日 出  之  悠  悠  。 


wú jiānɡ tānɡ zhì ér yú lè xī , zūn jiānɡ 、 xià yǐ yú yōu 。 
吾 將    蕩   志  而 愉 樂 兮 , 遵  江    、 夏  以 娛 憂  。 


lǎn dà báo zhī fānɡ chén xī , qiān chánɡ zhōu zhī sù mǎnɡ 。 
攬  大 薄  之  芳   茞   兮 , 搴   長    洲   之  宿 莽   。 


xī wú bù jí ɡǔ rén xī , wú shuí yǔ wán cǐ fānɡ cǎo 。 
惜 吾 不 及 古 人  兮 , 吾 誰   與 玩  此 芳   草  。 


jiě biǎn báo yǔ zá cài xī , bèi yǐ wéi jiāo pèi 。 
解  萹   薄  與 雜 菜  兮 , 備  以 為  交   佩  。 


pèi bīn fēn yǐ liáo zhuǎn xī , suí wěi jué ér lí yì 。 
佩  繽  紛  以 繚   轉    兮 , 遂  萎  絕  而 離 異 。 


wú qiě shàn huái yǐ yú yōu xī , ɡuān nán rén zhī biàn tài 。 
吾 且  儃   佪   以 娛 憂  兮 , 觀   南  人  之  變   態  。 


qiè kuài zài qí zhōnɡ xīn xī , yánɡ jué pínɡ ér bú sì 。 
竊  快   在  其 中    心  兮 , 揚   厥  憑   而 不 俟 。 


fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , qiānɡ fānɡ huá zì zhōnɡ chū 。 
芳   與 澤 其 雜 糅  兮 , 羌    芳   華  自 中    出  。 


fēn yù yù qí yuǎn zhēnɡ xī , mǎn nèi ér wài yánɡ 。 
紛  郁 郁 其 遠   蒸    兮 , 滿  內  而 外  揚   。 


qínɡ yǔ zhì xìn kě bǎo xī , qiānɡ jū bì ér wén zhānɡ 。 
情   與 質  信  可 保  兮 , 羌    居 蔽 而 聞  章    。 


lìnɡ bì lì yǐ wéi lǐ xī , dàn ju zhǐ ér yuán mù 。 
令   薜 荔 以 為  理 兮 , 憚  舉 趾  而 緣   木 。 


yīn fú rónɡ ér wéi méi xī , dàn qiān chánɡ ér rú zú 。 
因  芙 蓉   而 為  媒  兮 , 憚  褰   裳    而 濡 足 。 


dēnɡ ɡāo wú bù shuō xī , rù xià wú bù nénɡ 。 
登   高  吾 不 說   兮 , 入 下  吾 不 能   。 


ɡù zhèn xínɡ zhī bù fú xī , rán rónɡ yǔ ér hú yí 。 
固 朕   形   之  不 服 兮 , 然  容   與 而 狐 疑 。 


ɡuǎnɡ suí qián huà xī , wèi ɡǎi cǐ dù yě 。 
廣    遂  前   畫  兮 , 未  改  此 度 也 。 


mìnɡ zé chu yōu wú jiānɡ bà xī , yuàn jí bái rì zhī wèi mù yě 。 
命   則 處  幽  吾 將    罷 兮 , 願   及 白  日 之  未  暮 也 。 


dú qiónɡ qiónɡ ér nán xínɡ xī , sī pénɡ xián zhī ɡù yě 。 
獨 煢    煢    而 南  行   兮 , 思 彭   咸   之  故 也 。 
xī wǎnɡ rì 
惜 往   日 


xī wǎnɡ rì zhī cénɡ xìn xī , shòu mìnɡ zhào yǐ zhāo shī 。 
惜 往   日 之  曾   信  兮 , 受   命   詔   以 昭   詩  。 


fènɡ xiān ɡōnɡ yǐ zhào xià xī , mínɡ fǎ dù zhī xián yí 。 
奉   先   功   以 照   下  兮 , 明   法 度 之  嫌   疑 。 


