订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第二 九歌
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì èr   jiǔ ɡē 
楚  辭 卷   第 二   九  歌 

dōnɡ huánɡ tài yī 
东   皇    太  一 

jí rì xī chén liánɡ , mù jiānɡ yú xī shànɡ huánɡ 。 
吉 日 兮 辰   良    , 穆 将    愉 兮 上    皇    。 
fǔ chánɡ jiàn xī yù ěr , qiú qiānɡ mínɡ xī lín lánɡ 。 
抚 长    剑   兮 玉 珥 , 璆  锵    鸣   兮 琳  琅   。 
yáo xí xī yù tiàn , hé jiānɡ bǎ xī qiónɡ fānɡ 。 
瑶  席 兮 玉 瑱   , 盍 将    把 兮 琼    芳   。 
huì yáo zhēnɡ xī lán jiè , diàn ɡuì jiǔ xī jiāo jiānɡ 。 
蕙  肴  蒸    兮 兰  藉  , 奠   桂  酒  兮 椒   浆    。 
yánɡ fú xī fǔ ɡǔ , shū huǎn jié xī ān ɡē , chén yú sè xī hào chànɡ 。 
扬   枹 兮 拊 鼓 , 疏  缓   节  兮 安 歌 , 陈   竽 瑟 兮 浩  倡    。 
línɡ yǎn jiǎn xī jiāo fú , fānɡ fēi fēi xī mǎn tánɡ 。 
灵   偃  蹇   兮 姣   服 , 芳   菲  菲  兮 满  堂   。 
wǔ yīn fēn xī fán huì , jūn xīn xīn xī lè kānɡ 。 
五 音  纷  兮 繁  会  , 君  欣  欣  兮 乐 康   。 


yún zhōnɡ jūn  
云  中    君   

yù lán dànɡ xī mù fānɡ , huá cǎi yī xī ruò yīnɡ 。 
浴 兰  汤   兮 沐 芳   , 华  采  衣 兮 若  英   。 
línɡ lián quán xī jì liú , làn zhāo zhāo xī wèi yānɡ 。 
灵   连   蜷   兮 既 留  , 烂  昭   昭   兮 未  央   。 
jiǎn jiānɡ dàn xī shòu ɡōnɡ , yǔ rì yuè xī qí ɡuānɡ 。 
謇   将    憺  兮 寿   宫   , 与 日 月  兮 齐 光    。 
lónɡ jià xī dì fú , liáo áo yóu xī zhōu zhānɡ 。 
龙   驾  兮 帝 服 , 聊   翱 游  兮 周   章    。 
línɡ huánɡ huánɡ xī jì jiànɡ , yàn yuǎn jǔ xī yún zhōnɡ 。 
灵   皇    皇    兮 既 降    , 焱  远   举 兮 云  中    。 
lǎn jì zhōu xī yǒu yú , hénɡ sì hǎi xī yān qiónɡ 。 
览  冀 州   兮 有  馀 , 横   四 海  兮 焉  穷    。 
sī fū jūn xī tài xī , jí láo xīn xī chōnɡ chōnɡ 。 
思 夫 君  兮 太  息 , 极 劳  心  兮 忡    忡    。 


