订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  南北朝诗选 >> 南北朝诗选 北朝诗
please install RealPlayer!   
北朝诗

duàn jù    liú chǎnɡ 
断   句    刘  昶    


bái yún mǎn zhānɡ lái , huánɡ chén àn tiān qǐ 。 
白  云  满  鄣    来  , 黄    尘   暗 天   起 。 
ɡuān shān sì miàn jué , ɡù xiānɡ jǐ qiān lǐ 。 
关   山   四 面   绝  , 故 乡    几 千   里 。 
qiū sī    xiāo què 
秋  思    萧   悫  


qīnɡ bō shōu liáo rì , huá lín mínɡ lài chū 。 
清   波 收   潦   日 , 华  林  鸣   籁  初  。 
fú rónɡ lù xià luò , yánɡ liǔ yuè zhōnɡ shū 。 
芙 蓉   露 下  落  , 杨   柳  月  中    疏  。 
yàn wéi xiānɡ qǐ bèi , zhào dài liú huánɡ jū 。 
燕  帏  缃    绮 被  , 赵   带  流  黄    裾 。 
xiānɡ sī zǔ yīn xī , jié mènɡ ɡǎn lí jū 。  
相    思 阻 音  息 , 结  梦   感  离 居 。  
ɡǔ yì    yán zhī tuī 
古 意    颜  之  推  


shí wǔ hǎo shī shū , èr shí tán ɡuān shì 。 
十  五 好  诗  书  , 二 十  弹  冠   仕  。 
chǔ wánɡ cì yán sè , chū rù zhānɡ huá lǐ 。 
楚  王   赐 颜  色 , 出  入 章    华  里 。 
zuò fù línɡ qū yuán , dú shū kuā zuǒ shǐ 。 
作  赋 凌   屈 原   , 读 书  夸  左  史  。 
shù cónɡ mínɡ yuè yàn , huò shì cháo yún sì 。 
数  从   明   月  宴  , 或  侍  朝   云  祀 。 
dēnɡ shān zhāi zǐ zhī , fàn jiānɡ cǎi lù zhǐ 。 
登   山   摘   紫 芝  , 泛  江    采  绿 芷  。 
ɡē wǔ wèi zhōnɡ qǔ , fēnɡ chén àn tiān qǐ 。 
歌 舞 未  终    曲 , 风   尘   暗 天   起 。 
wú shī pò jiǔ lónɡ , qín bīnɡ ɡē qiān lǐ 。 
吴 师  破 九  龙   , 秦  兵   割 千   里 。 
hú tù xué zōnɡ miào , shuānɡ lù zhān cháo shì 。 
狐 兔 穴  宗   庙   , 霜     露 沾   朝   市  。 
bì rù hán dān ɡōnɡ , jiàn qù xiānɡ chénɡ shuǐ 。 
璧 入 邯  郸  宫   , 剑   去 襄    城    水   。 
wèi huò xùn línɡ mù , dú shēnɡ liánɡ zú chǐ 。 
未  获  殉  陵   墓 , 独 生    良    足 耻  。 
mǐn mǐn sī jiù dōu , cè cè huái jūn zǐ 。 
悯  悯  思 旧  都  , 恻 恻 怀   君  子 。 
bái fà kuī mínɡ jìnɡ , yōu shānɡ méi yú chǐ 。  
白  发 窥  明   镜   , 忧  伤    没  余 齿  。  
dù hé běi    wánɡ bāo 
渡 河 北     王   褒  


qiū fēnɡ chuī mù yè , hái sì dònɡ tínɡ bō 。 
秋  风   吹   木 叶 , 还  似 洞   庭   波 。 
chánɡ shān lín dài jùn , tínɡ zhànɡ rào huánɡ hé 。 
常    山   临  代  郡  , 亭   障    绕  黄    河 。 
xīn bēi yì fānɡ lè , chánɡ duàn lǒnɡ tóu ɡē 。 
心  悲  异 方   乐 , 肠    断   陇   头  歌 。 
bó mù lín zhēnɡ mǎ , shī dào běi shān ē  。  
薄 暮 临  征    马 , 失  道  北  山   阿 。  
yǒnɡ huái    yǔ xìn 
咏   怀      庾 信  


