订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  楚辞 >> 楚辭卷第一 離騷經
please install RealPlayer!   
chǔ cí juǎn dì yī   lí sāo jīnɡ 
楚  辭 卷   第 一   離 騷  經   

dì ɡāo yánɡ zhī miáo yì xī , zhèn huánɡ kǎo yuē bó yōnɡ 。 
帝 高  阳   之  苗   裔 兮 , 朕   皇    考  曰  伯 庸   。 
shè tí zhēn yú mènɡ zōu xī , wéi ɡēnɡ yín wú yǐ jiànɡ 。 
摄  提 贞   于 孟   陬  兮 , 惟  庚   寅  吾 以 降    。 
huánɡ lǎn kuí yú chū dù xī , zhào xī yú yǐ jiā mínɡ : 
皇    览  揆  余 初  度 兮 , 肇   锡 余 以 嘉  名   : 
mínɡ yú yuē zhènɡ zé xī , zì yú yuē línɡ jūn 。 
名   余 曰  正    则 兮 , 字 余 曰  灵   均  。 
fēn wú jì yǒu cǐ nèi měi xī , yòu zhònɡ zhī yǐ xiū nénɡ 。 
纷  吾 既 有  此 内  美  兮 , 又  重    之  以 修  能   。 
hù jiānɡ lí yǔ pì zhǐ xī , rèn qiū lán yǐ wéi pèi 。 
扈 江    离 与 辟 芷  兮 , 纫  秋  兰  以 为  佩  。 
mì yú ruò jiānɡ bù jí xī , kǒnɡ nián suì zhī bù wú yǔ 。 
汨 余 若  将    不 及 兮 , 恐   年   岁  之  不 吾 与 。 
zhāo qiān pí zhī mù lán xī , xī lǎn zhōu zhī sù mǎnɡ 。 
朝   搴   阰 之  木 兰  兮 , 夕 揽  洲   之  宿 莽   。 
rì yuè hū qí bù yān xī , chūn yǔ qiū qí dài xù 。 
日 月  忽 其 不 淹  兮 , 春   与 秋  其 代  序 。 
wéi cǎo mù zhī línɡ luò xī , kǒnɡ měi rén zhī chí mù 。 
惟  草  木 之  零   落  兮 , 恐   美  人  之  迟  暮 。 
bù fǔ zhuànɡ ér qì huì xī , hé bù ɡǎi hū cǐ dù ? 
不 抚 壮     而 弃 秽  兮 , 何 不 改  乎 此 度 ? 
chénɡ qí jì yǐ chí chěnɡ xī , lái wú dào fū xiān lù ! 
乘    骐 骥 以 驰  骋    兮 , 来  吾 道  夫 先   路 ! 
xī sān hòu zhī chún cuì xī , ɡù zhònɡ fānɡ zhī suǒ zài 。 
昔 三  后  之  纯   粹  兮 , 固 众    芳   之  所  在  。 
zá shēn jiāo yǔ jūn ɡuì xī , qǐ wéi rèn fū huì zhǐ ! 
杂 申   椒   与 菌  桂  兮 , 岂 维  纫  夫 蕙  茝  ! 
bǐ yáo 、 shùn zhī ɡěnɡ jiè xī , jì zūn dào ér dé lù 。 
彼 尧  、 舜   之  耿   介  兮 , 既 遵  道  而 得 路 。 
hé jié zhòu zhī chānɡ pī xī , fū wéi jié jìnɡ yǐ jiǒnɡ bù 。 
何 桀  纣   之  昌    披 兮 , 夫 唯  捷  径   以 窘    步 。 
wéi dǎnɡ rén zhī tōu lè xī , lù yōu mèi yǐ xiǎn ài 。 
惟  党   人  之  偷  乐 兮 , 路 幽  昧  以 险   隘 。 
qǐ yú shēn zhī dàn yānɡ xī , kǒnɡ huánɡ yú zhī bài jì ! 
岂 余 身   之  僤  殃   兮 , 恐   皇    舆 之  败  绩 ! 
hū bēn zǒu yǐ xiān hòu xī , jí qián wánɡ zhī zhǒnɡ wǔ 。 
忽 奔  走  以 先   后  兮 , 及 前   王   之  踵    武 。 
quán bù kuí yú zhī zhōnɡ qínɡ xī , fǎn xìn chán yǐ jì nù 。 
荃   不 揆  余 之  中    情   兮 , 反  信  谗   以 齌 怒 。 
yú ɡù zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn xī , rěn ér bù nénɡ shě yě 。 
余 固 知  謇   謇   之  为  患   兮 , 忍  而 不 能   舍  也 。 
zhǐ jiǔ tiān yǐ wéi zhènɡ xī , fū wéi línɡ xiū zhī ɡù yě 。 
指  九  天   以 为  正    兮 , 夫 唯  灵   修  之  故 也 。 
yuē huánɡ hūn yǐ wéi qī xī , qiānɡ zhōnɡ dào ér ɡǎi lù ! 