xiānɡ jūn  
湘    君   

jūn bù xínɡ xī yí yóu , jiǎn shuí liú xī zhōnɡ zhōu ? 
君  不 行   兮 夷 犹  , 蹇   谁   留  兮 中    洲   ? 
měi yào miǎo xī yí xiū , pèi wú chénɡ xī ɡuì zhōu 。 
美  要  眇   兮 宜 修  , 沛  吾 乘    兮 桂  舟   。 
lìnɡ yuán 、 xiānɡ xī wú bō , shǐ jiānɡ shuǐ xī ān liú 。 
令   沅   、 湘    兮 无 波 , 使  江    水   兮 安 流  。 
wànɡ fū jūn xī wèi lái , chuī cēn cī xī shuí sī ? 
望   夫 君  兮 未  来  , 吹   参  差 兮 谁   思 ? 
jià fēi lónɡ xī běi zhēnɡ , zhàn wú dào xī dònɡ tínɡ 。 
驾  飞  龙   兮 北  征    , 邅   吾 道  兮 洞   庭   。 
bì lì bǎi xī huì chóu , sūn ráo xī lán jīnɡ 。 
薜 荔 柏  兮 蕙  绸   , 荪  桡  兮 兰  旌   。 
wànɡ cén yánɡ xī jí pǔ , hénɡ dà jiānɡ xī yánɡ línɡ 。 
望   涔  阳   兮 极 浦 , 横   大 江    兮 扬   灵   。 
yánɡ línɡ xī wèi jí , nǚ chán yuán xī wéi yú tài xī ! 
扬   灵   兮 未  极 , 女 婵   媛   兮 为  余 太  息 ! 
hénɡ liú tì xī chán yuán , yǐn sī jūn xī fěi cè 。 
横   流  涕 兮 潺   湲   , 隐  思 君  兮 陫  侧 。 
ɡuì zhào xī lán yì , zhuó bīnɡ xī jī xuě 。 
桂  棹   兮 兰  枻 , 斫   冰   兮 积 雪  。 
cǎi bì lì xī shuǐ zhōnɡ , qiān fú rónɡ xī mù mò 。 
采  薜 荔 兮 水   中    , 搴   芙 蓉   兮 木 末 。 
xīn bù tónɡ xī méi láo , ēn bú shèn xī qīnɡ jué 。 
心  不 同   兮 媒  劳  , 恩 不 甚   兮 轻   绝  。 
shí lài xī qiǎn qiǎn , fēi lónɡ xī piān piān 。 
石  濑  兮 浅   浅   , 飞  龙   兮 翩   翩   。 
jiāo bù zhōnɡ xī yuàn chánɡ , qī bú xìn xī ɡào yú yǐ bù jiān 。 
交   不 忠    兮 怨   长    , 期 不 信  兮 告  余 以 不 閒   。 
cháo chěnɡ wù xī jiānɡ ɡāo , xī mǐ jié xī běi zhǔ 。 
朝   骋    骛 兮 江    皋  , 夕 弭 节  兮 北  渚  。 
niǎo cì xī wū shànɡ , shuǐ zhōu xī tánɡ xià 。 
鸟   次 兮 屋 上    , 水   周   兮 堂   下  。 
juān yú jué xī jiānɡ zhōnɡ , yí yú pèi xī lǐ pǔ 。 
捐   余 玦  兮 江    中    , 遗 余 佩  兮 澧 浦 。 
cǎi fānɡ zhōu xī dù ruò , jiānɡ yǐ yí xī xià nǚ 。 
采  芳   洲   兮 杜 若  , 将    以 遗 兮 下  女 。 
shí bù kě xī zài dé , liáo xiāo yáo xī rónɡ yǔ 。 
时  不 可 兮 再  得 , 聊   逍   遥  兮 容   与 。 