qí yī 
其 一 


chǔ cái chēnɡ jìn yònɡ , qín chén jí zhào ɡuàn 。 
楚  材  称    晋  用   , 秦  臣   即 赵   冠   。 
lí ɡōnɡ yán zǐ chǎn , jī lǚ jiē chén wán 。 
离 宫   延  子 产   , 羁 旅 接  陈   完  。 
yù wèi fēi suǒ yù , ān qí dú wèi ān 。 
寓 卫  非  所  寓 , 安 齐 独 未  安 。 
xuě qì bēi qù lǔ , qī rán yì xiānɡ hán 。 
雪  泣 悲  去 鲁 , 凄 然  忆 相    韩  。 
wéi bǐ qiónɡ tú tònɡ , zhī yú xínɡ lù nán 。 
唯  彼 穷    途 恸   , 知  余 行   路 难  。 


qí èr 
其 二 


chóu xī ɡuó tǔ yù , shēnɡ pínɡ zhī jǐ ēn 。 
畴   昔 国  土 遇 , 生    平   知  己 恩 。 
zhí yán zhū kě tǔ , nínɡ zhī tàn yù tūn 。 
直  言  珠  可 吐 , 宁   知  炭  欲 吞  。 
yí ɡù zhònɡ chǐ bì , qiān jīn qīnɡ yì yán 。 
一 顾 重    尺  璧 , 千   金  轻   一 言  。 
bēi shānɡ liú rú zǐ , qī chuànɡ shǐ huánɡ sūn 。 
悲  伤    刘  孺 子 , 凄 怆     史  皇    孙  。 
wú yīn tónɡ wǔ qí , ɡuī shǒu bà línɡ yuán 。 
无 因  同   武 骑 , 归  守   霸 陵   园   。 


qí sān 
其 三  


yú ɡuān duàn yīn xìn , hàn shǐ jué jīnɡ ɡuò 。 
榆 关   断   音  信  , 汉  使  绝  经   过  。 
hú jiā luò lèi qǔ , qiānɡ dí duàn chánɡ ɡē 。 
胡 笳  落  泪  曲 , 羌    笛 断   肠    歌 。 
xiān yāo jiǎn shù sù , bié lèi sǔn hénɡ bō 。 
纤   腰  减   束  素 , 别  泪  损  横   波 。 
hèn xīn zhōnɡ bù xiē , hónɡ yán wú fù duō 。 
恨  心  终    不 歇  , 红   颜  无 复 多  。 
kū mù qī tián hǎi , qīnɡ shān wànɡ duàn hé 。 
枯 木 期 填   海  , 青   山   望   断   河 。 


qí sì 
其 四 


yáo luò qiū wéi qì , qī liánɡ duō yuàn qínɡ 。 
摇  落  秋  为  气 , 凄 凉    多  怨   情   。 
tí kū xiānɡ shuǐ zhú , kū huài qǐ liánɡ chénɡ 。 
啼 枯 湘    水   竹  , 哭 坏   杞 梁    城    。 
tiān wánɡ zāo fèn zhàn , rì cù zhí chóu bīnɡ 。 
天   亡   遭  愤  战   , 日 蹙 值  愁   兵   。 
zhí hónɡ cháo yìnɡ lěi , chánɡ xīnɡ yè luò yínɡ 。 
直  虹   朝   映   垒  , 长    星   夜 落  营   。 
chǔ ɡē ráo hèn qǔ , nán fēnɡ duō sǐ shēnɡ 。 
楚  歌 饶  恨  曲 , 南  风   多  死 声    。 
yǎn qián yì bēi jiǔ , shuí lùn shēn hòu mínɡ 。 
眼  前   一 杯  酒  , 谁   论  身   后  名   。 


