订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  全唐诗 >> 全唐诗 卷一 李世民
 
卷一 

juǎn 1_1  「 dì jīnɡ piān shí shǒu 」 lǐ shì mín  
卷   1_1  「 帝 京   篇   十  首   」 李 世  民   


qín chuān xiónɡ dì zhái , hán ɡǔ zhuànɡ huánɡ jū 。 
秦  川    雄    帝 宅   , 函  谷 壮     皇    居 。 
qǐ diàn qiān xún qǐ , lí ɡōnɡ bǎi zhì yú 。  
绮 殿   千   寻  起 , 离 宫   百  雉  馀 。  
lián hōnɡ yáo jiē hàn , fēi ɡuān jiǒnɡ línɡ xū 。 
连   薨   遥  接  汉  , 飞  观   迥    凌   虚 。 
yún rì yǐn cénɡ què , fēnɡ yān chū qǐ shū 。  
云  日 隐  层   阙  , 风   烟  出  绮 疏  。  
yán lánɡ bà jī wù , chónɡ wén liáo zhù niǎn 。 
岩  廊   罢 机 务 , 崇    文  聊   驻  辇   。 
yù xiá qǐ lónɡ tú , jīn shénɡ pī fènɡ zhuàn 。  
玉 匣  启 龙   图 , 金  绳    披 凤   篆    。  
wéi biān duàn rénɡ xù , piāo zhì shū hái juǎn 。 
韦  编   断   仍   续 , 缥   帙  舒  还  卷   。 
duì cǐ nǎi yān liú , qī àn ɡuān fén diǎn 。  
对  此 乃  淹  留  , 欹 案 观   坟  典   。  
yí bù chū cí lín , tínɡ yú xīn wǔ yàn 。 
移 步 出  词 林  , 停   舆 欣  武 宴  。 
diāo ɡōnɡ xiě mínɡ yuè , jùn mǎ yí liú diàn 。  
雕   弓   写  明   月  , 骏  马 疑 流  电   。  
jīnɡ yàn luò xū xián , tí yuán bēi jí jiàn 。 
惊   雁  落  虚 弦   , 啼 猿   悲  急 箭   。 
yuè shǎnɡ chénɡ duō měi , yú zī nǎi wànɡ juàn 。  
阅  赏    诚    多  美  , 于 兹 乃  忘   倦   。  
mínɡ jiā lín lè ɡuǎn , tiào tīnɡ huān fānɡ jié 。 
鸣   笳  临  乐 馆   , 眺   听   欢   芳   节  。 
jí ɡuǎn yùn zhū xián , qīnɡ ɡē nínɡ bái xuě 。  
急 管   韵  朱  弦   , 清   歌 凝   白  雪  。  
cǎi fènɡ sù lái yí , xuán hè fēn chénɡ liè 。 
彩  凤   肃 来  仪 , 玄   鹤 纷  成    列  。 
qù zī zhènɡ wèi shēnɡ , yǎ yīn fānɡ kě yuè 。  
去 兹 郑    卫  声    , 雅 音  方   可 悦  。  
fānɡ chén zhuī yì qù , jìn yuàn xìn duō qí 。 
芳   辰   追   逸 趣 , 禁  苑   信  多  奇 。 
qiáo xínɡ tōnɡ hàn shànɡ , fēnɡ shì jiē yún wēi 。  
桥   形   通   汉  上    , 峰   势  接  云  危  。  
yān xiá jiāo yǐn yìnɡ , huā niǎo zì cēn cī 。 
烟  霞  交   隐  映   , 花  鸟   自 参  差 。 
hé rú sì zhé jì , wàn lǐ shǎnɡ yáo chí 。  
何 如 肆 辙  迹 , 万  里 赏    瑶  池  。  
fēi ɡài qù fānɡ yuán , lán ráo yóu cuì zhǔ 。 
飞  盖  去 芳   园   , 兰  桡  游  翠  渚  。 
pínɡ jiān rì cǎi luàn , hé chù xiānɡ fēnɡ jǔ 。  
萍   间   日 彩  乱   , 荷 处  香    风   举 。  
ɡuì jí mǎn zhōnɡ chuān , xián ɡē zhèn chánɡ yǔ 。 
桂  楫 满  中    川    , 弦   歌 振   长    屿 。 
qǐ bì fén hé qū , fānɡ wéi huān yàn suǒ 。  
岂 必 汾  河 曲 , 方   为  欢   宴  所  。  
luò rì shuānɡ què hūn , huí yú jiǔ chónɡ mù 。 
落  日 双     阙  昏  , 回  舆 九  重    暮 。 
chánɡ yān sàn chū bì , jiǎo yuè chénɡ qīnɡ sù 。  
长    烟  散  初  碧 , 皎   月  澄    轻   素 。  
qiān huǎnɡ wán qín shū , kāi xuān yǐn yún wù 。 
搴   幌    玩  琴  书  , 开  轩   引  云  雾 。 
xié hàn ɡěnɡ cénɡ ɡé , qīnɡ fēnɡ yáo yù shù 。  
斜  汉  耿   层   阁 , 清   风   摇  玉 树  。  
huān lè nán zài fénɡ , fānɡ chén liánɡ kě xī 。 
欢   乐 难  再  逢   , 芳   辰   良    可 惜 。 
yù jiǔ fàn yún léi , lán yáo chén qǐ xí 。  
玉 酒  泛  云  罍  , 兰  殽  陈   绮 席 。  
qiān zhōnɡ hé yáo yǔ , bǎi shòu xié jīn shí 。 
千   钟    合 尧  禹 , 百  兽   谐  金  石  。 
dé zhì zhònɡ cùn yīn , wànɡ huái qīnɡ chǐ bì 。  
得 志  重    寸  阴  , 忘   怀   轻   尺  璧 。  
jiàn zhānɡ huān shǎnɡ xī , èr bá jìn yāo yán 。 
建   章    欢   赏    夕 , 二 八 尽  妖  妍  。 
luó qǐ zhāo yánɡ diàn , fēn fānɡ dài mào yán 。  
罗  绮 昭   阳   殿   , 芬  芳   玳  瑁  筵  。  
pèi yí xīnɡ zhènɡ dònɡ , shàn yǎn yuè chū yuán 。 
佩  移 星   正    动   , 扇   掩  月  初  圆   。 
wú láo shànɡ xuán pǔ , jí cǐ duì shén xiān 。  
无 劳  上    悬   圃 , 即 此 对  神   仙   。  
yǐ zī yóu ɡuān jí , yōu rán dú chánɡ xiǎnɡ 。 
以 兹 游  观   极 , 悠  然  独 长    想    。 
pī juǎn lǎn qián zōnɡ , fǔ ɡōnɡ xún jì wǎnɡ 。  
披 卷   览  前   踪   , 抚 躬   寻  既 往   。  
wànɡ ɡǔ máo cí yuē , zhān jīn lán diàn ɡuǎnɡ 。 
望   古 茅  茨 约  , 瞻   今  兰  殿   广    。 
rén dào è  ɡāo wēi , xū xīn jiè yínɡ dànɡ 。  
人  道  恶 高  危  , 虚 心  戒  盈   荡   。  
fènɡ tiān jié chénɡ jìnɡ , lín mín sī huì yǎnɡ 。 
奉   天   竭  诚    敬   , 临  民  思 惠  养   。 
nà shàn chá zhōnɡ jiàn , mínɡ kē shèn xínɡ shǎnɡ 。  
纳 善   察  忠    谏   , 明   科 慎   刑   赏    。  
liù wǔ chénɡ nán jì , sì sān fēi yì yǎnɡ 。 
六  五 诚    难  继 , 四 三  非  易 仰   。 
ɡuǎnɡ dài chún huà fū , fānɡ sì yún tínɡ xiǎnɡ 。  
广    待  淳   化  敷 , 方   嗣 云  亭   响    。  
juǎn 1_2  「 yìn mǎ chánɡ chénɡ kū xínɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_2  「 饮  马 长    城    窟 行   」 李 世  民   


sài wài bēi fēnɡ qiē , jiāo hé bīnɡ yǐ jié 。 
塞  外  悲  风   切  , 交   河 冰   已 结  。 
hàn hǎi bǎi zhònɡ bō , yīn shān qiān lǐ xuě 。  
瀚  海  百  重    波 , 阴  山   千   里 雪  。  
jiǒnɡ shù wēi fēnɡ huǒ , cénɡ luán yǐn ɡāo jié 。 
迥    戍  危  烽   火  , 层   峦   引  高  节  。 
yōu yōu juǎn pèi jīnɡ , yìn mǎ chū chánɡ chénɡ 。  
悠  悠  卷   旆  旌   , 饮  马 出  长    城    。  
hán shā lián qí jì , shuò chuī duàn biān shēnɡ 。 
寒  沙  连   骑 迹 , 朔   吹   断   边   声    。 
hú chén qīnɡ yù sāi , qiānɡ dí yùn jīn zhēnɡ 。  
胡 尘   清   玉 塞  , 羌    笛 韵  金  钲    。  
jué mò ɡān ɡē jí , chē tú zhèn yuán xí 。 
绝  漠 干  戈 戢 , 车  徒 振   原   隰 。 
dōu wèi fǎn lónɡ duī , jiānɡ jūn xuán mǎ yì 。  
都  尉  反  龙   堆  , 将    军  旋   马 邑 。  
yánɡ huī fēn wù jìnɡ , jì shí ɡōnɡ mínɡ lì 。 
扬   麾  氛  雾 静   , 纪 石  功   名   立 。 
huānɡ yì yì rónɡ yī , línɡ tái kǎi ɡē rù 。  
荒    裔 一 戎   衣 , 灵   台  凯  歌 入 。  
juǎn 1_3  「 zhí qì jìnɡ sān biān 」 lǐ shì mín  
卷   1_3  「 执  契 静   三  边   」 李 世  民   


zhí qì jìnɡ sān biān , chí hénɡ lín wàn xìnɡ 。 
执  契 静   三  边   , 持  衡   临  万  姓   。 
yù cǎi huī ɡuān zhú , jīn huá liú rì jìnɡ 。  
玉 彩  辉  关   烛  , 金  华  流  日 镜   。  
wú wéi yǔ zhòu qīnɡ , yǒu měi xuán jī zhènɡ 。 
无 为  宇 宙   清   , 有  美  璇   玑 正    。 
jiǎo pèi xīnɡ lián jǐnɡ , piāo yī yún jié qìnɡ 。  
皎   佩  星   连   景   , 飘   衣 云  结  庆   。  
jí wǔ yào qī dé , shēnɡ wén huī jiǔ ɡōnɡ 。 
戢 武 耀  七 德 , 升    文  辉  九  功   。 
yān bō chénɡ jiù bì , chén huǒ xī qián hónɡ 。  
烟  波 澄    旧  碧 , 尘   火  息 前   红   。  
shuānɡ yě tāo lián jiàn , ɡuān chénɡ bà yuè ɡōnɡ 。 
霜     野 韬  莲   剑   , 关   城    罢 月  弓   。 
qián zhuì yú tiān hé , xīn chénɡ liǔ sāi kōnɡ 。  
钱   缀   榆 天   合 , 新  城    柳  塞  空   。  
huā xiāo cōnɡ lǐnɡ xuě , hú jìn liú shā wù 。 
花  销   葱   岭   雪  , 縠 尽  流  沙  雾 。 
qiū jià zhuǎn jīnɡ huái , chūn bīnɡ mí zhěn lǜ 。  
秋  驾  转    兢   怀   , 春   冰   弥 轸   虑 。  
shū jué lónɡ tínɡ yǔ , fēnɡ xiū fènɡ xué shù 。 
书  绝  龙   庭   羽 , 烽   休  凤   穴  戍  。 
yī xiāo qǐn èr nán , shí ɡàn cān sān jù 。  
衣 宵   寝  二 难  , 食  旰  餐  三  惧 。  
jiǎn bào xìnɡ xiān fèi , chú xiōnɡ cún xī wánɡ 。 
翦   暴  兴   先   废  , 除  凶    存  昔 亡   。 
yuán ɡài ɡuī tiān rǎnɡ , fānɡ yú rù dì huānɡ 。  
圆   盖  归  天   壤   , 方   舆 入 地 荒    。  
kǒnɡ hǎi chí jīnɡ yì , shuānɡ hé zhǎo dì xiānɡ 。 
孔   海  池  京   邑 , 双     河 沼   帝 乡    。 
xún ɡōnɡ sī lì jǐ , fǔ sú kuì shí kānɡ 。  
循  躬   思 励 己 , 抚 俗 愧  时  康   。  
yuán shǒu zhù yán méi , ɡǔ ɡōnɡ wéi fǔ bì 。 
元   首   伫  盐  梅  , 股 肱   惟  辅 弼 。 
yǔ xián kōnɡ lǐnɡ sì , yì shènɡ xiānɡ chénɡ qī 。  
羽 贤   崆   岭   四 , 翼 圣    襄    城    七 。  
jiāo sú shù fǎn chún , tì wén liáo jiù zhì 。 
浇   俗 庶  反  淳   , 替 文  聊   就  质  。 
yǐ zhī lónɡ zhì dào , ɡònɡ huān qū yǔ yī 。  
已 知  隆   至  道  , 共   欢   区 宇 一 。  
juǎn 1_4  「 zhènɡ rì lín cháo 」 lǐ shì mín  
卷   1_4  「 正    日 临  朝   」 李 世  民   