ɡuó fù qiánɡ ér fǎ lì xī , shǔ zhēn chén ér rì xī 。 
國  富 強    而 法 立 兮 , 屬  貞   臣   而 日 娭 。 


mì mì shì zhī zǎi xīn xī , suī ɡuò shī yóu fú zhì 。 
秘 密 事  之  載  心  兮 , 雖  過  失  猶  弗 治  。 


xīn chún mánɡ ér bú xiè xī , zāo chán rén ér jí zhī 。 
心  純   厖   而 不 泄  兮 , 遭  讒   人  而 嫉 之  。 


jūn hán nù ér dài chén xī , bù qīnɡ chè qí rán fǒu 。 
君  含  怒 而 待  臣   兮 , 不 清   澈  其 然  否  。 


bì huì jūn zhī cōnɡ mínɡ xī , xū huò wù yòu yǐ qī 。 
蔽 晦  君  之  聰   明   兮 , 虛 惑  誤 又  以 欺 。 


fú cān yàn yǐ kǎo shí xī , yuǎn qiān chén ér fú sī 。 
弗 參  驗  以 考  實  兮 , 遠   遷   臣   而 弗 思 。 


xìn chán yú zhī hùn zhuó xī , shènɡ qì zhì ér ɡuò zhī 。 
信  讒   諛 之  溷  濁   兮 , 晟    氣 志  而 過  之  。 


hé zhēn chén zhī wú zuì xī , bèi lí bànɡ ér jiàn yóu ! 
何 貞   臣   之  無 罪  兮 , 被  離 謗   而 見   尤  ! 


cán ɡuānɡ jǐnɡ zhī chénɡ xìn xī , shēn yōu yǐn ér bèi zhī 。 
慚  光    景   之  誠    信  兮 , 身   幽  隱  而 備  之  。 


lín yuán 、 xiānɡ zhī xuán yuān xī , suí zì rěn ér shěn liú 。 
臨  沅   、 湘    之  玄   淵   兮 , 遂  自 忍  而 沈   流  。 


zú méi shēn ér jué mínɡ xī , xī yōnɡ jūn zhī bù zhāo 。 
卒 沒  身   而 絕  名   兮 , 惜 廱   君  之  不 昭   。 


jūn wú dù ér fú chá xī , shǐ fānɡ cǎo wéi sǒu yōu 。 
君  無 度 而 弗 察  兮 , 使  芳   草  為  藪  幽  。 


yān shū qínɡ ér chōu xìn xī , tián sǐ wánɡ ér bù liáo 。 
焉  舒  情   而 抽   信  兮 , 恬   死 亡   而 不 聊   。 


dú zhānɡ yōnɡ ér bì yǐn xī , shǐ zhēn chén wéi wú yóu 。 
獨 鄣    廱   而 蔽 隱  兮 , 使  貞   臣   為  無 由  。 


wén bǎi lǐ zhī wéi lǔ xī , yī yǐn pēnɡ yū páo chú 。 
聞  百  里 之  為  虜 兮 , 伊 尹  烹   於 庖  廚  。 


lǚ wànɡ tú yū zhāo ɡē xī , nínɡ qī ɡē ér fàn niú 。 
呂 望   屠 於 朝   歌 兮 , 甯   戚 歌 而 飯  牛  。 


bù fénɡ tānɡ 、 wǔ yǔ huán 、 miù xī , shì shú yún ér zhī zhī ! 
不 逢   湯   、 武 與 桓   、 繆  兮 , 世  孰  云  而 知  之  ! 


wú xìn chán ér fú wèi xī , zǐ xū sǐ ér hòu yōu 。 
吳 信  讒   而 弗 味  兮 , 子 胥 死 而 後  憂  。 


jiè zǐ zhōnɡ ér lì kū xī , wén jūn wù ér zhuī qiú ; 
介  子 忠    而 立 枯 兮 , 文  君  寤 而 追   求  ; 


fēnɡ jiè shān ér wéi zhī jìn xī , bào dà dé zhī yōu yóu 。 
封   介  山   而 為  之  禁  兮 , 報  大 德 之  優  游  。 


sī jiǔ ɡù zhī qīn shēn xī , yīn ɡǎo sù ér kū zhī 。 
思 久  故 之  親  身   兮 , 因  縞  素 而 哭 之  。 


huò zhōnɡ xìn ér sǐ jié xī , huò yí màn ér bù yí 。 
或  忠    信  而 死 節  兮 , 或  訑 謾  而 不 疑 。 


fú xǐnɡ chá ér àn shí xī , tinɡ chán rén zhī xū cí 。 
弗 省   察  而 按 實  兮 , 聽   讒   人  之  虛 辭 。 


fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , shú shēn dàn ér bié zhī ? 
芳   與 澤 其 雜 糅  兮 , 孰  申   旦  而 別  之  ? 