qí wǔ 
其 五 


zhōu wánɡ fénɡ zhènɡ fèn , chǔ hòu zhí qín yuān 。 
周   王   逢   郑    忿  , 楚  后  值  秦  冤   。 
tī chōnɡ yǐ hè liè , jì mǎ hū yún tún 。 
梯 冲    已 鹤 列  , 冀 马 忽 云  屯  。 
wǔ ān yán wǎ zhèn , kūn yánɡ měnɡ shòu bēn 。 
武 安 檐  瓦 振   , 昆  阳   猛   兽   奔  。 
liú xīnɡ xī zhào jìnɡ , fēnɡ huǒ yè shāo yuán 。 
流  星   夕 照   镜   , 烽   火  夜 烧   原   。 
ɡǔ yù ráo yuān qì , kōnɡ tínɡ duō wǎnɡ hún 。 
古 狱 饶  冤   气 , 空   亭   多  枉   魂  。 
tiān dào huò kě wèn , wēi xī bù rěn yán 。 
天   道  或  可 问  , 微  兮 不 忍  言  。 


qí liù 
其 六  


rì sè lín pínɡ lè , fēnɡ ɡuānɡ mǎn shànɡ lán 。 
日 色 临  平   乐 , 风   光    满  上    兰  。 
nán ɡuó měi rén qù , dōnɡ jiɑ zǎo shù wán 。 
南  国  美  人  去 , 东   家  枣  树  完  。 
bào sōnɡ shānɡ bié hè , xiànɡ jìnɡ jué ɡū luán 。 
抱  松   伤    别  鹤 , 向    镜   绝  孤 鸾   。 
bù yán dēnɡ lǒnɡ shǒu , wéi dé wànɡ chánɡ ān 。 
不 言  登   陇   首   , 唯  得 望   长    安 。 
jì wánɡ lín    yǔ xìn 
寄 王   琳     庾 信  


yù ɡuān dào lù yuǎn , jīn línɡ xìn shǐ shū 。 
玉 关   道  路 远   , 金  陵   信  使  疏  。 
dú xià qiān hánɡ lèi , kāi jūn wàn lǐ shū 。 
独 下  千   行   泪  , 开  君  万  里 书  。 
hé kǎn fǎ shī    yǔ xìn 
和 侃  法 师     庾 信  


qín ɡuān wànɡ chǔ lù , bà àn xiǎnɡ jiānɡ tán 。 
秦  关   望   楚  路 , 灞 岸 想    江    潭  。 
jǐ rén yīnɡ luò lèi , kàn jūn mǎ xiànɡ nán 。 
几 人  应   落  泪  , 看  君  马 向    南  。 
zhònɡ bié zhōu shànɡ shū    yǔ xìn 
重    别  周   尚    书     庾 信  


yánɡ ɡuān wàn lǐ dào , bú jiàn yì rén ɡuī 。 
阳   关   万  里 道  , 不 见   一 人  归  。 
wéi yǒu hé biān yàn , qiū lái nán xiànɡ fēi 。 
惟  有  河 边   雁  , 秋  来  南  向    飞  。 
yánɡ liǔ ɡē    yǔ xìn 
杨   柳  歌    庾 信  


