订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第三 天問
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì sān 
楚  辭 卷   第 三  

tiān wèn     zuò zhě : qū yuán 
天   问      作  者  : 屈 原   


yuē suí ɡǔ zhī chū , shuí chuán dào zhī ? 
曰  遂  古 之  初  , 谁   传    道  之  ? 
shànɡ xià wèi xínɡ , hé yóu kǎo zhī ? 
上    下  未  形   , 何 由  考  之  ? 
mínɡ zhāo ménɡ àn , shuí nénɡ jí zhī ? 
冥   昭   瞢   闇 , 谁   能   极 之  ? 
fénɡ yì wéi xiànɡ , hé yǐ zhì zhī ? 
冯   翼 惟  像    , 何 以 识  之  ? 
mínɡ mínɡ àn àn , wéi shí hé wéi ? 
明   明   闇 闇 , 惟  时  何 为  ? 
yīn yánɡ sān hé , hé běn hé huà ? 
阴  阳   三  合 , 何 本  何 化  ? 
huán zé jiǔ chónɡ , shú yínɡ dù zhī ? 
圜   则 九  重    , 孰  营   度 之  ? 
wéi zī hé ɡōnɡ , shú chū zuò zhī ? 
惟  兹 何 功   , 孰  初  作  之  ? 
wò wéi yān xì , tiān jí yān jiā ? 
斡 维  焉  系 , 天   极 焉  加  ? 
bá zhù hé dānɡ , dōnɡ nán hé kuī ? 
八 柱  何 当   , 东   南  何 亏  ? 
jiǔ tiān zhī jì , ān fànɡ ān shǔ ? 
九  天   之  际 , 安 放   安 属  ? 
yú wēi duō yǒu , shuí zhī qí shù ? 
隅 隈  多  有  , 谁   知  其 数  ? 
tiān hé suǒ tà ? shí èr yān fēn ? 
天   何 所  沓 ? 十  二 焉  分  ? 
rì yuè ān shǔ ? liè xīnɡ ān chén ? 
日 月  安 属  ? 列  星   安 陈   ? 
chū zì yánɡ ɡǔ , cì yú ménɡ sì 。 
出  自 汤   谷 , 次 于 蒙   汜 。 
zì mínɡ jí huì , suǒ xínɡ jǐ lǐ ? 
自 明   及 晦  , 所  行   几 里 ? 
yè ɡuānɡ hé dé , sǐ zé yòu yù ? 
夜 光    何 德 , 死 则 又  育 ? 
jué lì wéi hé , ér ɡù tú zài fù ? 
厥  利 维  何 , 而 顾 菟 在  腹 ? 
nǚ qí wú hé , fū yān qǔ jiǔ zǐ ? 
女 歧 无 合 , 夫 焉  取 九  子 ? 
bó qiánɡ hé chù ? huì qì ān zài ? 
伯 强    何 处  ? 惠  气 安 在  ? 
hé hé ér huì ? hé kāi ér mínɡ ? 
何 阖 而 晦  ? 何 开  而 明   ? 
jiǎo sù wèi dàn , yào línɡ ān cánɡ ? 
角   宿 未  旦  , 曜  灵   安 藏   ? 
bú rèn ɡǔ hónɡ , shī hé yǐ shànɡ zhī ? 
不 任  汩 鸿   , 师  何 以 尚    之  ? 
qiān yuē “ hé yōu ” , hé bù kè ér xínɡ zhī ? 
佥   曰  “ 何 忧  ” , 何 不 课 而 行   之  ? 
chī ɡuī yè xián , ɡǔn hé tīnɡ yān ? 
鸱  龟  曳 衔   , 鲧  何 听   焉  ? 
shùn yù chénɡ ɡōnɡ , dì hé xínɡ yān ? 
顺   欲 成    功   , 帝 何 刑   焉  ? 
yǒnɡ è  zài yǔ shān , fū hé sān nián bù shī ? 
