订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  历代辞赋选 >> 历代词赋选 岳阳楼记 范仲淹
please install RealPlayer!   
yuè yánɡ lóu jì   fàn zhònɡ yān 
岳  阳   楼  记   范  仲    淹  
 
 
    qìnɡ lì sì nián chūn , ténɡ zǐ jīnɡ zhé shǒu bā línɡ jùn 。 yuè mínɡ nián , zhènɡ tōnɡ rén hé , bǎi fèi jù xìnɡ , nǎi chónɡ xiū yuè yánɡ lóu , zēnɡ qí jiù zhì , kè tánɡ xián jīn rén shī fù yú qí shànɡ , shǔ yǔ zuò wén yǐ jì zhī 。  
    庆   历 四 年   春   , 滕   子 京   谪  守   巴 陵   郡  。 越  明   年   , 政    通   人  和 , 百  废  具 兴   , 乃  重    修  岳  阳   楼  , 增   其 旧  制  , 刻 唐   贤   今  人  诗  赋 于 其 上    , 属  予 作  文  以 记 之  。  
    yǔ ɡuān fū bā línɡ shènɡ zhuànɡ , zài dònɡ tínɡ yì hú 。 xián yuǎn shān , tūn chánɡ jiānɡ , hào hào shānɡ shānɡ , hénɡ wú jì yá ; zhāo huī xī yīn , qì xiànɡ wàn qiān ; cǐ zé yuè yánɡ lóu zhī dà ɡuān yě , qián rén zhī shù bèi yǐ 。 rán zé běi tōnɡ wū xiá , nán jí xiāo xiānɡ , qiān kè sāo rén , duō huì yú cǐ , lǎn wù zhī qínɡ , dé wú yì hū ?  
    予 观   夫 巴 陵   胜    状     , 在  洞   庭   一 湖 。 衔   远   山   , 吞  长    江    , 浩  浩  汤    汤    , 横   无 际 涯 ; 朝   晖  夕 阴  , 气 象    万  千   ; 此 则 岳  阳   楼  之  大 观   也 , 前   人  之  述  备  矣 。 然  则 北  通   巫 峡  , 南  极 潇   湘    , 迁   客 骚  人  , 多  会  于 此 , 览  物 之  情   , 得 无 异 乎 ?  
    ruò fū yín yǔ fēi fēi , lián yuè bù kāi ; yīn fēnɡ nù háo , zhuó lànɡ pái kōnɡ ; rì xīnɡ yǐn yào , shān yuè qián xínɡ ; shānɡ lǚ bù xínɡ , qiánɡ qīnɡ jí cuī ; bó mù mínɡ mínɡ , hǔ xiào yuán tí ; dēnɡ sī lóu yě , zé yǒu qù ɡuó huái xiānɡ , yōu chán wèi jī , mǎn mù xiāo rán , ɡǎn jí ér bēi zhě yǐ !  
    若  夫 霪  雨 霏  霏  , 连   月  不 开  ; 阴  风   怒 号  , 浊   浪   排  空   ; 日 星   隐  耀  , 山   岳  潜   形   ; 商    旅 不 行   , 樯    倾   楫 摧  ; 薄 暮 冥   冥   , 虎 啸   猿   啼 ; 登   斯 楼  也 , 则 有  去 国  怀   乡    , 忧  谗   畏  讥 , 满  目 萧   然  , 感  极 而 悲  者  矣 !  


    zhì ruò chūn hé jǐnɡ mínɡ , bō lán bù jīnɡ , shànɡ xià tiān ɡuānɡ , yí bì wàn qǐnɡ ; shā ōu xiánɡ jí , jǐn lín yóu yǒnɡ , àn zhǐ tīnɡ lán , yù yù qīnɡ qīnɡ 。 ér huò chánɡ yān yì kōnɡ , hào yuè qiān lǐ , fú ɡuānɡ yuè jīn , jìnɡ yǐnɡ shěn bì , yú ɡē hù dá , cǐ lè hé jí ! dēnɡ sī lóu yě , zé yǒu xīn kuànɡ shén yí , chǒnɡ rǔ xié wànɡ 、 bǎ jiǔ lín fēnɡ , qí xǐ yánɡ yánɡ zhě yǐ !  
    至  若  春   和 景   明   , 波 澜  不 惊   , 上    下  天   光    , 一 碧 万  顷   ; 沙  鸥 翔    集 , 锦  鳞  游  泳   , 岸 芷  汀   兰  , 郁 郁 青   青   。 而 或  长    烟  一 空   , 皓  月  千   里 , 浮 光    跃  金  , 静   影   沈   璧 , 渔 歌 互 答 , 此 乐 何 极 ! 登   斯 楼  也 , 则 有  心  旷    神   怡 , 宠    辱 偕  忘   、 把 酒  临  风   , 其 喜 洋   洋   者  矣 !  
    jiē fū ! yǔ chánɡ qiú ɡǔ rén rén zhī xīn , huò yì èr zhě zhī wéi , hé zāi ? bù yǐ wù xǐ , bù yǐ jǐ bēi , jū miào tánɡ zhī ɡāo , zé yōu qí mín ; chù jiānɡ hú zhī yuǎn , zé yōu qí jūn 。 shì jìn yì yōu , tuì yì yōu ; rán zé hé shí ér lè yē ? qí bì yuē : “ xiān tiān xià zhī yōu ér yōu , hòu tiān xià zhī lè ér lè yǐ ! ” yī ! wēi sī rén , wú shuí yǔ ɡuī ! shí liù nián jiǔ yuè shí wǔ rì 。 
    嗟  夫 ! 予 尝    求  古 仁  人  之  心  , 或  异 二 者  之  为  , 何 哉  ? 不 以 物 喜 , 不 以 己 悲  , 居 庙   堂   之  高  , 则 忧  其 民  ; 处  江    湖 之  远   , 则 忧  其 君  。 是  进  亦 忧  , 退  亦 忧  ; 然  则 何 时  而 乐 耶 ? 其 必 曰  : “ 先   天   下  之  忧  而 忧  , 后  天   下  之  乐 而 乐 矣 ! ” 噫 ! 微  斯 人  , 吾 谁   与 归  ! 时  六  年   九  月  十  五 日 。 
 
(第 196 首)
浏览次数:12352
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部