hé biān yánɡ liǔ bǎi zhànɡ zhī , bié yǒu chánɡ tiáo wò dì chuí 。  
河 边   杨   柳  百  丈    枝  , 别  有  长    条   踠 地 垂   。  
hé shuǐ chōnɡ jī ɡēn zhū wēi , shū hū hé zhònɡ fēnɡ lànɡ chuī 。 
河 水   冲    激 根  株  危  , 倏  忽 河 中    风   浪   吹   。 
kě lián cháo lǐ fènɡ huánɡ ér , wú ɡù dānɡ nián shēnɡ bié lí 。 
可 怜   巢   里 凤   凰    儿 , 无 故 当   年   生    别  离 。 
liú chá yí qù shànɡ tiān chí , zhī nǚ zhī jī dānɡ jiàn suí 。 
流  槎  一 去 上    天   池  , 织  女 支  机 当   见   随  。 
shuí yán cónɡ lái yīn shù ɡuó , zhí yònɡ dōnɡ nán yì xiǎo zhī 。 
谁   言  从   来  荫  数  国  , 直  用   东   南  一 小   枝  。 
xī rì ɡōnɡ zǐ chū nán pí , hé chù xiānɡ xún xuán wǔ bēi 。 
昔 日 公   子 出  南  皮 , 何 处  相    寻  玄   武 陂  。 
jùn mǎ piān piān xī běi chí , zuǒ yòu wān hú yǎnɡ yuè zhī 。 
骏  马 翩   翩   西 北  驰  , 左  右  弯  弧 仰   月  支  。 
lián qián zhànɡ ní dù shuǐ qí , bái yù shǒu bǎn luò pán chī 。 
连   钱   障    泥 渡 水   骑 , 白  玉 手   板  落  盘  螭  。 
jūn yán zhànɡ fu wú yì qì , shì wèn yàn shān nà dé bēi 。 
君  言  丈    夫 无 意 气 , 试  问  燕  山   那 得 碑  。 
fènɡ huánɡ xīn ɡuǎn xiāo shǐ chuī , zhū niǎo chūn chuānɡ yù nǚ kuī 。 
凤   凰    新  管   萧   史  吹   , 朱  鸟   春   窗     玉 女 窥  。 
xián yún jiǔ bēi chì má nǎo , zhào rì shí luó zǐ liú lí 。 
衔   云  酒  杯  赤  玛 瑙  , 照   日 食  螺  紫 琉  璃 。 
bǎi nián shuānɡ lù yǎn lí pī , yí dàn ɡōnɡ mínɡ bù kě wéi 。 
百  年   霜     露 奄  离 披 , 一 旦  功   名   不 可 为  。 
dìnɡ shì huái wánɡ zuò jì wù , wú shì fān fù yònɡ zhānɡ yí 。 
定   是  怀   王   作  计 误 , 无 事  翻  复 用   张    仪 。 
bù rú yǐn jiǔ ɡāo yánɡ chí , rì mù ɡuī shí dǎo jiē { sì / lí } 。  
不 如 饮  酒  高  阳   池  , 日 暮 归  时  倒  接  { 罒 / 离 } 。  
wǔ chānɡ chénɡ xià shuí jiàn yí , ɡuān dù yínɡ qián nà kě zhī 。 
武 昌    城    下  谁   见   移 , 官   渡 营   前   那 可 知  。 
dú yì fēi xù é  máo xià , fēi fù qīnɡ sī mǎ yǐ chuí 。 
独 忆 飞  絮 鹅 毛  下  , 非  复 青   丝 马 尾 垂   。 
yù yǔ méi huā liú yì qǔ , ɡònɡ jiānɡ chánɡ dí ɡuǎn zhōnɡ chuī 。  
欲 与 梅  花  留  一 曲 , 共   将    长    笛 管   中    吹   。  
qǐ yù ɡē    wú mínɡ shì 
企 喻 歌    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


nán ér yù zuò jiàn , jié bàn bù xū duō 。 
男  儿 欲 作  健   , 结  伴  不 须 多  。 
yào zǐ jīnɡ tiān fēi , qún què liǎnɡ xiànɡ bō 。 
鹞  子 经   天   飞  , 群  雀  两    向    波 。 


qí èr 
其 二 


nán ér kě lián chónɡ , chū mén huái sǐ yōu 。 
男  儿 可 怜   虫    , 出  门  怀   死 忧  。 
shī sànɡ xiá ɡǔ zhōnɡ , bái ɡǔ wú rén shōu 。 
尸  丧   狭  谷 中    , 白  骨 无 人  收   。 
lánɡ xié wánɡ ɡē 
琅   邪  王   歌 


xīn mǎi wǔ chǐ dāo , xuán zhe zhōnɡ liánɡ zhù 。 
新  买  五 尺  刀  , 悬   着  中    梁    柱  。 
yí rì sān mó suō , jù yú shí wǔ nǚ 。 
一 日 三  摩 娑  , 剧 于 十  五 女 。 
zhé yánɡ liǔ ɡē cí 
折  杨   柳  歌 辞 


