订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  历代辞赋选 >> 历代词赋选 赤壁赋 苏轼
please install RealPlayer!   
chì bì fù   sū shì 
赤  壁 赋   苏 轼  


    rén xū zhī qiū , qí yuè jì wànɡ , sū zǐ yǔ kè fàn zhōu yóu yú chì bì zhī xià 。 qīnɡ fēnɡ xú lái , shuǐ bō bú xìnɡ 。 jǔ jiǔ shǔ kè ,   sònɡ mínɡ yuè zhī shī , ɡē yáo tiǎo zhī zhānɡ 。 shǎo yān , yuè chū yú dōnɡ shān zhī shànɡ , pái huái yú dòu niú zhī jiān 。 bái lù hénɡ jiānɡ , shuǐ ɡuānɡ jiē   tiān 。 zònɡ yì wěi zhī suǒ rú , línɡ wàn qǐnɡ zhī mánɡ rán 。 hào hào hū rú fénɡ xū yù fēnɡ , ér bù zhī qí suǒ zhǐ ; piāo piāo hū rú yí shì dú   lì , yǔ huà ér dēnɡ xiān 。  
    壬  戌 之  秋  , 七 月  既 望   , 苏 子 与 客 泛  舟   游  于 赤  壁 之  下  。 清   风   徐 来  , 水   波 不 兴   。 举 酒  属  客 ,   诵   明   月  之  诗  , 歌 窈  窕   之  章    。 少   焉  , 月  出  于 东   山   之  上    , 徘  徊   于 斗  牛  之  间   。 白  露 横   江    , 水   光    接    天   。 纵   一 苇  之  所  如 , 凌   万  顷   之  茫   然  。 浩  浩  乎 如 冯   虚 御 风   , 而 不 知  其 所  止  ; 飘   飘   乎 如 遗 世  独   立 , 羽 化  而 登   仙   。  


    yú shì yǐn jiǔ lè shèn , kòu xián ér ɡē zhī 。 ɡē yuē : “ ɡuì zhào xī lán jiǎnɡ , jī kōnɡ mínɡ xī sù liú ɡuānɡ 。 miǎo miǎo xī yú huái , wànɡ   měi rén xī tiān yì fānɡ 。 ” kè yǒu chuī dònɡ xiāo zhě , yǐ ɡē ér hé zhī , qí shēnɡ wū wū rán : rú yuàn rú mù , rú qì rú sù ; yú yīn niǎo   niǎo , bù jué rú lǚ ; wǔ yōu hè zhī qián jiāo , qì ɡū zhōu zhī lí fù 。  
    于 是  饮  酒  乐 甚   , 扣  舷   而 歌 之  。 歌 曰  : “ 桂  棹   兮 兰  桨    , 击 空   明   兮 溯 流  光    。 渺   渺   兮 于 怀   , 望     美  人  兮 天   一 方   。 ” 客 有  吹   洞   萧   者  , 倚 歌 而 和 之  , 其 声    呜 呜 然  : 如 怨   如 慕 , 如 泣 如 诉 ; 余 音  袅     袅   , 不 绝  如 缕 ; 舞 幽  壑 之  潜   蛟   , 泣 孤 舟   之  嫠 妇 。  


    sū zǐ qiǎo rán , zhènɡ jīn wēi zuò , ér wèn kè yuē : “ hé wéi qí rán yě ? ” kè yuē : “ yuè mínɡ xīnɡ xī , wū què nán fēi , cǐ   fēi cáo mènɡ dé zhī shī hū ? xī wànɡ xià kǒu , dōnɡ wànɡ wǔ chānɡ 。 shān chuān xiānɡ miào , yù hū cānɡ cānɡ ; cǐ fēi mènɡ dé zhī kùn yú zhōu lánɡ zhě hū ?   fānɡ qí pò jīnɡ zhōu , xià jiānɡ línɡ , shùn liú ér dōnɡ yě , zhú lú qiān lǐ , jīnɡ qí bì kōnɡ , shāi jiǔ lín jiānɡ , hénɡ shuò fù shī ; ɡù yí shì zhī   xiónɡ yě , ér jīn ān zài zāi ? kuànɡ wú yǔ zǐ , yú qiáo yú jiānɡ zhǔ zhī shànɡ , lǚ yú xiā ér yǒu mí lù , jià yí yè zhī piān zhōu , jǔ páo zūn   yǐ xiānɡ shǔ ; jì fú yóu yǔ tiān dì , miǎo cānɡ hǎi zhī yí sù 。 āi wú shēnɡ zhī xū yú , xiàn chánɡ jiānɡ zhī wú qiónɡ ; jiā fēi xiān yǐ áo yóu , bào   mínɡ yuè ér chánɡ zhōnɡ ; zhī bù kě hū zhòu dé , tuō yí xiǎnɡ yú bēi fēnɡ 。 ”  
    苏 子 愀   然  , 正    襟  危  坐  , 而 问  客 曰  : “ 何 为  其 然  也 ? ” 客 曰  : “ 月  明   星   稀 , 乌 鹊  南  飞  , 此   非  曹  孟   德 之  诗  乎 ? 西 望   夏  口  , 东   望   武 昌    。 山   川    相    缪   , 郁 乎 苍   苍   ; 此 非  孟   德 之  困  于 周   郎   者  乎 ?   方   其 破 荆   州   , 下  江    陵   , 顺   流  而 东   也 , 舳  舻 千   里 , 旌   旗 蔽 空   , 酾   酒  临  江    , 横   槊   赋 诗  ; 固 一 世  之    雄    也 , 而 今  安 在  哉  ? 况    吾 与 子 , 渔 樵   于 江    渚  之  上    , 侣 鱼 虾  而 友  糜 鹿 , 驾  一 叶 之  扁   舟   , 举 匏  樽    以 相    属  ; 寄 蜉 蝣  与 天   地 , 渺   沧   海  之  一 粟 。 哀 吾 生    之  须 臾 , 羡   长    江    之  无 穷    ; 挟  飞  仙   以 遨 游  , 抱    明   月  而 长    终    ; 知  不 可 乎 骤   得 , 托  遗 响    于 悲  风   。 ”  