曰  黄    昏  以 为  期 兮 , 羌    中    道  而 改  路 ! 
chū jì yǔ yú chénɡ yán xī , hòu huǐ dùn ér yǒu tā 。 
初  既 与 余 成    言  兮 , 后  悔  遁  而 有  他 。 
yú jì bù nán fū lí bié xī , shānɡ línɡ xiū zhī shù huà 。 
余 既 不 难  夫 离 别  兮 , 伤    灵   修  之  数  化  。 
yú jì zī lán zhī jiǔ wǎn xī , yòu shù huì zhī bǎi mǔ 。 
余 既 滋 兰  之  九  畹  兮 , 又  树  蕙  之  百  亩 。 
qí liú yí yǔ jiē chē xī , zá dù hénɡ yǔ fānɡ zhǐ 。 
畦 留  夷 与 揭  车  兮 , 杂 杜 衡   与 芳   芷  。 
jì zhī yè zhī jùn mào xī , yuán sì shí hū wú jiānɡ yì 。 
冀 枝  叶 之  峻  茂  兮 , 原   俟 时  乎 吾 将    刈 。 
suī wěi jué qí yì hé shānɡ xī , āi zhònɡ fānɡ zhī wú huì 。 
虽  萎  绝  其 亦 何 伤    兮 , 哀 众    芳   之  芜 秽  。 
zhònɡ jiē jìnɡ jìn yǐ tān lán xī , pínɡ bú yàn hū qiú suǒ 。 
众    皆  竞   进  以 贪  婪  兮 , 凭   不 厌  乎 求  索  。 
qiānɡ nèi shù jǐ yǐ liànɡ rén xī , ɡè xìnɡ xīn ér jí dù 。 
羌    内  恕  己 以 量    人  兮 , 各 兴   心  而 嫉 妒 。 
hū chí wù yǐ zhuī zhú xī , fēi yú xīn zhī suǒ jí 。 
忽 驰  骛 以 追   逐  兮 , 非  余 心  之  所  急 。 
lǎo rǎn rǎn qí jiānɡ zhì xī , kǒnɡ xiū mínɡ zhī bú lì 。 
老  冉  冉  其 将    至  兮 , 恐   修  名   之  不 立 。 
cháo yǐn mù lán zhī zhuì lù xī , xī cān qiū jú zhī luò yīnɡ 。 
朝   饮  木 兰  之  坠   露 兮 , 夕 餐  秋  菊 之  落  英   。 
ɡǒu yú qínɡ qí xìn kuā yǐ liàn yào xī , chánɡ yàn hàn yì hé shānɡ 。 
苟  余 情   其 信  姱  以 练   要  兮 , 长    顑  颔  亦 何 伤    。 
qiān mù ɡēn yǐ jié zhǐ xī , ɡuàn bì lì zhī luò ruǐ 。 
掔   木 根  以 结  茝  兮 , 贯   薜 荔 之  落  蕊  。 
jiǎo jūn ɡuì yǐ rèn huì xī , suǒ hú shénɡ zhī xǐ 々 。 
矫   菌  桂  以 纫  蕙  兮 , 索  胡 绳    之  纚 々 。 
jiǎn wú fǎ fū qián xiū xī , fēi shì sú zhī suǒ fú 。 
謇   吾 法 夫 前   修  兮 , 非  世  俗 之  所  服 。 
suī bù zhōu yū jīn zhī rén xī , yuàn yī pénɡ xián zhī yí zé 。 
虽  不 周   於 今  之  人  兮 , 愿   依 彭   咸   之  遗 则 。 
chánɡ tài xī yǐ yǎn tì xī , āi mín shēnɡ zhī duō jiān 。 
长    太  息 以 掩  涕 兮 , 哀 民  生    之  多  艰   。 
yú suī hǎo xiū kuā yǐ jī jī xī , jiǎn cháo suì ér xī tì 。 
余 虽  好  修  姱  以 鞿 羁 兮 , 謇   朝   谇  而 夕 替 。 
jì tì yú yǐ huì xiānɡ xī , yòu shēn zhī yǐ lǎn zhǐ 。 
既 替 余 以 蕙  纕    兮 , 又  申   之  以 揽  茝  。 
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī , suī jiǔ sǐ qí yóu wèi huǐ 。 
亦 余 心  之  所  善   兮 , 虽  九  死 其 犹  未  悔  。 
yuàn línɡ xiū zhī hào dànɡ xī , zhōnɡ bù chá fū mín xīn 。 
怨   灵   修  之  浩  荡   兮 , 终    不 察  夫 民  心  。 
zhònɡ nǚ jí yú zhī é  méi xī , yáo zhuó wèi yú yǐ shàn yín 。 
众    女 嫉 余 之  蛾 眉  兮 , 谣  诼   谓  余 以 善   淫  。 
ɡù shí sú zhī ɡōnɡ qiǎo xī , miǎn ɡuī ju ér ɡǎi cuò 。 
固 时  俗 之  工   巧   兮 , 偭   规  矩 而 改  错  。 
bèi shénɡ mò yǐ zhuī qǔ xī , jìnɡ zhōu rónɡ yǐ wéi dù 。 
背  绳    墨 以 追   曲 兮 , 竞   周   容   以 为  度 。 
zhūn yù yì yú tuó chì xī , wú dú qiónɡ kùn hū cǐ shí yě 。 
忳   郁 邑 余 佗  傺  兮 , 吾 独 穷    困  乎 此 时  也 。 
nínɡ kè sǐ yǐ liú wánɡ xī , yú bù rěn wéi cǐ tài yě 。 
宁   溘 死 以 流  亡   兮 , 余 不 忍  为  此 态  也 。 
zhì niǎo zhī bù qún xī , zì qián shì ér ɡù rán 。 
鸷  鸟   之  不 群  兮 , 自 前   世  而 固 然  。 
hé fānɡ huán zhī nénɡ zhōu xī , fū shú yì dào ér xiānɡ ān ? 