xiānɡ fū rén  
湘    夫 人   

dì zǐ jiànɡ xī běi zhǔ , mù miǎo miǎo xī chóu yǔ 。 
帝 子 降    兮 北  渚  , 目 眇   眇   兮 愁   予 。 
niǎo niǎo xī qiū fēnɡ , dònɡ tínɡ bō xī mù yè xià 。 
袅   袅   兮 秋  风   , 洞   庭   波 兮 木 叶 下  。 
dēnɡ bái fán xī chěnɡ wànɡ , yǔ jiā qī xī xī zhānɡ 。 
登   白  薠  兮 骋    望   , 与 佳  期 兮 夕 张    。 
niǎo hé cuì xī pínɡ zhōnɡ ? zēnɡ hé wéi xī mù shànɡ ? 
鸟   何 萃  兮 蘋   中    ? 罾   何 为  兮 木 上    ? 
yuán yǒu zhǐ xī lǐ yǒu lán , sī ɡōnɡ zǐ xī wèi ɡǎn yán 。 
沅   有  芷  兮 澧 有  兰  , 思 公   子 兮 未  敢  言  。 
huānɡ hū xī yuǎn wànɡ , ɡuān liú shuǐ xī chán yuán 。 
荒    忽 兮 远   望   , 观   流  水   兮 潺   湲   。 
mí hé shí xī tínɡ zhōnɡ ? jiāo hé wéi xī shuǐ yì ? 
麋 何 食  兮 庭   中    ? 蛟   何 为  兮 水   裔 ? 
cháo chí yú mǎ xī jiānɡ ɡāo , xī jì xī xī shì 。 
朝   驰  余 马 兮 江    皋  , 夕 济 兮 西 澨  。 
wén jiā rén xī zhào yǔ , jiānɡ ténɡ jià xī xié shì 。 
闻  佳  人  兮 召   予 , 将    腾   驾  兮 偕  逝  。 
zhù shì xī shuǐ zhōnɡ , qì zhī xī hé ɡài 。 
筑  室  兮 水   中    , 葺 之  兮 荷 盖  。 
sūn bì xī zǐ tán , jū fānɡ jiāo xī chénɡ tánɡ 。 
荪  壁 兮 紫 坛  , 匊 芳   椒   兮 成    堂   。 
ɡuì dònɡ xī lán lǎo , xīn yí méi xī yào fánɡ 。 
桂  栋   兮 兰  橑  , 辛  夷 楣  兮 药  房   。 
wǎnɡ bì lì xī wéi wéi , bì huì mián xī jì zhānɡ 。 
罔   薜 荔 兮 为  帷  , 薜 蕙  櫋   兮 既 张    。 
bái yù xī wéi zhèn , shū shí lán xī wéi fānɡ 。 
白  玉 兮 为  镇   , 疏  石  兰  兮 为  芳   。 
zhǐ qì xī hé wū , liáo zhī xī dù hénɡ 。 
芷  葺 兮 荷 屋 , 缭   之  兮 杜 衡   。 
hé bǎi cǎo xī shí tínɡ , jiàn fānɡ xīn xī wǔ mén 。 
合 百  草  兮 实  庭   , 建   芳   馨  兮 庑 门  。 
jiǔ yí bīn xī bìnɡ yínɡ , línɡ zhī lái xī rú yún 。 
九  嶷 缤  兮 并   迎   , 灵   之  来  兮 如 云  。 
juān yú mèi xī jiānɡ zhōnɡ , yí yú dié xī lǐ pǔ 。 
捐   余 袂  兮 江    中    , 遗 余 褋  兮 澧 浦 。 
qiān tīnɡ zhōu xī dù ruò , jiānɡ yǐ yí xī yuǎn zhě 。 
搴   汀   洲   兮 杜 若  , 将    以 遗 兮 远   者  。 
shí bù kě xī zhòu dé , liáo xiāo yáo xī rónɡ yǔ 。 
时  不 可 兮 骤   得 , 聊   逍   遥  兮 容   与 。 


dà sī mìnɡ  
大 司 命    

ɡuǎnɡ kāi xī tiān mén , fēn wú chénɡ xī xuán yún 。 
广    开  兮 天   门  , 纷  吾 乘    兮 玄   云  。 
lìnɡ piāo fēnɡ xī xiān qū , shǐ dōnɡ yǔ xī sǎ chén 。 
令   飘   风   兮 先   驱 , 使  涷   雨 兮 洒 尘   。 
jūn huí xiánɡ xī yǐ xià , yú kōnɡ sānɡ xī cónɡ nǚ 。 
君  回  翔    兮 以 下  , 逾 空   桑   兮 从   女 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ xī jiǔ zhōu , hé shòu yāo xī zài yǔ ! 
纷  总   总   兮 九  州   , 何 寿   夭  兮 在  予 ! 
ɡāo fēi xī ān xiánɡ , chénɡ qīnɡ qì xī yù yīn yánɡ 。 
高  飞  兮 安 翔    , 乘    清   气 兮 御 阴  阳   。 
wú yǔ jūn xī qí sù , dǎo dì zhī xī jiǔ kēnɡ 。 
吾 与 君  兮 齐 速 , 导  帝 之  兮 九  坑   。 
línɡ yī xī bèi bèi , yù pèi xī lù lí 。 
灵   衣 兮 被  被  , 玉 佩  兮 陆 离 。 
yī yīn xī yī yánɡ , zhònɡ mò zhī xī yú suǒ wéi 。 
壹 阴  兮 壹 阳   , 众    莫 知  兮 余 所  为  。 
zhé shū má xī yáo huá , jiānɡ yǐ yí xī lí jū 。 
折  疏  麻 兮 瑶  华  , 将    以 遗 兮 离 居 。 
lǎo rǎn rǎn xī jì jí , bú jìn jìn xī yù shū 。 
老  冉  冉  兮 既 极 , 不 浸  近  兮 愈 疏  。 
chénɡ lónɡ xī lín lín , ɡāo chí xī chōnɡ tiān 。 
乘    龙   兮 辚  辚  , 高  驰  兮 冲    天   。 
jié ɡuì zhī xī yán zhù , qiānɡ yù sī xī chóu rén 。 
结  桂  枝  兮 延  伫  , 羌    愈 思 兮 愁   人  。 
chóu rén xī nài hé ! yuán ruò jīn xī wú kuī 。 
愁   人  兮 奈  何 ! 原   若  今  兮 无 亏  。 
ɡù rén mìnɡ xī yǒu dānɡ , shú lí hé xī kě wéi ? 
固 人  命   兮 有  当   , 孰  离 合 兮 可 为  ? 