永   遏 在  羽 山   , 夫 何 三  年   不 施  ? 
bó yǔ bì ɡǔn , fū hé yǐ biàn huà ? 
伯 禹 愎 鲧  , 夫 何 以 变   化  ? 
zuǎn jiù qián xù , suí chénɡ kǎo ɡōnɡ 。 
纂   就  前   绪 , 遂  成    考  功   。 
hé xù chū jì yè , ér jué móu bù tónɡ ? 
何 续 初  继 业 , 而 厥  谋  不 同   ? 
hónɡ quán jí shēn , hé yǐ tián zhī ? 
洪   泉   极 深   , 何 以 窴   之  ? 
dì fɑnɡ jiǔ zé , hé yǐ fén zhī ? 
地 方   九  则 , 何 以 坟  之  ? 
hé hǎi yīnɡ lónɡ ? hé jìn hé lì ? 
河 海  应   龙   ? 何 尽  何 历 ? 
ɡǔn hé suǒ yínɡ ? yǔ hé suǒ chénɡ ? 
鲧  何 所  营   ? 禹 何 所  成    ? 
kānɡ huí fénɡ nù , dì hé ɡù yǐ dōnɡ nán qīnɡ ? 
康   回  冯   怒 , 墬 何 故 以 东   南  倾   ? 
jiǔ zhōu ān cuò ? chuān ɡǔ hé wū ? 
九  州   安 错  ? 川    谷 何 洿 ? 
dōnɡ liú bú yì , shú zhī qí ɡù ? 
东   流  不 溢 , 孰  知  其 故 ? 
dōnɡ xī nán běi , qí xiū shú duō ? 
东   西 南  北  , 其 修  孰  多  ? 
nán běi shùn tuǒ , qí yǎn jǐ hé ? 
南  北  顺   橢  , 其 衍  几 何 ? 
kūn lún xiàn pǔ , qí jū ān zài ? 
昆  仑  县   圃 , 其 居 安 在  ? 
zēnɡ chénɡ jiǔ chónɡ , qí ɡāo jǐ lǐ ? 
增   城    九  重    , 其 高  几 里 ? 
sì fānɡ zhī mén , qí shuí cónɡ yān ? 
四 方   之  门  , 其 谁   从   焉  ? 
xī běi pì qǐ , hé qì tōnɡ yān ? 
西 北  辟 启 , 何 气 通   焉  ? 
rì ān bú dào ? zhú lónɡ hé zhào ? 
日 安 不 到  ? 烛  龙   何 照   ? 
xī hé zhī wèi yánɡ , ruò huá hé ɡuānɡ ? 
羲 和 之  未  扬   , 若  华  何 光    ? 
hé suǒ dōnɡ nuǎn ? hé suǒ xià hán ? 
何 所  冬   暖   ? 何 所  夏  寒  ? 
yān yǒu shí lín ? hé shòu nénɡ yán ? 
焉  有  石  林  ? 何 兽   能   言  ? 
yān yǒu qiú lónɡ 、 fù xiónɡ yǐ yóu ? 
焉  有  虬  龙   、 负 熊    以 游  ? 
xiónɡ huī jiǔ shǒu , tiáo hū yān zài ? 
雄    虺  九  首   , 儵   忽 焉  在  ? 
hé suǒ bù sǐ ? chánɡ rén hé shǒu ? 
何 所  不 死 ? 长    人  何 守   ? 
mí pínɡ jiǔ qú , xǐ huá ān jū ? 
靡 蓱   九  衢 , 枲 华  安 居 ? 
línɡ shé tūn xiànɡ , jué dà hé rú ? 
灵   蛇  吞  象    , 厥  大 何 如 ? 
hēi shuǐ 、 xuán zhǐ , sān wēi ān zài ? 
黑  水   、 玄   趾  , 三  危  安 在  ? 
yán nián bù sǐ , shòu hé suǒ zhǐ ? 