hé fānɡ cǎo zhī zǎo yāo xī , wēi shuānɡ jiànɡ ér xià jiè 。 
何 芳   草  之  早  殀  兮 , 微  霜     降    而 下  戒  。 


liànɡ cōnɡ bù mínɡ ér bì yōnɡ xī , shǐ chán yú ér rì dé 。 
諒    聰   不 明   而 蔽 廱   兮 , 使  讒   諛 而 日 得 。 


zì qián shì zhī jí xiàn xī , wèi huì ruò qí bù kě pèi 。 
自 前   世  之  嫉 賢   兮 , 謂  蕙  若  其 不 可 佩  。 


dù jiā yě zhī fēn fānɡ xī , mó mǔ jiāo ér zì hǎo 。 
妒 佳  冶 之  芬  芳   兮 , 嫫 母 姣   而 自 好  。 


suī yǒu xī shī zhī měi rónɡ xī , chán dù rù yǐ zì dài 。 
雖  有  西 施  之  美  容   兮 , 讒   妒 入 以 自 代  。 


yuàn chén qínɡ yǐ bái xínɡ xī , dé zuì ɡuò zhī bú yì 。 
願   陳   情   以 白  行   兮 , 得 罪  過  之  不 意 。 


qínɡ yuān jiàn zhī rì mínɡ xī , rú liè sù zhī cuò zhì 。 
情   冤   見   之  日 明   兮 , 如 列  宿 之  錯  置  。 


chénɡ qí jì ér chí chěnɡ xī , wú pèi xián ér zì zǎi 。 
乘    騏 驥 而 馳  騁    兮 , 無 轡  銜   而 自 載  。 


chénɡ fàn fú yǐ xià liú xī , wú zhōu jí ér zì bèi 。 
乘    氾  泭 以 下  流  兮 , 無 舟   楫 而 自 備  。 


bèi fǎ dù ér xīn zhì xī , pì yǔ cǐ qí wú yì 。 
背  法 度 而 心  治  兮 , 辟 與 此 其 無 異 。 


nínɡ kè sǐ ér liú wánɡ xī , kǒnɡ huò yānɡ zhī yǒu zài 。 
寧   溘 死 而 流  亡   兮 , 恐   禍  殃   之  有  再  。 


bú bì cí ér fù yuān xī , xī yōnɡ jūn zhī bù shí 。 
不 畢 辭 而 赴 淵   兮 , 惜 廱   君  之  不 識  。 
jú sònɡ 
橘 頌   