    sū zǐ yuē : “ kè yì zhī fū shuǐ yǔ yuè hū ? shì zhě rú sī , ér wèi chánɡ wǎnɡ yě ; yínɡ xū zhě rú bǐ , ér zú mò xiāo zhǎnɡ yě 。   ɡài jiānɡ zì qí biàn zhě ér ɡuān zhī , ér tiān dì cénɡ bù nénɡ yí shùn ; zì qí bú biàn zhě ér ɡuān zhī , zé wù yú wǒ jiē wú jìn yě 。 ér yòu hé   xiàn hū ? qiě fū tiān dì zhī jiān , wù ɡè yǒu zhǔ 。 ɡǒu fēi wú zhī suó yǒu , suī yì háo ér mò qǔ 。 wéi jiānɡ shànɡ zhī qīnɡ fēnɡ , yǔ shān jiān zhī   mínɡ yuè , ěr dé zhī ér wéi shēnɡ , mù yù zhī ér chénɡ sè 。 qǔ zhī wú jìn , yònɡ zhī bù jié 。 shì zào wù zhě zhī wú jìn cánɡ yě , ér wú yǔ   zǐ zhī suǒ ɡònɡ shì 。 ”  
    苏 子 曰  : “ 客 亦 知  夫 水   与 月  乎 ? 逝  者  如 斯 , 而 未  尝    往   也 ; 盈   虚 者  如 彼 , 而 卒 莫 消   长    也 。   盖  将    自 其 变   者  而 观   之  , 而 天   地 曾   不 能   一 瞬   ; 自 其 不 变   者  而 观   之  , 则 物 于 我 皆  无 尽  也 。 而 又  何   羡   乎 ? 且  夫 天   地 之  间   , 物 各 有  主  。 苟  非  吾 之  所  有  , 虽  一 毫  而 莫 取 。 惟  江    上    之  清   风   , 与 山   间   之    明   月  , 耳 得 之  而 为  声    , 目 遇 之  而 成    色 。 取 之  无 禁  , 用   之  不 竭  。 是  造  物 者  之  无 尽  藏   也 , 而 吾 与   子 之  所  共   适  。 ”  


    kè xǐ ér xiào , xǐ zhǎn ɡènɡ zhuó , yáo hé jì jìn , bēi pán lánɡ jiè 。 xiānɡ yǔ zhěn jiè hū zhōu zhōnɡ , bù zhī dōnɡ fānɡ zhī jì bái 。  
    客 喜 而 笑   , 洗 盏   更   酌   , 肴  核 既 尽  , 杯  盘  狼   藉  。 相    与 枕   藉  乎 舟   中    , 不 知  东   方   之  既 白  。  
hòu chì bì fù  
后  赤  壁 赋  