shǎo sī mìnɡ  
少   司 命    

qiū lán xī mí wú , luó shēnɡ xī tánɡ xià 。 
秋  兰  兮 麋 芜 , 罗  生    兮 堂   下  。 
lǜ yè xī sù zhī , fānɡ fēi fēi xī xí yǔ 。 
绿 叶 兮 素 枝  , 芳   菲  菲  兮 袭 予 。 
fū rén zì yǒu xī měi zǐ , sūn hé yǐ xī chóu kǔ ? 
夫 人  自 有  兮 美  子 , 荪  何 以 兮 愁   苦 ? 
qiū lán xī qīnɡ qīnɡ , lǜ yè xī zǐ jīnɡ 。 
秋  兰  兮 青   青   , 绿 叶 兮 紫 茎   。 
mǎn tánɡ xī měi rén , hū dú yǔ yú xī mù chénɡ 。 
满  堂   兮 美  人  , 忽 独 与 余 兮 目 成    。 
rù bù yán xī chū bù cí , chénɡ huí fēnɡ xī zǎi yún qí 。 
入 不 言  兮 出  不 辞 , 乘    回  风   兮 载  云  旗 。 
bēi mò bēi xī shēnɡ bié lí , lè mò lè xī xīn xiānɡ zhī 。 
悲  莫 悲  兮 生    别  离 , 乐 莫 乐 兮 新  相    知  。 
hé yī xī huì dài , tiáo ér lái xī hū ér shì 。 
荷 衣 兮 蕙  带  , 儵   而 来  兮 忽 而 逝  。 
xī sù xī dì jiāo , jūn shuí xū xī yún zhī jì ? 
夕 宿 兮 帝 郊   , 君  谁   须 兮 云  之  际 ? 
yǔ nǚ yóu xī jiǔ hé , chōnɡ fēnɡ zhì xī shuǐ yánɡ bō 。 
与 女 游  兮 九  河 , 冲    风   至  兮 水   扬   波 。 
yǔ nǚ mù xī xián chí , xī nǚ fā xī yánɡ zhī ā  。 
与 女 沐 兮 咸   池  , 晞 女 发 兮 阳   之  阿 。 
wànɡ měi rén xī wèi lái , lín fēnɡ huǎnɡ xī hào ɡē 。 
望   美  人  兮 未  来  , 临  风   怳    兮 浩  歌 。 
kǒnɡ ɡài xī cuì jīnɡ , dēnɡ jiǔ tiān xī fǔ huì xīnɡ 。 
孔   盖  兮 翠  旍   , 登   九  天   兮 抚 彗  星   。 
sǒnɡ chánɡ jiàn xī yōnɡ yòu ài , sūn dú yí xī wéi mín zhènɡ 。 
怂   长    剑   兮 拥   幼  艾 , 荪  独 宜 兮 为  民  正    。 


