订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
please install RealPlayer!   
晋诗

豫章行苦相篇傅玄

kǔ xiānɡ shēn wéi nǚ , bēi lòu nán zài chén 。 
苦 相    身   为  女 , 卑  陋  难  再  陈   。 
nán ér dānɡ mén hù , duò dì zì shēnɡ shén 。 
男  儿 当   门  户 , 堕  地 自 生    神   。 
xiónɡ xīn zhì sì hǎi , wàn lǐ wànɡ fēnɡ chén 。 
雄    心  志  四 海  , 万  里 望   风   尘   。 
nǚ yù wú xīn ài , bù wéi jiā suǒ zhēn 。 
女 育 无 欣  爱 , 不 为  家  所  珍   。 
zhǎnɡ dà táo shēn shì , cánɡ tóu xiū jiàn rén 。 
长    大 逃  深   室  , 藏   头  羞  见   人  。 
chuí lèi shì tā xiānɡ , hū rú yǔ jué yún 。 
垂   泪  适  他 乡    , 忽 如 雨 绝  云  。 
dī tóu hé yán sè , sù chǐ jié zhū chún 。 
低 头  和 颜  色 , 素 齿  结  朱  唇   。 
ɡuì bài wú fù shù , bì qiè rú yán bīn 。 
跪  拜  无 复 数  , 婢 妾  如 严  宾  。 
qínɡ hé tonɡ yún hàn , kuí huò yǎnɡ yánɡ chūn 。 
情   合 同   云  汉  , 葵  藿  仰   阳   春   。 
xīn ɡuāi shèn shuí huǒ , bǎi è  jí qí shēn 。 
心  乖   甚   水   火  , 百  恶 集 其 身   。 
yù yán suí nián biàn , zhànɡ fu duō hǎo xīn 。 
玉 颜  随  年   变   , 丈    夫 多  好  新  。 
xī wéi xínɡ yǔ yǐnɡ , jīn wéi hú yǔ qín 。 
昔 为  形   与 影   , 今  为  胡 与 秦  。 
hú qín shí xiānɡ jiàn , yì jué yú cān chén 。 
胡 秦  时  相    见   , 一 绝  逾 参  辰   。 


xī chánɡ ān xínɡ 
西 长    安 行   


suǒ sī xī hé zài ? nǎi zài xī chánɡ ān 。 
所  思 兮 何 在  ? 乃  在  西 长    安 。 
hé yònɡ cún wèn qiè ? xiānɡ        shuānɡ zhū huán 。 
何 用   存  问  妾  ? 香    【衤登】 双     珠  环   。 
hé yònɡ zhònɡ cún wèn ? yǔ jué cuì lánɡ ɡān 。  
何 用   重    存  问  ? 羽 爵  翠  琅   玕  。  
jīn wǒ xī wén jūn , ɡènɡ yǒu xī yì xīn 。 
今  我 兮 闻  君  , 更   有  兮 异 心  。 
xiānɡ yì bù kě shāo , huán yì bù kě chén 。 
香    亦 不 可 烧   , 环   亦 不 可 沉   。 
xiānɡ shāo rì yǒu xiē , huán chén rì zì shēn 。 
香    烧   日 有  歇  , 环   沉   日 自 深   。 
chē yáo yáo piān 
车  遥  遥  篇   


chē yáo yáo xī mǎ yánɡ yánɡ , zhuī sī jūn xī bù kě wànɡ 。 
车  遥  遥  兮 马 洋   洋   , 追   思 君  兮 不 可 忘   。 
jūn ān yóu xī xī rù qín , yuàn wéi yǐnɡ xī suí jūn shēn 。 
君  安 游  兮 西 入 秦  , 愿   为  影   兮 随  君  身   。 
jūn zài yīn xī yǐnɡ bú jiàn , jūn yī ɡuānɡ xī qiè suǒ yuàn 。 
君  在  阴  兮 影   不 见   , 君  依 光    兮 妾  所  愿   。 
wú chǔ ɡē 
吴 楚  歌 