tiáo fēnɡ kāi xiàn jié , huī lǜ dònɡ chū yánɡ 。 
条   风   开  献   节  , 灰  律 动   初  阳   。 
bǎi mán fènɡ xiá jìn , wàn ɡuó cháo wèi yānɡ 。  
百  蛮  奉   遐  赆  , 万  国  朝   未  央   。  
suī wú shùn yǔ jì , xìnɡ xīn tiān dì kānɡ 。 
虽  无 舜   禹 迹 , 幸   欣  天   地 康   。 
chē ɡuǐ tónɡ bā biǎo , shū wén hún sì fānɡ 。  
车  轨  同   八 表   , 书  文  混  四 方   。  
hè yì yǎn ɡuàn ɡài , fēn lún shènɡ fú zhānɡ 。 
赫 奕 俨  冠   盖  , 纷  纶  盛    服 章    。 
yǔ máo fēi chí dào , zhōnɡ ɡǔ zhèn yán lánɡ 。  
羽 旄  飞  驰  道  , 钟    鼓 震   岩  廊   。  
zǔ liàn huī xiá sè , shuānɡ jǐ yào cháo ɡuānɡ 。 
组 练   辉  霞  色 , 霜     戟 耀  朝   光    。 
chén xiāo huái zhì lǐ , zhōnɡ kuì fǔ xiá huānɡ 。  
晨   宵   怀   至  理 , 终    愧  抚 遐  荒    。  
juǎn 1_5  「 xìnɡ wǔ ɡōnɡ qìnɡ shàn ɡōnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_5  「 幸   武 功   庆   善   宫   」 李 世  民   


shòu qiū wéi jiù jì , fēnɡ yì nǎi qián jī 。 
寿   丘  惟  旧  迹 , 酆   邑 乃  前   基 。 
yuè yǔ chénɡ lèi shènɡ , xuán hú yì zài zī 。  
粤  予 承    累  圣    , 悬   弧 亦 在  兹 。  
ruò línɡ fénɡ yùn ɡǎi , tí jiàn yù kuānɡ shí 。 
弱  龄   逢   运  改  , 提 剑   郁 匡    时  。 
zhǐ huī bā huānɡ dìnɡ , huái róu wàn ɡuó yí 。  
指  麾  八 荒    定   , 怀   柔  万  国  夷 。  
tī shān xián rù kuǎn , jià hǎi yì lái sī 。 
梯 山   咸   入 款   , 驾  海  亦 来  思 。 
chán yú péi wǔ zhànɡ , rì zhú wèi wén lq. 
单   于 陪  武 帐    , 日 逐  卫  文  lq. 
duān yǐ cháo sì yuè , wú wéi rèn bǎi sī 。 
端   扆 朝   四 岳  , 无 为  任  百  司 。 
shuānɡ jié mínɡ qiū jǐnɡ , qīnɡ bīnɡ jié shuǐ méi 。  
霜     节  明   秋  景   , 轻   冰   结  水   湄  。  
yún huánɡ biàn yuán xí , hé yǐnɡ jī jīnɡ jī 。 
芸  黄    遍   原   隰 , 禾 颖   积 京   畿 。 
ɡònɡ lè huán xiānɡ yàn , huān bǐ dà fēnɡ shī 。  
共   乐 还   乡    宴  , 欢   比 大 风   诗  。  
juǎn 1_6  「 zhònɡ xìnɡ wǔ ɡōnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_6  「 重    幸   武 功   」 李 世  民   


dài mǎ yī shuò chuī , jīnɡ qín chóu xī cónɡ 。 
代  马 依 朔   吹   , 惊   禽  愁   昔 丛   。 
kuànɡ zī chénɡ juàn dé , huái jiù ɡǎn shēn zhōnɡ 。  
况    兹 承    眷   德 , 怀   旧  感  深   衷    。  
jī shàn xīn yú qìnɡ , chànɡ wǔ yuè chénɡ ɡōnɡ 。 
积 善   忻  馀 庆   , 畅    武 悦  成    功   。 
chuí yī tiān xià zhì , duān ɡǒnɡ chē shū tónɡ 。  
垂   衣 天   下  治  , 端   拱   车  书  同   。  
bái shuǐ xún qián jì , dān línɡ xìnɡ jiù ɡōnɡ 。 
白  水   巡  前   迹 , 丹  陵   幸   旧  宫   。 
liè yán huān ɡù lǎo , ɡāo yàn jù xīn fēnɡ 。  
列  筵  欢   故 老  , 高  宴  聚 新  丰   。  
zhù bì fǔ tián jùn , huí yú fǎnɡ mù tónɡ 。 
驻  跸 抚 田   畯  , 回  舆 访   牧 童   。 
ruì qì yínɡ dān què , xiánɡ yān sàn bì kōnɡ 。  
瑞  气 萦   丹  阙  , 祥    烟  散  碧 空   。  
ɡū yǔ hán shuānɡ bái , yáo shān dài rì hónɡ 。 
孤 屿 含  霜     白  , 遥  山   带  日 红   。 
yú yān huān jī zhù , liáo yǐ yǒnɡ nán fēnɡ 。  
于 焉  欢   击 筑  , 聊   以 咏   南  风   。  
juǎn 1_7  「 jīnɡ pò xuē jǔ zhàn dì 」 lǐ shì mín  
卷   1_7  「 经   破 薛  举 战   地 」 李 世  民   


xī nián huái zhuànɡ qì , tí ɡē chū zhànɡ jié 。 
昔 年   怀   壮     气 , 提 戈 初  仗    节  。 
xīn suí lǎnɡ rì ɡāo , zhì yǔ qiū shuānɡ jié 。  
心  随  朗   日 高  , 志  与 秋  霜     洁  。  
yí fēnɡ jīnɡ diàn qǐ , zhuǎn zhàn chánɡ hé jué 。 
移 锋   惊   电   起 , 转    战   长    河 决  。 
yínɡ suì luò xīnɡ chén , zhèn juǎn hénɡ yún liè 。  
营   碎  落  星   沉   , 阵   卷   横   云  裂  。  
yì huī fēn zhěn jìnɡ , zài jǔ jīnɡ ní miè 。 
一 挥  氛  沴   静   , 再  举 鲸   鲵 灭  。 
yú zī fǔ jiù yuán , shǔ mù zhù huá xuān 。  
于 兹 俯 旧  原   , 属  目 驻  华  轩   。  
chén shā wú ɡù jì , jiǎn zào yǒu cán hén 。 
沉   沙  无 故 迹 , 减   灶  有  残  痕  。 
lànɡ xiá chuān shuǐ jìnɡ , fēnɡ wù bào lián hūn 。  
浪   霞  穿    水   净   , 峰   雾 抱  莲   昏  。  
shì tú jí liú yì , rén shì shū jīn xī 。 
世  途 亟 流  易 , 人  事  殊  今  昔 。 
chánɡ xiǎnɡ tiào qián zōnɡ , fǔ ɡōnɡ liáo zì shì 。  
长    想    眺   前   踪   , 抚 躬   聊   自 适  。  
juǎn 1_8  「 ɡuò jiù zhái èr shǒu 」 lǐ shì mín  
卷   1_8  「 过  旧  宅   二 首   」 李 世  民   


xīn fēnɡ tínɡ cuì niǎn , qiáo yì zhù mínɡ jiā 。 
新  丰   停   翠  辇   , 谯   邑 驻  鸣   笳  。 
yuán huānɡ yí jìnɡ duàn , tái ɡǔ bàn jiē xié 。  
园   荒    一 径   断   , 苔  古 半  阶  斜  。  
qián chí xiāo jiù shuǐ , xī shù fā jīn huā 。 
前   池  消   旧  水   , 昔 树  发 今  花  。 
yì zhāo cí cǐ dì , sì hǎi suí wéi jiā 。  
一 朝   辞 此 地 , 四 海  遂  为  家  。  
jīn yú xún bái shuǐ , yù niǎn zhù xīn fēnɡ 。 
金  舆 巡  白  水   , 玉 辇   驻  新  丰   。 
niǔ luò ténɡ pī jià , huā cán jú pò cónɡ 。  
纽  落  藤   披 架  , 花  残  菊 破 丛   。  
yè pū huānɡ cǎo màn , liú jié bàn chí kōnɡ 。 
叶 铺 荒    草  蔓  , 流  竭  半  池  空   。 
rèn pèi lán diāo jìnɡ , shū ɡuī yè jiǎn tónɡ 。  
纫  珮  兰  凋   径   , 舒  圭  叶 翦   桐   。  
xī dì yì fān nèi , jīn zhái jiǔ wéi zhōnɡ 。 
昔 地 一 蕃  内  , 今  宅   九  围  中    。 
jià hǎi bō chénɡ jìnɡ , tāo ɡē qì fǎn nónɡ 。  
架  海  波 澄    镜   , 韬  戈 器 反  农   。  


bā biǎo wén tónɡ ɡuǐ , wú láo ɡē dà fēnɡ 。  
八 表   文  同   轨  , 无 劳  歌 大 风   。  
juǎn 1_9  「 hái shǎn shù huái 」 lǐ shì mín  
卷   1_9  「 还  陕   述  怀   」 李 世  民   


kǎi rán fǔ chánɡ jiàn , jì shì qǐ yāo mínɡ 。 
慨  然  抚 长    剑   , 济 世  岂 邀  名   。 
xīnɡ qí fēn diàn jǔ , rì yǔ sù tiān xínɡ 。  
星   旂 纷  电   举 , 日 羽 肃 天   行   。  
biàn yě tún wàn qí , lín yuán zhù wǔ yínɡ 。 
遍   野 屯  万  骑 , 临  原   驻  五 营   。 
dēnɡ shān huī wǔ jié , bèi shuǐ zònɡ shén bīnɡ 。  
登   山   麾  武 节  , 背  水   纵   神   兵   。  
zài xī rónɡ ɡē dònɡ , jīn lái yǔ zhòu pínɡ 。  
在  昔 戎   戈 动   , 今  来  宇 宙   平   。  
juǎn 1_10 「 rù tónɡ ɡuān 」 lǐ shì mín  
卷   1_10 「 入 潼   关   」 李 世  民   


xiáo hán chēnɡ dì xiǎn , jīn dài zhuànɡ liǎnɡ jīnɡ 。 
崤   函  称    地 险   , 襟  带  壮     两    京   。 
shuānɡ fēnɡ zhí lín dào , bīnɡ hé qū rào chénɡ 。  
霜     峰   直  临  道  , 冰   河 曲 绕  城    。  
ɡǔ mù cēn cī yǐnɡ , hán yuán duàn xù shēnɡ 。 
古 木 参  差 影   , 寒  猿   断   续 声    。 
ɡuàn ɡài wǎnɡ lái hé , fēnɡ chén zhāo xī jīnɡ 。  
冠   盖  往   来  合 , 风   尘   朝   夕 惊   。  
ɡāo tán xiān mǎ dù , wěi xiǎo yù jī mínɡ 。 
高  谈  先   马 度 , 伪  晓   预 鸡 鸣   。 
qì xū huái yuǎn zhì , fēnɡ ní fù zhuànɡ qínɡ 。  
弃 繻 怀   远   志  , 封   泥 负 壮     情   。  
bié yǒu zhēn rén qì , ān zhī mínɡ bu mínɡ 。  
别  有  真   人  气 , 安 知  名   不 名   。  
juǎn 1_11 「 yú běi pínɡ zuò 」 lǐ shì mín  
卷   1_11 「 于 北  平   作  」 李 世  民   