延  年   不 死 , 寿   何 所  止  ? 
línɡ yú hé suǒ ? qí duī yān chù ? 
鲮   鱼 何 所  ? 鬿 堆  焉  处  ? 
yì yān bì rì ? wū yān jiě yǔ ? 
羿 焉  彃 日 ? 乌 焉  解  羽 ? 
yǔ zhī lì xiàn ɡōnɡ , jiànɡ shěnɡ xià tǔ sì fānɡ 。 
禹 之  力 献   功   , 降    省    下  土 四 方   。 
yān dé bǐ tú shān nǚ , ér tōnɡ zhī yū tái sānɡ ? 
焉  得 彼 嵞 山   女 , 而 通   之  於 台  桑   ? 
mǐn fēi pǐ hé , jué shēn shì jì 。 
闵  妃  匹 合 , 厥  身   是  继 。 
hú wéi shì bù tónɡ wèi , ér kuài cháo bǎo ? 
胡 为  嗜  不 同   味  , 而 快   朝   饱  ? 
qǐ dài yì zuò hòu , zú rán lí jì 。 
启 代  益 作  后  , 卒 然  离 蘻 。 
hé qǐ wéi yōu , ér nénɡ jū shì dá ? 
何 启 惟  忧  , 而 能   拘 是  达 ? 
jiē ɡuī shè jū , ér wú hài jué ɡōnɡ 。 
皆  归  射  鞠 , 而 无 害  厥  躬   。 
hé hòu yì zuò ɡé , ér yǔ bō jiànɡ ? 
何 后  益 作  革 , 而 禹 播 降    ? 
qǐ jí bīn shānɡ , 《 jiǔ biàn 》 、 《 jiǔ ɡē 》 。 
启 棘 宾  商    , 《 九  辨   》 、 《 九  歌 》 。 
hé qín zǐ tú mǔ , ér sǐ fēn jìnɡ dì ? 
何 勤  子 屠 母 , 而 死 分  竟   地 ? 
dì jiànɡ yí yì , ɡé niè xià mín 。 
帝 降    夷 羿 , 革 孽  夏  民  。 
hú shè fū hé bó , ér qī bǐ luò pín ? 
胡 射  夫 河 伯 , 而 妻 彼 雒  嫔  ? 
fénɡ yáo lì jué , fēnɡ xī shì shè 。 
冯   珧  利 决  , 封   豨 是  射  。 
hé xiàn zhēnɡ ròu zhī ɡāo , ér hòu dì bú ruò ? 
何 献   蒸    肉  之  膏  , 而 后  帝 不 若  ? 
zhuó qǔ chún hú , xuàn qī yuán móu 。 
浞   娶 纯   狐 , 眩   妻 爰   谋  。 
hé yì zhī shè ɡé , ér jiāo tūn kuí zhī ? 
何 羿 之  射  革 , 而 交   吞  揆  之  ? 
zǔ qiónɡ xī zhēnɡ , yán hé yuè yān ? 
阻 穷    西 征    , 岩  何 越  焉  ? 
huà wéi huánɡ xiónɡ , wū hé huó yān ? 
化  为  黄    熊    , 巫 何 活  焉  ? 
xián bō jù shǔ , pú huán shì yínɡ 。 
咸   播 秬 黍  , 莆 雚   是  营   。 
hé yóu bìnɡ tóu , ér ɡǔn jí xiū yínɡ ? 
何 由  并   投  , 而 鲧  疾 修  盈   ? 
bái ní yīnɡ fú , hú wéi cǐ tánɡ ? 
白  蜺 婴   茀 , 胡 为  此 堂   ? 
ān dé fū liánɡ yào , bù nénɡ ɡù zānɡ ? 
安 得 夫 良    药  , 不 能   固 臧   ? 
tiān shì cónɡ hénɡ , yánɡ lí yuán sǐ 。 
天   式  从   横   , 阳   离 爰   死 。 
dà niǎo hé mínɡ , fū yān sànɡ jué tǐ ? 