何 方   圜   之  能   周   兮 , 夫 孰  异 道  而 相    安 ? 
qū xīn ér yì zhì xī , rěn yóu ér rǎnɡ ɡòu 。 
屈 心  而 抑 志  兮 , 忍  尤  而 攘   诟  。 
fú qīnɡ bái yǐ sǐ zhí xī , ɡù qián shènɡ zhī suǒ hòu 。 
伏 清   白  以 死 直  兮 , 固 前   圣    之  所  厚  。 
huǐ xiànɡ dào zhī bù chá xī , yán zhù hū wú jiānɡ fǎn 。 
悔  相    道  之  不 察  兮 , 延  伫  乎 吾 将    反  。 
huí zhèn chē yǐ fù lù xī , jí xínɡ mí zhī wèi yuǎn 。 
回  朕   车  以 复 路 兮 , 及 行   迷 之  未  远   。 
bù yú mǎ yū lán ɡāo xī , chí jiāo qiū qiě yān zhǐ xī 。 
步 余 马 於 兰  皋  兮 , 驰  椒   丘  且  焉  止  息 。 
jìn bú rù yǐ lí yóu xī , tuì jiānɡ fù xiū wú chū fú 。 
进  不 入 以 离 尤  兮 , 退  将    复 修  吾 初  服 。 
zhì jì hé yǐ wéi yī xī , jí fú rónɡ yǐ wéi chánɡ 。 
制  芰 荷 以 为  衣 兮 , 集 芙 蓉   以 为  裳    。 
bù wú zhī qí yì yǐ xī , ɡǒu yú qínɡ qí xìn fānɡ 。 
不 吾 知  其 亦 已 兮 , 苟  余 情   其 信  芳   。 
ɡāo yú ɡuàn zhī jí jí xī , chánɡ yú pèi zhī lù lí 。 
高  余 冠   之  岌 岌 兮 , 长    余 佩  之  陆 离 。 
fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , wéi zhāo zhì qí yóu wèi kuī 。 
芳   与 泽 其 杂 糅  兮 , 唯  昭   质  其 犹  未  亏  。 
hū fǎn ɡù yǐ yóu mù xī , jiānɡ wǎnɡ ɡuān hū sì huānɡ 。 
忽 反  顾 以 游  目 兮 , 将    往   观   乎 四 荒    。 
pèi bīn fēn qí fán shì xī , fānɡ fēi fēi qí mí zhānɡ 。 
佩  缤  纷  其 繁  饰  兮 , 芳   菲  菲  其 弥 章    。 
mín shēnɡ ɡè yǒu suǒ lè xī , yú dú hǎo xiū yǐ wéi chánɡ 。 
民  生    各 有  所  乐 兮 , 余 独 好  修  以 为  常    。 
suī tǐ jiě wú yóu wèi biàn xī , qǐ yú xīn zhī kě chénɡ 。 
虽  体 解  吾 犹  未  变   兮 , 岂 余 心  之  可 惩    。 
nǚ xū zhī chán yuán xī , shēn shēn qí lì yǔ , yuē : 
女 媭 之  婵   媛   兮 , 申   申   其 詈 予 , 曰  : 
“ ɡǔn xìnɡ zhí yǐ wánɡ shēn xī , zhōnɡ rán yāo hū yǔ zhī yě 。 
“ 鲧  婞   直  以 亡   身   兮 , 终    然  殀  乎 羽 之  野 。 
rǔ hé bó jiǎn ér hǎo xiū xī , fēn dú yǒu cǐ kuā jié ? 
汝 何 博 謇   而 好  修  兮 , 纷  独 有  此 姱  节  ? 
zī lù shī yǐ yínɡ shì xī , pàn dú lí ér bù fú 。 ” 
薋 菉 葹  以 盈   室  兮 , 判  独 离 而 不 服 。 ” 
zhònɡ bù kě hù shuō xī , shú yún chá yú zhī zhōnɡ qínɡ ? 
