订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
please install RealPlayer!   
宋诗 

ruǎn bù bīnɡ    yán yán zhī 
阮   步 兵      颜  延  之  


ruǎn ɡōnɡ suī lún jì , shí mì jiàn yì dònɡ 。 
阮   公   虽  沦  迹 , 识  密 鉴   亦 洞   。 
chén zuì sì mái zhào , yù cí lèi tuō fěnɡ 。 
沉   醉  似 埋  照   , 寓 词 类  托  讽   。 
chánɡ xiào ruò huái rén , yuè lǐ zì jīnɡ zhònɡ 。 
长    啸   若  怀   人  , 越  礼 自 惊   众    。 
wù ɡù bù kě lùn , tú qiónɡ nénɡ wú tònɡ 。 
物 故 不 可 论  , 途 穷    能   无 恸   。 
jī zhōnɡ sàn    yán yán zhī 
嵇 中    散     颜  延  之  


zhōnɡ sàn bù ǒu shì , běn zì cān xiá rén 。 
中    散  不 偶 世  , 本  自 餐  霞  人  。 
xínɡ jiě yàn mò xiān , tǔ lùn zhī nínɡ shén 。 
形   解  验  默 仙   , 吐 论  知  凝   神   。 
lì sú wǔ liú yì , xún shān qià yǐn lún 。 
立 俗 迕 流  议 , 寻  山   洽  隐  沦  。 
luán hé yǒu shí shā , lónɡ xìnɡ shuí nénɡ xùn 。 
鸾   翮 有  时  铩  , 龙   性   谁   能   驯  。 
xiànɡ chánɡ shì    yán yán zhī 
向    常    侍     颜  延  之  


xiànɡ xiù ɡān dàn bó , shēn xīn tuō háo sù 。 
向    秀  甘  淡  薄 , 深   心  托  豪  素 。 
tàn dào hǎo yuān xuán , ɡuān shū bǐ zhānɡ jù 。 
探  道  好  渊   玄   , 观   书  鄙 章    句 。 
jiāo lǚ jì hónɡ xuān , pān jī yì fènɡ jǔ 。 
交   吕 既 鸿   轩   , 攀  嵇 亦 凤   举 。 
liú lián hé lǐ yóu , cè chuànɡ shān yánɡ fù 。  
流  连   河 里 游  , 恻 怆     山   阳   赋 。  
lín lǐ xiānɡ sònɡ zhì fānɡ shān    xiè línɡ yùn 
邻  里 相    送   至  方   山      谢  灵   运  


zhī yì chū huánɡ yì , xiānɡ qī qì ōu yuè 。 
祗  役 出  皇    邑 , 相    期 憩 瓯 越  。 
jiě lǎn jí liú cháo , huái jiù bù nénɡ fā 。 
解  缆  及 流  潮   , 怀   旧  不 能   发 。 
xī xī jiù shuāi lín , jiǎo jiǎo mínɡ qiū yuè 。 
析 析 就  衰    林  , 皎   皎   明   秋  月  。 
hán qínɡ yì wéi yínɡ , yù wù nán kě xiē 。 
含  情   易 为  盈   , 遇 物 难  可 歇  。 
jī kē xiè shēnɡ lǜ , ɡuǎ yù hǎn suǒ què 。 
积 疴 谢  生    虑 , 寡  欲 罕  所  阙  。 
zī cǐ yǒnɡ yōu qī , qǐ yī nián suì bié 。 
资 此 永   幽  栖 , 岂 伊 年   岁  别  。 
ɡè miǎn rì xīn zhì , yīn chén wèi jì miè 。 
各 勉   日 新  志  , 音  尘   慰  寂 蔑  。 
qī lǐ lài    xiè línɡ yùn 
七 里 濑     谢  灵   运  


jī xīn jī qiū chén , chén jī zhǎn yóu tiào 。 
羁 心  积 秋  晨   , 晨   积 展   游  眺   。 
ɡū kè shānɡ shì tuān , tú lǚ kǔ bēn qiào 。 
孤 客 伤    逝  湍   , 徒 旅 苦 奔  峭   。 
shí qiǎn shuǐ chán yuán , rì luò shān zhào yào 。 
石  浅   水   潺   湲   , 日 落  山   照   曜  。 
huānɡ lín fēn wò ruò , āi qín xiānɡ jiào xiào 。 
荒    林  纷  沃 若  , 哀 禽  相    叫   啸   。 
zāo wù dào qiān chì , cún qī dé yào miào 。 
遭  物 悼  迁   斥  , 存  期 得 要  妙   。 
jì bǐnɡ shànɡ huánɡ xīn , qǐ xiè mò dài qiào 。 
既 秉   上    皇    心  , 岂 屑  末 代  诮   。 
mù dǔ yán zǐ lài , xiǎnɡ shǔ rèn ɡōnɡ diào 。 
目 睹 严  子 濑  , 想    属  任  公   钓   。 
shuí wèi ɡǔ jīn shū , yì dài kě tónɡ diào 。 
谁   谓  古 今  殊  , 异 代  可 同   调   。 
dēnɡ chí shànɡ lóu    xiè línɡ yùn 
登   池  上    楼     谢  灵   运  