hòu huánɡ jiā shù , jú lái fú xī 。 
后  皇    嘉  樹  , 橘 徠  服 兮 。 


shòu mìnɡ bù qiān , shēnɡ nán ɡuó xī 。 
受   命   不 遷   , 生    南  國  兮 。 


shēn ɡù nán xǐ , ɡènɡ yī zhì xī 。 
深   固 難  徙 , 更   壹 志  兮 。 


lǜ yè sù rónɡ , fēn qí ké xǐ xī 。 
綠 葉 素 榮   , 紛  其 可 喜 兮 。 


cénɡ zhī yǎn jí , yuán ɡuǒ tuán xī 。 
曾   枝  剡  棘 , 圓   果  摶   兮 。 


qīnɡ huánɡ zá róu , wén zhānɡ làn xī 。 
青   黃    雜 糅  , 文  章    爛  兮 。 


jīnɡ sè nèi bái , lèi rèn dào xī 。 
精   色 內  白  , 類  任  道  兮 。 


fēn yùn yí xiū , kuā ér bù chǒu xī 。 
紛  縕  宜 修  , 姱  而 不 醜   兮 。 


jiē ěr yòu zhì , yǒu yǐ yì xī 。 
嗟  爾 幼  志  , 有  以 異 兮 。 


dú lì bù qiān , qǐ bù ké xǐ xī 。 
獨 立 不 遷   , 豈 不 可 喜 兮 。 


shēn ɡù nán xǐ , kuò qí wú qiú xī 。 
深   固 難  徙 , 廓  其 無 求  兮 。 


sū shì dú lì , hénɡ ér bù liú xī 。 
蘇 世  獨 立 , 橫   而 不 流  兮 。 


bì xīn zì shèn , bù zhōnɡ shī ɡuò xī 。 
閉 心  自 慎   , 不 終    失  過  兮 。 


bǐnɡ dé wú sī , cān tiān dì xī 。 
秉   德 無 私 , 參  天   地 兮 。 


yuàn suì bìnɡ xiè , yǔ chánɡ yǒu xī 。 
願   歲  并   謝  , 與 長    友  兮 。 


shū lí bù yín , ɡěnɡ qí yóu lǐ xī 。 
淑  離 不 淫  , 梗   其 有  理 兮 。 


nián suì suī shǎo , kě shī chánɡ xī 。 
年   歲  雖  少   , 可 師  長    兮 。 


xínɡ bǐ bó yí , zhì yǐ wéi xiànɡ xī 。 
行   比 伯 夷 , 置  以 為  像    兮 。 
bēi huí fēnɡ 
悲  回  風   


bēi huí fēnɡ zhī yáo huì xī , xīn yuān jié ér nèi shānɡ 。 
悲  回  風   之  搖  蕙  兮 , 心  冤   結  而 內  傷    。 


wù yǒu wēi ér yǔn xìnɡ xī , shēnɡ yǒu yǐn ér xiān chànɡ 。 
物 有  微  而 隕  性   兮 , 聲    有  隱  而 先   倡    。 


fū hé pénɡ xián zhī zào sī xī , jì zhì jiè ér bú wànɡ ! 
夫 何 彭   咸   之  造  思 兮 , 暨 志  介  而 不 忘   ! 


wàn biàn qí qínɡ qǐ kě ɡài xī , shú xū wěi zhī kě chánɡ ! 
萬  變   其 情   豈 可 蓋  兮 , 孰  虛 偽  之  可 長    ! 


niǎo shòu mínɡ yǐ hào qún xī , cǎo jū bǐ ér bù fānɡ 。 
鳥   獸   鳴   以 號  群  兮 , 草  苴 比 而 不 芳   。 


yú qì lín yǐ zì bié xī , jiāo lónɡ yǐn qí wén zhānɡ 。 
魚 葺 鱗  以 自 別  兮 , 蛟   龍   隱  其 文  章    。 


ɡù tú qí bù tónɡ mǔ xī , lán chén yōu ér dú fānɡ 。 
故 荼 薺 不 同   畝 兮 , 蘭  茞   幽  而 獨 芳   。 


wéi jiā rén zhī yǒnɡ dōu xī , ɡènɡ tǒnɡ shì ér zì kuànɡ 。 
惟  佳  人  之  永   都  兮 , 更   統   世  而 自 貺    。 


miǎo yuǎn zhì zhī suǒ jí xī , lián fú yún zhī xiānɡ yánɡ 。 
眇   遠   志  之  所  及 兮 , 憐   浮 雲  之  相    羊   。 


jiè miǎo zhì zhī suǒ huò xī , qiè fù shī zhī suǒ mínɡ 。 
介  眇   志  之  所  惑  兮 , 竊  賦 詩  之  所  明   。 


wéi jiā rén zhī dú huái xī , zhé ruò jiāo yǐ zì chu 。 
惟  佳  人  之  獨 懷   兮 , 折  若  椒   以 自 處  。 


cénɡ xū xī zhī jiē jiē xī , dú yǐn fú ér sī lǜ 。 
曾   歔 欷 之  嗟  嗟  兮 , 獨 隱  伏 而 思 慮 。 


tì qì jiāo ér qī qī xī , sī bù mián yǐ zhì shǔ 。 
涕 泣 交   而 淒 淒 兮 , 思 不 眠   以 至  曙  。 


zhōnɡ chánɡ yè zhī màn màn xī , yǎn cǐ āi ér bú qù 。 
終    長    夜 之  曼  曼  兮 , 掩  此 哀 而 不 去 。 


wù cónɡ rónɡ yǐ zhōu liú xī , liáo xiāo yáo yǐ zì shì 。 
寤 從   容   以 周   流  兮 , 聊   逍   遙  以 自 恃  。 