qí yī 
其 一 


yáo kàn mènɡ jīn hé , yánɡ liǔ yù pó suō 。 
遥  看  孟   津  河 , 杨   柳  郁 婆 娑  。 
wǒ shì lǔ jiā ér , bù jiě hàn ér ɡē 。 
我 是  虏 家  儿 , 不 解  汉  儿 歌 。 


qí èr 
其 二 


jiàn ér xū kuài mǎ , kuài mǎ xū jiàn ér 。 
健   儿 须 快   马 , 快   马 须 健   儿 。 
bì bá huánɡ chén xià , rán hòu bié xiónɡ cí 。 
驆 跋 黄    尘   下  , 然  后  别  雄    雌 。 
yōu zhōu mǎ kè yín ɡē cí    wú mínɡ shì 
幽  州   马 客 吟  歌 辞    无 名   氏  


kuài mǎ chánɡ kǔ shòu , jiǎo ér chánɡ kǔ pín 。 
快   马 常    苦 瘦   , 剿   儿 常    苦 贫  。 
huánɡ hé qǐ léi mǎ , yǒu qián shǐ zuò rén 。 
黄    禾 起 羸  马 , 有  钱   始  作  人  。 
lǒnɡ tóu ɡē cí    wú mínɡ shì 
陇   头  歌 辞    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


lǒnɡ tóu liú shuǐ , liú lí shān xià 。 
陇   头  流  水   , 流  离 山   下  。 
niàn wú yì shēn , piāo rán kuànɡ yě 。 
念   吾 一 身   , 飘   然  旷    野 。 


qí èr 
其 二 


cháo fā xīn chénɡ , mù sù lǒnɡ tóu 。 
朝   发 欣  城    , 暮 宿 陇   头  。 
hán bù nénɡ yǔ , shé juǎn rù hóu 。 
寒  不 能   语 , 舌  卷   入 喉  。 


qí sān 
其 三  


lǒnɡ tóu liú shuǐ , mínɡ shēnɡ wū yè 。 
陇   头  流  水   , 鸣   声    呜 咽 。 
yáo wànɡ qín chuān , xīn ɡān duàn jué 。 
遥  望   秦  川    , 心  肝  断   绝  。 
mù lán cí    wú mínɡ shì 
木 兰  辞    无 名   氏  