众    不 可 户 说   兮 , 孰  云  察  余 之  中    情   ? 
shì bìnɡ jǔ ér hǎo pénɡ xī , fū hé qiónɡ dú ér bù yǔ tīnɡ ? 
世  并   举 而 好  朋   兮 , 夫 何 茕    独 而 不 予 听   ? 
yī qián shènɡ yǐ jié zhōnɡ xī , kuì pínɡ xīn ér lì zī 。 
依 前   圣    以 节  中    兮 , 喟  凭   心  而 历 兹 。 
jì yuán 、 xiānɡ yǐ nán zhēnɡ xī , jiù zhònɡ huá ér chén cí : 
济 沅   、 湘    以 南  征    兮 , 就  重    华  而 陈   词 : 
qǐ jiǔ biàn yǔ jiǔ ɡē xī , xià kānɡ yú yǐ zì zònɡ 。 
启 九  辨   与 九  歌 兮 , 夏  康   娱 以 自 纵   。 
bú ɡù nán yǐ tú hòu xī , wǔ zǐ yònɡ shī hū jiā xiànɡ 。 
不 顾 难  以 图 后  兮 , 五 子 用   失  乎 家  巷    。 
yì yín yóu yǐ yì tián xī , yòu hǎo shè fū fēnɡ hú 。 
羿 淫  游  以 佚 畋   兮 , 又  好  射  夫 封   狐 。 
ɡù luàn liú qí xiān zhōnɡ xī , zhuó yòu tān fū jué jiā 。 
固 乱   流  其 鲜   终    兮 , 浞   又  贪  夫 厥  家  。 
jiāo shēn bèi fú qiánɡ yǔ xī , zònɡ yù ér bù rěn 。 
浇   身   被  服 强    圉 兮 , 纵   欲 而 不 忍  。 
rì kānɡ yú ér zì wànɡ xī , jué shǒu yònɡ fū diān yǔn 。 
日 康   娱 而 自 忘   兮 , 厥  首   用   夫 颠   陨  。 
xià jié zhī chánɡ wéi xī , nǎi suí yān ér fénɡ yānɡ 。 
夏  桀  之  常    违  兮 , 乃  遂  焉  而 逢   殃   。 
hòu xīn zhī zū hǎi xī , yīn zōnɡ yònɡ ér bù chánɡ 。 
后  辛  之  菹 醢  兮 , 殷  宗   用   而 不 长    。 
tānɡ 、 yǔ yǎn ér zhī jìnɡ xī , zhōu lùn dào ér mò chà 。 
汤   、 禹 俨  而 祗  敬   兮 , 周   论  道  而 莫 差  。 
jǔ xián cái ér shòu nénɡ xī , xún shénɡ mò ér bù pō 。 
举 贤   才  而 授   能   兮 , 循  绳    墨 而 不 颇 。 
huánɡ tiān wú sī ā  xī , lǎn mín dé yān cuò fǔ 。 
皇    天   无 私 阿 兮 , 览  民  德 焉  错  辅 。 
fū wéi shènɡ zhé yǐ mào xínɡ xī , ɡǒu dé yònɡ cǐ xià tǔ 。 
夫 维  圣    哲  以 茂  行   兮 , 苟  得 用   此 下  土 。 
zhān qián ér ɡù hòu xī , xiānɡ ɡuān mín zhī jì jí 。 
瞻   前   而 顾 后  兮 , 相    观   民  之  计 极 。 
fū shú fēi yì ér kě yònɡ xī ? shú fēi shàn ér kě fú ? 
夫 孰  非  义 而 可 用   兮 ? 孰  非  善   而 可 服 ? 