cuì yě zhù rónɡ xuān , lú lónɡ zhuǎn zhēnɡ pèi 。 
翠  野 驻  戎   轩   , 卢 龙   转    征    旆  。 
yáo shān lì rú qǐ , chánɡ liú yínɡ sì dài 。  
遥  山   丽 如 绮 , 长    流  萦   似 带  。  
hǎi qì bǎi zhònɡ lóu , yán sōnɡ qiān zhànɡ ɡài 。 
海  气 百  重    楼  , 岩  松   千   丈    盖  。 
zī yān kě yóu shǎnɡ , hé bì xiānɡ chénɡ wài 。  
兹 焉  可 游  赏    , 何 必 襄    城    外  。  
juǎn 1_12 「 liáo chénɡ wànɡ yuè 」 lǐ shì mín  
卷   1_12 「 辽   城    望   月  」 李 世  民   


xuán tù yuè chū mínɡ , chénɡ huī zhào liáo jié 。 
玄   兔 月  初  明   , 澄    辉  照   辽   碣  。 
yìnɡ yún ɡuānɡ zàn yǐn , ɡé shù huā rú zhuì 。  
映   云  光    暂  隐  , 隔 树  花  如 缀   。  
pò mǎn ɡuì zhī yuán , lún kuī jìnɡ cǎi quē 。 
魄 满  桂  枝  圆   , 轮  亏  镜   彩  缺  。 
lín chénɡ què yǐnɡ sàn , dài yūn chónɡ wéi jié 。  
临  城    却  影   散  , 带  晕  重    围  结  。  
zhù bì fǔ jiǔ dōu , tínɡ ɡuān yāo fēn miè 。  
驻  跸 俯 九  都  , 停   观   妖  氛  灭  。  
juǎn 1_13 「 chūn rì dēnɡ shǎn zhōu chénɡ lóu fǔ tiào yuán yě huí 
卷   1_13 「 春   日 登   陕   州   城    楼  俯 眺   原   野 回  
dān bì zhuì yān xiá mì cuì bān … liáo yǐ mìnɡ piān 」 lǐ shì mín  
丹  碧 缀   烟  霞  密 翠  斑  … 聊   以 命   篇   」 李 世  民   


bì yuán kāi wù xí , qǐ lǐnɡ jùn xiá chénɡ 。 
碧 原   开  雾 隰 , 绮 岭   峻  霞  城    。 
yān fēnɡ ɡāo xià cuì , rì lànɡ qiǎn shēn mínɡ 。  
烟  峰   高  下  翠  , 日 浪   浅   深   明   。  
bān hónɡ zhuānɡ ruǐ shù , yuán qīnɡ yā liū jīnɡ 。 
斑  红   妆     蕊  树  , 圆   青   压 溜  荆   。 
jì yán láo fù xiǎnɡ , kuī yě fǎnɡ shēn qínɡ 。  
迹 岩  劳  傅 想    , 窥  野 访   莘   情   。  


jù chuān hé yǐ jì , zhōu jí zhù shí yīnɡ 。  
巨 川    何 以 济 , 舟   楫 伫  时  英   。  
juǎn 1_14 「 chūn rì xuán wǔ mén yàn qún chén 」 lǐ shì mín  
卷   1_14 「 春   日 玄   武 门  宴  群  臣   」 李 世  民   


sháo ɡuānɡ kāi lìnɡ xù , shū qì dònɡ fānɡ nián 。 
韶   光    开  令   序 , 淑  气 动   芳   年   。 
zhù niǎn huá lín cè , ɡāo yàn bǎi liánɡ qián 。  
驻  辇   华  林  侧 , 高  宴  柏  梁    前   。  
zǐ tínɡ wén pèi mǎn , dān chí ɡǔn fú lián 。 
紫 庭   文  珮  满  , 丹  墀  衮  绂 连   。 
jiǔ yí zào yáo xí , wǔ dí liè qiónɡ yán 。  
九  夷 簉  瑶  席 , 五 狄 列  琼    筵  。  
yú bīn ɡē zhàn lù , ɡuǎnɡ lè zòu jūn tiān 。 
娱 宾  歌 湛   露 , 广    乐 奏  钧  天   。 
qīnɡ zūn fú lǜ xǔ , yǎ qǔ yùn zhū xián 。  
清   尊  浮 绿 醑 , 雅 曲 韵  朱  弦   。  
yuè yú jūn wàn ɡuó , hái cán fǔ bā shān 。 
粤  余 君  万  国  , 还  惭  抚 八 埏   。 
shù jǐ bǎo zhēn ɡù , xū jǐ lì qiú xián 。  
庶  几 保  贞   固 , 虚 己 厉 求  贤   。  
juǎn 1_15 「 dēnɡ sān tái yán zhì 」 lǐ shì mín  
卷   1_15 「 登   三  台  言  志  」 李 世  民   


wèi yānɡ chū zhuànɡ hàn , ā  fánɡ xī chǐ qín 。 
未  央   初  壮     汉  , 阿 房   昔 侈  秦  。 
zài wēi yóu chěnɡ lì , jū shē suí yì rén 。  
在  危  犹  骋    丽 , 居 奢  遂  役 人  。  
qǐ rú jiā sì hǎi , rì yǔ qìnɡ cháo lún 。 
岂 如 家  四 海  , 日 宇 罄   朝   伦  。 
shàn tiān cái hù jiù , qì dì jiǎn jī xīn 。  
扇   天   裁  户 旧  , 砌 地 翦   基 新  。  
yǐn yuè qínɡ xiāo ɡuì , piāo yún bī shǔ lín 。 
引  月  擎   宵   桂  , 飘   云  逼 曙  鳞  。 
lù chú ɡuānɡ xuàn yù , shuānɡ què yìnɡ diāo yín 。  
露 除  光    炫   玉 , 霜     阙  映   雕   银  。  
wǔ jiē huā liánɡ yàn , ɡē yínɡ niǎo lù chén 。 
舞 接  花  梁    燕  , 歌 迎   鸟   路 尘   。 
jìnɡ chí bō tài yè , zhuānɡ yuàn lì yí chūn 。  
镜   池  波 太  液 , 庄     苑   丽 宜 春   。  
zuò yì ɡān quán rì , tínɡ fēi lù qǐn chén 。 
作  异 甘  泉   日 , 停   非  路 寝  辰   。 
niàn láo cán yì jǐ , jū kuànɡ fǎn láo shén 。  
念   劳  惭  逸 己 , 居 旷    返  劳  神   。  
suǒ xīn chénɡ dà shà , hónɡ cái zhù wèi bīn 。  
所  欣  成    大 厦  , 宏   材  伫  渭  滨  。  
juǎn 1_16 「 chū liè 」 lǐ shì mín  
卷   1_16 「 出  猎  」 李 世  民   


chǔ wánɡ yún mènɡ zé , hàn dì chánɡ yánɡ ɡōnɡ 。 
楚  王   云  梦   泽 , 汉  帝 长    杨   宫   。 
qǐ ruò yīn nónɡ xiá , yuè wǔ chū huàn sōnɡ 。  
岂 若  因  农   暇  , 阅  武 出  轘   嵩   。  
sān qū chén ruì zú , qí cuì liè cái xiónɡ 。 
三  驱 陈   锐  卒 , 七 萃  列  材  雄    。 
hán yě shuānɡ fēn bái , pínɡ yuán shāo huǒ hónɡ 。  
寒  野 霜     氛  白  , 平   原   烧   火  红   。  
diāo ɡē xià fú jiàn , yǔ qí lǜ chén ɡōnɡ 。 
雕   戈 夏  服 箭   , 羽 骑 绿 沉   弓   。 
bù shòu qián yōu hè , jīnɡ qín sàn cuì kōnɡ 。  
怖 兽   潜   幽  壑 , 惊   禽  散  翠  空   。  
chánɡ yān huì luò jǐnɡ , ɡuàn mù zhèn yán fēnɡ 。 
长    烟  晦  落  景   , 灌   木 振   严  风   。 
suǒ wéi chú mín mò , fēi shì yuè lín cónɡ 。  
所  为  除  民  瘼 , 非  是  悦  林  丛   。  
juǎn 1_17 「 dōnɡ shòu 」 lǐ shì mín  
卷   1_17 「 冬   狩   」 李 世  民   


liè liè hán fēnɡ qǐ , cǎn cǎn fēi yún fú 。 
烈  烈  寒  风   起 , 惨  惨  飞  云  浮 。 
shuānɡ nónɡ nínɡ ɡuǎnɡ xí , bīnɡ hòu jié qīnɡ liú 。  
霜     浓   凝   广    隰 , 冰   厚  结  清   流  。  
jīn ān yí shànɡ yuàn , yù lè chěnɡ pínɡ chóu 。 
金  鞍 移 上    苑   , 玉 勒 骋    平   畴   。 
jīnɡ qí sì wànɡ hé , jū luó yí miàn qiú 。  
旌   旗 四 望   合 , 罝 罗  一 面   求  。  
chǔ bó zhēnɡ sì yì , qín wánɡ jiǎo lù chóu 。 
楚  踣 争    兕 殪 , 秦  亡   角   鹿 愁   。 
shòu mánɡ tóu mì shù , hónɡ jīnɡ qǐ lì zhōu 。  
兽   忙   投  密 树  , 鸿   惊   起 砾 洲   。  
qí liǎn yuán chén jìnɡ , ɡē huí lǐnɡ rì shōu 。 
骑 敛   原   尘   静   , 戈 回  岭   日 收   。 
xīn fēi luò ruì yì , yì zài wèi bīn yóu 。  
心  非  洛  汭  逸 , 意 在  渭  滨  游  。  
qín huānɡ fēi suǒ lè , fǔ pèi ɡènɡ zhāo yōu 。  
禽  荒    非  所  乐 , 抚 辔  更   招   忧  。  
juǎn 1_18 「 chūn rì wànɡ hǎi 」 lǐ shì mín  
卷   1_18 「 春   日 望   海  」 李 世  民   


pī jīn tiào cānɡ hǎi , pínɡ shì wán chūn fānɡ 。 
披 襟  眺   沧   海  , 凭   轼  玩  春   芳   。 
jī liú hénɡ dì jì , shū pài yǐn tiān huánɡ 。  
积 流  横   地 纪 , 疏  派  引  天   潢    。  
xiān qì nínɡ sān lǐnɡ , hé fēnɡ shàn bā huānɡ 。 
仙   气 凝   三  岭   , 和 风   扇   八 荒    。 
fú cháo yún bù sè , chuān lànɡ rì shū ɡuānɡ 。  
拂 潮   云  布 色 , 穿    浪   日 舒  光    。  
zhào àn huā fēn cǎi , mí yún yàn duàn hánɡ 。 
照   岸 花  分  彩  , 迷 云  雁  断   行   。 
huái bēi yùn shēn ɡuǎnɡ , chí mǎn shǒu línɡ chánɡ 。  
怀   卑  运  深   广    , 持  满  守   灵   长    。  
yǒu xínɡ fēi yì cè , wú yuán jù kě liànɡ 。 
有  形   非  易 测 , 无 源   讵 可 量    。 
hónɡ tāo jīnɡ biàn yě , cuì dǎo lǚ chénɡ sānɡ 。  
洪   涛  经   变   野 , 翠  岛  屡 成    桑   。  
zhī fú sī hàn dì , jié shí xiǎnɡ qín huánɡ 。 
之  罘 思 汉  帝 , 碣  石  想    秦  皇    。 
ní chánɡ fēi běn yì , duān ɡǒnɡ qiě tú wánɡ 。  
霓 裳    非  本  意 , 端   拱   且  图 王   。  
juǎn 1_19 「 lín luò shuǐ 」 lǐ shì mín  
卷   1_19 「 临  洛  水   」 李 世  民   


chūn sōu chí jùn ɡǔ , zǒnɡ pèi fǔ chánɡ hé 。 
春   搜  驰  骏  骨 , 总   辔  俯 长    河 。 
xiá chù liú yínɡ jǐn , fēnɡ qián yànɡ juǎn luó 。  
霞  处  流  萦   锦  , 风   前   漾   卷   罗  。  
shuǐ huā fān zhào shù , dī lán dǎo chā bō 。 
水   花  翻  照   树  , 堤 兰  倒  插  波 。 
qǐ bì fén yīn qǔ , qiū yún fā zhào ɡē 。  
岂 必 汾  阴  曲 , 秋  云  发 棹   歌 。  
juǎn 1_20 「 wànɡ zhōnɡ nán shān 」 lǐ shì mín  
卷   1_20 「 望   终    南  山   」 李 世  民   


chónɡ luán fǔ wèi shuǐ , bì zhànɡ chā yáo tiān 。 
重    峦   俯 渭  水   , 碧 嶂    插  遥  天   。 
chū hónɡ fú lǐnɡ rì , rù cuì zhù yán yān 。  
出  红   扶 岭   日 , 入 翠  贮  岩  烟  。  
dié sōnɡ cháo ruò yè , fù xiù què yí quán 。 
叠  松   朝   若  夜 , 复 岫  阙  疑 全   。 
duì cǐ tián qiān lǜ , wú láo fǎnɡ jiǔ xiān 。  
对  此 恬   千   虑 , 无 劳  访   九  仙   。  
juǎn 1_21 「 yuán rì 」 lǐ shì mín  
卷   1_21 「 元   日 」 李 世  民   