qián qiú mèi yōu zī , fēi hónɡ xiǎnɡ yuǎn yīn 。 
潜   虬  媚  幽  姿 , 飞  鸿   响    远   音  。 
báo xiāo kuì yún fú , qī chuān zuò yuān chén 。 
薄  霄   愧  云  浮 , 栖 川    怍  渊   沉   。 
jìn dé zhì suǒ zhuō , tuì ɡēnɡ lì bú rèn 。 
进  德 智  所  拙   , 退  耕   力 不 任  。 
xùn lù fǎn qiónɡ hǎi , wò kē duì kōnɡ lín 。 
徇  禄 反  穷    海  , 卧 疴 对  空   林  。 
qīn zhěn mèi jié hòu , qiān kāi zàn kuī lín 。 
衾  枕   昧  节  候  , 褰   开  暂  窥  临  。 
qīnɡ ěr línɡ bō lán , jǔ mù tiào qū qīn 。 
倾   耳 聆   波 澜  , 举 目 眺   岖 嵚  。 
chū jǐnɡ ɡé xù fēnɡ , xīn yánɡ ɡǎi ɡù yīn 。 
初  景   革 绪 风   , 新  阳   改  故 阴  。 
chí tánɡ shēnɡ chūn cǎo , yuán liǔ biàn mínɡ qín 。 
池  塘   生    春   草  , 园   柳  变   鸣   禽  。 
qí qí shānɡ bīn ɡē , qī qī ɡǎn chǔ yín 。 
祈 祈 伤    豳  歌 , 萋 萋 感  楚  吟  。 
suǒ jū yì yónɡ jiǔ , lí qún nán chù xīn 。 
索  居 易 永   久  , 离 群  难  处  心  。 
chí cāo qǐ dú ɡǔ , wú mèn zhēnɡ zài jīn 。 
持  操  岂 独 古 , 无 闷  徵    在  今  。 
dēnɡ jiānɡ zhōnɡ ɡū yǔ    xiè línɡ yùn 
登   江    中    孤 屿    谢  灵   运  


jiānɡ nán juàn lì lǎn , jiānɡ běi kuànɡ zhōu xuán 。 
江    南  倦   历 览  , 江    北  旷    周   旋   。 
huái xīn dào zhuǎn jiǒnɡ , xún yì jǐnɡ bù yán 。 
怀   新  道  转    迥    , 寻  异 景   不 延  。 
luàn liú qū ɡū yǔ , ɡū yǔ mèi zhōnɡ chuān 。 
乱   流  趋 孤 屿 , 孤 屿 媚  中    川    。 
yún rì xiānɡ huī yìnɡ , kōnɡ shuǐ ɡònɡ chénɡ xiān 。 
云  日 相    晖  映   , 空   水   共   澄    鲜   。 
biǎo línɡ wù mò shǎnɡ , yùn zhēn shuí wéi chuán 。 
表   灵   物 莫 赏    , 蕴  真   谁   为  传    。 
xiǎnɡ xiànɡ kūn shān zī , miǎn miǎo qū zhōnɡ yuán 。 
想    象    昆  山   姿 , 缅   邈   区 中    缘   。 
shǐ xìn ān qī shù , dé jìn yǎnɡ shēnɡ nián 。 
始  信  安 期 术  , 得 尽  养   生    年   。 
shí bì jīnɡ shě hái hú zhōnɡ zuò    xiè línɡ yùn 
石  壁 精   舍  还  湖 中    作     谢  灵   运  


hūn dàn biàn qì hòu , shān shuǐ hán qīnɡ huī 。 
昏  旦  变   气 候  , 山   水   含  清   晖  。 
qīnɡ huī nénɡ yú rén , yóu zǐ dàn wànɡ ɡuī 。 
清   晖  能   娱 人  , 游  子 憺  忘   归  。 
chū ɡǔ rì shànɡ zǎo , rù zhōu yánɡ yǐ wēi 。 
出  谷 日 尚    早  , 入 舟   阳   已 微  。 
lín hè liǎn mínɡ sè , yún xiá shōu xī fēi 。 
林  壑 敛   暝   色 , 云  霞  收   夕 霏  。 
jì hé dié yìnɡ wèi , pú bài xiānɡ yīn yī 。 
芰 荷 迭  映   蔚  , 蒲 稗  相    因  依 。 
pī fú qū nán jìnɡ , yú yuè yǎn dōnɡ fēi 。 
披 拂 趋 南  径   , 愉 悦  偃  东   扉  。 
lǜ dàn wù zì qīnɡ , yì qiè lǐ wú wéi 。 
虑 澹  物 自 轻   , 意 惬  理 无 违  。 
jì yán shè shēnɡ kè , shì yònɡ cǐ dào tuī 。 
寄 言  摄  生    客 , 试  用   此 道  推  。 
cónɡ jīn zhú jiàn yuè lǐnɡ xī xínɡ    xiè línɡ yùn 
从   斤  竹  涧   越  岭   溪 行      谢  灵   运  


yuán mínɡ chénɡ zhī shǔ , ɡǔ yōu ɡuānɡ wèi xiǎn 。 
猿   鸣   诚    知  曙  , 谷 幽  光    未  显   。 
yán xià yún fānɡ hé , huā shànɡ lù yóu xuàn 。 
岩  下  云  方   合 , 花  上    露 犹  泫   。 
wēi yǐ bànɡ wēi yù , tiáo dì zhì jìnɡ xiàn 。 
逶  迤 傍   隈  隩 , 迢   递 陟  陉   岘   。 
ɡuò jiàn jì lì jí , dēnɡ zhàn yì línɡ miǎn 。 
过  涧   既 厉 急 , 登   栈   亦 陵   缅   。 
chuān zhǔ lǚ jìnɡ fù , chénɡ liú wán huí zhuǎn 。 
川    渚  屡 径   复 , 乘    流  玩  回  转    。 
pínɡ pínɡ fàn chén shēn , ɡū pú mào qīnɡ qiǎn 。 
苹   萍   泛  沉   深   , 菰 蒲 冒  清   浅   。 
qǐ shí yì fēi quán , pān lín zhāi yè juǎn 。 
企 石  挹 飞  泉   , 攀  林  摘   叶 卷   。 
xiǎnɡ jiàn shān ē  rén , bì luó ruò zài yǎn 。 
想    见   山   阿 人  , 薜 萝  若  在  眼  。 
wò lán qín tú jié , zhé má xīn mò zhǎn 。 
握 兰  勤  徒 结  , 折  麻 心  莫 展   。 
qínɡ yònɡ shǎnɡ wéi měi , shì mèi jìnɡ shuí biàn 。 
情   用   赏    为  美  , 事  昧  竟   谁   辨   。 
ɡuān cǐ yí wù lǜ , yí wù dé suǒ qiǎn 。 
观   此 遗 物 虑 , 一 悟 得 所  遣   。 
yè sù shí mén shī    xiè línɡ yùn 
夜 宿 石  门  诗     谢  灵   运  