yán yú shēn ér wēi sǐ xī , lǎn yú chū qí yóu wèi huǐ 。 
阽  余 身   而 危  死 兮 , 览  余 初  其 犹  未  悔  。 
bú liànɡ záo ér zhènɡ ruì xī , ɡù qián xiū yǐ zū hǎi 。 
不 量    凿  而 正    枘  兮 , 固 前   修  以 菹 醢  。 
cénɡ xū xī yú yù yì xī , āi zhèn shí zhī bù dānɡ 。 
曾   歔 欷 余 郁 邑 兮 , 哀 朕   时  之  不 当   。 
lǎn rú huì yǐ yǎn tì xī , zhān yú jīn zhī lànɡ lànɡ 。 
揽  茹 蕙  以 掩  涕 兮 , 霑   余 襟  之  浪   浪   。 
ɡuì fū rèn yǐ chén cí xī , ɡěnɡ wú jì dé cǐ zhōnɡ zhènɡ 。 
跪  敷 衽  以 陈   辞 兮 , 耿   吾 既 得 此 中    正    。 
sì yù qiú yǐ chénɡ yì xī , kè āi fēnɡ yú shànɡ zhēnɡ 。 
驷 玉 虬  以 乘    鹥 兮 , 溘 埃 风   余 上    征    。 
cháo fā rèn yū cānɡ wú xī , xī yú zhì hū xiàn pǔ 。 
朝   发 轫  於 苍   梧 兮 , 夕 余 至  乎 县   圃 。 
yù shǎo liú cǐ línɡ suǒ xī , rì hū hū qí jiānɡ mù 。 
欲 少   留  此 灵   琐  兮 , 日 忽 忽 其 将    暮 。 
wú lìnɡ xī hé mǐ jié xī , wànɡ yān zī ér wù pò 。 
吾 令   羲 和 弭 节  兮 , 望   崦  嵫 而 勿 迫 。 
lù màn màn qí xiū yuǎn xī , wú jiānɡ shànɡ xià ér qiú suǒ 。 
路 曼  曼  其 修  远   兮 , 吾 将    上    下  而 求  索  。 
yǐn yú mǎ yū xián chí xī , zǒnɡ yú pèi hū fú sānɡ 。 
饮  余 马 於 咸   池  兮 , 总   余 辔  乎 扶 桑   。 
zhé ruò mù yǐ fú rì xī , liáo xiāo yáo yǐ xiānɡ yánɡ 。 
折  若  木 以 拂 日 兮 , 聊   逍   遥  以 相    羊   。 
qián wànɡ shū shǐ xiān qū xī , hòu fēi lián shǐ bēn shǔ 。 
前   望   舒  使  先   驱 兮 , 后  飞  廉   使  奔  属  。 
luán huánɡ wéi yú xiān jiè xī , léi shī ɡào yú yǐ wèi jù 。 
鸾   皇    为  余 先   戒  兮 , 雷  师  告  余 以 未  具 。 
wú lìnɡ fènɡ niǎo fēi ténɡ xī , jì zhī yǐ rì yè 。 
吾 令   凤   鸟   飞  腾   兮 , 继 之  以 日 夜 。 
piāo fēnɡ tún qí xiānɡ lí xī , shuài yún ní ér lái yù 。 
飘   风   屯  其 相    离 兮 , 帅    云  霓 而 来  御 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ qí lí hé xī , bān lù lí qí shànɡ xià 。 
纷  总   总   其 离 合 兮 , 斑  陆 离 其 上    下  。 
wú lìnɡ dì hūn kāi ɡuān xī , yǐ chānɡ hé ér wànɡ yǔ 。 
吾 令   帝 阍  开  关   兮 , 倚 阊    阖 而 望   予 。 
shí ài ài qí jiānɡ bà xī , jié yōu lán ér yán zhù 。 
时  暧 暧 其 将    罢 兮 , 结  幽  兰  而 延  伫  。 
shì hùn zhuó ér bù fēn xī , hǎo bì měi ér jí dù 。 
世  溷  浊   而 不 分  兮 , 好  蔽 美  而 嫉 妒 。 
cháo wú jiānɡ jì yū bái shuǐ xī , dēnɡ lánɡ fēnɡ ér xiè mǎ 。 
朝   吾 将    济 於 白  水   兮 , 登   阆   风   而 緤  马 。 
hū fǎn ɡù yǐ liú tì xī , āi ɡāo qiū zhī wú nǚ 。 
忽 反  顾 以 流  涕 兮 , 哀 高  丘  之  无 女 。 
kè wú yóu cǐ chūn ɡōnɡ xī , zhé qiónɡ zhī yǐ jì pèi 。 
溘 吾 游  此 春   宫   兮 , 折  琼    枝  以 继 佩  。 
jí rónɡ huá zhī wèi luò xī , xiānɡ xià nǚ zhī kě dài 。 
及 荣   华  之  未  落  兮 , 相    下  女 之  可 诒  。 
wú lìnɡ fēnɡ lónɡ chénɡ yún xī , qiú mì fēi zhī suǒ zài 。 
吾 令   丰   隆   乘    云  兮 , 求  宓 妃  之  所  在  。 
jiě pèi xiānɡ yǐ jié yán xī , wú lìnɡ jiǎn xiū yǐ wéi lǐ 。 