ɡāo xuān ài chūn sè , suì ɡé mèi cháo ɡuānɡ 。 
高  轩   暧 春   色 , 邃  阁 媚  朝   光    。 
tónɡ tínɡ fēi cǎi pèi , cuì huǎnɡ yào mínɡ dānɡ 。  
彤   庭   飞  彩  旆  , 翠  幌    曜  明   珰   。  
ɡōnɡ jǐ lín sì jí , chuí yī yù bā huānɡ 。 
恭   己 临  四 极 , 垂   衣 驭 八 荒    。 
shuānɡ jǐ liè dān bì , sī zhú yùn chánɡ lánɡ 。  
霜     戟 列  丹  陛 , 丝 竹  韵  长    廊   。  
mù yǐ xūn fēnɡ mào , kānɡ zāi dì dào chānɡ 。 
穆 矣 熏  风   茂  , 康   哉  帝 道  昌    。 
jì wén zūn hòu ɡuǐ , xún ɡǔ jiàn qián wánɡ 。  
继 文  遵  后  轨  , 循  古 鉴   前   王   。  
cǎo xiù ɡù chūn sè , méi yàn xī nián zhuānɡ 。 
草  秀  故 春   色 , 梅  艳  昔 年   妆     。 
jù chuān sī yù jì , zhōnɡ yǐ jì zhōu hánɡ 。  
巨 川    思 欲 济 , 终    以 寄 舟   航   。  
juǎn 1_22 「 chū chūn dēnɡ lóu jí mù ɡuān zuò shù huái 」 lǐ shì mín  
卷   1_22 「 初  春   登   楼  即 目 观   作  述  怀   」 李 世  民   


pínɡ xuān fǔ lán ɡé , tiào zhǔ sàn línɡ jīn 。 
凭   轩   俯 兰  阁 , 眺   瞩  散  灵   襟  。 
qǐ fēnɡ hán cuì wù , zhào rì ruǐ hónɡ lín 。  
绮 峰   含  翠  雾 , 照   日 蕊  红   林  。  
lòu dān xiá jǐn xiù , cán sù xuě bān cén 。 
镂  丹  霞  锦  岫  , 残  素 雪  斑  岑  。 
fú lànɡ dī chuí liǔ , jiāo huā niǎo xù yín 。  
拂 浪   堤 垂   柳  , 娇   花  鸟   续 吟  。  
lián ménɡ qǐ yì ɡǒnɡ , zhònɡ ɡān rú qiān xún 。 
连   甍   岂 一 拱   , 众    干  如 千   寻  。 
mínɡ fēi dú cái lì , zhōnɡ jiè dònɡ liánɡ shēn 。  
明   非  独 材  力 , 终    藉  栋   梁    深   。  
mí huái jīn lè zhì , ɡènɡ jù jiè yínɡ xīn 。 
弥 怀   矜  乐 志  , 更   惧 戒  盈   心  。 
kuì zhì láo jū yì , fānɡ ɡuī shí chǎn jīn 。  
愧  制  劳  居 逸 , 方   规  十  产   金  。  
juǎn 1_23 「 shǒu chūn 」 lǐ shì mín  
卷   1_23 「 首   春   」 李 世  民   


hán suí qiónɡ lǜ biàn , chūn zhú niǎo shēnɡ kāi 。 
寒  随  穷    律 变   , 春   逐  鸟   声    开  。 
chū fēnɡ piāo dài liǔ , wǎn xuě jiān huā méi 。  
初  风   飘   带  柳  , 晚  雪  间   花  梅  。  
bì lín qīnɡ jiù zhú , lǜ zhǎo cuì xīn tái 。 
碧 林  青   旧  竹  , 绿 沼   翠  新  苔  。 
zhī tián chū yàn qù , qǐ shù qiǎo yīnɡ lái 。  
芝  田   初  雁  去 , 绮 树  巧   莺   来  。  
juǎn 1_24 「 chū qínɡ luò jǐnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_24 「 初  晴   落  景   」 李 世  民   


wǎn xiá liáo zì yí , chū qínɡ mí ké xǐ 。 
晚  霞  聊   自 怡 , 初  晴   弥 可 喜 。 
rì huǎnɡ bǎi huā sè , fēnɡ dònɡ qiān lín cuì 。  
日 晃    百  花  色 , 风   动   千   林  翠  。  
chí yú yuè bù tónɡ , yuán niǎo shēnɡ hái yì 。 
池  鱼 跃  不 同   , 园   鸟   声    还  异 。 
jì yán bó tōnɡ zhě , zhī yǔ wù wài zhì 。  
寄 言  博 通   者  , 知  予 物 外  志  。  
juǎn 1_25 「 chū xià 」 lǐ shì mín  
卷   1_25 「 初  夏  」 李 世  民   


yì zhāo chūn xià ɡǎi , ɡé yè niǎo huā qiān 。 
一 朝   春   夏  改  , 隔 夜 鸟   花  迁   。 
yīn yánɡ shēn qiǎn yè , xiǎo xī zhònɡ qīnɡ yān 。  
阴  阳   深   浅   叶 , 晓   夕 重    轻   烟  。  
kā yīnɡ yóu xiǎnɡ diàn , hénɡ sī zhènɡ wǎnɡ tiān 。 
哢 莺   犹  响    殿   , 横   丝 正    网   天   。 
pèi ɡāo lán yǐnɡ jiē , shòu xì cǎo wén lián 。  
珮  高  兰  影   接  , 绶   细 草  纹  连   。  
bì lín jīnɡ zhào cè , xuán yàn wǔ yán qián 。 
碧 鳞  惊   棹   侧 , 玄   燕  舞 檐  前   。 
hé bì fén yánɡ chù , shǐ fù yǒu shān quán 。  
何 必 汾  阳   处  , 始  复 有  山   泉   。  
juǎn 1_26 「 dù qiū 」 lǐ shì mín  
卷   1_26 「 度 秋  」 李 世  民   


xià lǜ zuó liú huī , qiū jiàn jīn yí ɡuǐ 。 
夏  律 昨  留  灰  , 秋  箭   今  移 晷  。 
é  méi xiù chū chū , dònɡ tínɡ bō jiàn qǐ 。  
峨 嵋  岫  初  出  , 洞   庭   波 渐   起 。  
ɡuì bái fà yōu yán , jú huánɡ kāi bà sì 。 
桂  白  发 幽  岩  , 菊 黄    开  灞 涘 。 
yùn liú fānɡ kě tàn , hán háo shǔ wēi lǐ 。  
运  流  方   可 叹  , 含  毫  属  微  理 。  
juǎn 1_27 「 yí luán diàn zǎo qiū 」 lǐ shì mín  
卷   1_27 「 仪 鸾   殿   早  秋  」 李 世  民   


hán jīnɡ jì mén yè , qiū fā xiǎo shān zhī 。 
寒  惊   蓟 门  叶 , 秋  发 小   山   枝  。 
sōnɡ yīn bèi rì zhuǎn , zhú yǐnɡ bì fēnɡ yí 。  
松   阴  背  日 转    , 竹  影   避 风   移 。  
tí hú jú huā àn , ɡāo xìnɡ fú rónɡ chí 。 
提 壶 菊 花  岸 , 高  兴   芙 蓉   池  。 
yù zhī liánɡ qì zǎo , cháo kōnɡ yàn bù kuī 。  
欲 知  凉    气 早  , 巢   空   燕  不 窥  。  
juǎn 1_28 「 qiū rì jí mù 」 lǐ shì mín  
卷   1_28 「 秋  日 即 目 」 李 世  民   


shuǎnɡ qì fú dān què , qiū ɡuānɡ dàn zǐ ɡōnɡ 。 
爽     气 浮 丹  阙  , 秋  光    澹  紫 宫   。 
yī suì hé shū yǐnɡ , huā mínɡ jú diǎn cónɡ 。  
衣 碎  荷 疏  影   , 花  明   菊 点   丛   。  
páo qīnɡ dī cǎo lù , ɡài cè wǔ sōnɡ fēnɡ 。 
袍  轻   低 草  露 , 盖  侧 舞 松   风   。 
sàn xiù piāo yún yè , mí lù fēi yān hónɡ 。  
散  岫  飘   云  叶 , 迷 路 飞  烟  鸿   。  
qì lěnɡ lán diāo pèi , ɡuī hán shù yǔn tónɡ 。 
砌 冷   兰  凋   佩  , 闺  寒  树  陨  桐   。 
bié hè qī qín lǐ , lí yuán tí xiá zhōnɡ 。  
别  鹤 栖 琴  里 , 离 猿   啼 峡  中    。  
luò yě fēi xīnɡ jiàn , xián xū bàn yuè ɡōnɡ 。 
落  野 飞  星   箭   , 弦   虚 半  月  弓   。 
fānɡ fēi xī wù qǐ , mù sè mǎn fánɡ lónɡ 。  
芳   菲  夕 雾 起 , 暮 色 满  房   栊   。  
juǎn 1_29 「 shān ɡé wǎn qiū 」 lǐ shì mín  
卷   1_29 「 山   阁 晚  秋  」 李 世  民   


shān tínɡ qiū sè mǎn , yán yǒu liánɡ fēnɡ dù 。 
山   亭   秋  色 满  , 岩  牖  凉    风   度 。 
shū lán shànɡ rǎn yān , cán jú yóu chénɡ lù 。  
疏  兰  尚    染  烟  , 残  菊 犹  承    露 。  
ɡǔ shí yī xīn tái , xīn cháo fēnɡ ɡǔ shù 。 
古 石  衣 新  苔  , 新  巢   封   古 树  。 
lì lǎn qínɡ wú jí , zhí chǐ lún ɡuānɡ mù 。  
历 览  情   无 极 , 咫  尺  轮  光    暮 。  
juǎn 1_30 「 qiū mù yán zhì 」 lǐ shì mín  
卷   1_30 「 秋  暮 言  志  」 李 世  民   


cháo ɡuānɡ fú shāo yě , shuānɡ huá jìnɡ bì kōnɡ 。 
朝   光    浮 烧   野 , 霜     华  净   碧 空   。 
jié lànɡ bīnɡ chū jìnɡ , zài jìnɡ jú fānɡ cónɡ 。  
结  浪   冰   初  镜   , 在  径   菊 方   丛   。  
yuē lǐnɡ yān shēn cuì , fēn qí xiá sàn hónɡ 。 
约  岭   烟  深   翠  , 分  旗 霞  散  红   。 
chōu sī zī quán cè , fēi xiǎnɡ fù yán zhōnɡ 。  
抽   思 滋 泉   侧 , 飞  想    傅 岩  中    。  
yǐ huò qiān xiānɡ qìnɡ , hé yǐ jì xūn fēnɡ 。  
已 获  千   箱    庆   , 何 以 继 熏  风   。  
juǎn 1_31 「 xǐ xuě 」 lǐ shì mín  
卷   1_31 「 喜 雪  」 李 世  民   


bì hūn cháo hé wù , dān juǎn mínɡ tāo xiá 。 
碧 昏  朝   合 雾 , 丹  卷   暝   韬  霞  。 
jié yè fán yún sè , nínɡ qiónɡ biàn xuě huá 。  
结  叶 繁  云  色 , 凝   琼    遍   雪  华  。  
ɡuānɡ lóu jiǎo ruò fěn , yìnɡ mù jí yí shā 。 
光    楼  皎   若  粉  , 映   幕 集 疑 沙  。 
fàn liǔ fēi fēi xù , zhuānɡ méi piàn piàn huā 。  
泛  柳  飞  飞  絮 , 妆     梅  片   片   花  。  
zhào bì tái yuán yuè , piāo zhū bó chuān lù 。 
照   璧 台  圆   月  , 飘   珠  箔 穿    露 。 
yáo jié duǎn chánɡ jiē , yù cónɡ ɡāo xià shù 。  
瑶  洁  短   长    阶  , 玉 丛   高  下  树  。  
yìnɡ tónɡ ɡuī lèi bái , yínɡ fēnɡ lián bào sù 。 
映   桐   珪  累  白  , 萦   峰   莲   抱  素 。 
duàn xù qì jiānɡ chén , pái huái suì yún mù 。  
断   续 气 将    沉   , 徘  徊   岁  云  暮 。  
huái zhēn kuì yǐn dé , biǎo ruì zhù fēnɡ nián 。 
怀   珍   愧  隐  德 , 表   瑞  伫  丰   年   。 
ruǐ jiān fēi jìn yuàn , hè chù wǔ yī chuān 。  
蕊  间   飞  禁  苑   , 鹤 处  舞 伊 川    。  
tǎnɡ yǒnɡ yōu lán qǔ , tónɡ huān huánɡ zhú piān 。  
傥   咏   幽  兰  曲 , 同   欢   黄    竹  篇   。  
juǎn 1_32 「 qiū rì xiào yǔ xìn tǐ 」 lǐ shì mín  
卷   1_32 「 秋  日 斅   庾 信  体 」 李 世  民   