dōnɡ jūn  
东   君   

tūn jiānɡ chū xī dōnɡ fānɡ , zhào wú kǎn xī fú sānɡ 。 
暾  将    出  兮 东   方   , 照   吾 槛  兮 扶 桑   。 
fǔ yú mǎ xī ān qū , yè jiǎo jiǎo xī jì mínɡ 。 
抚 余 马 兮 安 驱 , 夜 皎   皎   兮 既 明   。 
jià lónɡ zhōu xī chénɡ léi , zǎi yún qí xī wēi yí 。 
驾  龙   辀   兮 乘    雷  , 载  云  旗 兮 委  蛇 。 
chánɡ tài xī xī jiānɡ shànɡ , xīn dī huái xī ɡù huái 。 
长    太  息 兮 将    上    , 心  低 佪   兮 顾 怀   。 
qiānɡ shēnɡ sè xī yú rén , ɡuān zhě dàn xī wànɡ ɡuī 。 
羌    声    色 兮 娱 人  , 观   者  憺  兮 忘   归  。 
ɡènɡ sè xī jiāo ɡǔ , xiāo zhōnɡ xī yáo jù 。 
縆   瑟 兮 交   鼓 , 箫   锺    兮 瑶  虡 。 
mínɡ chí xī chuī yú , sī línɡ bǎo xī xián kuā 。 
鸣   篪  兮 吹   竽 , 思 灵   保  兮 贤   姱  。 
xuān fēi xī cuì cénɡ , zhǎn shī xī huì wǔ 。 
翾   飞  兮 翠  曾   , 展   诗  兮 会  舞 。 
yīnɡ lǜ xī hé jié , línɡ zhī lái xī bì rì 。 
应   律 兮 合 节  , 灵   之  来  兮 蔽 日 。 
qīnɡ yún yī xī bái ní chánɡ , jǔ chánɡ shǐ xī shè tiān lánɡ 。 
青   云  衣 兮 白  霓 裳    , 举 长    矢  兮 射  天   狼   。 
cāo yú hú xī fǎn lún jiànɡ , yuán běi dǒu xī zhuó ɡuì jiānɡ 。 
操  余 弧 兮 反  沦  降    , 援   北  斗  兮 酌   桂  浆    。 
zhuàn yú pèi xī ɡāo chí xiánɡ , yǎo mínɡ mínɡ xī yǐ dōnɡ xínɡ 。 
撰    余 辔  兮 高  驰  翔    , 杳  冥   冥   兮 以 东   行   。 


hé bó  
河 伯  

yǔ nǚ yóu xī jiǔ hé , chōnɡ fēnɡ qǐ xī hénɡ bō 。 
与 女 游  兮 九  河 , 冲    风   起 兮 横   波 。 
chénɡ shuǐ chē xī hé ɡài , jià liǎnɡ lónɡ xī cān chī 。 
乘    水   车  兮 荷 盖  , 驾  两    龙   兮 骖  螭  。 
dēnɡ kūn lún xī sì wànɡ , xīn fēi yánɡ xī hào dànɡ 。 
登   昆  仑  兮 四 望   , 心  飞  扬   兮 浩  荡   。 
rì jiānɡ mù xī chànɡ wànɡ ɡuī , wéi jí pǔ xī wù huái 。 
日 将    暮 兮 怅    忘   归  , 惟  极 浦 兮 寤 怀   。 
yú lín wū xī lónɡ tánɡ , zǐ bèi què xī zhū ɡōnɡ 。 
鱼 鳞  屋 兮 龙   堂   , 紫 贝  阙  兮 朱  宫   。 
línɡ hé wéi xī shuǐ zhōnɡ ? chénɡ bái yuán xī zhú wén yú , 
灵   何 为  兮 水   中    ? 乘    白  鼋   兮 逐  文  鱼 , 
yǔ nǚ yóu xī hé zhī zhǔ , liú sī fēn xī jiānɡ lái xià 。 
与 女 游  兮 河 之  渚  , 流  澌 纷  兮 将    来  下  。 
zǐ jiāo shǒu xī dōnɡ xínɡ , sònɡ měi rén xī nán pǔ 。 
子 交   手   兮 东   行   , 送   美  人  兮 南  浦 。 
bō tāo tāo xī lái yínɡ , yú lín lín xī yìnɡ yǔ 。 
波 滔  滔  兮 来  迎   , 鱼 邻  邻  兮 媵   予 。 


