订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
阎勇古诗歌曲三百首首页 >> 少儿读物 >> 古诗全集 >>  历代辞赋选 >> 历代词赋选 洛神赋 曹植
please install RealPlayer!   
luò shén fù   cáo zhí 
洛  神   赋   曹  植  


    huánɡ chū sān nián , yú cháo jīnɡ shī , hái jì luò chuān 。 ɡǔ rén yǒu yán , sī shuǐ zhī shén , mínɡ yuē mì fēi 。 ɡǎn sònɡ yù duì chǔ wánɡ shén nǚ zhī shì , suí zuò sī fù 。 qí cí yuē :  
    黄    初  三  年   , 余 朝   京   师  , 还  济 洛  川    。 古 人  有  言  , 斯 水   之  神   , 名   曰  宓 妃  。 感  宋   玉 对  楚  王   神   女 之  事  , 遂  作  斯 赋 。 其 辞 曰  :  
     yú cónɡ jīnɡ yù , yán ɡuī dōnɡ fān 。 bèi yī què , yuè huàn yuán , jīnɡ tōnɡ ɡǔ , línɡ jǐnɡ shān 。 rì jì xī qīnɡ , chē dài mǎ fán 。 ěr nǎi shuì jià hū hénɡ ɡāo , mò sì hū zhī tián , rónɡ yǔ hū yánɡ lín , liú miǎn hū luò chuān 。 yú shì jīnɡ yí shén hài , hū yān sī   sàn 。 fǔ zé mò chá , yǎnɡ yǐ shū ɡuān , dǔ yí lì rén , yú yán zhī pàn 。 nǎi yuán yù zhě ér ɡào zhī yuē : “ ěr yǒu dí yú bǐ zhě hū ?   bǐ hé rén sī ? ruò cǐ zhī yàn yě ! ” yù zhě duì yuē : “ chén wén hé luò zhī shén , mínɡ yuē mì fēi 。 rán zé jūn wánɡ suǒ jiàn , wú nǎi rì   hū ? qí zhuànɡ ruò hé ? chén yuàn wén zhī 。 ”  
     余 从   京   域 , 言  归  东   藩  。 背  伊 阙  , 越  轘   辕   , 经   通   谷 , 陵   景   山   。 日 既 西 倾   , 车  殆  马 烦  。 尔 乃  税   驾  乎 蘅   皋  , 秣 驷 乎 芝  田   , 容   与 乎 阳   林  , 流  眄   乎 洛  川    。 于 是  精   移 神   骇  , 忽 焉  思   散  。 俯 则 末 察  , 仰   以 殊  观   , 睹 一 丽 人  , 于 岩  之  畔  。 乃  援   御 者  而 告  之  曰  : “ 尔 有  觌 于 彼 者  乎 ?   彼 何 人  斯 ? 若  此 之  艳  也 ! ” 御 者  对  曰  : “ 臣   闻  河 洛  之  神   , 名   曰  宓 妃  。 然  则 君  王   所  见   , 无 乃  日   乎 ? 其 状     若  何 ? 臣   愿   闻  之  。 ”  
     yú ɡào zhī yuē : “ qí xínɡ yě , piān ruò jīnɡ hónɡ , wǎn ruò yóu lónɡ 。 rónɡ yào qiū jú , huá mào   chūn sōnɡ 。 fǎnɡ fú xī ruò qīnɡ yún zhī bì yuè , piāo yáo xī ruò liú fēnɡ zhī huí xuě 。 yuǎn ér wànɡ zhī , jiǎo ruò tài yánɡ shēnɡ zhāo xiá ; pò ér chá   zhī , zhuó ruò fú qú chū lù bō 。 nónɡ xiān dé zhōnɡ , xiū duǎn hé dù 。 jiān ruò xuē chénɡ , yāo rú yuē sù 。 yán jǐnɡ xiù xiànɡ , hào zhì   chénɡ lù 。 fānɡ zé wú jiā , qiān huá fú yù 。 yún jì é  é  , xiū méi lián juān 。 dān chún wài lǎnɡ , hào chǐ nèi xiān , mínɡ móu shàn lài , yè fǔ   chénɡ quán 。 ɡuī zī yàn yì , yí jìnɡ tǐ xián 。 róu qínɡ chāo tài , mèi yú yǔ yán 。 qí fú kuànɡ shì , ɡǔ xiànɡ yīnɡ tú 。 pī luó yī zhī cuǐ càn   xī , ěr yáo bì zhī huá jū 。 dài jīn cuì zhī shǒu shi , zhuì mínɡ zhū yǐ yào qū 。 jiàn yuǎn yóu zhī wén lǚ , yè wù xiāo zhī qīnɡ jū 。 wēi yōu lán   zhī fānɡ ǎi xī , bù chí chú yú shān yú 。 
     余 告  之  曰  : “ 其 形   也 , 翩   若  惊   鸿   , 婉  若  游  龙   。 荣   曜  秋  菊 , 华  茂    春   松   。 仿   佛 兮 若  轻   云  之  蔽 月  , 飘   摇  兮 若  流  风   之  回  雪  。 远   而 望   之  , 皎   若  太  阳   升    朝   霞  ; 迫 而 察    之  , 灼   若  芙 蕖 出  渌 波 。 秾   纤   得 衷    , 修  短   合 度 。 肩   若  削  成    , 腰  如 约  素 。 延  颈   秀  项    , 皓  质    呈    露 。 芳   泽 无 加  , 铅   华  弗 御 。 云  髻 峨 峨 , 修  眉  联   娟   。 丹  唇   外  朗   , 皓  齿  内  鲜   , 明   眸  善   睐  , 靥 辅   承    权   。 瑰  姿 艳  逸 , 仪 静   体 闲   。 柔  情   绰   态  , 媚  于 语 言  。 奇 服 旷    世  , 骨 像    应   图 。 披 罗  衣 之  璀  粲    兮 , 珥 瑶  碧 之  华  琚 。 戴  金  翠  之  首   饰  , 缀   明   珠  以 耀  躯 。 践   远   游  之  文  履 , 曳 雾 绡   之  轻   裾 。 微  幽  兰    之  芳   蔼 兮 , 步 踟  蹰  于 山   隅 。  


 
(第 174 首)
浏览次数:11984
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部