lǐnɡ xián xiāo yuè ɡuì , zhū chuān xiǎo lù cónɡ 。 
岭   衔   宵   月  桂  , 珠  穿    晓   露 丛   。 
chán tí jiào shù lěnɡ , yínɡ huǒ bù wēn fēnɡ 。  
蝉   啼 觉   树  冷   , 萤   火  不 温  风   。  
huā shēnɡ yuán jú ruǐ , hé jìn xì yú tōnɡ 。 
花  生    圆   菊 蕊  , 荷 尽  戏 鱼 通   。 
chén pǔ mínɡ fēi yàn , xī zhǔ jí qī hónɡ 。  
晨   浦 鸣   飞  雁  , 夕 渚  集 栖 鸿   。  
sà sà ɡāo tiān chuī , fēn chénɡ xià chì kōnɡ 。  
飒 飒 高  天   吹   , 氛  澄    下  炽  空   。  
juǎn 1_33 「 fù shànɡ shū 」 lǐ shì mín  
卷   1_33 「 赋 尚    书  」 李 世  民   


chónɡ wén shí zhù bù , dōnɡ ɡuān hái tínɡ niǎn 。 
崇    文  时  驻  步 , 东   观   还  停   辇   。 
chuò shàn wán sān fén , huī dēnɡ pī wǔ diǎn 。  
辍   膳   玩  三  坟  , 晖  灯   披 五 典   。  
hán xīn dǔ ròu lín , fēi pò kàn chén miǎn 。 
寒  心  睹 肉  林  , 飞  魄 看  沉   湎   。 
zònɡ qínɡ hūn zhǔ duō , kè jǐ mínɡ jūn xiān 。  
纵   情   昏  主  多  , 克 己 明   君  鲜   。  
miè shēn zī lèi è  , chénɡ mínɡ yóu jī shàn 。 
灭  身   资 累  恶 , 成    名   由  积 善   。 
jì chénɡ bǎi wánɡ mò , zhàn jīnɡ suí suì zhuǎn 。  
既 承    百  王   末 , 战   兢   随  岁  转    。  
juǎn 1_34 「 yǒnɡ sī mǎ biāo xù hàn zhì 」 lǐ shì mín  
卷   1_34 「 咏   司 马 彪   续 汉  志  」 李 世  民   


èr yí chū chuànɡ xiànɡ , sān cái nǎi fēn wèi 。 
二 仪 初  创     象    , 三  才  乃  分  位  。 
fēi wéi shù sī mù , ɡù yì chuí wén zì 。  
非  惟  树  司 牧 , 固 亦 垂   文  字 。  
mián dài ɡènɡ yīnɡ qī , fānɡ tú wú chuò jì 。 
绵   代  更   膺   期 , 芳   图 无 辍   记 。 
yán hàn chénɡ jūn dào , yīnɡ mó zuǎn shén qì 。  
炎  汉  承    君  道  , 英   谟 纂   神   器 。  
qián lónɡ jì kě yuè , kuí tù xī nán zhì 。 
潜   龙   既 可 跃  , 逵  兔 奚 难  致  。 
qián shǐ dān miào cí , hòu kūn chén yǎ sī 。  
前   史  殚  妙   词 , 后  昆  沉   雅 思 。  
shū yán yánɡ shènɡ jì , bǔ què xìnɡ hónɡ zhì 。 
书  言  扬   盛    迹 , 补 阙  兴   洪   志  。 
chuān ɡǔ yóu jiù tú , jùn ɡuó kāi xīn yì 。  
川    谷 犹  旧  途 , 郡  国  开  新  意 。  
méi shān wèi jiào xiǔ , ɡǔ shuǐ shuí yún yì 。 
梅  山   未  觉   朽  , 谷 水   谁   云  异 。 
chē fú suí mínɡ biǎo , wén wù yīn shí zhì 。  
车  服 随  名   表   , 文  物 因  时  置  。  
fènɡ jǐ yì kānɡ qú , luán yú zǒnɡ róu pèi 。 
凤   戟 翼 康   衢 , 銮   舆 总   柔  辔  。 
qīnɡ zhuó bì nénɡ chénɡ , hónɡ xiān xìnɡ wú qì 。  
清   浊   必 能   澄    , 洪   纤   幸   无 弃 。  
ɡuān yí bù shī xù , zūn lǐ fānɡ yóu shì 。 
观   仪 不 失  序 , 遵  礼 方   由  事  。 
zhènɡ xuān zhú lǜ hé , shí pínɡ yù tiáo bèi 。  
政    宣   竹  律 和 , 时  平   玉 条   备  。  
wén yòu diāo qí cǎi , yì mén yùn shēn zhì 。 
文  囿  雕   奇 彩  , 艺 门  蕴  深   致  。 
yún fēi xīnɡ ɡònɡ liú , fēnɡ yánɡ yuè jiān zhì 。  
云  飞  星   共   流  , 风   扬   月  兼   至  。  
lèi yīn zūn lìnɡ diǎn , tán wěi zī liánɡ dì 。 
类  禋  遵  令   典   , 坛  壝  资 良    地 。 
wǔ shènɡ jìnɡ wú wéi , bǎi sī chénɡ yǒu bì 。  
五 胜    竟   无 违  , 百  司 诚    有  庇 。  
yuè yǔ chénɡ xiá jǐnɡ , tán cónɡ yǐn quán mì 。 
粤  予 承    暇  景   , 谈  丛   引  泉   秘 。 
tǎo lùn qiónɡ yì fǔ , kàn hé pī jīnɡ sì 。  
讨  论  穷    义 府 , 看  核 披 经   笥 。  
dà biàn liánɡ nán yǎnɡ , xiǎo xué zhōnɡ xiān kuì 。 
大 辨   良    难  仰   , 小   学  终    先   匮  。 
wén dào liànɡ zhī rónɡ , hán háo shú wànɡ kuì 。  
闻  道  谅    知  荣   , 含  毫  孰  忘   愧  。  
juǎn 1_35 「 yǒnɡ fēnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_35 「 咏   风   」 李 世  民   


xiāo tiáo qǐ ɡuān sāi , yáo yánɡ xià pénɡ yínɡ 。 
萧   条   起 关   塞  , 摇  飏   下  蓬   瀛   。 
fú lín huā luàn cǎi , xiǎnɡ ɡǔ niǎo fēn shēnɡ 。  
拂 林  花  乱   彩  , 响    谷 鸟   分  声    。  
pī yún luó yǐnɡ sàn , fàn shuǐ zhī wén shēnɡ 。 
披 云  罗  影   散  , 泛  水   织  文  生    。 
láo ɡē dà fēnɡ qǔ , wēi jiā sì hǎi qīnɡ 。  
劳  歌 大 风   曲 , 威  加  四 海  清   。  
juǎn 1_36 「 yǒnɡ yǔ 」 lǐ shì mín  
卷   1_36 「 咏   雨 」 李 世  民   


zhào yún piāo yuǎn xiù , pēn yǔ fàn chánɡ hé 。 
罩   云  飘   远   岫  , 喷  雨 泛  长    河 。 
dī fēi hūn lǐnɡ fù , xié zú sǎ yán ā  。  
低 飞  昏  岭   腹 , 斜  足 洒 岩  阿 。  
xuàn cónɡ zhū dì yè , qǐ liū jìnɡ tú bō 。 
泫   丛   珠  缔 叶 , 起 溜  镜   图 波 。 
ménɡ liǔ tiān sī mì , hán chuī zhī kōnɡ luó 。  
濛   柳  添   丝 密 , 含  吹   织  空   罗  。  
juǎn 1_37 「 yǒnɡ xuě 」 lǐ shì mín  
卷   1_37 「 咏   雪  」 李 世  民   


jié yě nínɡ chén yào , zhuānɡ chí dài xī huī 。 
洁  野 凝   晨   曜  , 装     墀  带  夕 晖  。 
jí tiáo fēn shù yù , fú lànɡ yǐnɡ quán jī 。  
集 条   分  树  玉 , 拂 浪   影   泉   玑 。  
sè sǎ zhuānɡ tái fěn , huā piāo qǐ xí yī 。 
色 洒 妆     台  粉  , 花  飘   绮 席 衣 。 
rù shàn yínɡ lí xiá , diǎn sù jiǎo cán jī 。  
入 扇   萦   离 匣  , 点   素 皎   残  机 。  
juǎn 1_38 「 fù dé xià shǒu qǐ jié 」 lǐ shì mín  
卷   1_38 「 赋 得 夏  首   启 节  」 李 世  民   


běi què sān chūn wǎn , nán rónɡ jiǔ xià chū 。 
北  阙  三  春   晚  , 南  荣   九  夏  初  。 
huánɡ yīnɡ nònɡ jiàn biàn , cuì lín huā luò yú 。  
黄    莺   弄   渐   变   , 翠  林  花  落  馀 。  
pù liú hái xiǎnɡ ɡǔ , yuán tí zì yīnɡ xū 。 
瀑 流  还  响    谷 , 猿   啼 自 应   虚 。 
zǎo hé xiànɡ xīn juǎn , chánɡ yánɡ jiù yǐnɡ shū 。  
早  荷 向    心  卷   , 长    杨   就  影   舒  。  


cǐ shí huān bù jí , diào zhěn zuò xiānɡ yū 。  
此 时  欢   不 极 , 调   轸   坐  相    於 。  
juǎn 1_39 「 fù dé bái rì bàn xī shān 」 lǐ shì mín  
卷   1_39 「 赋 得 白  日 半  西 山   」 李 世  民   


hónɡ lún bú zàn zhù , wū fēi qǐ fù tínɡ 。 
红   轮  不 暂  驻  , 乌 飞  岂 复 停   。 
cén xiá jiàn jiàn luò , xī yīn cùn cùn shēnɡ 。  
岑  霞  渐   渐   落  , 溪 阴  寸  寸  生    。  
huò yè suí ɡuānɡ zhuǎn , kuí xīn zhú zhào qīnɡ 。 
藿  叶 随  光    转    , 葵  心  逐  照   倾   。 
wǎn yān hán shù sè , qī niǎo zá liú shēnɡ 。  
晚  烟  含  树  色 , 栖 鸟   杂 流  声    。  
juǎn 1_40 「 zhì jiǔ zuò fēi ɡé 」 lǐ shì mín  
卷   1_40 「 置  酒  坐  飞  阁 」 李 世  民   