shānɡ tài xī zhī mǐn lián xī , qì yū yì ér bù kě zhǐ 。 
傷    太  息 之  愍  憐   兮 , 氣 於 邑 而 不 可 止  。 


jiǔ sī xīn yǐ wéi xiānɡ xī , biān chóu kǔ yǐ wéi yīnɡ 。 
糺  思 心  以 為  纕    兮 , 編   愁   苦 以 為  膺   。 


zhé ruò mù yǐ bì ɡuānɡ xī , suí piāo fēnɡ zhī suǒ rénɡ 。 
折  若  木 以 蔽 光    兮 , 隨  飄   風   之  所  仍   。 


cún fǎnɡ fú ér bú jiàn xī , xīn yǒnɡ yuè qí ruò tānɡ 。 
存  仿   佛 而 不 見   兮 , 心  踊   躍  其 若  湯   。 


fǔ pèi rèn yǐ àn zhì xī , chāo wǎnɡ wǎnɡ ér suí hánɡ 。 
撫 珮  衽  以 案 志  兮 , 超   惘   惘   而 遂  行   。 


suì hū hū qí ruò tuí xī , shí yì rǎn rǎn ér jiānɡ zhì 。 
歲  曶 曶 其 若  頹  兮 , 時  亦 冉  冉  而 將    至  。 


fán hénɡ ɡǎo ér jié lí xī , fānɡ yǐ xiē ér bù bǐ 。 
薠  蘅   槁  而 節  離 兮 , 芳   以 歇  而 不 比 。 


lián sī xīn zhī bù kě chénɡ xī , zhènɡ cǐ yán zhī bù kě liáo 。 
憐   思 心  之  不 可 懲    兮 , 證    此 言  之  不 可 聊   。 


nínɡ kè sǐ ér liú wánɡ xī , bù rěn cǐ xīn zhī chánɡ chóu 。 
寧   溘 死 而 流  亡   兮 , 不 忍  此 心  之  常    愁   。 


ɡū zǐ yín ér wěn lèi xī , fànɡ zǐ chū ér bù hái 。 
孤 子 吟  而 抆  淚  兮 , 放   子 出  而 不 還  。 


shú nénɡ sī ér bù yǐn xī , zhào pénɡ xián zhī suǒ wén 。 
孰  能   思 而 不 隱  兮 , 照   彭   咸   之  所  聞  。 


dēnɡ shí luán yǐ yuǎn wànɡ xī , lù miǎo miǎo zhī mò mò 。 
登   石  巒   以 遠   望   兮 , 路 眇   眇   之  默 默 。 


rù jǐnɡ xiǎnɡ zhī wú yìnɡ xī , wén shěnɡ xiǎnɡ ér bù kě dé 。 
入 景   響    之  無 應   兮 , 聞  省    想    而 不 可 得 。 


chóu yù yù zhī wú kuài xī , jū qī qī ér bù kě jiě 。 
愁   鬱 鬱 之  無 快   兮 , 居 戚 戚 而 不 可 解  。 


xīn jī jī ér bù kāi xī , qì liáo zhuǎn ér zì dì 。 
心  鞿 羈 而 不 開  兮 , 氣 繚   轉    而 自 締 。 


mù miǎo miǎo zhī wú yín xī , mǎnɡ mánɡ mánɡ zhī wú yí 。 
穆 眇   眇   之  無 垠  兮 , 莽   芒   芒   之  無 儀 。 


shēnɡ yǒu yǐn ér xiānɡ ɡǎn xī , wù yǒu chún ér bù kě wéi 。 
聲    有  隱  而 相    感  兮 , 物 有  純   而 不 可 為  。 


miǎo màn màn zhī bù kě liànɡ xī , piāo mián mián zhī bù kě yū 。 
邈   蔓  蔓  之  不 可 量    兮 , 縹   綿   綿   之  不 可 紆 。 


chóu qiāo qiāo zhī chánɡ bēi xī , piān mínɡ mínɡ zhī bù kě yú 。 
愁   悄   悄   之  常    悲  兮 , 翩   冥   冥   之  不 可 娛 。 


línɡ dà bō ér liú fēnɡ xī , tuō pénɡ xián zhī suǒ jū 。 
淩   大 波 而 流  風   兮 , 託  彭   咸   之  所  居 。 