yàn rén měi xī zhào nǚ jiā , qí shì zé ěr xī xiàn cénɡ yá 。 
燕  人  美  兮 赵   女 佳  , 其 室  则 迩 兮 限   层   崖 。 
yún wéi chē xī fēnɡ wéi mǎ , yù zài shān xī lán zài yě 。 
云  为  车  兮 风   为  马 , 玉 在  山   兮 兰  在  野 。 
yún wú qī xī fēnɡ yǒu zhǐ , sī duō duān xī shuí nénɡ lǐ ? 
云  无 期 兮 风   有  止  , 思 多  端   兮 谁   能   理 ? 
qīnɡ bó piān   zhānɡ huá 
轻   薄 篇     张    华  


mò shì duō qīnɡ bó , jiāo dài hǎo fú huá 。 
末 世  多  轻   薄 , 骄   代  好  浮 华  。 
zhì yì jì fànɡ yì , zī cái yì fēnɡ shē 。 
志  意 既 放   逸 , 赀 财  亦 丰   奢  。 
bèi fú jí xiān lì , yáo shàn jìn róu jiā 。 
被  服 极 纤   丽 , 肴  膳   尽  柔  嘉  。 
tónɡ pú yú liánɡ ròu , bì qiè dǎo línɡ luó 。 
僮   仆 余 粱    肉  , 婢 妾  蹈  绫   罗  。 
wén xuān shù yǔ ɡài , chénɡ mǎ mínɡ yù kē 。 
文  轩   树  羽 盖  , 乘    马 鸣   玉 珂 。 
hénɡ zān kè dài mào , chánɡ biān cuò xiànɡ yá 。 
横   簪  刻 玳  瑁  , 长    鞭   错  象    牙 。 
zú xià jīn bó lǚ , shǒu zhōnɡ shuānɡ mò yé 。 
足 下  金  礴 履 , 手   中    双     莫 邪 。 
bīn cónɡ huàn luò yì , shì yù hé fēn pā 。 
宾  从   焕   络  绎 , 侍  御 何 芬  葩 。 
cháo yǔ jīn zhānɡ qī , mù sù xǔ shǐ jiā 。 
朝   与 金  张    期 , 暮 宿 许 史  家  。 
jiǎ dì miàn chánɡ jiē , zhū mén hè cuó é  。 
甲  第 面   长    街  , 朱  门  赫 嵯  峨 。 
cānɡ wú zhú yè qīnɡ , yí chénɡ jiǔ yùn cuǒ 。 
苍   梧 竹  叶 清   , 宜 城    九  酝  醝  。 
fú láo suí shānɡ zhuǎn , sù yǐ zì tiào bō 。 
浮 醪  随  觞    转    , 素 蚁 自 跳   波 。 
měi nǚ xìnɡ qí zhào , yán chànɡ chū xī bā 。 
美  女 兴   齐 赵   , 妍  唱    出  西 巴 。 
yí ɡù qīnɡ chénɡ ɡuó , qiān jīn bù zú duō 。 
一 顾 倾   城    国  , 千   金  不 足 多  。 
běi lǐ xiàn qí wǔ , dà línɡ zòu mínɡ ɡē 。 
北  里 献   奇 舞 , 大 陵   奏  名   歌 。 
xīn shēnɡ yú jī chǔ , miào jì jué yánɡ ā  。 
新  声    逾 激 楚  , 妙   妓 绝  阳   阿 。 
xuán hè jiànɡ fú yún , xún yú yuè zhōnɡ hé 。 
玄   鹤 降    浮 云  , 鲟  鱼 跃  中    河 。 
mò zhái qiě tínɡ chē , zhǎn jì yóu zī jiē 。 
墨 翟   且  停   车  , 展   季 犹  咨 嗟  。 
chún yú qián xínɡ jiǔ , yōnɡ mén zuò xiānɡ hé 。 
淳   于 前   行   酒  , 雍   门  坐  相    和 。 
mènɡ ɡōnɡ jié zhònɡ ɡuān , bīn kè bù dé cuō 。 
孟   公   结  重    关   , 宾  客 不 得 蹉  。 
sān yǎ lái hé chí ? ěr rè yǎn zhōnɡ huā 。 
三  雅 来  何 迟  ? 耳 热 眼  中    花  。 
pán àn hù jiāo cuò , zuò xí xián xuān huá 。 
盘  案 互 交   错  , 坐  席 咸   喧   哗  。 
zān ěr huò duò luò , ɡuàn miǎn jiē qīnɡ xié 。 
簪  珥 或  堕  落  , 冠   冕   皆  倾   斜  。 
hān yǐn zhōnɡ rì yè , mínɡ dēnɡ jì zhāo xiá 。 
酣  饮  终    日 夜 , 明   灯   继 朝   霞  。 
jué yīnɡ shànɡ bù yóu , ān nénɡ fù ɡù tā ? 
绝  缨   尚    不 尤  , 安 能   复 顾 他 ? 
liú lián mí xìn sù , cǐ huān nán kě ɡuò 。 
留  连   弥 信  宿 , 此 欢   难  可 过  。 
rén shēnɡ ruò fú jì , nián shí hū cuō tuó 。 
人  生    若  浮 寄 , 年   时  忽 蹉  跎  。 
cù cù zhāo lù qī , rónɡ lè jù jǐ hé ? 
促 促 朝   露 期 , 荣   乐 遽 几 何 ? 
niàn cǐ chánɡ zhōnɡ bēi , tì xià zì pānɡ tuó 。 
念   此 肠    中    悲  , 涕 下  自 滂   沱  。 
dàn wèi zhí fǎ lì , lǐ fánɡ qiě qiē cuō 。 
但  畏  执  法 吏 , 礼 防   且  切  磋  。 
qínɡ shī 
情   诗  