cháo qiān yuàn zhōnɡ lán , wèi bǐ shuānɡ xià xiē 。 
朝   搴   苑   中    兰  , 畏  彼 霜     下  歇  。 
mínɡ hái yún jì sù , nònɡ cǐ shí shànɡ yuè 。 
暝   还  云  际 宿 , 弄   此 石  上    月  。 
niǎo mínɡ shí yè qī , mù luò zhī fēnɡ fā 。 
鸟   鸣   识  夜 栖 , 木 落  知  风   发 。 
yì yīn tónɡ zhì tīnɡ , shū xiǎnɡ jù qīnɡ yuè 。 
异 音  同   至  听   , 殊  响    俱 清   越  。 
miào wù mò wéi shǎnɡ , fānɡ xǔ shuí yǔ fá 。 
妙   物 莫 为  赏    , 芳   醑 谁   与 伐 。 
měi rén jìnɡ bù lái , yánɡ ā  tú xī fā 。  
美  人  竟   不 来  , 阳   阿 徒 晞 发 。  
dài dōnɡ mén xínɡ    bào zhào 
代  东   门  行      鲍  照   


shānɡ qín è  xián jīnɡ , juàn kè è  lí shēnɡ 。 
伤    禽  恶 弦   惊   , 倦   客 恶 离 声    。 
lí shēnɡ duàn kè qínɡ , bīn yù jiē tì línɡ 。 
离 声    断   客 情   , 宾  御 皆  涕 零   。 
tì línɡ xīn duàn jué , jiānɡ qù fù hái jué 。 
涕 零   心  断   绝  , 将    去 复 还  诀  。 
yì xī bù xiānɡ zhī , hé kuànɡ yì xiānɡ bié 。 
一 息 不 相    知  , 何 况    异 乡    别  。 
yáo yáo zhēnɡ jià yuǎn , yǎo yǎo bái rì wǎn 。 
遥  遥  征    驾  远   , 杳  杳  白  日 晚  。 
jū rén yǎn ɡuī wò , xínɡ zǐ yè zhōnɡ fàn 。 
居 人  掩  闺  卧 , 行   子 夜 中    饭  。 
yě fēnɡ chuī cǎo mù , xínɡ zǐ xīn duàn chánɡ 。 
野 风   吹   草  木 , 行   子 心  断   肠    。 
shí méi chánɡ kǔ suān , yī ɡě chánɡ kǔ hán 。 
食  梅  常    苦 酸   , 衣 葛 常    苦 寒  。 
sī zhú tú mǎn zuò , yōu rén bù jiě yán 。 
丝 竹  徒 满  坐  , 忧  人  不 解  颜  。 
chánɡ ɡē yù zì wèi , mí qǐ chánɡ hèn duān 。 
长    歌 欲 自 慰  , 弥 起 长    恨  端   。 
dài fànɡ ɡē xínɡ    bào zhào 
代  放   歌 行      鲍  照   


liǎo chónɡ bì kuí jǐn , xí kǔ bù yán fēi 。 
蓼   虫    避 葵  堇  , 习 苦 不 言  非  。 
xiǎo rén zì wò chuò , ān zhī kuànɡ shì huái 。 
小   人  自 龌 龊   , 安 知  旷    士  怀   。 
jī mínɡ luò chénɡ lǐ , jìn mén pínɡ dàn kāi 。 
鸡 鸣   洛  城    里 , 禁  门  平   旦  开  。 
ɡuàn ɡài zònɡ hénɡ zhì , chē qí sì fānɡ lái 。 
冠   盖  纵   横   至  , 车  骑 四 方   来  。 
sù dài yè chánɡ biāo , huá yīnɡ jié yuǎn āi 。 
素 带  曳 长    飚   , 华  缨   结  远   埃 。 
rì zhōnɡ ān nénɡ zhǐ , zhōnɡ mínɡ yóu wèi ɡuī 。 
日 中    安 能   止  , 钟    鸣   犹  未  归  。 
yí shì bù kě fénɡ , xián jūn xìn ài cái 。 
夷 世  不 可 逢   , 贤   君  信  爱 才  。 
mínɡ lǜ zì tiān duàn , bú shòu wài xián cāi 。 
明   虑 自 天   断   , 不 受   外  嫌   猜  。 
yì yán fēn ɡuī jué , piàn shàn cí cǎo lái 。 
一 言  分  圭  爵  , 片   善   辞 草  莱  。 
qǐ yī bái bì cì , jiānɡ qǐ huánɡ jīn tái 。 
岂 伊 白  璧 赐 , 将    起 黄    金  台  。 
jīn jūn yǒu hé jí , lín lù dú chí huí 。 
今  君  有  何 疾 , 临  路 独 迟  回  。 
dài dōnɡ wǔ yín    bào zhào 
代  东   武 吟     鲍  照   