    shì suì shí yuè zhī wànɡ , bù zì xuě tánɡ , jiānɡ ɡuī yú lín ɡāo 。 èr kè cónɡ yǔ ɡuò huánɡ ní zhī bǎn 。 shuānɡ lù jì jiànɡ , mù yè jìn tuō ,   rén yǐnɡ zài dì , yǎnɡ jiàn mínɡ yuè , ɡù ér lè zhī , xínɡ ɡē xiānɡ dá 。 yǐ ér tàn yuē : “ yǒu kè wú jiǔ , yǒu jiǔ wú yáo , yuè bái fēnɡ   qīnɡ , rú cǐ liánɡ yè hé ! ” kè yuē : “ jīn zhě bó mù , jǔ wǎnɡ dé yú , jù kǒu xì lín , zhuànɡ rú sōnɡ jiānɡ zhī lú 。 ɡù ān suǒ dé jiǔ   hū ? ” ɡuī ér móu zhū fù 。 fù yuē : “ wǒ yǒu dòu jiǔ , cánɡ zhī jiǔ yǐ , yǐ dài zǐ bù shí zhī xū 。 ” yú shì xié jiǔ yǔ yú , fù   yóu yú chì bì zhī xià 。 jiānɡ liú yǒu shēnɡ , duàn àn qiān chǐ ; shān ɡāo yuè xiǎo , shuǐ luò shí chū 。 cénɡ rì yuè zhī jǐ hé , ér jiānɡ shān bù kě fù   shí yǐ 。 yǔ nǎi shè yī ér shànɡ , lǚ chán ① yán , pī ménɡ rónɡ , jù hǔ bào , dēnɡ qiú lónɡ , pān qī ɡǔ zhī wēi cháo , fǔ fénɡ yí zhī yōu   ɡōnɡ 。 ɡài èr kè bù nénɡ cónɡ yān 。 huá rán chánɡ xiào , cǎo mù zhèn dònɡ , shān mínɡ ɡǔ yīnɡ , fēnɡ qǐ shuǐ yǒnɡ 。 yǔ yì qiǎo rán ér bēi , sù rán ér   kǒnɡ , lǐn hū qí bù kě liú yě 。 fǎn ér dēnɡ zhōu , fànɡ hū zhōnɡ liú , tīnɡ qí suǒ zhǐ ér xiū yān 。 shí yè jiānɡ bàn , sì ɡù jì liáo 。 shì yǒu   ɡū hè , hénɡ jiānɡ dōnɡ lái 。 chì rú chē lún , xuán chánɡ ɡǎo yī , jiá rán chánɡ mínɡ , lüè yǔ zhōu ér xī yě 。  
    是  岁  十  月  之  望   , 步 自 雪  堂   , 将    归  于 临  皋  。 二 客 从   予 过  黄    泥 之  坂  。 霜     露 既 降    , 木 叶 尽  脱  ,   人  影   在  地 , 仰   见   明   月  , 顾 而 乐 之  , 行   歌 相    答 。 已 而 叹  曰  : “ 有  客 无 酒  , 有  酒  无 肴  , 月  白  风     清   , 如 此 良    夜 何 ! ” 客 曰  : “ 今  者  薄 暮 , 举 网   得 鱼 , 巨 口  细 鳞  , 状     如 松   江    之  鲈 。 顾 安 所  得 酒    乎 ? ” 归  而 谋  诸  妇 。 妇 曰  : “ 我 有  斗  酒  , 藏   之  久  矣 , 以 待  子 不 时  之  需 。 ” 于 是  携  酒  与 鱼 , 复   游  于 赤  壁 之  下  。 江    流  有  声    , 断   岸 千   尺  ; 山   高  月  小   , 水   落  石  出  。 曾   日 月  之  几 何 , 而 江    山   不 可 复   识  矣 。 予 乃  摄  衣 而 上    , 履 谗   ① 岩  , 披 蒙   茸   , 踞 虎 豹  , 登   虬  龙   , 攀  栖 鹘 之  危  巢   , 俯 冯   夷 之  幽    宫   。 盖  二 客 不 能   从   焉  。 划  然  长    啸   , 草  木 震   动   , 山   鸣   谷 应   , 风   起 水   涌   。 予 亦 悄   然  而 悲  , 肃 然  而   恐   , 凛  乎 其 不 可 留  也 。 反  而 登   舟   , 放   乎 中    流  , 听   其 所  止  而 休  焉  。 时  夜 将    半  , 四 顾 寂 寥   。 适  有    孤 鹤 , 横   江    东   来  。 翅  如 车  轮  , 玄   裳    缟  衣 , 戛  然  长    鸣   , 掠  予 舟   而 西 也 。  


    xū yú kè qù , yǔ yì jiù shuì 。 mènɡ yí dào shi , yǔ yī pián xiān , ɡuò lín ɡāo zhī xià , yī yǔ ér yán yuē : “ chì bì zhī yóu lè   hū ? ” wèn qí xìnɡ mínɡ , fǔ ér bù dá 。 “ wū hū ! yī xī ! wǒ zhī zhī yǐ 。 chóu xī zhī yè , fēi mínɡ ér ɡuò wǒ zhě , fēi zǐ yě   xié ? ” dào shi ɡù xiào , yǔ yì jīnɡ wù 。 kāi hù shì zhī , bú jiàn qí chù 。  
    须 臾 客 去 , 予 亦 就  睡   。 梦   一 道  士  , 羽 衣 蹁   跹   , 过  临  皋  之  下  , 揖 予 而 言  曰  : “ 赤  壁 之  游  乐   乎 ? ” 问  其 姓   名   , 俯 而 不 答 。 “ 呜 呼 ! 噫 嘻 ! 我 知  之  矣 。 畴   昔 之  夜 , 飞  鸣   而 过  我 者  , 非  子 也   邪  ? ” 道  士  顾 笑   , 予 亦 惊   寤 。 开  户 视  之  , 不 见   其 处  。  
(第 201 首)
浏览次数:11160
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部