yóu mù sì yě wài , xiāo yáo dú yán zhù 。 
游  目 四 野 外  , 逍   遥  独 延  伫  。 
lán huì yuán qīnɡ qú , fán huá yīn lǜ zhǔ 。 
兰  蕙  缘   清   渠 , 繁  华  荫  绿 渚  。 
jiā rén bú zài zī , qǔ cǐ yù shuí yǔ ? 
佳  人  不 在  兹 , 取 此 欲 谁   与 ? 
cháo jū zhī fēnɡ hán , xué chù shí yīn yǔ 。 
巢   居 知  风   寒  , 穴  处  识  阴  雨 。 
bù cén yuǎn lí bié , ān zhī mù chóu lǚ ? 
不 曾  远   离 别  , 安 知  慕 俦   侣 ? 
fù luò dào zhōnɡ zuò   lù jī 
赴 洛  道  中    作    陆 机 


yuǎn yóu yuè shān chuān , shān chuān xiū qiě ɡuǎnɡ 。 
远   游  越  山   川    , 山   川    修  且  广    。 
zhèn cè zhì chónɡ qiū , ān pèi zūn pínɡ mǎnɡ 。 
振   策 陟  崇    丘  , 安 辔  遵  平   莽   。 
xī xī bào yǐnɡ mèi , cháo cú xián sī wǎnɡ 。 
夕 息 抱  影   寐  , 朝   徂 衔   思 往   。 
dùn pèi yǐ ɡāo yán , cè tīnɡ bēi fēnɡ xiǎnɡ 。 
顿  辔  倚 高  岩  , 侧 听   悲  风   响    。 
qīnɡ lù zhuì sù huī , mínɡ yuè yì hé lǎnɡ 。 
清   露 坠   素 辉  , 明   月  一 何 朗   。 
fǔ zhěn bù nénɡ mèi , zhèn yī dú chánɡ xiǎnɡ 。 
抚 枕   不 能   寐  , 振   衣 独 长    想    。 
měnɡ hǔ xínɡ 
猛   虎 行   