shànɡ ɡāo yán zhī qiào àn xī , chu cí ní zhī biāo diān 。 
上    高  巖  之  峭   岸 兮 , 處  雌 蜺 之  標   顛   。 


jù qīnɡ mínɡ ér shū hónɡ xī , suí tiáo hū ér mén tiān 。 
據 青   冥   而 攄  虹   兮 , 遂  儵   忽 而 捫  天   。 


xī zhàn lù zhī fú liánɡ xī , shù nínɡ shuānɡ zhī fēn fēn 。 
吸 湛   露 之  浮 涼    兮 , 漱  凝   霜     之  雰  雰  。 


yī fēnɡ xué yǐ zì xī xī , hū qīnɡ wù yǐ chán yuán 。 
依 風   穴  以 自 息 兮 , 忽 傾   寤 以 嬋   媛   。 


fénɡ kūn lún yǐ kàn wù xī , yǐn mín shān yǐ qīnɡ jiānɡ 。 
馮   崑  崙  以 瞰  霧 兮 , 隱  岷  山   以 清   江    。 


dàn yǒnɡ tuān zhī kē kē xī , tinɡ bō shēnɡ zhī xiōnɡ xiōnɡ 。 
憚  涌   湍   之  磕 磕 兮 , 聽   波 聲    之  洶    洶    。 


fēn rónɡ rónɡ zhī wú jīnɡ xī , wǎnɡ mánɡ mánɡ zhī wú jì 。 
紛  容   容   之  無 經   兮 , 罔   芒   芒   之  無 紀 。 


zhá yánɡ yánɡ zhī wú cónɡ xī , chí wěi yí zhī yān zhǐ 。 
軋  洋   洋   之  無 從   兮 , 馳  委  移 之  焉  止  。 


piāo fān fān qí shànɡ xià xī , yì yáo yáo qí zuǒ yòu 。 
漂   翻  翻  其 上    下  兮 , 翼 遙  遙  其 左  右  。 


fàn shù shù qí qián hòu xī , bàn zhānɡ chí zhī xìn qī 。 
氾  潏  潏  其 前   後  兮 , 伴  张    驰  之  信  期 。 


ɡuān yán qì zhī xiānɡ rénɡ xī , kuī yān yè zhī suǒ jī 。 
觀   炎  氣 之  相    仍   兮 , 窺  煙  液 之  所  積 。 


bēi shuānɡ xuě zhī jù xià xī , tinɡ cháo shuǐ zhī xiānɡ jī 。 
悲  霜     雪  之  俱 下  兮 , 聽   潮   水   之  相    擊 。 


jiè ɡuānɡ jǐnɡ yí wǎnɡ lái xī , shī huánɡ jí zhī wǎnɡ cè 。 
借  光    景   以 往   來  兮 , 施  黃    棘 之  枉   策 。 


qiú jiè zǐ zhī suǒ cún xī , jiàn bó yí zhī fànɡ jì 。 
求  介  子 之  所  存  兮 , 見   伯 夷 之  放   跡 。 


xīn diào dù ér fú qù xī , kè zhù zhì zhī wú shì 。 
心  調   度 而 弗 去 兮 , 刻 著  志  之  無 適  。 


yuē : 
曰  : 


wú yuàn wǎnɡ xī zhī suǒ jì xī , dào lái zhě zhī tì tì 。 
吾 怨   往   昔 之  所  冀 兮 , 悼  來  者  之  悐 悐 。 


fú jiānɡ 、 huái ér rù hǎi xī , cónɡ zǐ xū ér zì shì 。 
浮 江    、 淮   而 入 海  兮 , 從   子 胥 而 自 適  。 


wànɡ dà hé zhī zhōu zhǔ xī , bēi shēn tú zhī kànɡ jì 。 
望   大 河 之  洲   渚  兮 , 悲  申   徒 之  抗   跡 。 


zhòu jiàn jūn ér bù tinɡ xī , zhònɡ rèn shí zhī hé yì ! 
驟   諫   君  而 不 聽   兮 , 重    任  石  之  何 益 ! 


xīn kuā jié ér bù jiě xī , sī jiǎn chǎn ér bú shì 。 
心  絓  結  而 不 解  兮 , 思 蹇   產   而 不 釋  。 
(第 34 首)
浏览次数:9600


返回首页
古诗新唱


唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部