解  佩  纕    以 结  言  兮 , 吾 令   蹇   修  以 为  理 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ qí lí hé xī , hū wěi huà qí nán qiān 。 
纷  总   总   其 离 合 兮 , 忽 纬  繣  其 难  迁   。 
xī ɡuī cì yū qiónɡ shí xī , cháo zhuó fā hū wěi pán 。 
夕 归  次 於 穷    石  兮 , 朝   濯   发 乎 洧  盘  。 
bǎo jué měi yǐ jiāo ào xī , rì kānɡ yú yǐ yín yóu 。 
保  厥  美  以 骄   傲 兮 , 日 康   娱 以 淫  游  。 
suī xìn měi ér wú lǐ xī , lái wéi qì ér ɡǎi qiú 。 
虽  信  美  而 无 礼 兮 , 来  违  弃 而 改  求  。 
lǎn xiānɡ ɡuān yū sì jí xī , zhōu liú hū tiān yú nǎi xià 。 
览  相    观   於 四 极 兮 , 周   流  乎 天   余 乃  下  。 
wànɡ yáo tái zhī yǎn jiǎn xī , jiàn yǒu sōnɡ zhī yì nǚ 。 
望   瑶  台  之  偃  蹇   兮 , 见   有  娀   之  佚 女 。 
wú lìnɡ zhèn wéi méi xī , zhèn ɡào yú yǐ bù hǎo 。 
吾 令   鸩   为  媒  兮 , 鸩   告  余 以 不 好  。 
xiónɡ jiū zhī mínɡ shì xī , yú yóu è  qí tiāo qiǎo 。 
雄    鸠  之  鸣   逝  兮 , 余 犹  恶 其 佻   巧   。 
xīn yóu yù ér hú yí xī , yù zì shì ér bù kě 。 
心  犹  豫 而 狐 疑 兮 , 欲 自 適  而 不 可 。 
fènɡ huánɡ jì shòu dài xī , kǒnɡ ɡāo xīn zhī xiān wǒ 。 
凤   皇    既 受   诒  兮 , 恐   高  辛  之  先   我 。 
yù yuǎn jí ér wú suǒ zhǐ xī , liáo fú yóu yǐ xiāo yáo 。 
欲 远   集 而 无 所  止  兮 , 聊   浮 游  以 逍   遥  。 
jí shǎo kānɡ zhī wèi jiā xī , liú yǒu yú zhī èr yáo 。 
及 少   康   之  未  家  兮 , 留  有  虞 之  二 姚  。 
lǐ ruò ér méi zhuō xī , kǒnɡ dǎo yán zhī bú ɡù 。 
理 弱  而 媒  拙   兮 , 恐   导  言  之  不 固 。 
shì hùn zhuó ér jí xián xī , hǎo bì měi ér chēnɡ è  。 
世  溷  浊   而 嫉 贤   兮 , 好  蔽 美  而 称    恶 。 
ɡuī zhōnɡ jì yǐ suì yuǎn xī , zhé wánɡ yòu bú wù 。 
闺  中    既 以 邃  远   兮 , 哲  王   又  不 寤 。 
huái zhèn qínɡ ér bù fā xī , yú yān nénɡ rěn ér yǔ cǐ zhōnɡ ɡǔ ? 
怀   朕   情   而 不 发 兮 , 余 焉  能   忍  而 与 此 终    古 ? 
suǒ qiónɡ máo yǐ tínɡ zhuān xī , mìnɡ línɡ fēn wéi yú zhàn zhī 。 
索  琼    茅  以 筳   篿    兮 , 命   灵   氛  为  余 占   之  。 
yuē : “ liǎnɡ měi qí bì hé xī , shú xìn xiū ér mù zhī ? 
曰  : “ 两    美  其 必 合 兮 , 孰  信  修  而 慕 之  ? 
sī jiǔ zhōu zhī bó dà xī , qǐ wéi shì qí yǒu nǚ ? ” 
思 九  州   之  博 大 兮 , 岂 惟  是  其 有  女 ? ” 
yuē : “ miǎn yuǎn shì ér wú hú yí xī , shú qiú měi ér shì nǚ ? 
曰  : “ 勉   远   逝  而 无 狐 疑 兮 , 孰  求  美  而 释  女 ? 
hé suǒ dú wú fānɡ cǎo xī , ěr hé huái hū ɡù yǔ ? ” 
何 所  独 无 芳   草  兮 , 尔 何 怀   乎 故 宇 ? ” 
shì yōu mèi yǐ xuàn yào xī , shú yún chá yú zhī shàn è  ? 
世  幽  昧  以 昡   曜  兮 , 孰  云  察  余 之  善   恶 ? 
mín hǎo wù qí bù tónɡ xī , wéi cǐ dǎnɡ rén qí dú yì ! 
民  好  恶 其 不 同   兮 , 惟  此 党   人  其 独 异 ! 
hù fú ài yǐ yínɡ yào xī , wèi yōu lán qí bù kě pèi 。 
户 服 艾 以 盈   要  兮 , 谓  幽  兰  其 不 可 佩  。 
lǎn chá cǎo mù qí yóu wèi dé xī , qǐ tǐnɡ měi zhī nénɡ dānɡ ? 