kě bù yǐn dào quán shuǐ , rè bù xī è  mù yīn 。 
渴 不 饮  盗  泉   水   , 热 不 息 恶 木 阴  。 
è  mù qǐ wú zhī ? zhì shì duō kǔ xīn 。 
恶 木 岂 无 枝  ? 志  士  多  苦 心  。 
zhěnɡ jià sù shí mìnɡ , zhànɡ cè jiānɡ yuǎn xún 。 
整    驾  肃 时  命   , 杖    策 将    远   寻  。 
jī shí měnɡ hǔ kū , hán qī yě què lín 。 
饥 食  猛   虎 窟 , 寒  栖 野 雀  林  。 
rì ɡuī ɡōnɡ wèi jiàn , shí wǎnɡ suì zǎi yīn 。 
日 归  功   未  建   , 时  往   岁  载  阴  。 
chónɡ yún lín àn hài , mínɡ tiáo suí fēnɡ yín 。 
崇    云  临  岸 骇  , 鸣   条   随  风   吟  。 
jìnɡ yán yōu ɡǔ dǐ , chánɡ xiào ɡāo shān cén 。 
静   言  幽  谷 底 , 长    啸   高  山   岑  。 
jí xián wú nuò xiǎnɡ , liànɡ jié nán wéi yīn 。 
急 弦   无 懦  响    , 亮    节  难  为  音  。 
rén shēnɡ chénɡ wèi yì , hé yún kāi cǐ jīn ? 
人  生    诚    未  易 , 曷 云  开  此 衿  ? 
juàn wǒ ɡěnɡ jiè huái , fǔ yǎnɡ kuì ɡǔ jīn 。 
眷   我 耿   介  怀   , 俯 仰   愧  古 今  。 
dào wánɡ shī   pān yuè 
悼  亡   诗    潘  岳  


rěn rǎn dōnɡ chūn xiè , hán shǔ hū liú yì 。 
荏  苒  冬   春   谢  , 寒  暑  忽 流  易 。 
zhī zǐ ɡuī qiónɡ quán , zhònɡ rǎnɡ yǒnɡ yōu ɡé 。 
之  子 归  穷    泉   , 重    壤   永   幽  隔 。 
sī huái shuí kè cónɡ ? yān liú yì hé yì 。 
私 怀   谁   克 从   ? 淹  留  亦 何 益 。 
miǎn miǎn ɡōnɡ cháo mìnɡ , huí xīn fǎn chū yì 。 
黾   勉   恭   朝   命   , 回  心  反  初  役 。 
wànɡ lú sī qí rén , rù shì xiǎnɡ suǒ lì 。 
望   庐 思 其 人  , 入 室  想    所  历 。 
wéi pínɡ wú fǎnɡ fú , hàn mò yǒu yú jì 。 
帏  屏   无 仿   佛 , 翰  墨 有  余 迹 。 
liú fānɡ wèi jí xiē , yí ɡuà yóu zài bì 。 
流  芳   未  及 歇  , 遗 挂  犹  在  壁 。 
chànɡ huǎnɡ rú huò cún , huí huánɡ chōnɡ jīnɡ tì 。 
怅    恍    如 或  存  , 回  遑    忡    惊   惕 。 
rú bǐ hàn lín niǎo , shuānɡ qī yì zhāo zhǐ 。 
如 彼 翰  林  鸟   , 双     栖 一 朝   只  。 
rú bǐ yóu chuān yú , bǐ mù zhōnɡ lù xī 。 
如 彼 游  川    鱼 , 比 目 中    路 析 。 
chūn fēnɡ yuán xì lái , chén liū chénɡ yán dī 。 
春   风   缘   隙 来  , 晨   溜  承    檐  滴 。 
qǐn xī hé shí wànɡ , chén yōu rì yínɡ jī 。 
寝  息 何 时  忘   , 沉   忧  日 盈   积 。 
shù jǐ yǒu shí shuāi , zhuānɡ fǒu yóu kě jī 。 
庶  几 有  时  衰    , 庄     缶  犹  可 击 。 
yǒnɡ shǐ bā shǒu   zuǒ sī 
咏   史  八 首     左  思 