zhǔ rén qiě wù xuān , jiàn zǐ ɡē yì yán 。 
主  人  且  勿 喧   , 贱   子 歌 一 言  。 
pú běn hán xiānɡ shì , chū shēn ménɡ hàn ēn 。 
仆 本  寒  乡    士  , 出  身   蒙   汉  恩 。 
shǐ suí zhānɡ xiào wèi , zhào mù dào hé yuán 。 
始  随  张    校   尉  , 召   募 到  河 源   。 
hòu zhú lǐ qīnɡ chē , zhuī lǔ chū sāi yuán 。 
后  逐  李 轻   车  , 追   虏 出  塞  垣   。 
mì tú ɡèn wàn lǐ , nínɡ suì yóu qī bēn 。 
密 途 亘  万  里 , 宁   岁  犹  七 奔  。 
jī lì jìn ān jiǎ , xīn si lì liánɡ wēn 。 
肌 力 尽  鞍 甲  , 心  思 历 凉    温  。 
jiānɡ jūn jì xià shì , bù qǔ yì hǎn cún 。 
将    军  既 下  世  , 部 曲 亦 罕  存  。 
shí shì yì zhāo yì , ɡū jì shuí fù lùn 。 
时  事  一 朝   异 , 孤 绩 谁   复 论  。 
shǎo zhuànɡ cí jiā qù , qiónɡ lǎo hái rù mén 。 
少   壮     辞 家  去 , 穷    老  还  入 门  。 
yāo lián yì kuí huò , yǐ zhànɡ mù jī tún 。 
腰  镰   刈 葵  藿  , 倚 杖    牧 鸡 豚  。 
xī rú ɡōu shànɡ yīnɡ , jīn sì kǎn zhōnɡ yuán 。 
昔 如 鞲  上    鹰   , 今  似 槛  中    猿   。 
tú jié qiān zǎi hèn , kōnɡ fù bǎi nián yuàn 。 
徒 结  千   载  恨  , 空   负 百  年   怨   。 
qì xí sī jūn wò , pí mǎ liàn jūn xuān 。 
弃 席 思 君  幄 , 疲 马 恋   君  轩   。 
yuàn chuí jìn zhǔ huì , bú kuì tián zǐ hún 。 
愿   垂   晋  主  惠  , 不 愧  田   子 魂  。 
dài chū zì jì běi mén xínɡ    bào zhào 
代  出  自 蓟 北  门  行      鲍  照   


yǔ xí qǐ biān tínɡ , fēnɡ huǒ rù xián yánɡ 。 
羽 檄 起 边   亭   , 烽   火  入 咸   阳   。 
zhēnɡ qí tún ɡuǎnɡ wǔ , fēn bīnɡ jiù shuò fānɡ 。 
征    骑 屯  广    武 , 分  兵   救  朔   方   。 
yán qiū jīn ɡān jìn , lǔ zhèn jīnɡ qiě qiánɡ 。 
严  秋  筋  竿  劲  , 虏 阵   精   且  强    。 
tiān zǐ àn jiàn nù , shí zhě yáo xiānɡ wànɡ 。 
天   子 按 剑   怒 , 使  者  遥  相    望   。 
yàn hánɡ yuán shí jìnɡ , yú ɡuàn dù fēi liánɡ 。 
雁  行   缘   石  径   , 鱼 贯   度 飞  梁    。 
xiāo ɡǔ liú hàn sī , jīnɡ jiǎ bèi hú shuānɡ 。 
箫   鼓 流  汉  思 , 旌   甲  被  胡 霜     。 
jí fēnɡ chōnɡ sāi qǐ , shā lì zì piāo yánɡ 。 
疾 风   冲    塞  起 , 沙  砾 自 飘   扬   。 
mǎ máo suō rú wèi , jiǎo ɡōnɡ bù kě zhānɡ 。 
马 毛  缩  如 猬  , 角   弓   不 可 张    。 
shí wēi jiàn chén jié , shì luàn shí zhōnɡ liánɡ 。 
时  危  见   臣   节  , 世  乱   识  忠    良    。 
tóu qū bào mínɡ zhǔ , shēn sǐ wéi ɡuó shānɡ 。 
投  躯 报  明   主  , 身   死 为  国  殇    。 
nǐ xínɡ lù nán    bào zhào 
拟 行   路 难     鲍  照   


qí yī 
其 一 


fènɡ jūn jīn zhī zhī měi jiǔ , dài mào yù xiá zhī diāo qín 。 
奉   君  金  卮  之  美  酒  , 玳  瑁  玉 匣  之  雕   琴  。 
qī cǎi fú rónɡ zhī yǔ zhànɡ , jiǔ huá pú tɑo zhī jǐn qīn 。 
七 彩  芙 蓉   之  羽 帐    , 九  华  葡 萄  之  锦  衾  。 
hónɡ yán línɡ luò suì jiānɡ mù , hán ɡuānɡ wǎn zhuǎn shí yù chén 。 
红   颜  零   落  岁  将    暮 , 寒  光    宛  转    时  欲 沉   。 
yuàn jūn cái bēi qiě jiǎn sī , tīnɡ wǒ dǐ jié xínɡ lù yín 。 
愿   君  裁  悲  且  减   思 , 听   我 抵 节  行   路 吟  。 
bú jiàn bǎi liánɡ tónɡ què shànɡ , nínɡ wén ɡǔ shí qīnɡ chuī yīn 。 
不 见   柏  梁    铜   雀  上    , 宁   闻  古 时  清   吹   音  。 


qí èr 
其 二 


luò yánɡ mínɡ ɡōnɡ zhù wéi jīn bó shān , qiān zhuó fù wàn lòu , 
洛  阳   名   工   铸  为  金  博 山   , 千   斫   复 万  镂  , 
shànɡ kè qín nǚ xié shǒu xiān 。 
上    刻 秦  女 携  手   仙   。 
chénɡ jūn qīnɡ yè zhī huān yú , liè zhì wéi lǐ mínɡ zhú qián 。 
承    君  清   夜 之  欢   娱 , 列  置  帏  里 明   烛  前   。 
wài fā lónɡ lín zhī dān cǎi , nèi hán shè fēn zhī zǐ yān 。 
外  发 龙   鳞  之  丹  彩  , 内  含  麝  芬  之  紫 烟  。 
rú jīn jūn xīn yì zhāo yì , duì cǐ chánɡ tàn zhōnɡ bǎi nián 。 
如 今  君  心  一 朝   异 , 对  此 长    叹  终    百  年   。 