jī jī fù jī jī , mù lán dānɡ hù zhī 。 
唧 唧 复 唧 唧 , 木 兰  当   户 织  。 
bù wén jī zhù shēnɡ , wéi wén nǚ tàn xī 。 
不 闻  机 杼  声    , 唯  闻  女 叹  息 。 
wèn nǚ hé suǒ sī   wèn nǚ hé suǒ yì 。 
问  女 何 所  思   问  女 何 所  忆 。 
nǚ yì wú suǒ sī , nǚ yì wú suǒ yì 。 
女 亦 无 所  思 , 女 亦 无 所  忆 。 
zuó yè jiàn jūn tiē , kè hán dà diǎn bīnɡ , 
昨  夜 见   军  帖  , 可 汗  大 点   兵   , 
jūn shū shí èr juàn , juàn juàn yǒu yé mínɡ 。 
军  书  十  二 卷   , 卷   卷   有  爷 名   。 
ā  yé wú dà ér , mù lán wú zhǎnɡ xiōnɡ , 
阿 爷 无 大 儿 , 木 兰  无 长    兄    , 
yuàn wéi shì ān mǎ , cónɡ cǐ tì yé zhēnɡ 。 
愿   为  市  鞍 马 , 从   此 替 爷 征    。 
dōnɡ shì mǎi jùn mǎ , xī shì mǎi ān jiān , 
东   市  买  骏  马 , 西 市  买  鞍 鞯   , 
nán shì mǎi pèi tóu , běi shì mǎi chánɡ biān 。 
南  市  买  辔  头  , 北  市  买  长    鞭   。 
dàn cí yé niánɡ qù , mù sù huánɡ hé biān 。 
旦  辞 爷 娘    去 , 暮 宿 黄    河 边   。 
bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ , dàn wén huánɡ hé liú shuǐ mínɡ jiàn jiàn 。 
不 闻  爷 娘    唤   女 声    , 但  闻  黄    河 流  水   鸣   溅   溅   。 
dàn cí huánɡ hé qù , mù zhì hēi shān tóu 。 
旦  辞 黄    河 去 , 暮 至  黑  山   头  。 
bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ , dàn wén yàn shān hú qí mínɡ jiū jiū 。 
不 闻  爷 娘    唤   女 声    , 但  闻  燕  山   胡 骑 鸣   啾  啾  。 
wàn lǐ fù rónɡ jī , ɡuān shān dù ruò fēi 。 
万  里 赴 戎   机 , 关   山   度 若  飞  。 
shuò qì chuán jīn tuò , hán ɡuānɡ zhào tiě yī 。 
朔   气 传    金  柝  , 寒  光    照   铁  衣 。 
jiānɡ jūn bǎi zhàn sǐ , zhuànɡ shì shí nián ɡuī 。 
将    军  百  战   死 , 壮     士  十  年   归  。 
ɡuī lái jiàn tiān zǐ , tiān zǐ zuò mínɡ tánɡ 。 
归  来  见   天   子 , 天   子 坐  明   堂   。 
cè xūn shí èr zhuǎn , shǎnɡ cì bǎi qiān qiánɡ 。 
策 勋  十  二 转    , 赏    赐 百  千   强    。 
kè hán wèn suǒ yù , mù lán bú yònɡ shànɡ shū lánɡ , 
可 汗  问  所  欲 , 木 兰  不 用   尚    书  郎   , 
yuàn chí qiān lǐ zú , sònɡ ér hái ɡù xiānɡ 。 
愿   驰  千   里 足 , 送   儿 还  故 乡    。 
yé niánɡ wén nǚ lái , chū ɡuō xiānɡ fú jiānɡ 。 
爷 娘    闻  女 来  , 出  郭  相    扶 将    。 
ā  zǐ wén mèi lái , dānɡ hù lǐ hónɡ zhuānɡ 。 
阿 姊 闻  妹  来  , 当   户 理 红   妆     。 
xiǎo dì wén zǐ lái , mó dāo huò huò xiànɡ zhū yánɡ 。 
小   弟 闻  姊 来  , 磨 刀  霍  霍  向    猪  羊   。 
kāi wǒ dōnɡ ɡé mén , zuò wǒ xī ɡé chuánɡ 。 
开  我 东   阁 门  , 坐  我 西 阁 床     。 
tuō wǒ zhàn shí páo , zhe wǒ jiù shí chánɡ 。 
脱  我 战   时  袍  , 着  我 旧  时  裳    。 
dānɡ chuānɡ lǐ yún bìn , duì jìnɡ tiē huā huánɡ 。 
当   窗     理 云  鬓  , 对  镜   帖  花  黄    。 
chū mén kàn huǒ bàn , huǒ bàn jiē jīnɡ mánɡ 。 
出  门  看  火  伴  , 火  伴  皆  惊   忙   。 
tónɡ hánɡ shí èr nián , bù zhī mù lán shì nǚ lánɡ 。 
同   行   十  二 年   , 不 知  木 兰  是  女 郎   。 
xiónɡ tù jiǎo pū shuò , cí tù yǎn mí lí 。 
雄    兔 脚   扑 朔   , 雌 兔 眼  迷 离 。 
liǎnɡ tù bànɡ dì zǒu , ān nénɡ biàn wǒ shì xiónɡ cí 。 
两    兔 傍   地 走  , 安 能   辨   我 是  雄    雌 。 
chì lè ɡē    wú mínɡ shì 
敕  勒 歌    无 名   氏  


chì lè chuān , yīn shān xià 。 
敕  勒 川    , 阴  山   下  。 
tiān sì qiónɡ lú , lónɡ ɡài sì yě 。 
天   似 穹    庐 , 笼   盖  四 野 。 
tiān cānɡ cānɡ , yě mánɡ mánɡ 。 
天   苍   苍   , 野 茫   茫   。 
fēnɡ chuī cǎo dī xiàn niú yánɡ 。  
风   吹   草  低 见   牛  羊   。  
(第 215 首)
浏览次数:10560
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部