qí yī 
其 一 


ruò ɡuàn nònɡ róu hàn , zhuó luò ɡuān qún shū 。 
弱  冠   弄   柔  翰  , 卓   荦  观   群  书  。 
zhù lùn zhǔn ɡuò qín , zuò fù nǐ zǐ xū 。 
著  论  准   过  秦  , 作  赋 拟 子 虚 。 
biān chénɡ kǔ mínɡ dí , yǔ xí fēi jīnɡ dōu 。 
边   城    苦 鸣   镝 , 羽 檄 飞  京   都  。 
suī fēi jiǎ zhòu shì , chóu xī lǎn ránɡ jū 。 
虽  非  甲  胄   士  , 畴   昔 览  穰   苴 。 
chánɡ xiào jī qīnɡ fēnɡ , zhì ruò wú dōnɡ wú 。 
长    啸   激 清   风   , 志  若  无 东   吴 。 
qiān dāo ɡuì yì ɡē , mènɡ xiǎnɡ chěnɡ liánɡ tú 。 
铅   刀  贵  一 割 , 梦   想    骋    良    图 。 
zuǒ miǎn chénɡ jiānɡ xiānɡ , yòu pàn dìnɡ qiānɡ hú 。 
左  眄   澄    江    湘    , 右  盼  定   羌    胡 。 
ɡōnɡ chénɡ bú shòu jué , chánɡ yī ɡuī tián lú 。 
功   成    不 受   爵  , 长    揖 归  田   庐 。 


qí èr 
其 二 


yù yù jiàn dǐ sōnɡ , lí lí shān shànɡ miáo 。 
郁 郁 涧   底 松   , 离 离 山   上    苗   。 
yǐ bǐ jìnɡ cùn jīnɡ , yīn cǐ bǎi chǐ tiáo 。 
以 彼 径   寸  茎   , 荫  此 百  尺  条   。 
shì zhòu niè ɡāo wèi , yīnɡ jùn chén xià liáo 。 
世  胄   蹑  高  位  , 英   俊  沉   下  僚   。 
dì shì shǐ zhī rán , yóu lái fēi yì zhāo 。 
地 势  使  之  然  , 由  来  非  一 朝   。 
jīn zhānɡ jiè jiù yè , qí yè ěr hàn diāo 。 
金  张    借  旧  业 , 七 叶 珥 汉  貂   。 
fénɡ ɡōnɡ qǐ bù wěi , bái shǒu bú jiàn zhāo 。 
冯   公   岂 不 伟  , 白  首   不 见   招   。 


qí sān 
其 三  


wú xī duàn ɡān mù , yǎn xī fān wèi jūn 。 
吾 希 段   干  木 , 偃  息 藩  魏  君  。 
wú mù lǔ zhònɡ lián , tán xiào què qín jūn 。 
吾 慕 鲁 仲    连   , 谈  笑   却  秦  军  。 
dānɡ shì ɡuì bù jī , zāo nán nénɡ jiě fēn 。 
当   世  贵  不 羁 , 遭  难  能   解  纷  。 
ɡōnɡ chénɡ chǐ shòu shǎnɡ , ɡāo jié zhuó bù qún 。 
功   成    耻  受   赏    , 高  节  卓   不 群  。 
lín zǔ bù kěn xiè , duì ɡuī nìnɡ kěn fēn 。 
临  组 不 肯  绁  , 对  圭  宁   肯  分  。 
lián xǐ yào qián tínɡ , bǐ zhī yóu fú yún 。 
连   玺 耀  前   庭   , 比 之  犹  浮 云  。 


qí sì 
其 四 


jì jì jīnɡ chénɡ nèi , hè hè wánɡ hóu jū 。 
济 济 京   城    内  , 赫 赫 王   侯  居 。 
ɡuàn ɡài yīn sì shù , zhū lún jìnɡ chánɡ qú 。 
冠   盖  荫  四 术  , 朱  轮  竟   长    衢 。 
cháo jí jīn zhānɡ ɡuǎn , mù sù xǔ shǐ lú 。 
朝   集 金  张    馆   , 暮 宿 许 史  庐 。 
nán lín jī zhōnɡ qìnɡ , běi lǐ chuī shēnɡ yú 。 
南  邻  击 钟    磬   , 北  里 吹   笙    竽 。 
jì jì yánɡ zǐ zhái , mén wú qīnɡ xiānɡ yú 。 
寂 寂 扬   子 宅   , 门  无 卿   相    舆 。 
liáo liáo kōnɡ yǔ zhōnɡ , suǒ jiǎnɡ zài xuán xū 。 
寥   寥   空   宇 中    , 所  讲    在  玄   虚 。 
yán lùn zhǔn xuān ní , cí fù nǐ xiānɡ rú 。 
言  论  准   宣   尼 , 辞 赋 拟 相    如 。 
yōu yōu bǎi shì hòu , yīnɡ mínɡ shàn bā qū 。 
悠  悠  百  世  后  , 英   名   擅   八 区 。 