qí sān 
其 三  


xuán ɡuī yù chí shànɡ jiāo ɡé , wén chuānɡ xiù hù chuí qǐ mù 。 
璇   闺  玉 墀  上    椒   阁 , 文  窗     绣  户 垂   绮 幕 。 
zhōnɡ yǒu yì rén zì jīn lán , bèi fú xiān luó yùn fānɡ huò 。 
中    有  一 人  字 金  兰  , 被  服 纤   罗  蕴  芳   藿  。 
chūn yàn chà chí fēnɡ sàn méi , kāi wéi duì yǐnɡ nònɡ qín jué 。 
春   燕  差  迟  风   散  梅  , 开  帏  对  影   弄   禽  爵  。 
hán ɡē lǎn tì hénɡ bào chóu , rén shēnɡ jǐ shí dé wéi lè 。 
含  歌 揽  涕 恒   抱  愁   , 人  生    几 时  得 为  乐 。 
nínɡ zuò yě zhōnɡ zhī shuānɡ fú , bú yuàn yún jiān zhī bié hè 。 
宁   作  野 中    之  双     凫 , 不 愿   云  间   之  别  鹤 。 


qí sì 
其 四 


xiè shuǐ zhì pínɡ dì , ɡè zì dōnɡ xī nán běi liú 。 
泻  水   置  平   地 , 各 自 东   西 南  北  流  。 
rén shēnɡ yì yǒu mìnɡ , ān nénɡ xínɡ tàn fù zuò chóu 。 
人  生    亦 有  命   , 安 能   行   叹  复 坐  愁   。 
zhuó jiǔ yǐ zì kuān , jǔ bēi duàn jué ɡē lù nán 。 
酌   酒  以 自 宽   , 举 杯  断   绝  歌 路 难  。 
xīn fēi mù shí qǐ wú ɡǎn , tūn shēnɡ zhí zhú bù ɡǎn yán 。 
心  非  木 石  岂 无 感  , 吞  声    踯  躅  不 敢  言  。 


qí wǔ 
其 五 


duì àn bù nénɡ shí , bá jiàn jī zhù chánɡ tàn xī 。 
对  案 不 能   食  , 拔 剑   击 柱  长    叹  息 。 
zhànɡ fu shēnɡ shì nénɡ jǐ shí , ān nénɡ dié xiè chuí yǔ yì 。 
丈    夫 生    世  能   几 时  , 安 能   叠  燮  垂   羽 翼 。 
qì xí bà ɡuān qù , hái jiā zì xiū xi 。 
弃 檄 罢 官   去 , 还  家  自 休  息 。 
cháo chū yǔ qīn cí , mù hái zài qīn cè 。 
朝   出  与 亲  辞 , 暮 还  在  亲  侧 。 
nònɡ ér chuánɡ qián xì , kàn fù jī zhōnɡ zhī 。 
弄   儿 床     前   戏 , 看  妇 机 中    织  。 
zì ɡǔ shènɡ xián jìn pín jiàn , hé kuànɡ wǒ bèi ɡū qiě zhí 。 
自 古 圣    贤   尽  贫  贱   , 何 况    我 辈  孤 且  直  。 


qí liù 
其 六  


qiū sī hū ér zhì , kuà mǎ chū běi mén 。 
秋  思 忽 而 至  , 跨  马 出  北  门  。 
jǔ tóu sì ɡù wànɡ , dàn jiàn sōnɡ bǎi yuán 。 
举 头  四 顾 望   , 但  见   松   柏  园   。 
jīnɡ jí yù dūn dūn 。 
荆   棘 郁 蹲  蹲  。 
zhōnɡ yǒu yì niǎo mínɡ dù juān , yán shì ɡǔ shí shǔ dì hún 。 
中    有  一 鸟   名   杜 鹃   , 言  是  古 时  蜀  帝 魂  。 
shēnɡ yīn āi kǔ mínɡ bù xī , yǔ máo qiáo cuì sì rén kūn 。 
声    音  哀 苦 鸣   不 息 , 羽 毛  憔   悴  似 人  髡  。 
fēi zǒu shù jiān zhuó chónɡ yǐ , qǐ yì wǎnɡ rì tiān zǐ zūn 。 
飞  走  树  间   啄   虫    蚁 , 岂 忆 往   日 天   子 尊  。 
niàn cǐ sǐ shēnɡ biàn huà fēi chánɡ lǐ , 
念   此 死 生    变   化  非  常    理 , 
zhōnɡ xīn cè chuànɡ bù nénɡ yán 。 
中    心  恻 怆     不 能   言  。 


qí qī 
其 七 


zhōnɡ tínɡ wǔ zhū táo , yì zhū xiān zuò huā 。 
中    庭   五 株  桃  , 一 株  先   作  花  。 
yánɡ chūn yāo yě èr sān yuè , cónɡ fēnɡ bǒ dànɡ luò xī jiā 。 
阳   春   夭  冶 二 三  月  , 从   风   簸 荡   落  西 家  。 
xī jiā sī fù jiàn bēi wǎn , línɡ lèi zhān yī fǔ xīn tàn , 
西 家  思 妇 见   悲  惋  , 零   泪  沾   衣 抚 心  叹  , 
chū wǒ sònɡ jūn chū hù shí , hé yán yān liú jié huí huàn 。 
初  我 送   君  出  户 时  , 何 言  淹  留  节  回  换   。 
chuánɡ xí shēnɡ chén mínɡ jìnɡ ɡòu , xiān yāo shòu xuē fà pénɡ luàn 。 
床     席 生    尘   明   镜   垢  , 纤   腰  瘦   削  发 蓬   乱   。 
rén shēnɡ bù dé chánɡ chēnɡ yì , chóu chànɡ xǐ yǐ zhì yè bàn 。 
人  生    不 得 长    称    意 , 惆   怅    徙 倚 至  夜 半  。 
zènɡ fù dōu cáo bié    bào zhào 
赠   傅 都  曹  别     鲍  照   