览  察  草  木 其 犹  未  得 兮 , 岂 珵   美  之  能   当   ? 
sū fèn rǎnɡ yǐ chōnɡ wéi xī , wèi shēn jiāo qí bù fānɡ 。 
苏 粪  壤   以 充    帏  兮 , 谓  申   椒   其 不 芳   。 
yù cónɡ línɡ fēn zhī jí zhàn xī , xīn yóu yù ér hú yí 。 
欲 从   灵   氛  之  吉 占   兮 , 心  犹  豫 而 狐 疑 。 
wū xián jiānɡ xī jiànɡ xī , huái jiāo xǔ ér yào zhī 。 
巫 咸   将    夕 降    兮 , 怀   椒   糈 而 要  之  。 
bǎi shén yì qí bèi jiànɡ xī , jiǔ yí bīn qí bìnɡ yínɡ 。 
百  神   翳 其 备  降    兮 , 九  疑 缤  其 并   迎   。 
huánɡ yǎn yǎn qí yánɡ línɡ xī , ɡào yú yǐ jí ɡù 。 
皇    剡  剡  其 扬   灵   兮 , 告  余 以 吉 故 。 
yuē : “ miǎn shēnɡ jiànɡ yǐ shànɡ xià xī , qiú jǔ yuē zhī suǒ tónɡ 。 
曰  : “ 勉   升    降    以 上    下  兮 , 求  矩 矱  之  所  同   。 
tānɡ 、 yǔ yǎn ér qiú hé xī , zhì 、 jiù yáo ér nénɡ diào 。 
汤   、 禹 俨  而 求  合 兮 , 挚  、 咎  繇  而 能   调   。 
ɡǒu zhōnɡ qínɡ qí hǎo xiū xī , yòu hé bì yònɡ fū xínɡ méi ? 
苟  中    情   其 好  修  兮 , 又  何 必 用   夫 行   媒  ? 
shuō cāo zhù yū fù yán xī , wǔ dīnɡ yònɡ ér bù yí 。 
说   操  筑  於 傅 岩  兮 , 武 丁   用   而 不 疑 。 
lǚ wànɡ zhī ɡǔ dāo xī , zāo zhōu wén ér dé jǔ 。 
吕 望   之  鼓 刀  兮 , 遭  周   文  而 得 举 。 
nínɡ qī zhī ōu ɡē xī , qí huán wén yǐ ɡāi fǔ 。 
甯   戚 之  讴 歌 兮 , 齐 桓   闻  以 该  辅 。 
jí nián suì zhī wèi yàn xī , shí yì yóu qí wèi yānɡ 。 
及 年   岁  之  未  晏  兮 , 时  亦 犹  其 未  央   。 
kǒnɡ tí jué zhī xiān mínɡ xī , shǐ fū bǎi cǎo wéi zhī bù fānɡ 。 ” 
恐   鹈 鴂  之  先   鸣   兮 , 使  夫 百  草  为  之  不 芳   。 ” 
hé qiónɡ pèi zhī yǎn jiǎn xī , zhònɡ ài rán ér bì zhī 。 
何 琼    佩  之  偃  蹇   兮 , 众    薆 然  而 蔽 之  。 
wéi cǐ dǎnɡ rén zhī bú liànɡ xī , kǒnɡ jí dù ér zhé zhī 。 
惟  此 党   人  之  不 谅    兮 , 恐   嫉 妒 而 折  之  。 
shí bīn fēn qí biàn yì xī , yòu hé ké yǐ yān liú ? 
时  缤  纷  其 变   易 兮 , 又  何 可 以 淹  留  ? 
lán zhǐ biàn ér bù fānɡ xī , quán huì huà ér wéi máo 。 
兰  芷  变   而 不 芳   兮 , 荃   蕙  化  而 为  茅  。 
hé xī rì zhī fānɡ cǎo xī , jīn zhí wéi cǐ xiāo ài yě ? 
何 昔 日 之  芳   草  兮 , 今  直  为  此 萧   艾 也 ? 
qǐ qí yǒu tā ɡù xī , mò hǎo xiū zhī hài yě ! 
岂 其 有  他 故 兮 , 莫 好  修  之  害  也 ! 
yú yǐ lán wéi kě shì xī , qiānɡ wú shí ér rónɡ chánɡ 。 
余 以 兰  为  可 恃  兮 , 羌    无 实  而 容   长    。 
wěi jué měi yǐ cónɡ sú xī , ɡǒu dé liè hū zhònɡ fānɡ 。 
委  厥  美  以 从   俗 兮 , 苟  得 列  乎 众    芳   。 
jiāo zhuān nìnɡ yǐ màn tāo xī , shā yòu yù chōnɡ fū pèi wéi 。 
椒   专    佞   以 慢  慆  兮 , 榝  又  欲 充    夫 佩  帏  。 
jì ɡān jìn ér wù rù xī , yòu hé fānɡ zhī nénɡ zhī ? 
既 干  进  而 务 入 兮 , 又  何 芳   之  能   祗  ? 
ɡù shí sú zhī liú cónɡ xī , yòu shú nénɡ wú biàn huà ? 
固 时  俗 之  流  从   兮 , 又  孰  能   无 变   化  ? 
lǎn jiāo lán qí ruò zī xī , yòu kuànɡ jiē chē yǔ jiānɡ lí ? 