qí wǔ 
其 五 


hào tiān shū bái rì , línɡ jǐnɡ yào shén zhōu 。 
皓  天   舒  白  日 , 灵   景   耀  神   州   。 
liè zhái zǐ ɡōnɡ lǐ , fēi yǔ ruò yún fú 。 
列  宅   紫 宫   里 , 飞  宇 若  云  浮 。 
é  é  ɡāo mén nèi , ǎi ǎi jiē wánɡ hóu 。 
峨 峨 高  门  内  , 蔼 蔼 皆  王   侯  。 
zì fēi pān lónɡ kè , hé wéi xū lái yóu 。 
自 非  攀  龙   客 , 何 为  歘 来  游  。 
bèi hè chū chānɡ hé , ɡāo bù zhuī xǔ yóu 。 
被  褐 出  阊    阖 , 高  步 追   许 由  。 
zhèn yī qiān rèn ɡānɡ , zhuó zú wàn lǐ liú 。 
振   衣 千   仞  冈   , 濯   足 万  里 流  。 


qí liù 
其 六  


jīnɡ kē yǐn yàn shì , jiǔ hān qì yì zhèn 。 
荆   轲 饮  燕  市  , 酒  酣  气 益 震   。 
āi ɡē hé jiàn lí , wèi ruò bànɡ wú rén 。 
哀 歌 和 渐   离 , 谓  若  傍   无 人  。 
suī wú zhuànɡ shì jié , yǔ shì yì shū lún 。 
虽  无 壮     士  节  , 与 世  亦 殊  伦  。 
ɡāo miǎn miǎo sì hǎi , háo yòu hé zú chén 。 
高  眄   邈   四 海  , 豪  右  何 足 陈   。 
ɡuì zhě suī zì ɡuì , shì zhī ruò āi chén 。 
贵  者  虽  自 贵  , 视  之  若  埃 尘   。 
jiàn zhě suī zì jiàn , zhònɡ zhī ruò qiān jūn 。 
贱   者  虽  自 贱   , 重    之  若  千   钧  。 


qí qī 
其 七 


zhǔ fù huàn bù dá , ɡǔ ròu hái xiānɡ báo 。 
主  父 宦   不 达 , 骨 肉  还  相    薄  。 
mǎi chén kùn qiáo cǎi , kànɡ lì bù ān zhái 。 
买  臣   困  樵   采  , 伉   俪 不 安 宅   。 
chén pínɡ wú chǎn yè , ɡuī lái yì fù ɡuō 。 
陈   平   无 产   业 , 归  来  翳 负 郭  。 
zhǎnɡ qīnɡ hái chénɡ dōu , bì lì hé liáo kuò 。 
长    卿   还  成    都  , 壁 立 何 寥   廓  。 
sì xián qǐ bù wěi , yí liè ɡuānɡ piān jí 。 
四 贤   岂 不 伟  , 遗 烈  光    篇   籍 。 
dānɡ qí wèi yù shí , yōu zài tián ɡōu hè 。 
当   其 未  遇 时  , 忧  在  填   沟  壑 。 
yīnɡ xiónɡ yǒu tún chàn , yóu lái zì ɡǔ xī 。 
英   雄    有  屯  颤   , 由  来  自 古 昔 。 
hé shì wú qí cái , yí zhī zài cǎo zé 。 
何 世  无 奇 才  , 遗 之  在  草  泽 。 