大 鸟   何 鸣   , 夫 焉  丧   厥  体 ? 
pínɡ hào qǐ yǔ , hé yǐ xìnɡ zhī ? 
蓱   号  起 雨 , 何 以 兴   之  ? 
zhuàn tǐ xié lù , hé yǐ yīnɡ zhī ? 
撰    体 胁  鹿 , 何 以 膺   之  ? 
áo dài shān biàn , hé yǐ ān zhī ? 
鳌 戴  山   抃   , 何 以 安 之  ? 
shì zhōu línɡ xínɡ , hé zhī qiān zhī ? 
释  舟   陵   行   , 何 之  迁   之  ? 
wéi jiāo zài hù , hé qiú yú sǎo ? 
惟  浇   在  户 , 何 求  于 嫂  ? 
hé shǎo kānɡ zhú quǎn , ér diān yǔn jué shǒu ? 
何 少   康   逐  犬   , 而 颠   陨  厥  首   ? 
nǚ qí fénɡ chánɡ , ér ɡuǎn tónɡ yuán zhǐ 。 
女 歧 缝   裳    , 而 馆   同   爰   止  。 
hé diān yì jué shǒu , ér qīn yǐ fénɡ dài ? 
何 颠   易 厥  首   , 而 亲  以 逢   殆  ? 
tānɡ móu yì lǚ , hé yǐ hòu zhī ? 
汤   谋  易 旅 , 何 以 厚  之  ? 
fù zhōu zhēn xún , hé dào qǔ zhī ? 
覆 舟   斟   寻  , 何 道  取 之  ? 
jié fá ménɡ shān , hé suǒ dé yān ? 
桀  伐 蒙   山   , 何 所  得 焉  ? 
mèi xī hé sì , tānɡ hé jí yān ? 
妹  嬉 何 肆 , 汤   何 殛 焉  ? 
shùn mǐn zài jiā , fù hé yǐ < yú qiónɡ > ? 
舜   闵  在  家  , 父 何 以 < 鱼 睘    > ? 
yáo bù yáo ɡào , èr nǚ hé qīn ? 
尧  不 姚  告  , 二 女 何 亲  ? 
jué ménɡ zài chū , hé suǒ yì yān ? 
厥  萌   在  初  , 何 所  意 焉  ? 
huánɡ tái shí chénɡ , shuí suǒ jí yān ? 
璜    台  十  成    , 谁   所  极 焉  ? 
dēnɡ lì wéi dì , shú dào shànɡ zhī ? 
登   立 为  帝 , 孰  道  尚    之  ? 
nǚ wā yǒu tǐ , shú zhì jiànɡ zhī ? 
女 娲 有  体 , 孰  制  匠    之  ? 
shùn fú jué dì , zhōnɡ rán wéi hài 。 
舜   服 厥  弟 , 终    然  为  害  。 
hé sì quǎn shǐ , ér jué shēn bù wēi bài ? 
何 肆 犬   豕  , 而 厥  身   不 危  败  ? 
wú huò qì ɡǔ , nán yuè shì zhǐ 。 
吴 获  迄 古 , 南  岳  是  止  。 
shú qī qù sī , dé liǎnɡ nán zǐ ? 
孰  期 去 斯 , 得 两    男  子 ? 
yuán hú shì yù , hòu dì shì xiǎnɡ 。 
缘   鹄 饰  玉 , 后  帝 是  飨    。 
hé chénɡ móu xià jié , zhōnɡ yǐ miè sànɡ ? 
何 承    谋  夏  桀  , 终    以 灭  丧   ? 
dì nǎi jiànɡ ɡuān , xià fénɡ yī zhì 。 
帝 乃  降    观   , 下  逢   伊 挚  。 
hé tiáo fànɡ zhì fá , ér lí fú dà shuō ? 
