订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  历代辞赋选 >> 历代词赋选 滕王阁序 王勃
please install RealPlayer!   
ténɡ wánɡ ɡé xù   wánɡ bó 
滕   王   阁 序   王   勃 


    yù zhānɡ ɡù jùn , hónɡ dōu xīn fǔ 。 xīnɡ fēn yì zhěn , dì jiē hénɡ lú 。 jīn sān jiānɡ ér dài wǔ hú , kònɡ mán jīnɡ ér yǐn ōu yuè 。 wù huá tiān bǎo , lónɡ ɡuānɡ shè niú dòu zhī xū ; rén jié dì línɡ , xú rú xià chén fān zhī tà 。 xiónɡ zhōu wù liè , jùn cǎi xīnɡ chí 。 tái huánɡ zhěn yí xià zhī jiāo , bīn zhǔ jìn dōnɡ nán zhī měi 。 dōu du yán ɡōnɡ zhī yǎ wànɡ , qǐ jǐ yáo lín ; yǔ wén xīn zhōu zhī yì fàn , wéi zàn zhù 。 shí xún xiū xiá , shènɡ yǒu rú yún 。 qiān lǐ fénɡ yínɡ , ɡāo pénɡ mǎn zuò 。 ténɡ jiāo qǐ fènɡ , mènɡ xué shì zhī cí zōnɡ ; zǐ diàn qīnɡ shuānɡ , wánɡ jiānɡ jūn zhī wǔ kù 。 jiā jūn zuò zǎi , lù chū mínɡ qū 。 tónɡ zǐ hé zhī ? ɡōnɡ fénɡ shènɡ jiàn 。  
    豫 章    故 郡  , 洪   都  新  府 。 星   分  翼 轸   , 地 接  衡   庐 。 襟  三  江    而 带  五 湖 , 控   蛮  荆   而 引  瓯 越  。 物 华  天   宝  , 龙   光    射  牛  斗  之  墟 ; 人  杰  地 灵   , 徐 孺 下  陈   蕃  之  榻 。 雄    州   雾 列  , 俊  彩  星   驰  。 台  隍    枕   夷 夏  之  交   , 宾  主  尽  东   南  之  美  。 都  督 阎  公   之  雅 望   , 綮 戟 遥  临  ; 宇 文  新  州   之  懿 范  , 帷  暂  驻  。 十  旬  休  暇  , 胜    友  如 云  。 千   里 逢   迎   , 高  朋   满  座  。 腾   蛟   起 凤   , 孟   学  士  之  词 宗   ; 紫 电   青   霜     , 王   将    军  之  武 库 。 家  君  作  宰  , 路 出  名   区 。 童   子 何 知  ? 躬   逢   胜    饯   。  
    shí wéi jiǔ yuè , xù shǔ sān qiū 。 liáo shuǐ jìn ér hán tán qīnɡ , yān ɡuānɡ nínɡ ér mù shān zǐ 。 yǎn cān fēi yú shànɡ lù , fǎnɡ fēnɡ jǐnɡ yú chónɡ ā  。 lín dì zǐ zhī chánɡ zhōu , dé xiān rén zhī jiù ɡuǎn 。 cénɡ luán sǒnɡ cuì , shànɡ chū chónɡ xiāo ; fēi ɡé liú dān , xià lín wú dì 。 hè tīnɡ fú zhǔ , qiónɡ dáo yǔ zhī yínɡ huí ; ɡuì diàn lán ɡōnɡ , liè ɡānɡ luán zhī tǐ shì 。 pī xiù tà fǔ diāo ménɡ , shān yuán kuànɡ qí yínɡ shì , chuān zé yū qí hài zhǔ 。 lǘ yán pū dì , zhōnɡ mínɡ dǐnɡ shí zhī jiā ; ɡě jiàn mí jīn , qīnɡ què huánɡ lónɡ zhī zhú 。 hónɡ xiāo yǔ jì , cǎi chè qū mínɡ 。 luò xiá yǔ ɡū wù qí fēi , qiū shuǐ ɡònɡ chánɡ tiān yí sè 。 yú zhōu chànɡ wǎn , xiǎnɡ qiónɡ pénɡ lí zhī bīn , yàn zhèn jīnɡ hán , shēnɡ duàn hénɡ yánɡ zhī pǔ 。  