qí bā 
其 八 


xí xí lónɡ zhōnɡ niǎo , jǔ hé chù sì yú 。 
习 习 笼   中    鸟   , 举 翮 触  四 隅 。 
luò luò qiónɡ xiànɡ shì , bào yǐnɡ shǒu kōnɡ lú 。 
落  落  穷    巷    士  , 抱  影   守   空   庐 。 
chū mén wú tōnɡ lù , zhǐ jí sāi zhōnɡ tú 。 
出  门  无 通   路 , 枳  棘 塞  中    涂 。 
jì cè qì bù shōu , kuài ruò kū chí yú 。 
计 策 弃 不 收   , 块   若  枯 池  鱼 。 
wài wànɡ wú cùn lù , nèi ɡù wú dòu chǔ 。 
外  望   无 寸  禄 , 内  顾 无 斗  储  。 
qīn qi hái xiānɡ miè , pénɡ you rì yè shū 。 
亲  戚 还  相    蔑  , 朋   友  日 夜 疏  。 
sū qín běi yóu shuì , lǐ sī xī shànɡ shū 。 
苏 秦  北  游  说   , 李 斯 西 上    书  。 
fǔ yǎnɡ shēnɡ rónɡ huá , duō jiē fù diāo kū 。 
俯 仰   生    荣   华  , 咄  嗟  复 雕   枯 。 
yǐn hé qī mǎn fù , ɡuì zú bú yuàn yú 。 
饮  河 期 满  腹 , 贵  足 不 愿   余 。 
cháo lín qī yì zhī , kě wéi dá shì mó 。 
巢   林  栖 一 枝  , 可 为  达 士  模 。 
zhāo yǐn èr shǒu 
招   隐  二 首   


qí yī 
其 一 


zhànɡ cè zhāo yǐn shì , huānɡ tú hénɡ ɡǔ jīn 。 
杖    策 招   隐  士  , 荒    途 横   古 今  。 
yán xué wú jié ɡòu , qiū zhōnɡ yǒu mínɡ qín 。 
岩  穴  无 结  构  , 丘  中    有  鸣   琴  。 
bái yún tínɡ yīn ɡānɡ , dān pā yào yánɡ lín 。 
白  云  停   阴  冈   , 丹  葩 曜  阳   林  。 
shí quán shù qiónɡ yáo , xiān lín huò fú chén 。 
石  泉   漱  琼    瑶  , 纤   鳞  或  浮 沉   。 
fēi bì sī yǔ zhú , shān shuǐ yǒu qīnɡ yīn 。 
非  必 丝 与 竹  , 山   水   有  清   音  。 
hé shì dài xiào ɡē , ɡuàn mù zì bēi yín 。 
何 事  待  啸   歌 , 灌   木 自 悲  吟  。 
qiū jú jiān hóu liánɡ , yōu lán jiān zhònɡ jīn 。 
秋  菊 兼   糇  粮    , 幽  兰  间   重    襟  。 
chóu chú zú lì fán , liáo yù tóu wú zān 。 
踌   躇  足 力 烦  , 聊   欲 投  吾 簪  。 


qí èr 
其 二 


jīnɡ shǐ dōnɡ shān lú , ɡuǒ xià zì chénɡ zhēn 。 
经   始  东   山   庐 , 果  下  自 成    榛   。 
qián yǒu hán quán jǐnɡ , liáo kě yínɡ xīn shén 。 
前   有  寒  泉   井   , 聊   可 莹   心  神   。 
qiào qiàn qīnɡ cōnɡ jiān , zhú bǎi dé qí zhēn 。 
峭   茜   青   葱   间   , 竹  柏  得 其 真   。 
ruò yè qī shuānɡ xuě , fēi rónɡ liú yú jīn 。 
弱  叶 栖 霜     雪  , 飞  荣   流  余 津  。 
jué fú wú chánɡ wán , hǎo wù yǒu qū shēn 。 
爵  服 无 常    玩  , 好  恶 有  屈 伸   。 
jié shòu shēnɡ chán qiān , tán ɡuān qù āi chén 。 
结  绶   生    缠   牵   , 弹  冠   去 埃 尘   。 
huì lián fēi wú qū , shǒu yánɡ fēi wú rén 。 
惠  连   非  吾 屈 , 首   阳   非  吾 仁  。 
xiānɡ yǔ ɡuān suǒ shànɡ , xiāo yáo zhuàn liánɡ chén 。 
相    与 观   所  尚    , 逍   遥  撰    良    辰   。 
zá shī 
杂 诗  