ɡāo xuān lín bì zhǔ , fēi yán jiǒnɡ jià kōnɡ 。 
高  轩   临  碧 渚  , 飞  檐  迥    架  空   。 
yú huā zǎn lòu kǎn , cán liǔ sàn diāo lónɡ 。  
馀 花  攒  镂  槛  , 残  柳  散  雕   栊   。  
àn jú chū hán ruǐ , yuán lí shǐ dài hónɡ 。 
岸 菊 初  含  蕊  , 园   梨 始  带  红   。 
mò lǜ kūn shān àn , hái ɡònɡ jìn bēi zhōnɡ 。  
莫 虑 昆  山   暗 , 还  共   尽  杯  中    。  
juǎn 1_41 「 cǎi fú rónɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_41 「 采  芙 蓉   」 李 世  民   


jié bàn xì fānɡ tánɡ , xié shǒu shànɡ diāo hánɡ 。 
结  伴  戏 方   塘   , 携  手   上    雕   航   。 
chuán yí fēn xì lànɡ , fēnɡ sàn dònɡ fú xiānɡ 。  
船    移 分  细 浪   , 风   散  动   浮 香    。  
yóu yīnɡ wú dìnɡ qǔ , jīnɡ fú yǒu luàn xínɡ 。 
游  莺   无 定   曲 , 惊   凫 有  乱   行   。 
lián xī chuàn shēnɡ duàn , shuǐ ɡuǎnɡ zhào ɡē chánɡ 。  
莲   稀 钏    声    断   , 水   广    棹   歌 长    。  
qī wū hái mì shù , fàn liú ɡuī jiàn zhānɡ 。  
栖 乌 还  密 树  , 泛  流  归  建   章    。  
juǎn 1_42 「 fù dé yīnɡ táo 」 lǐ shì mín  
卷   1_42 「 赋 得 樱   桃  」 李 世  民   


huá lín mǎn fānɡ jǐnɡ , luò yánɡ biàn yánɡ chūn 。 
华  林  满  芳   景   , 洛  阳   遍   阳   春   。 
zhū yán hán yuǎn rì , cuì sè yǐnɡ chánɡ jīn 。  
朱  颜  含  远   日 , 翠  色 影   长    津  。  
qiáo kē zhuàn jiāo niǎo , dī zhī yìnɡ měi rén 。 
乔   柯 啭    娇   鸟   , 低 枝  映   美  人  。 
xī zuò yuán zhōnɡ shí , jīn lái xí shànɡ zhēn 。  
昔 作  园   中    实  , 今  来  席 上    珍   。  
juǎn 1_43 「 fù dé lǐ 」 lǐ shì mín  
卷   1_43 「 赋 得 李 」 李 世  民   


yù hénɡ liú ɡuì pǔ , chénɡ qī zhènɡ kě xún 。 
玉 衡   流  桂  圃 , 成    蹊 正    可 寻  。 
yīnɡ tí mì yè wài , dié xì cuì huā xīn 。  
莺   啼 密 叶 外  , 蝶  戏 脆  花  心  。  
lì jǐnɡ ɡuānɡ cháo cǎi , qīnɡ xiá sàn xī yīn 。 
丽 景   光    朝   彩  , 轻   霞  散  夕 阴  。 
zàn ɡù huī zhānɡ cè , hái tiào línɡ shān lín 。  
暂  顾 晖  章    侧 , 还  眺   灵   山   林  。  
juǎn 1_44 「 fù dé fú qiáo 」 lǐ shì mín  
卷   1_44 「 赋 得 浮 桥   」 李 世  民   


àn qǔ fēi qiān lǐ , qiáo xié yì qī xīnɡ 。 
岸 曲 非  千   里 , 桥   斜  异 七 星   。 
zàn dī fénɡ niǎn dù , hái ɡāo zhí lànɡ jīnɡ 。  
暂  低 逢   辇   度 , 还  高  值  浪   惊   。  
shuǐ yáo wén yì dònɡ , lǎn zhuǎn jǐn huā yínɡ 。 
水   摇  文  鹢 动   , 缆  转    锦  花  萦   。 
yuǎn jìn suí lún yǐnɡ , qīnɡ zhònɡ yīnɡ rén xínɡ 。  
远   近  随  轮  影   , 轻   重    应   人  行   。  
juǎn 1_45 「 yè bìnɡ zhōu dà xīnɡ ɡuó sì shī 」 lǐ shì mín  
卷   1_45 「 谒 并   州   大 兴   国  寺 诗  」 李 世  民   


huí luán yóu fú dì , jí mù wán fānɡ chén 。 
回  銮   游  福 地 , 极 目 玩  芳   晨   。 
fàn zhōnɡ jiāo èr xiǎnɡ , fǎ rì zhuǎn shuānɡ lún 。  
梵  钟    交   二 响    , 法 日 转    双     轮  。  
bǎo chà yáo chénɡ lù , tiān huā jìn zú chūn 。 
宝  刹  遥  承    露 , 天   花  近  足 春   。 
wèi pèi lán yóu xiǎo , wú sī liǔ shànɡ xīn 。  
未  佩  兰  犹  小   , 无 丝 柳  尚    新  。  
yuán ɡuānɡ dī yuè diàn , suì yǐnɡ luàn fēnɡ jūn 。 
圆   光    低 月  殿   , 碎  影   乱   风   筠  。 
duì cǐ liú yú xiǎnɡ , chāo rán lí sú chén 。  
对  此 留  馀 想    , 超   然  离 俗 尘   。  
juǎn 1_46 「 yǒnɡ xīnɡ ɡuó sì fó diàn qián fān 」 lǐ shì mín  
卷   1_46 「 咏   兴   国  寺 佛 殿   前   幡  」 李 世  民   


fú xiá yí diàn luò , ténɡ xū zhuànɡ xiě hónɡ 。 
拂 霞  疑 电   落  , 腾   虚 状     写  虹   。 
qū shēn yān wù lǐ , dī jǔ bái yún zhōnɡ 。  
屈 伸   烟  雾 里 , 低 举 白  云  中    。  
fēn pī zhà yī jiǒnɡ , chè yè huò suí fēnɡ 。 
纷  披 乍  依 迥    , 掣  曳 或  随  风   。 
niàn zī qīnɡ bó zhì , wú chì qiánɡ yáo kōnɡ 。  
念   兹 轻   薄 质  , 无 翅  强    摇  空   。  
juǎn 1_47 「 wànɡ sònɡ wèi zhēnɡ zànɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_47 「 望   送   魏  徵    葬   」 李 世  民   


chānɡ hé zǒnɡ jīn ān , shànɡ lín yí yù niǎn 。 
阊    阖 总   金  鞍 , 上    林  移 玉 辇   。 
yě jiāo chuànɡ xīn bié , hé qiáo fēi jiù jiàn 。  
野 郊   怆     新  别  , 河 桥   非  旧  饯   。  


cǎn rì yìnɡ fēnɡ chén , chóu yún suí ɡài zhuǎn 。 
惨  日 映   峰   沉   , 愁   云  随  盖  转    。 
āi jiā shí duàn xù , bēi jīnɡ zhà shū juǎn 。  
哀 笳  时  断   续 , 悲  旌   乍  舒  卷   。  


wànɡ wànɡ qínɡ hé jí , lànɡ lànɡ lèi kōnɡ xuàn 。 
望   望   情   何 极 , 浪   浪   泪  空   泫   。 
wú fù xī shí rén , fānɡ chūn ɡònɡ shuí qiǎn 。  
无 复 昔 时  人  , 芳   春   共   谁   遣   。  
juǎn 1_48 「 shānɡ liáo dōnɡ zhàn wánɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_48 「 伤    辽   东   战   亡   」 李 世  民   


záo mén chū fènɡ lǜ , zhànɡ zhàn shǐ lín rónɡ 。 
凿  门  初  奉   律 , 仗    战   始  临  戎   。 
zhèn lín fānɡ yuè lànɡ , chěnɡ yì zhènɡ línɡ fēnɡ 。  
振   鳞  方   跃  浪   , 骋    翼 正    凌   风   。  
wèi zhǎn liù qí shù , xiān kuī yí kuì ɡōnɡ 。 
未  展   六  奇 术  , 先   亏  一 篑  功   。 
fánɡ shēn qǐ fá zhì , xùn mìnɡ yǒu yú zhōnɡ 。  
防   身   岂 乏 智  , 殉  命   有  馀 忠    。  
juǎn 1_49 「 yuè huì 」 lǐ shì mín  
卷   1_49 「 月  晦  」 李 世  民   


huì pò yí zhōnɡ lǜ , nínɡ xuān qǐ lì chénɡ 。 
晦  魄 移 中    律 , 凝   暄   起 丽 城    。 
zhào yún cháo ɡài shànɡ , chuān lù xiǎo zhū chénɡ 。  
罩   云  朝   盖  上    , 穿    露 晓   珠  呈    。  
xiào shù huā fēn sè , tí zhī niǎo hé shēnɡ 。 
笑   树  花  分  色 , 啼 枝  鸟   合 声    。 
pī jīn huān tiào wànɡ , jí mù chànɡ chūn qínɡ 。  
披 襟  欢   眺   望   , 极 目 畅    春   情   。  
juǎn 1_50 「 qiū rì cuì wēi ɡōnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_50 「 秋  日 翠  微  宫   」 李 世  民   


qiū rì nínɡ cuì lǐnɡ , liánɡ chuī sù lí ɡōnɡ 。 
秋  日 凝   翠  岭   , 凉    吹   肃 离 宫   。 
hé shū yí ɡài quē , shù lěnɡ bàn wéi kōnɡ 。  
荷 疏  一 盖  缺  , 树  冷   半  帷  空   。  
cè zhèn yí hónɡ yǐnɡ , yuán huā dìnɡ jú cónɡ 。 
侧 阵   移 鸿   影   , 圆   花  钉   菊 丛   。 
shū huái sú chén wài , ɡāo tiào bái yún zhōnɡ 。  
摅  怀   俗 尘   外  , 高  眺   白  云  中    。  
juǎn 1_51 「 chū qiū yè zuò 」 lǐ shì mín  
卷   1_51 「 初  秋  夜 坐  」 李 世  民   


xié lánɡ lián qǐ ɡé , chū yuè zhào xiāo wéi 。 
斜  廊   连   绮 阁 , 初  月  照   宵   帏  。 
sāi lěnɡ hónɡ fēi jí , yuán qiū chán zào chí 。  
塞  冷   鸿   飞  疾 , 园   秋  蝉   噪  迟  。  
lù jié lín shū yè , hán qīnɡ jú tǔ zī 。 
露 结  林  疏  叶 , 寒  轻   菊 吐 滋 。 
chóu xīn fénɡ cǐ jié , chánɡ tàn dú hán bēi 。  
愁   心  逢   此 节  , 长    叹  独 含  悲  。  
juǎn 1_52 「 qiū rì èr shǒu 」 lǐ shì mín  
卷   1_52 「 秋  日 二 首   」 李 世  民   


jú sàn jīn fēnɡ qǐ , hé shū yù lù yuán 。 
菊 散  金  风   起 , 荷 疏  玉 露 圆   。 
jiānɡ qiū shù xínɡ yàn , lí xià jǐ lín chán 。  
将    秋  数  行   雁  , 离 夏  几 林  蝉   。  
yún nínɡ chóu bàn lǐnɡ , xiá suì xié ɡāo tiān 。 
云  凝   愁   半  岭   , 霞  碎  缬  高  天   。 
hái sì chénɡ dōu wànɡ , zhí jiàn é  méi qián 。  
还  似 成    都  望   , 直  见   峨 眉  前   。  
shuǎnɡ qì chénɡ lán zhǎo , qiū fēnɡ dònɡ ɡuì lín 。 
爽     气 澄    兰  沼   , 秋  风   动   桂  林  。 
lù nínɡ qiān piàn yù , jú sàn yì cónɡ jīn 。  
露 凝   千   片   玉 , 菊 散  一 丛   金  。  
rì xiù ɡāo dī yǐnɡ , yún kōnɡ diǎn zhuì yīn 。 
日 岫  高  低 影   , 云  空   点   缀   阴  。 
pénɡ yínɡ bù kě wànɡ , quán shí qiě yú xīn 。  
蓬   瀛   不 可 望   , 泉   石  且  娱 心  。  
juǎn 1_53 「 dōnɡ xiāo ɡè wéi sì yùn 」 lǐ shì mín  
卷   1_53 「 冬   宵   各 为  四 韵  」 李 世  民   


diāo ɡōnɡ jìnɡ lónɡ lòu , qǐ ɡé yàn ɡōnɡ hóu 。 
雕   宫   静   龙   漏  , 绮 阁 宴  公   侯  。 
zhū lián zhú yàn dònɡ , xiù zhù yuè ɡuānɡ fú 。  
珠  帘   烛  焰  动   , 绣  柱  月  光    浮 。  
yún qǐ jiānɡ ɡē fā , fēnɡ tínɡ yǔ ɡuǎn qiú 。 
云  起 将    歌 发 , 风   停   与 管   遒  。 
suǒ chú rèn duō shì , duān yǐ jìnɡ hé yōu 。  
琐  除  任  多  士  , 端   扆 竟   何 忧  。  
juǎn 1_54 「 dōnɡ rì lín kūn mínɡ chí 」 lǐ shì mín  
卷   1_54 「 冬   日 临  昆  明   池  」 李 世  民   


shí jīnɡ fēn yù liū , jié jìn yǐn pínɡ shā 。 
石  鲸   分  玉 溜  , 劫  烬  隐  平   沙  。 
liǔ yǐnɡ bīnɡ wú yè , méi xīn dònɡ yǒu huā 。  
柳  影   冰   无 叶 , 梅  心  冻   有  花  。  
hán yě nínɡ cháo wù , shuānɡ tiān sàn xī xiá 。 
寒  野 凝   朝   雾 , 霜     天   散  夕 霞  。 
huān qínɡ yóu wèi jí , luò jǐnɡ jù xī xié 。  
欢   情   犹  未  极 , 落  景   遽 西 斜  。  
juǎn 1_55 「 wànɡ xuě 」 lǐ shì mín  
卷   1_55 「 望   雪  」 李 世  民   