览  椒   兰  其 若  兹 兮 , 又  况    揭  车  与 江    离 ? 
wéi zī pèi zhī kě ɡuì xī , wěi jué měi ér lì zī 。 
惟  兹 佩  之  可 贵  兮 , 委  厥  美  而 历 兹 。 
fānɡ fēi fēi ér nán kuī xī , fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。 
芳   菲  菲  而 难  亏  兮 , 芬  至  今  犹  未  沬  。 
hé diào dù yǐ zì yú xī , liáo fú yóu ér qiú nǚ 。 
和 调   度 以 自 娱 兮 , 聊   浮 游  而 求  女 。 
jí yú shì zhī fānɡ zhuànɡ xī , zhōu liú ɡuān hū shànɡ xià 。 
及 余 饰  之  方   壮     兮 , 周   流  观   乎 上    下  。 
línɡ fēn jì ɡào yú yǐ jí zhàn xī , lì jí rì hū wú jiānɡ xínɡ 。 
灵   氛  既 告  余 以 吉 占   兮 , 历 吉 日 乎 吾 将    行   。 
zhé qiónɡ zhī yǐ wéi xiū xī , jīnɡ qiónɡ mí yǐ wéi zhānɡ 。 
折  琼    枝  以 为  羞  兮 , 精   琼    爢 以 为  粻    。 
wéi yú jià fēi lónɡ xī , zá yáo xiànɡ yǐ wéi chē 。 
为  余 驾  飞  龙   兮 , 杂 瑶  象    以 为  车  。 
hé lí xīn zhī kě tónɡ xī ? wú jiānɡ yuǎn shì yǐ zì shū 。 
何 离 心  之  可 同   兮 ? 吾 将    远   逝  以 自 疏  。 
zhàn wú dào fū kūn lún xī , lù xiū yuǎn yǐ zhōu liú 。 
邅   吾 道  夫 昆  仑  兮 , 路 修  远   以 周   流  。 
yánɡ yún ní zhī àn ǎi xī , mínɡ yù luán zhī jiū jiū 。 
扬   云  霓 之  晻 蔼 兮 , 鸣   玉 鸾   之  啾  啾  。 
cháo fā rèn yū tiān jīn xī , xī yú zhì hū xī jí 。 
朝   发 轫  於 天   津  兮 , 夕 余 至  乎 西 极 。 
fènɡ huánɡ yì qí chénɡ qí xī , ɡāo áo xiánɡ zhī yì yì 。 
凤   皇    翼 其 承    旂 兮 , 高  翱 翔    之  翼 翼 。 
hū wú xínɡ cǐ liú shā xī , zūn chì shuǐ ér rónɡ yǔ 。 
忽 吾 行   此 流  沙  兮 , 遵  赤  水   而 容   与 。 
huī jiāo lónɡ shǐ liánɡ jīn xī , zhào xī huánɡ shǐ shè yǔ 。 
麾  蛟   龙   使  梁    津  兮 , 诏   西 皇    使  涉  予 。 
lù xiū yuǎn yǐ duō jiān xī , ténɡ zhònɡ chē shǐ jìnɡ dài 。 
路 修  远   以 多  艰   兮 , 腾   众    车  使  径   待  。 
lù bù zhōu yǐ zuǒ zhuǎn xī , zhǐ xī hǎi yǐ wéi qī 。 
路 不 周   以 左  转    兮 , 指  西 海  以 为  期 。 
tún yú chē qí qiān shènɡ xī , qí yù dài ér bìnɡ chí 。 
屯  余 车  其 千   乘    兮 , 齐 玉 轪  而 并   驰  。 
jià bā lónɡ zhī wǎn wǎn xī , zǎi yún qí zhī wēi yí 。 
驾  八 龙   之  婉  婉  兮 , 载  云  旗 之  委  蛇 。 
yì zhì ér mǐ jié xī , shén ɡāo chí zhī miǎo miǎo 。 
抑 志  而 弭 节  兮 , 神   高  驰  之  邈   邈   。 
zòu jiǔ ɡē ér wǔ sháo xī , liáo jià rì yǐ yú lè 。 
奏  九  歌 而 舞 韶   兮 , 聊   假  日 以 媮 乐 。 
zhì shēnɡ huánɡ zhī hè xì xī , hū lín nì fū jiù xiānɡ 。 
陟  升    皇    之  赫 戏 兮 , 忽 临  睨 夫 旧  乡    。 
pú fū bēi yú mǎ huái xī , quán jú ɡù ér bù xínɡ 。 
仆 夫 悲  余 马 怀   兮 , 蜷   局 顾 而 不 行   。 
luàn yuē : yǐ yǐ zāi ! ɡuó wú rén mò wǒ zhī xī , yòu hé huái hū ɡù dū ! 
乱   曰  : 已 矣 哉  ! 国  无 人  莫 我 知  兮 , 又  何 怀   乎 故 都 ! 
jì mò zú yǔ wéi měi zhènɡ xī , wú jiānɡ cónɡ pénɡ xián zhī suǒ jū ! 
既 莫 足 与 为  美  政    兮 , 吾 将    从   彭   咸   之  所  居 ! 
(第 31 首)
浏览次数:15333
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部