    时  维  九  月  , 序 属  三  秋  。 潦   水   尽  而 寒  潭  清   , 烟  光    凝   而 暮 山   紫 。 俨  骖  騑  于 上    路 , 访   风   景   于 崇    阿 。 临  帝 子 之  长    洲   , 得 仙   人  之  旧  馆   。 层   峦   耸   翠  , 上    出  重    霄   ; 飞  阁 流  丹  , 下  临  无 地 。 鹤 汀   凫 渚  , 穷    岛  屿 之  萦   回  ; 桂  殿   兰  宫   , 列  冈   峦   之  体 势  。 披 绣  闼 俯 雕   甍   , 山   原   旷    其 盈   视  , 川    泽 纡 其 骇  瞩  。 闾 阎  扑 地 , 钟    鸣   鼎   食  之  家  ; 舸 舰   迷 津  , 青   雀  黄    龙   之  舳  。 虹   销   雨 霁 , 彩  彻  区 明   。 落  霞  与 孤 鹜 齐 飞  , 秋  水   共   长    天   一 色 。 渔 舟   唱    晚  , 响    穷    彭   蠡 之  滨  , 雁  阵   惊   寒  , 声    断   衡   阳   之  浦 。  
    yáo yín fǔ chànɡ , yì xìnɡ chuán fēi 。 shuǎnɡ lài fā ér qīnɡ fēnɡ shēnɡ , xiān ɡē nínɡ ér bái yún è  。 suī yuán lǜ zhú , qì línɡ pénɡ zé zhī zūn ; yè shuǐ zhū huá , ɡuānɡ zhào lín chuān zhī bǐ 。 sì měi jù , èr nán bìnɡ 。 qiónɡ dì miǎn yú zhōnɡ tiān , jí yú yóu yú xiá rì 。 tiān ɡāo dì jiǒnɡ , jiào yǔ zhòu zhī wú qiónɡ ; xìnɡ jìn bēi lái , shí yínɡ xū zhī yǒu shù 。 wànɡ chánɡ ān yú rì xià , zhǐ wú huì yú yún jiān 。 dì shì jí ér nán mínɡ shēn , tiān zhù ɡāo ér běi chén yuǎn 。 ɡuān shān nán yuè , shuí bēi shī lù zhī rén ; pínɡ shuǐ xiànɡ fénɡ , jìn shì tā xiānɡ zhī kè 。 huái dì hūn ér bú jiàn , fènɡ xuān shì yǐ hé nián ?  
    遥  吟  甫 畅    , 逸 兴   遄    飞  。 爽     籁  发 而 清   风   生    , 纤   歌 凝   而 白  云  遏 。 睢  园   绿 竹  , 气 凌   彭   泽 之  樽  ; 邺 水   朱  华  , 光    照   临  川    之  笔 。 四 美  具 , 二 难  并   。 穷    睇 眄   于 中    天   , 极 娱 游  于 暇  日 。 天   高  地 迥    , 觉   宇 宙   之  无 穷    ; 兴   尽  悲  来  , 识  盈   虚 之  有  数  。 望   长    安 于 日 下  , 指  吴 会  于 云  间   。 地 势  极 而 南  溟   深   , 天   柱  高  而 北  辰   远   。 关   山   难  越  , 谁   悲  失  路 之  人  ; 萍   水   相    逢   , 尽  是  他 乡    之  客 。 怀   帝 阍  而 不 见   , 奉   宣   室  以 何 年   ?  
    jiē hū ! shí yùn bù qí , mìnɡ tú duō chuǎn 。 fénɡ tánɡ yì lǎo , lǐ ɡuǎnɡ nán fēnɡ 。 qū jiǎ yì yú chánɡ shā , fēi wú shènɡ zhǔ ; cuàn liánɡ hónɡ yú hǎi qǔ , qǐ fá mínɡ shí ? suǒ lài jūn zǐ ān pín , dá rén zhī mìnɡ 。 lǎo dānɡ yì zhuànɡ , nínɡ yí bái shǒu zhī xīn ; qiónɡ qiě yì jiān , bú zhuì qīnɡ yún zhī zhì 。 zhuó tān quán ér jiào shuǎnɡ , chù hé zhé ér yóu huān 。 běi hǎi suī shē , fū yáo kě jiē ; dōnɡ yú yǐ shì , sānɡ yú fēi wǎn 。 mènɡ chánɡ ɡāo jié , kōnɡ huái bào ɡuó zhī qínɡ ; ruǎn jí chānɡ kuánɡ , qǐ xiào qiónɡ tú zhī kū ?  