dònɡ yún xiāo biàn lǐnɡ , sù xuě xiǎo nínɡ huá 。 
冻   云  宵   遍   岭   , 素 雪  晓   凝   华  。 
rù yǒu qiān zhònɡ suì , yínɡ fēnɡ yí bàn xié 。  
入 牖  千   重    碎  , 迎   风   一 半  斜  。  
bù zhuānɡ kōnɡ sàn fěn , wú shù dú piāo huā 。 
不 妆     空   散  粉  , 无 树  独 飘   花  。 
yínɡ kōnɡ cán xī zhào , pò cǎi xiè chén xiá 。  
萦   空   惭  夕 照   , 破 彩  谢  晨   霞  。  
juǎn 1_56 「 shǒu suì 」 lǐ shì mín  
卷   1_56 「 守   岁  」 李 世  民   


mù jǐnɡ xié fānɡ diàn , nián huá lì qǐ ɡōnɡ 。 
暮 景   斜  芳   殿   , 年   华  丽 绮 宫   。 
hán cí qù dōnɡ xuě , nuǎn dài rù chūn fēnɡ 。  
寒  辞 去 冬   雪  , 暖   带  入 春   风   。  
jiē fù shū méi sù , pán huā juǎn zhú hónɡ 。 
阶  馥 舒  梅  素 , 盘  花  卷   烛  红   。 
ɡònɡ huān xīn ɡù suì , yínɡ sònɡ yì xiāo zhōnɡ 。  
共   欢   新  故 岁  , 迎   送   一 宵   中    。  
juǎn 1_57 「 chú yè 」 lǐ shì mín  
卷   1_57 「 除  夜 」 李 世  民   


suì yīn qiónɡ mù jì , xiàn jié qǐ xīn fānɡ 。 
岁  阴  穷    暮 纪 , 献   节  启 新  芳   。 
dōnɡ jìn jīn xiāo cù , nián kāi mínɡ rì chánɡ 。  
冬   尽  今  宵   促 , 年   开  明   日 长    。  
bīnɡ xiāo chū jìnɡ shuǐ , méi sàn rù fēnɡ xiānɡ 。 
冰   消   出  镜   水   , 梅  散  入 风   香    。 
duì cǐ huān zhōnɡ yàn , qīnɡ hú dài shǔ ɡuānɡ 。  
对  此 欢   终    宴  , 倾   壶 待  曙  光    。  
juǎn 1_58 「 yǒnɡ yǔ 」 lǐ shì mín  
卷   1_58 「 咏   雨 」 李 世  民   


hé qì chuī lǜ yě , méi yǔ sǎ fānɡ tián 。 
和 气 吹   绿 野 , 梅  雨 洒 芳   田   。 
xīn liú tiān jiù jiàn , sù wù zú cháo yān 。  
新  流  添   旧  涧   , 宿 雾 足 朝   烟  。  
yàn shī xínɡ wú cì , huā zhān sè ɡènɡ xiān 。 
雁  湿  行   无 次 , 花  沾   色 更   鲜   。 
duì cǐ xīn dēnɡ suì , pī jīn nònɡ wǔ xián 。  
对  此 欣  登   岁  , 披 襟  弄   五 弦   。  
juǎn 1_59 「 fù dé hán fēnɡ yún 」 lǐ shì mín  
卷   1_59 「 赋 得 含  峰   云  」 李 世  民   


cuì lóu hán xiǎo wù , lián fēnɡ dài wǎn yún 。 
翠  楼  含  晓   雾 , 莲   峰   带  晚  云  。 
yù yè yī yán jù , jīn zhī chù shí fēn 。  
玉 叶 依 岩  聚 , 金  枝  触  石  分  。  
hénɡ tiān jié zhèn yǐnɡ , zhú chuī qǐ luó wén 。 
横   天   结  阵   影   , 逐  吹   起 罗  文  。 
fēi fù yánɡ tái xià , kōnɡ jiānɡ huò chǔ jūn 。  
非  复 阳   台  下  , 空   将    惑  楚  君  。  
juǎn 1_60 「 sān cénɡ ɡé shànɡ zhì yīn shēnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_60 「 三  层   阁 上    置  音  声    」 李 世  民   


qǐ yán yí mù jǐnɡ , zǐ ɡé yǐn xiāo yān 。 
绮 筵  移 暮 景   , 紫 阁 引  宵   烟  。 
ɡé dònɡ ɡē chén hé , fēn jiē wǔ yǐnɡ lián 。  
隔 栋   歌 尘   合 , 分  阶  舞 影   连   。  
shēnɡ liú sān chù ɡuǎn , xiǎnɡ luàn yí zhònɡ xián 。 
声    流  三  处  管   , 响    乱   一 重    弦   。 
bú sì qín lóu shànɡ , chuī xiāo kōnɡ xué xiān 。  
不 似 秦  楼  上    , 吹   箫   空   学  仙   。  
juǎn 1_61 「 yuǎn shān chénɡ bì wù 」 lǐ shì mín  
卷   1_61 「 远   山   澄    碧 雾 」 李 世  民   


cán yún shōu cuì lǐnɡ , xī wù jié chánɡ kōnɡ 。 
残  云  收   翠  岭   , 夕 雾 结  长    空   。 
dài xiù nínɡ quán bì , zhànɡ xiá yǐn bàn hónɡ 。  
带  岫  凝   全   碧 , 障    霞  隐  半  红   。  
fǎnɡ fú fēn chū yuè , piāo yáo dù xiǎo fēnɡ 。 
仿   佛 分  初  月  , 飘   飖  度 晓   风   。 
hái yīn sān lǐ chù , ɡuàn ɡài yuǎn xiānɡ tōnɡ 。  
还  因  三  里 处  , 冠   盖  远   相    通   。  
juǎn 1_62 「 fù dé huā tínɡ wù 」 lǐ shì mín  
卷   1_62 「 赋 得 花  庭   雾 」 李 世  民   


lán qì yǐ xūn ɡōnɡ , xīn ruǐ bàn zhuānɡ cónɡ 。 
兰  气 已 熏  宫   , 新  蕊  半  妆     丛   。 
sè hán qīnɡ zhònɡ wù , xiānɡ yǐn qù lái fēnɡ 。  
色 含  轻   重    雾 , 香    引  去 来  风   。  
fú shù nónɡ shū bì , yínɡ huā báo bì hónɡ 。 
拂 树  浓   舒  碧 , 萦   花  薄  蔽 红   。 
hái dānɡ zá xínɡ yǔ , fǎnɡ fú yǐn yáo kōnɡ 。  
还  当   杂 行   雨 , 仿   佛 隐  遥  空   。  
juǎn 1_63 「 chūn chí liǔ 」 lǐ shì mín  
卷   1_63 「 春   池  柳  」 李 世  民   


nián liǔ biàn chí tái , suí dī qū zhí huí 。 
年   柳  变   池  台  , 隋  堤 曲 直  回  。 
zhú lànɡ sī yīn qù , yínɡ fēnɡ dài yǐnɡ lái 。  
逐  浪   丝 阴  去 , 迎   风   带  影   来  。  
shū huánɡ yì niǎo nònɡ , bàn cuì jǐ méi kāi 。 
疏  黄    一 鸟   弄   , 半  翠  几 眉  开  。 
yínɡ xuě lín chūn àn , cēn cī jiān zǎo méi 。  
萦   雪  临  春   岸 , 参  差 间   早  梅  。  
juǎn 1_64 「 fānɡ lán 」 lǐ shì mín  
卷   1_64 「 芳   兰  」 李 世  民   


chūn huī kāi zǐ yuàn , shū jǐnɡ mèi lán chǎnɡ 。 
春   晖  开  紫 苑   , 淑  景   媚  兰  场    。 
yìnɡ tínɡ hán qiǎn sè , nínɡ lù xuàn fú ɡuānɡ 。  
映   庭   含  浅   色 , 凝   露 泫   浮 光    。  
rì lì cēn cī yǐnɡ , fēnɡ chuán qīnɡ zhònɡ xiānɡ 。 
日 丽 参  差 影   , 风   传    轻   重    香    。 
huì xū jūn zǐ zhé , pèi lǐ zuò fēn fānɡ 。  
会  须 君  子 折  , 佩  里 作  芬  芳   。  
juǎn 1_65 「 yǒnɡ táo 」 lǐ shì mín  
卷   1_65 「 咏   桃  」 李 世  民   


jìn yuàn chūn huī lì , huā qī qǐ shù zhuānɡ 。 
禁  苑   春   晖  丽 , 花  蹊 绮 树  妆     。 
zhuì tiáo shēn qiǎn sè , diǎn lù cēn cī ɡuānɡ 。  
缀   条   深   浅   色 , 点   露 参  差 光    。  
xiànɡ rì fēn qiān xiào , yínɡ fēnɡ ɡònɡ yì xiānɡ 。 
向    日 分  千   笑   , 迎   风   共   一 香    。 
rú hé xiān lǐnɡ cè , dú xiù yǐn yáo fānɡ 。  
如 何 仙   岭   侧 , 独 秀  隐  遥  芳   。  
juǎn 1_66 「 fù lián 」 lǐ shì mín  
卷   1_66 「 赋 帘   」 李 世  民   


cēn cī chuí yù què , shū juǎn yìnɡ lán ɡōnɡ 。 
参  差 垂   玉 阙  , 舒  卷   映   兰  宫   。 
zhū ɡuānɡ yáo sù yuè , zhú yǐnɡ luàn qīnɡ fēnɡ 。  
珠  光    摇  素 月  , 竹  影   乱   清   风   。  
cǎi sàn yín ɡōu shànɡ , wén xié ɡuì hù zhōnɡ 。 
彩  散  银  钩  上    , 文  斜  桂  户 中    。 
wéi dānɡ zá luó qǐ , xiānɡ yǔ mèi fánɡ lónɡ 。  
惟  当   杂 罗  绮 , 相    与 媚  房   栊   。  
juǎn 1_67 「 yǒnɡ wū dài chén shī dào 」 lǐ shì mín  
卷   1_67 「 咏   乌 代  陈   师  道  」 李 世  民   


línɡ chén lì chénɡ qù , bó mù shànɡ lín qī 。 
凌   晨   丽 城    去 , 薄 暮 上    林  栖 。 
cí zhī zhī zàn qǐ , tínɡ shù shù hái dī 。  
辞 枝  枝  暂  起 , 停   树  树  还  低 。  
xiànɡ rì zhōnɡ nán tuō , yínɡ fēnɡ jù kěn mí 。 
向    日 终    难  托  , 迎   风   讵 肯  迷 。 
zhǐ dài xiān xiān shǒu , qǔ lǐ zuò xiāo tí 。  
只  待  纤   纤   手   , 曲 里 作  宵   啼 。  
juǎn 1_68 「 yǒnɡ yìn mǎ 」 lǐ shì mín  
卷   1_68 「 咏   饮  马 」 李 世  民   


jùn ɡǔ yǐn chánɡ jīnɡ , bēn liú sǎ luò yīnɡ 。 
骏  骨 饮  长    泾   , 奔  流  洒 络  缨   。 
xì wén lián pēn jù , luàn xìnɡ rào tí yínɡ 。  
细 纹  连   喷  聚 , 乱   荇   绕  蹄 萦   。  
shuǐ ɡuānɡ ān shànɡ cè , mǎ yǐnɡ liū zhōnɡ hénɡ 。 
水   光    鞍 上    侧 , 马 影   溜  中    横   。 
fān sì tiān chí lǐ , ténɡ bō lónɡ zhǒnɡ shēnɡ 。  
翻  似 天   池  里 , 腾   波 龙   种    生    。  
juǎn 1_69 「 fù dé cán jú 」 lǐ shì mín  
卷   1_69 「 赋 得 残  菊 」 李 世  民   


jiē lán nínɡ shǔ shuānɡ , àn jú zhào chén ɡuānɡ 。 
阶  兰  凝   曙  霜     , 岸 菊 照   晨   光    。 
lù nónɡ xī wǎn xiào , fēnɡ jìn qiǎn cán xiānɡ 。  
露 浓   晞 晚  笑   , 风   劲  浅   残  香    。  
xì yè diāo qīnɡ cuì , yuán huā fēi suì huánɡ 。 
细 叶 凋   轻   翠  , 圆   花  飞  碎  黄    。 
hái chí jīn suì sè , fù jié hòu nián fānɡ 。  
还  持  今  岁  色 , 复 结  后  年   芳   。  
juǎn 1_70 「 fù qiū rì xuán qīnɡ ɡuānɡ cì fánɡ xuán línɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_70 「 赋 秋  日 悬   清   光    赐 房   玄   龄   」 李 世  民   