何 条   放   致  罚 , 而 黎 服 大 说   ? 
jiǎn dí zài tái kù hé yí ? xuán niǎo zhì yí nǚ hé xǐ ? 
简   狄 在  台  喾 何 宜 ? 玄   鸟   致  贻 女 何 喜 ? 
ɡāi bǐnɡ jì dé , jué fù shì zānɡ 。 
该  秉   季 德 , 厥  父 是  臧   。 
hú zhōnɡ bì yú yǒu hù , mù fū niú yánɡ ? 
胡 终    弊 于 有  扈 , 牧 夫 牛  羊   ? 
ɡān xié shí wǔ , hé yǐ huái zhī ? 
干  协  时  舞 , 何 以 怀   之  ? 
pínɡ xié màn fū , hé yǐ féi zhī ? 
平   胁  曼  肤 , 何 以 肥  之  ? 
yǒu hù mù shù , yún hé ér fénɡ ? 
有  扈 牧 竖  , 云  何 而 逢   ? 
jī chuánɡ xiān chū , qí mìnɡ hé cónɡ ? 
击 床     先   出  , 其 命   何 从   ? 
hénɡ bǐnɡ jì dé , yān dé fū pǔ niú ? 
恒   秉   季 德 , 焉  得 夫 朴 牛  ? 
hé wǎnɡ yínɡ bān lù , bú dàn hái lái ? 
何 往   营   班  禄 , 不 但  还  来  ? 
hūn wēi zūn jì , yǒu dí bù nínɡ 。 
昏  微  遵  迹 , 有  狄 不 宁   。 
hé mǐn niǎo cuì jí , fù zǐ sì qínɡ ? 
何 繁  鸟   萃  棘 , 负 子 肆 情   ? 
xuàn dì bìnɡ yín , wēi hài jué xiōnɡ 。 
眩   弟 并   淫  , 危  害  厥  兄    。 
hé biàn huà yǐ zuò zhà , ér hòu sì fénɡ chánɡ ? 
何 变   化  以 作  诈  , 而 后  嗣 逢   长    ? 
chénɡ tānɡ dōnɡ xún , yǒu shēn yuán jí 。 
成    汤   东   巡  , 有  莘   爰   极 。 
hé qǐ bǐ xiǎo chén , ér jí fēi shì dé ? 
何 乞 彼 小   臣   , 而 吉 妃  是  得 ? 
shuǐ bīn zhī mù , dé bǐ xiǎo zi 。 
水   滨  之  木 , 得 彼 小   子 。 
fū hé è  zhī , yìnɡ yǒu shēn zhī fù ? 
夫 何 恶 之  , 媵   有  莘   之  妇 ? 
tānɡ chū zhònɡ quán , fū hé zuì yóu ? 
汤   出  重    泉   , 夫 何 罪  尤  ? 
bú shènɡ xīn fá dì , fū shuí shǐ tiāo zhī ? 
不 胜    心  伐 帝 , 夫 谁   使  挑   之  ? 
huì cháo zhēnɡ ménɡ , hé jiàn wú qī ? 
会  朝   争    盟   , 何 践   吾 期 ? 
cānɡ niǎo qún fēi , shú shǐ cuì zhī ? 
苍   鸟   群  飞  , 孰  使  萃  之  ? 
liè jī zhòu ɡōnɡ , shū dàn bù jiā 。 
列  击 纣   躬   , 叔  旦  不 嘉  。 
hé qīn kuí fā , dìnɡ zhōu zhī mìnɡ yǐ zī jiē ? 
何 亲  揆  发 , 定   周   之  命   以 咨 嗟  ? 
shòu yīn tiān xià , qí wèi ān shī ? 
授   殷  天   下  , 其 位  安 施  ? 
fǎn chénɡ nǎi wánɡ , qí zuì yī hé ? 
反  成    乃  亡   , 其 罪  伊 何 ? 
zhēnɡ qiǎn fá qì , hé yǐ xínɡ zhī ? 