qīnɡ hónɡ xì jiānɡ tán , ɡū yàn jí zhōu zhǐ 。   ( zhǐ - tǔ huàn shuǐ pánɡ ) 
轻   鸿   戏 江    潭  , 孤 雁  集 洲   沚  。   ( 址  - 土 换   水   旁   ) 
xiè hòu liǎnɡ xiānɡ qīn , yuán niàn ɡònɡ wú yǐ 。 
邂  逅  两    相    亲  , 缘   念   共   无 已 。 
fēnɡ yǔ hǎo dōnɡ xi , yì ɡé dùn wàn lǐ 。 
风   雨 好  东   西 , 一 隔 顿  万  里 。 
zhuī yì qī sù shí , shēnɡ rónɡ mǎn xīn ěr 。 
追   忆 栖 宿 时  , 声    容   满  心  耳 。 
luò rì chuān zhǔ hán , chóu yún rào tiān qǐ 。 
落  日 川    渚  寒  , 愁   云  绕  天   起 。 
duǎn hé bù nénɡ xiánɡ , pái huái yān wù lǐ 。 
短   翮 不 能   翔    , 徘  徊   烟  雾 里 。 
fā hòu zhǔ    bào zhào 
发 后  渚     鲍  照   


jiānɡ shànɡ qì zǎo hán , zhònɡ qiū shǐ shuānɡ xuě 。 
江    上    气 早  寒  , 仲    秋  始  霜     雪  。 
cónɡ jūn fá yī liánɡ , fānɡ dōnɡ yǔ jiā bié 。 
从   军  乏 衣 粮    , 方   冬   与 家  别  。 
xiāo tiáo bèi xiānɡ xīn , qī chuànɡ qīnɡ zhǔ fā 。 
萧   条   背  乡    心  , 凄 怆     清   渚  发 。 
liánɡ āi huì pínɡ ɡāo , fēi cháo yǐn xiū yuè 。 
凉    埃 晦  平   皋  , 飞  潮   隐  修  樾  。 
ɡū ɡuānɡ dú pái huái , kōnɡ yān shì shēnɡ miè 。 
孤 光    独 徘  徊   , 空   烟  视  升    灭  。 
tú suí qián fēnɡ yuǎn , yì zhú hòu yún jié 。 
途 随  前   峰   远   , 意 逐  后  云  结  。 
huá zhì fēn chí nián , sháo yán cǎn jīnɡ jié 。 
华  志  分  驰  年   , 韶   颜  惨  惊   节  。 
tuī qín sān qǐ tàn , shēnɡ wéi jūn duàn jué 。 
推  琴  三  起 叹  , 声    为  君  断   绝  。 
yǒnɡ shǐ    bào zhào 
咏   史     鲍  照   


wǔ dōu jīn cái xiónɡ , sān chuān yǎnɡ shēnɡ lì 。 
五 都  矜  财  雄    , 三  川    养   声    利 。 
bǎi jīn bú shì sǐ , mínɡ jīnɡ yǒu ɡāo wèi 。 
百  金  不 市  死 , 明   经   有  高  位  。 
jīnɡ chénɡ shí èr qú , fēi ménɡ ɡè lín cì 。 
京   城    十  二 衢 , 飞  甍   各 鳞  次 。 
shì zǐ piāo huá yīnɡ , yóu kè sǒnɡ qīnɡ pèi 。 
仕  子 彯   华  缨   , 游  客 竦   轻   辔  。 
mínɡ xīnɡ chén wèi xī , xuān ɡài yǐ yún zhì 。 
明   星   晨   未  晞 , 轩   盖  已 云  至  。 
bīn yù fēn sà tà , ān mǎ ɡuānɡ zhào dì 。 
宾  御 纷  飒 沓 , 鞍 马 光    照   地 。 
hán shǔ zài yì shí , fán huá jí chūn mèi 。 
寒  暑  在  一 时  , 繁  华  及 春   媚  。 
jūn pínɡ dú jì mò , shēn shì liǎnɡ xiānɡ qì 。 
君  平   独 寂 寞 , 身   世  两    相    弃 。 
nǐ ɡǔ 
拟 古 


qí yī 
其 一 


yōu bìnɡ zhònɡ qí shè , shào nián hǎo chí zhú 。 
幽  并   重    骑 射  , 少   年   好  驰  逐  。 
zhān dài pèi shuānɡ jiàn , xiànɡ hú chā diāo fú 。 
毡   带  佩  双     鞬   , 象    弧 插  雕   服 。 
shòu féi chūn cǎo duǎn , fēi kònɡ yuè pínɡ lù 。  
兽   肥  春   草  短   , 飞  鞚   越  平   陆 。  
cháo yóu yàn mén shànɡ , mù hái lóu fán sù 。 
朝   游  雁  门  上    , 暮 还  楼  烦  宿 。 
shí liánɡ yǒu yú jìn , jīnɡ què wú quán mù 。 
石  梁    有  余 劲  , 惊   雀  无 全   目 。 
hàn lǔ fānɡ wèi hé , biān chénɡ lǚ fān fù 。 
汉  虏 方   未  和 , 边   城    屡 翻  覆 。 
liú wǒ yì bái yǔ , jiānɡ yǐ fēn hǔ zhú 。 
留  我 一 白  羽 , 将    以 分  虎 竹  。 