    嗟  乎 ! 时  运  不 齐 , 命   途 多  舛    。 冯   唐   易 老  , 李 广    难  封   。 屈 贾  谊 于 长    沙  , 非  无 圣    主  ; 窜   梁    鸿   于 海  曲 , 岂 乏 明   时  ? 所  赖  君  子 安 贫  , 达 人  知  命   。 老  当   益 壮     , 宁   移 白  首   之  心  ; 穷    且  益 坚   , 不 坠   青   云  之  志  。 酌   贪  泉   而 觉   爽     , 处  涸 辙  而 犹  欢   。 北  海  虽  赊  , 夫 摇  可 接  ; 东   隅 已 逝  , 桑   榆 非  晚  。 孟   尝    高  洁  , 空   怀   报  国  之  情   ; 阮   籍 猖    狂    , 岂 效   穷    途 之  哭 ?  
    bó sān chǐ wēi mìnɡ , yí jiè shū shēnɡ 。 wú lù qǐnɡ yīnɡ , děnɡ zhōnɡ jūn zhī ruò ɡuàn ; yǒu huái tóu bǐ , mù zōnɡ què zhī chánɡ fēnɡ 。 shě zān hù yú bǎi línɡ , fènɡ chén hūn yú wàn lǐ 。 fēi xiè jiā zhī bǎo shù , jiē mènɡ shì zhī fānɡ lín 。 tā rì qū tínɡ , dāo péi lǐ duì ; jīn chén pěnɡ mèi , xǐ tuō lónɡ mén 。 yánɡ yì bù fénɡ , fǔ línɡ yún ér zì xī ; zhōnɡ qī jì yù , zòu liú shuǐ yǐ hé cán ?  
    勃 三  尺  微  命   , 一 介  书  生    。 无 路 请   缨   , 等   终    军  之  弱  冠   ; 有  怀   投  笔 , 慕 宗   悫  之  长    风   。 舍  簪  笏 于 百  龄   , 奉   晨   昏  于 万  里 。 非  谢  家  之  宝  树  , 接  孟   氏  之  芳   邻  。 他 日 趋 庭   , 叨  陪  鲤 对  ; 今  晨   捧   袂  , 喜 托  龙   门  。 杨   意 不 逢   , 抚 凌   云  而 自 惜 ; 锺    期 既 遇 , 奏  流  水   以 何 惭  ?  
    mínɡ hū ! shènɡ dì bù chánɡ , shènɡ yán nán zài 。 lán tínɡ yǐ yǐ , zǐ zé qiū xū 。 lín bié zènɡ yán , xìnɡ chénɡ ēn yú wěi jiàn ; dēnɡ ɡāo zuò fù , shì suǒ wànɡ yú qún ɡōnɡ ! ɡǎn jié bǐ chénɡ , ɡōnɡ shū duǎn yǐn 。 yì yán jūn fù , sì yùn jù chénɡ 。 qǐnɡ sǎ pān jiānɡ , ɡè qīnɡ lù hǎi yún ěr 。  
    鸣   呼 ! 胜    地 不 常    , 盛    筵  难  再  。 兰  亭   已 矣 , 梓 泽 邱  墟 。 临  别  赠   言  , 幸   承    恩 于 伟  饯   ; 登   高  作  赋 , 是  所  望   于 群  公   ! 敢  竭  鄙 诚    , 恭   疏  短   引  。 一 言  均  赋 , 四 韵  俱 成    。 请   洒 潘  江    , 各 倾   陆 海  云  尔 。  
(第 189 首)
浏览次数:12533
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部