争    遣   伐 器 , 何 以 行   之  ? 
bìnɡ qū jī yì , hé yǐ jiānɡ zhī ? 
并   驱 击 翼 , 何 以 将    之  ? 
zhāo hòu chénɡ yóu , nán tǔ yuán dǐ 。 
昭   后  成    游  , 南  土 爰   底 。 
jué lì wéi hé , fénɡ bǐ bái zhì ? 
厥  利 惟  何 , 逢   彼 白  雉  ? 
mù wánɡ qiǎo měi , fū hé zhōu liú ? 
穆 王   巧   挴  , 夫 何 周   流  ? 
huán lǐ tiān xià , fū hé suǒ qiú ? 
环   理 天   下  , 夫 何 索  求  ? 
yāo fū yè xuàn , hé hào yú shì ? 
妖  夫 曳 衒   , 何 号  于 市  ? 
zhōu yōu shuí zhū ? yān dé fū bāo sì ? 
周   幽  谁   诛  ? 焉  得 夫 褒  姒 ? 
tiān mìnɡ fǎn cè , hé fá hé yòu ? 
天   命   反  侧 , 何 罚 何 佑  ? 
qí huán jiǔ huì , zú rán shēn shā 。 
齐 桓   九  会  , 卒 然  身   杀  。 
bǐ wánɡ zhòu zhī ɡōnɡ , shú shǐ luàn huò ? 
彼 王   纣   之  躬   , 孰  使  乱   惑  ? 
hé è  fǔ bì , chán chǎn shì fú ? 
何 恶 辅 弼 , 谗   谄   是  服 ? 
bǐ ɡān hé nì , ér yì chén zhī ? 
比 干  何 逆 , 而 抑 沉   之  ? 
léi kāi hé shùn , ér cì fēnɡ zhī ? 
雷  开  何 顺   , 而 赐 封   之  ? 
hé shènɡ rén zhī yì dé , zú qí yì fānɡ : 
何 圣    人  之  一 德 , 卒 其 异 方   : 
méi bó shòu hǎi , jī zǐ xiánɡ kuánɡ ? 
梅  伯 受   醢  , 箕 子 详    狂    ? 
jì wéi yuán zǐ , dì hé zhú zhī ? 
稷 维  元   子 , 帝 何 竺  之  ? 
tóu zhī yū bīnɡ shànɡ , niǎo hé yù zhī ? 
投  之  於 冰   上    , 鸟   何 燠 之  ? 
hé fénɡ ɡōnɡ jiā shǐ , shū nénɡ jiānɡ zhī ? 
何 冯   弓   挟  矢  , 殊  能   将    之  ? 
jì jīnɡ dì qiē jī , hé fénɡ chánɡ zhī ? 
既 惊   帝 切  激 , 何 逢   长    之  ? 
bó chānɡ hào shuāi , bǐnɡ biān zuò mù 。 
伯 昌    号  衰    , 秉   鞭   作  牧 。 
hé lìnɡ chè bǐ qí shè , mìnɡ yǒu yīn ɡuó ? 
何 令   彻  彼 岐 社  , 命   有  殷  国  ? 
qiān cánɡ jiù qí , hé nénɡ yī ? 
迁   藏   就  岐 , 何 能   依 ? 
yīn yǒu huò fù , hé suǒ jī ? 
殷  有  惑  妇 , 何 所  讥 ? 
shòu cì zī hǎi , xī bó shànɡ ɡào 。 
受   赐 兹 醢  , 西 伯 上    告  。 
hé qīn jiù shànɡ dì fá , yīn zhī mìnɡ yǐ bú jiù ? 
何 亲  就  上    帝 罚 , 殷  之  命   以 不 救  ? 
shī wànɡ zài sì , chānɡ hé shí ? 
师  望   在  肆 , 昌    何 识  ? 
ɡǔ dāo yánɡ shēnɡ , hòu hé xǐ ? 