qí èr 
其 二 


záo jǐnɡ běi línɡ wēi , bǎi zhànɡ bù jí quán 。 
凿  井   北  陵   隈  , 百  丈    不 及 泉   。 
shēnɡ shì běn lán màn , hé yònɡ dú jīnɡ jiān 。 
生    事  本  澜  漫  , 何 用   独 精   坚   。 
yòu zhuànɡ zhònɡ cùn yīn , shuāi mù fǎn qīnɡ nián 。 
幼  壮     重    寸  阴  , 衰    暮 反  轻   年   。 
fànɡ jià xī zhāo ɡē , tí jué zhǐ zhōnɡ shān 。 
放   驾  息 朝   歌 , 提 爵  止  中    山   。 
rì xī dēnɡ chénɡ yú , zhōu huí shì luò chuān 。 
日 夕 登   城    隅 , 周   回  视  洛  川    。 
jiē qú jī dònɡ cǎo , chénɡ ɡuō sù hán yān 。 
街  衢 积 冻   草  , 城    郭  宿 寒  烟  。 
fán huá xī hé zài , ɡōnɡ què jiǔ bēnɡ tián 。 
繁  华  悉 何 在  , 宫   阙  久  崩   填   。 
kōnɡ bànɡ qí jǐnɡ fēi , tú chēnɡ yí shū xián 。 
空   谤   齐 景   非  , 徒 称    夷 叔  贤   。 
xué liú ɡōnɡ ɡān tǐ 
学  刘  公   干  体 


hú fēnɡ chuī shuò xuě , qiān lǐ dù lónɡ shān 。 
胡 风   吹   朔   雪  , 千   里 度 龙   山   。 
jí jūn yáo tái shànɡ , fēi wǔ liǎnɡ yínɡ qián 。 
集 君  瑶  台  上    , 飞  舞 两    楹   前   。 
zī chén zì wéi měi , dānɡ bì yàn yánɡ tiān 。 
兹 晨   自 为  美  , 当   避 艳  阳   天   。 
yàn yánɡ táo lǐ jié , jiǎo jié bù chénɡ yán 。  
艳  阳   桃  李 节  , 皎   洁  不 成    妍  。  
huái yuán yǐn    xiè zhuānɡ 
怀   园   引     谢  庄     


hónɡ fēi cónɡ wàn lǐ , fēi fēi hé dài qǐ 。 
鸿   飞  从   万  里 , 飞  飞  河 岱  起 。 
xīn qín yuè shuānɡ wù , lián piān sù jiānɡ sì 。 
辛  勤  越  霜     雾 , 联   翩   溯 江    汜 。 
qù jiù ɡuó , wéi jiù xiānɡ , jiù shān jiù hǎi yōu qiě chánɡ 。 
去 旧  国  , 违  旧  乡    , 旧  山   旧  海  悠  且  长    。 
huí shǒu zhān dōnɡ lù , yán hé xiànɡ qiū fānɡ 。 
回  首   瞻   东   路 , 延  翮 向    秋  方   。 
dēnɡ chǔ dōu , rù chǔ ɡuān , chǔ dì xiāo sè chǔ shān hán 。 
登   楚  都  , 入 楚  关   , 楚  地 萧   瑟 楚  山   寒  。 
suì qù bīnɡ wèi yǐ , chūn lái yàn bù hái 。 
岁  去 冰   未  已 , 春   来  雁  不 还  。 
fēnɡ sù huǎnɡ xī lù rú tínɡ , hàn shuǐ chū lǜ liǔ yè qīnɡ 。 
风   肃 幌    兮 露 濡 庭   , 汉  水   初  绿 柳  叶 青   。 
zhū ɡuānɡ ǎi ǎi yún yīnɡ yīnɡ , lí qín jiē jiē yòu chén mínɡ 。 
朱  光    蔼 蔼 云  英   英   , 离 禽  喈  喈  又  晨   鸣   。 
jú yǒu xiù xī sōnɡ yǒu ruí , yōu lái nián qù rónɡ fā shuāi 。 
菊 有  秀  兮 松   有  蕤  , 忧  来  年   去 容   发 衰    。 
liú yīn shì jǐnɡ bù kě zhuī , lín tánɡ wēi zuò chànɡ yù bēi 。 
流  阴  逝  景   不 可 追   , 临  堂   危  坐  怅    欲 悲  。 
xuān niǎo chí hè liàn jiē chí , qǐ wànɡ hé zhǔ juān jiānɡ méi 。 
轩   鸟   池  鹤 恋   阶  墀  , 岂 忘   河 渚  捐   江    湄  。 
shì tuō yì xī xiànɡ fānɡ sūn , xīn mián mián xī shǔ huānɡ fán 。 
试  托  意 兮 向    芳   荪  , 心  绵   绵   兮 属  荒    樊  。 
xiǎnɡ lǜ pínɡ xī jì mào zhǎo , niàn yōu lán xī yǐ yínɡ yuán 。 
想    绿 苹   兮 既 冒  沼   , 念   幽  兰  兮 已 盈   园   。 
yāo táo chén mù fā , chūn yīnɡ dàn xī xuān 。 
夭  桃  晨   暮 发 , 春   莺   旦  夕 喧   。 
qīnɡ tái wú shí lù , sù cǎo chén pénɡ mén 。 
青   苔  芜 石  路 , 宿 草  尘   蓬   门  。 
zhàn wú yóu fū yān yǐnɡ , lù xiū yuǎn yǐ yínɡ yū 。 
邅   吾 游  夫 鄢  郢   , 路 修  远   以 萦   纡 。 
qiānɡ ɡù yuán zhī zài mù , jiānɡ yǔ hàn zhī bù kě yú 。 
羌    故 园   之  在  目 , 江    与 汉  之  不 可 逾 。 
mù hái liú ér fù yīn , hòu ɡuī yān ér tuō shū 。 
目 还  流  而 附 音  , 候  归  烟  而 托  书  。 
ɡù hái liú xī chán yuán , ɡuī yān rónɡ yì qù bù xuán 。 
故 还  流  兮 潺   湲   , 归  烟  容   裔 去 不 旋   。 
niàn wèi fēnɡ yú hé ɡuǎnɡ , huái bèi shī yú bì quán 。 
念   卫  风   于 河 广    , 怀   邶  诗  于 毖 泉   。 
hàn nǚ bēi ér ɡē fēi hú , chǔ kè shānɡ ér zòu nán xián 。 
汉  女 悲  而 歌 飞  鹄 , 楚  客 伤    而 奏  南  弦   。 
huò cháo yánɡ ér wànɡ yuè , yì yī yīn ér mù yàn 。 
或  巢   阳   而 望   越  , 亦 依 阴  而 慕 燕  。 
yǒnɡ línɡ yǔ ér zú suì , yín qiū fēnɡ yǐ yǒnɡ nián 。  
咏   零   雨 而 卒 岁  , 吟  秋  风   以 永   年   。  
zènɡ fàn yè shī    lù kǎi 
赠   范  晔 诗     陆 凯  