qiū lù nínɡ ɡāo zhǎnɡ , cháo ɡuānɡ shànɡ cuì wēi 。 
秋  露 凝   高  掌    , 朝   光    上    翠  微  。 
cēn cī lì shuānɡ què , zhào yào mǎn zhònɡ wéi 。  
参  差 丽 双     阙  , 照   耀  满  重    闱  。  
xiān yù suí lún zhuǎn , línɡ wū dài yǐnɡ fēi 。 
仙   驭 随  轮  转    , 灵   乌 带  影   飞  。 
lín bō wú dìnɡ cǎi , rù xì yǒu yuán huī 。  
临  波 无 定   彩  , 入 隙 有  圆   晖  。  
hái dānɡ kuí huò zhì , qīnɡ yè zì xiānɡ yī 。  
还  当   葵  藿  志  , 倾   叶 自 相    依 。  
juǎn 1_71 「 pí pá 」 lǐ shì mín  
卷   1_71 「 琵 琶 」 李 世  民   


bàn yuè wú shuānɡ yǐnɡ , quán huā yǒu sì shí 。 
半  月  无 双     影   , 全   花  有  四 时  。 
cuī cánɡ qiān lǐ tài , yǎn yì jǐ zhònɡ bēi 。  
摧  藏   千   里 态  , 掩  抑 几 重    悲  。  
cù jié yínɡ hónɡ xiù , qīnɡ yīn mǎn cuì wéi 。 
促 节  萦   红   袖  , 清   音  满  翠  帷  。 
shǐ dàn fēnɡ xiǎnɡ jí , huǎn qǔ chuàn shēnɡ chí 。  
驶  弹  风   响    急 , 缓   曲 钏    声    迟  。  
kōnɡ yú ɡuān lǒnɡ hèn , yīn cǐ dài xiānɡ sī 。  
空   馀 关   陇   恨  , 因  此 代  相    思 。  
juǎn 1_72 「 yàn zhōnɡ shān 」 lǐ shì mín  
卷   1_72 「 宴  中    山   」 李 世  民   


qū mǎ chū liáo yánɡ , wàn lǐ zhuǎn qí chánɡ 。 
驱 马 出  辽   阳   , 万  里 转    旂 常    。 
duì dí liù qí jǔ , lín rónɡ bá zhèn zhānɡ 。  
对  敌 六  奇 举 , 临  戎   八 阵   张    。  
zhǎn jīnɡ chénɡ bì hǎi , juǎn wù sǎo fú sānɡ 。 
斩   鲸   澄    碧 海  , 卷   雾 扫  扶 桑   。 
xī qù lán yínɡ cuì , jīn lái ɡuì rǎn fānɡ 。  
昔 去 兰  萦   翠  , 今  来  桂  染  芳   。  
yún zhī fú suì yè , bīnɡ jìnɡ shànɡ cháo ɡuānɡ 。 
云  芝  浮 碎  叶 , 冰   镜   上    朝   光    。 
huí shóu zhǎnɡ ān dào , fānɡ huān yàn bǎi liánɡ 。  
回  首   长    安 道  , 方   欢   宴  柏  梁    。  
juǎn 1_73 「 jiàn zhōnɡ shū shì lánɡ lái jì 」 lǐ shì mín  
卷   1_73 「 饯   中    书  侍  郎   来  济 」 李 世  民   


ài ài qù chén hūn bà àn , fēi fēi qīnɡ ɡài zhǐ hé liánɡ 。 
暧 暧 去 尘   昏  灞 岸 , 飞  飞  轻   盖  指  河 梁    。 
yún fēnɡ yī jié qiān zhònɡ yè , xuě xiù huā kāi jǐ shù zhuānɡ 。 
云  峰   衣 结  千   重    叶 , 雪  岫  花  开  几 树  妆     。 
shēn bēi huánɡ hè ɡū zhōu yuǎn , dú tàn qīnɡ shān bié lù chánɡ 。  
深   悲  黄    鹤 孤 舟   远   , 独 叹  青   山   别  路 长    。  
liáo jiānɡ fēn mèi zhān jīn lèi , hái yònɡ chí tiān lí xí shānɡ 。  
聊   将    分  袂  沾   巾  泪  , 还  用   持  添   离 席 觞    。  


juǎn 1_74 「 yú tài yuán zhào shì chén cì yàn shǒu suì 」 lǐ shì mín  
卷   1_74 「 于 太  原   召   侍  臣   赐 宴  守   岁  」 李 世  民   


sì shí yùn huī ɡùn , yì xī biàn dōnɡ chūn 。 
四 时  运  灰  琯  , 一 夕 变   冬   春   。 
sònɡ hán yú xuě jìn , yínɡ suì zǎo méi xīn 。  
送   寒  馀 雪  尽  , 迎   岁  早  梅  新  。  
juǎn 1_75 「 yǒnɡ zhú èr shǒu 」 lǐ shì mín  
卷   1_75 「 咏   烛  二 首   」 李 世  民   


yàn tīnɡ fēnɡ lái dònɡ , huā kāi bú dài chūn 。 
焰  听   风   来  动   , 花  开  不 待  春   。 
zhèn xià qiān hánɡ lèi , fēi shì wéi sī rén 。  
镇   下  千   行   泪  , 非  是  为  思 人  。  
jiǔ lónɡ pán yàn dònɡ , sì zhào zhú huā shēnɡ 。 
九  龙   蟠  焰  动   , 四 照   逐  花  生    。 
jí cǐ liú ɡāo diàn , kān chí dài yuè mínɡ 。  
即 此 流  高  殿   , 堪  持  待  月  明   。  
juǎn 1_76 「 yǒnɡ ɡōnɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_76 「 咏   弓   」 李 世  民   


shànɡ xián mínɡ yuè bàn , jī jiàn liú xīnɡ yuǎn 。 
上    弦   明   月  半  , 激 箭   流  星   远   。 
luò yàn dài shū jīnɡ , tí yuán yìnɡ zhī zhuǎn 。  
落  雁  带  书  惊   , 啼 猿   映   枝  转    。  
juǎn 1_77 「 fù dé zǎo yàn chū yún mínɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_77 「 赋 得 早  雁  出  云  鸣   」 李 世  民   


chū qiū yù lù qīnɡ , zǎo yàn chū kōnɡ mínɡ 。 
初  秋  玉 露 清   , 早  雁  出  空   鸣   。 
ɡé yún shí luàn yǐnɡ , yīn fēnɡ zhà hán shēnɡ 。  
隔 云  时  乱   影   , 因  风   乍  含  声    。  
juǎn 1_78 「 fù dé lín chí liǔ 」 lǐ shì mín  
卷   1_78 「 赋 得 临  池  柳  」 李 世  民   


àn qǔ sī yīn jù , bō yí dài yǐnɡ shū 。 
岸 曲 丝 阴  聚 , 波 移 带  影   疏  。 
hái jiānɡ méi lǐ cuì , lái jiù jìnɡ zhōnɡ shū 。  
还  将    眉  里 翠  , 来  就  镜   中    舒  。  
juǎn 1_79 「 fù dé lín chí zhú 」 lǐ shì mín  
卷   1_79 「 赋 得 临  池  竹  」 李 世  民   


zhēn tiáo zhànɡ qǔ qì , cuì yè ɡuàn hán shuānɡ 。 
贞   条   障    曲 砌 , 翠  叶 贯   寒  霜     。 
fú yǒu fēn lónɡ yǐnɡ , lín chí dài fènɡ xiánɡ 。  
拂 牖  分  龙   影   , 临  池  待  凤   翔    。  
juǎn 1_80 「 fù dé ruò liǔ mínɡ qiū chán 」 lǐ shì mín  
卷   1_80 「 赋 得 弱  柳  鸣   秋  蝉   」 李 世  民   


sàn yǐnɡ yù jiē liǔ , hán cuì yǐn mínɡ chán 。 
散  影   玉 阶  柳  , 含  翠  隐  鸣   蝉   。 
wēi xínɡ cánɡ yè lǐ , luàn xiǎnɡ chū fēnɡ qián 。  
微  形   藏   叶 里 , 乱   响    出  风   前   。  
juǎn 1_81 「 tàn dé lǐ 」 lǐ shì mín  
卷   1_81 「 探  得 李 」 李 世  民   


pán ɡēn zhí yínɡ zhǔ , jiāo ɡān hénɡ yǐ tiān 。 
盘  根  直  盈   渚  , 交   干  横   倚 天   。 
shū huá ɡuānɡ sì hǎi , juǎn yè yīn sān chuān 。  
舒  华  光    四 海  , 卷   叶 荫  三  川    。  
juǎn 1_82 「 yǒnɡ xiǎo shān 」 lǐ shì mín  
卷   1_82 「 咏   小   山   」 李 世  民   


jìn ɡǔ jiāo yínɡ ruǐ , yáo fēnɡ duì chū lián 。 
近  谷 交   萦   蕊  , 遥  峰   对  出  莲   。 
jìnɡ xì wú quán dènɡ , sōnɡ xiǎo wèi hán yān 。  
径   细 无 全   磴   , 松   小   未  含  烟  。  
juǎn 1_83 「 cì xiāo yǔ 」 lǐ shì mín  
卷   1_83 「 赐 萧   瑀 」 李 世  民   


jí fēnɡ zhī jìnɡ cǎo , bǎn dànɡ shí chénɡ chén 。 
疾 风   知  劲   草  , 板  荡   识  诚    臣   。 
yǒnɡ fū ān shí yì , zhì zhě bì huái rén 。  
勇   夫 安 识  义 , 智  者  必 怀   仁  。  
juǎn 1_84 「 cì fánɡ xuán línɡ 」 lǐ shì mín  
卷   1_84 「 赐 房   玄   龄   」 李 世  民   


tài yè xiān zhōu jiǒnɡ , xī yuán yǐn shànɡ cái 。 
太  液 仙   舟   迥    , 西 园   隐  上    才  。 
wèi xiǎo zhēnɡ chē dù , jī mínɡ ɡuān zǎo kāi 。  
未  晓   征    车  度 , 鸡 鸣   关   早  开  。  
juǎn 1_85 「 liáo dōnɡ shān yè lín qiū 」 lǐ shì mín  
卷   1_85 「 辽   东   山   夜 临  秋  」 李 世  民   


yān shēnɡ yáo àn yǐn , yuè luò bàn yá yīn 。 
烟  生    遥  岸 隐  , 月  落  半  崖 阴  。 
lián shān jīnɡ niǎo luàn , ɡé xiù duàn yuán yín 。  
连   山   惊   鸟   乱   , 隔 岫  断   猿   吟  。  
juǎn 1_86 「 cì wèi zhēnɡ shī 」 lǐ shì mín  
卷   1_86 「 赐 魏  徵    诗  」 李 世  民   


línɡ lù shènɡ lán shēnɡ , cuì tāo ɡuò yù xiè. 
醽   醁 胜    兰  生    , 翠  涛  过  玉 薤 . 
qiān rì zuì bù xǐnɡ , shí nián wèi bú bài 。  
千   日 醉  不 醒   , 十  年   味  不 败  。  
juǎn 1_87 「 liǎnɡ yí diàn fù bǎi liánɡ tǐ 」 lǐ shì mín  
卷   1_87 「 两    仪 殿   赋 柏  梁    体 」 李 世  民   


jué yù jiànɡ fù tiān xià pínɡ , — — lǐ shì mín  
绝  域 降    附 天   下  平   , — — 李 世  民   
bā biǎo wú shì yuè shènɡ qínɡ 。 — — huái ān wánɡ  
八 表   无 事  悦  圣    情   。 — — 淮   安 王    
yún pī wù liǎn tiān dì mínɡ , — — zhǎnɡ sūn wú jì  
云  披 雾 敛   天   地 明   , — — 长    孙  无 忌  
dēnɡ fēnɡ rì ɡuān chán yún tínɡ , — — fánɡ xuán línɡ  
登   封   日 观   禅   云  亭   , — — 房   玄   龄    
tài chánɡ jù lǐ fānɡ ɡào chénɡ 。 — — xiāo yǔ  
太  常    具 礼 方   告  成    。 — — 萧   瑀  
juǎn 1_88 「 jù 」 lǐ shì mín  
卷   1_88 「 句 」 李 世  民   


xué chǐ chóu bǎi wánɡ , chú xiōnɡ bào qiān ɡǔ 。  
雪  耻  酬   百  王   , 除  凶    报  千   古 。  
xī chénɡ pǐ mǎ qù , jīn qū wàn chénɡ lái 。  
昔 乘    匹 马 去 , 今  驱 万  乘    来  。  
jìn rì máo suī nuǎn , wén xián xīn yǐ jīnɡ 。  
近  日 毛  虽  暖   , 闻  弦   心  已 惊   。  
(第 217 首)
浏览次数:18750
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部