鼓 刀  扬   声    , 后  何 喜 ? 
wǔ fā shā yīn , hé suǒ yì ? 
武 发 杀  殷  , 何 所  悒 ? 
zǎi shī jí zhàn , hé suǒ jí ? 
载  尸  集 战   , 何 所  急 ? 
bó lín zhì jīnɡ , wéi qí hé ɡù ? 
伯 林  雉  经   , 维  其 何 故 ? 
hé ɡǎn tiān yì dì , fū shuí wèi jù ? 
何 感  天   抑 墬 , 夫 谁   畏  惧 ? 
huánɡ tiān jí mìnɡ , wéi hé jiè zhī ? 
皇    天   集 命   , 惟  何 戒  之  ? 
shòu lǐ tiān xià , yòu shǐ zhì dài zhī ? 
受   礼 天   下  , 又  使  至  代  之  ? 
chū tānɡ chén zhì , hòu zī chénɡ fǔ 。 
初  汤   臣   挚  , 后  兹 承    辅 。 
hé zú ɡuān tānɡ , zūn shí zōnɡ xù ? 
何 卒 官   汤   , 尊  食  宗   绪 ? 
xūn hé 、 mènɡ shēnɡ , shǎo lí sàn wánɡ 。 
勋  阖 、 梦   生    , 少   离 散  亡   。 
hé zhuànɡ wǔ lì , nénɡ liú jué yán ? 
何 壮     武 厉 , 能   流  厥  严  ? 
pénɡ kēnɡ zhēn zhì , dì hé xiǎnɡ ? 
彭   铿   斟   雉  , 帝 何 飨    ? 
shòu shòu yǒnɡ duō , fū hé jiǔ chánɡ ? 
受   寿   永   多  , 夫 何 久  长    ? 
zhōnɡ yānɡ ɡònɡ mù , hòu hé nù ? 
中    央   共   牧 , 后  何 怒 ? 
fēnɡ é  wēi mìnɡ , lì hé ɡù ? 
蜂   蛾 微  命   , 力 何 固 ? 
jīnɡ nǚ cǎi wēi , lù hé yòu ? 
惊   女 采  薇  , 鹿 何 祐  ? 
běi zhì huí shuǐ , cuì hé xǐ ? 
北  至  回  水   , 萃  何 喜 ? 
xiōnɡ yǒu shì quǎn , dì hé yù ? 
兄    有  噬  犬   , 弟 何 欲 ? 
yì zhī yǐ bǎi liǎnɡ , zú wú lù ? 
易 之  以 百  两    , 卒 无 禄 ? 
bó mù léi diàn , ɡuī hé yōu ? 
薄 暮 雷  电   , 归  何 忧  ? 
jué yán bú fènɡ , dì hé qiú ? 
厥  严  不 奉   , 帝 何 求  ? 
fú nì xué chù , yuán hé yún ? 
伏 匿 穴  处  , 爰   何 云  ? 
jīnɡ xūn zuò shī , fū hé chánɡ ? 
荆   勋  作  师  , 夫 何 长    ? 
wù ɡuò ɡǎi ɡènɡ , wǒ yòu hé yán ? 
悟 过  改  更   , 我 又  何 言  ? 
wú ɡuānɡ zhēnɡ ɡuó , jiǔ yú shì shènɡ 。 
吴 光    争    国  , 久  余 是  胜    。 
hé huán chuān zì lǘ shè qiū línɡ , yuán chū zǐ wén ? 
何 环   穿    自 闾 社  丘  陵   , 爰   出  子 文  ? 
wú ɡào dǔ áo yǐ bù chánɡ 。 
吾 告  堵 敖 以 不 长    。 
hé shì shànɡ zì yǔ , zhōnɡ mínɡ mí zhānɡ ? 
何 试  上    自 予 , 忠    名   弥 彰    ? 

(第 33 首)
浏览次数:11579
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部