zhé huā fénɡ yì shǐ , jì yǔ lǒnɡ tóu rén 。 
折  花  逢   驿 使  , 寄 与 陇   头  人  。 
jiānɡ nɑ me suó yǒu , liáo zènɡ yì zhī chūn 。  
江    南 无 所  有  , 聊   赠   一 枝  春   。  
dú qǔ ɡē    wú mínɡ shì 
读 曲 歌    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


liǔ shù dé chūn fēnɡ , yì dī fù yì ánɡ 。 
柳  树  得 春   风   , 一 低 复 一 昂  。 
shuí nénɡ kōnɡ xiānɡ yì , dú mián dù sān yánɡ 。 
谁   能   空   相    忆 , 独 眠   度 三  阳   。 


qí èr 
其 二 


zhé yánɡ liǔ 。 
折  杨   柳  。 
bǎi niǎo tí yuán lín , dào huān bù lí kǒu 。 
百  鸟   啼 园   林  , 道  欢   不 离 口  。 


qí sān 
其 三  


bū fā bù kě liào , qiáo cuì wéi shuí dǔ 。 
逋 发 不 可 料   , 憔   悴  为  谁   睹 。 
yù zhī xiānɡ yì shí , dàn kàn qún dài huǎn jǐ xǔ 。 
欲 知  相    忆 时  , 但  看  裙  带  缓   几 许 。 


qí sì 
其 四 


nài hé xǔ ! shí què shēnɡ kǒu zhōnɡ , xián bēi bù dé yǔ 。 
奈  何 许 ! 石  阙  生    口  中    , 衔   碑  不 得 语 。 


qí wǔ 
其 五 


sī huān bù dé lái , bào bèi kōnɡ zhōnɡ yǔ 。 
思 欢   不 得 来  , 抱  被  空   中    语 。 
yuè méi xīnɡ bú liànɡ , chí dǐ mínɡ nónɡ xù 。 
月  没  星   不 亮    , 持  底 明   侬   绪 。 


qí liù 
其 六  


dǎ shā chánɡ mínɡ jī , dàn qù wū jiù niǎo 。 
打 杀  长    鸣   鸡 , 弹  去 乌 臼  鸟   。 
yuàn dé lián mínɡ bú fù shǔ , yì nián dōu yì xiǎo 。 
愿   得 连   冥   不 复 曙  , 一 年   都  一 晓   。 


qí qī 
其 七 


zàn chū bái mén qián , yánɡ liǔ kě cánɡ wū 。 
暂  出  白  门  前   , 杨   柳  可 藏   乌 。 
huān zuò chén shuǐ xiānɡ , nónɡ zuò bó shān lú 。 
欢   作  沉   水   香    , 侬   作  博 山   炉 。 


qí bā 
其 八 


yì xī jiù lánɡ sù , tōnɡ yè yǔ bù xī 。 
一 夕 就  郎   宿 , 通   夜 语 不 息 。 
huánɡ bò wàn lǐ lù , dào kǔ zhēn wú jí 。 
黄    檗 万  里 路 , 道  苦 真   无 极 。 


qí jiǔ 
其 九  


dēnɡ diàn mài sān ɡě , lánɡ lái mǎi zhànɡ yú 。 
登   店   卖  三  葛 , 郎   来  买  丈    余 。 
hé pǐ yǔ lánɡ qù , shuí jiě duàn cū shū 。 
合 匹 与 郎   去 , 谁   解  断   粗 疏  。 
shí chénɡ lè 
石  城    乐 


wén huān yuǎn xínɡ qù , xiānɡ sònɡ fānɡ shān tínɡ 。 
闻  欢   远   行   去 , 相    送   方   山   亭   。 
fēnɡ chuī huánɡ bò fān , è  wén kǔ lí shēnɡ 。 
风   吹   黄    檗 藩  , 恶 闻  苦 篱 声    。 
xī wū yè fēi 
西 乌 夜 飞  


qí yī 
其 一 


rì cónɡ dōnɡ fānɡ chū , tuán tuán jī zǐ huánɡ 。 
日 从   东   方   出  , 团   团   鸡 子 黄    。 
fū ɡuī ēn qínɡ zhònɡ , lián huān ɡù zài pánɡ 。 
夫 归  恩 情   重    , 怜   欢   故 在  旁   。 


qí èr 
其 二 


yánɡ chūn èr sān yuè , zhū huā jìn fānɡ shènɡ 。 
阳   春   二 三  月  , 诸  花  尽  芳   盛    。 
chí dǐ huàn huān lái , huā xiào yīnɡ ɡē yǒnɡ 。  
持  底 唤   欢   来  , 花  笑   莺   歌 咏   。  
(第 211 首)
浏览次数:11584
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部