shān ɡuǐ  
山   鬼   

ruò yǒu rén xī shān zhī ā  , bèi bì lì xī dài nǚ luó 。 
若  有  人  兮 山   之  阿 , 被  薜 荔 兮 带  女 萝  。 
jì hán dì xī yòu yí xiào , zǐ mù yǔ xī shàn yáo tiǎo 。 
既 含  睇 兮 又  宜 笑   , 子 慕 予 兮 善   窈  窕   。 
chénɡ chì bào xī cónɡ wén lí , xīn yí chē xī jié ɡuì qí 。 
乘    赤  豹  兮 从   文  狸 , 辛  夷 车  兮 结  桂  旗 。 
bèi shí lán xī dài dù hénɡ , zhé fānɡ xīn xī yí suǒ sī 。 
被  石  兰  兮 带  杜 衡   , 折  芳   馨  兮 遗 所  思 。 
yú chù yōu huánɡ xī zhōnɡ bú jiàn tiān , lù xiǎn nán xī dú hòu lái 。 
余 处  幽  篁    兮 终    不 见   天   , 路 险   难  兮 独 后  来  。 
biǎo dú lì xī shān zhī shànɡ , yún rónɡ rónɡ xī ér zài xià 。 
表   独 立 兮 山   之  上    , 云  容   容   兮 而 在  下  。 
yǎo mínɡ mínɡ xī qiānɡ zhòu huì , dōnɡ fēnɡ piāo xī shén línɡ yǔ 。 
杳  冥   冥   兮 羌    昼   晦  , 东   风   飘   兮 神   灵   雨 。 
liú línɡ xiū xī dàn wànɡ ɡuī , suì jì yàn xī shú huá yǔ ? 
留  灵   修  兮 憺  忘   归  , 岁  既 晏  兮 孰  华  予 ? 
cǎi sān xiù xī yū shān jiān , shí lěi lěi xī ɡě màn màn 。 
采  三  秀  兮 於 山   间   , 石  磊  磊  兮 葛 蔓  蔓  。 
yuàn ɡōnɡ zǐ xī chànɡ wànɡ ɡuī , jūn sī wǒ xī bù dé jiān 。 
怨   公   子 兮 怅    忘   归  , 君  思 我 兮 不 得 閒   。 
shān zhōnɡ rén xī fānɡ dù ruò , yǐn shí quán xī yīn sōnɡ bǎi 。 
山   中    人  兮 芳   杜 若  , 饮  石  泉   兮 荫  松   柏  。 
jūn sī wǒ xī rán yí zuò 。 
君  思 我 兮 然  疑 作  。 
léi tián tián xī yǔ mínɡ mínɡ , yuán jiū jiū xī yòu yè mínɡ 。 
雷  填   填   兮 雨 冥   冥   , 猨   啾  啾  兮 又  夜 鸣   。 
fēnɡ sà sà xī mù xiāo xiāo , sī ɡōnɡ zǐ xī tú lí yōu 。 
风   飒 飒 兮 木 萧   萧   , 思 公   子 兮 徒 离 忧  。 


ɡuó shānɡ  
国  殇     

cāo wú ɡē xī pī xī jiǎ , chē cuò ɡū xī duǎn bīnɡ jiē 。 
操  吴 戈 兮 披 犀 甲  , 车  错  毂 兮 短   兵   接  。 
jīnɡ bì rì xī dí ruò yún , shǐ jiāo zhuì xī tǔ zhēnɡ xiān 。 
旌   蔽 日 兮 敌 若  云  , 矢  交   坠   兮 土 争    先   。 
línɡ yú zhèn xī liè yú xínɡ , zuǒ cān yì xī yòu rèn shānɡ 。 
凌   余 阵   兮 躐  余 行   , 左  骖  殪 兮 右  刃  伤    。 
mái liǎnɡ lún xī zhí sì mǎ , yuán yù fú xī jī mínɡ ɡǔ 。 
霾  两    轮  兮 絷  四 马 , 援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 。 
tiān shí duì xī wēi línɡ nù , yán shā jìn xī qì yuán yě 。 
天   时  怼  兮 威  灵   怒 , 严  杀  尽  兮 弃 原   野 。 
chū bú rù xī wǎnɡ bù fǎn , pínɡ yuán hū xī lù chāo yuǎn 。 
出  不 入 兮 往   不 反  , 平   原   忽 兮 路 超   远   。 
dài chánɡ jiàn xī jiā qín ɡōnɡ , shǒu shēn lí xī xīn bù chénɡ 。 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓   , 首   身   离 兮 心  不 惩    。 
chénɡ jì yǒnɡ xī yòu yǐ wǔ , zhōnɡ ɡānɡ qiánɡ xī bù kě línɡ 。 
诚    既 勇   兮 又  以 武 , 终    刚   强    兮 不 可 凌   。 
shēn jì sǐ xī shén yǐ línɡ , hún pò yì xī wéi ɡuǐ xiónɡ 。 
身   既 死 兮 神   以 灵   , 魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    。 


lǐ hún  
礼 魂   

chénɡ lǐ xī huì ɡǔ , chuán bā xī dài wǔ 。 
成    礼 兮 会  鼓 , 传    芭 兮 代  舞 。 
kuā nǚ chànɡ xī rónɡ yǔ 。 
姱  女 倡    兮 容   与 。 
chūn lán xī qiū jú , chánɡ wú jué xī zhōnɡ ɡǔ 。 
春   兰  兮 秋  菊 , 长    无 绝  兮 终    古 。 
(第 32 首)
浏览次数:12057
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部