qiū fēnɡ hé liè liè , bái lù wéi cháo shuānɡ 。 
秋  风   何 冽  冽  , 白  露 为  朝   霜     。 
róu tiáo dàn xī jìn , lǜ yè rì yè huánɡ 。 
柔  条   旦  夕 劲  , 绿 叶 日 夜 黄    。 
mínɡ yuè chū yún yá , jiǎo jiǎo liú sù ɡuānɡ 。 
明   月  出  云  崖 , 皦   皦   流  素 光    。 
pī xuān lín qián tínɡ , áo áo chén yàn xiánɡ 。 
披 轩   临  前   庭   , 嗷 嗷 晨   雁  翔    。 
ɡāo zhì jú sì hǎi , kuài rán shǒu kōnɡ tánɡ 。 
高  志  局 四 海  , 块   然  守   空   堂   。 
zhuànɡ chǐ bù hénɡ jū , suì mù chánɡ kǎi kānɡ 。 
壮     齿  不 恒   居 , 岁  暮 常    慨  慷   。 
jiāo nǚ shī 
娇   女 诗  


wú jiā yǒu jiāo nǚ , jiǎo jiǎo pō bái xī 。 
吾 家  有  娇   女 , 皎   皎   颇 白  皙 。 
xiǎo zì wéi wán sù , kóu chǐ zì qīnɡ lì 。 
小   字 为  纨  素 , 口  齿  自 清   历 。 
bìn fā fù ɡuǎnɡ é  , shuānɡ ěr sì lián bì 。 
鬓  发 覆 广    额 , 双     耳 似 连   璧 。 
mínɡ cháo nònɡ shū tái , dài méi lèi sǎo jì 。 
明   朝   弄   梳  台  , 黛  眉  类  扫  迹 。 
nónɡ zhū yǎn dān chún , huánɡ wěn lán màn chì 。 
浓   朱  衍  丹  唇   , 黄    吻  澜  漫  赤  。 
jiāo yǔ ruò lián suǒ, fèn sù nǎi mínɡ        。  
娇   语 若  连   琐  , 忿  速 乃  明   【忄画】 。  
wò bǐ lì tónɡ ɡuǎn , zhuàn kè wèi qī yì 。 
握 笔 利 彤   管   , 篆    刻 未  期 益 。 
zhí shū ài tí sù , sònɡ xí jīn suǒ huò 。 
执  书  爱 绨 素 , 诵   习 矜  所  获  。 
qí zǐ zì huì fānɡ , miàn mù càn rú huà 。 
其 姊 字 惠  芳   , 面   目 粲  如 画  。 
qīnɡ zhuānɡ xǐ lóu biān , lín jìnɡ wànɡ fǎnɡ zhī 。 
轻   妆     喜 楼  边   , 临  镜   忘   纺   织  。 
jǔ zhì nǐ jīnɡ zhào , lì de chénɡ fù yì 。 
举 觯  拟 京   兆   , 立 的 成    复 易 。 
wán nònɡ méi jiá jiān , jù jiān jī zhù yì 。 
玩  弄   眉  颊  间   , 剧 兼   机 杼  役 。 
cōnɡ rónɡ hǎo zhào wǔ , yán xiù xiànɡ fēi hé 。 
从   容   好  赵   舞 , 延  袖  象    飞  翮 。 
shànɡ xià xián zhù jì , wén shǐ zhé juǎn bì 。 
上    下  弦   柱  际 , 文  史  辄  卷   襞 。 
ɡù miǎn pínɡ fēnɡ huà , rú jiàn yǐ zhǐ zhāi 。 
顾 眄   屏   风   画  , 如 见   已 指  摘   。 
dān qīnɡ rì chén àn , mínɡ yì wéi yǐn zé 。 
丹  青   日 尘   暗 , 明   义 为  隐  赜 。 
chí wù xiánɡ yuán lín , ɡuǒ xià jiē shēnɡ zhāi 。 
驰  骛 翔    园   林  , 果  下  皆  生    摘   。 
hónɡ pā zhuì zǐ dì , pínɡ shí zhòu dǐ zhì 。 
红   葩 缀   紫 蒂 , 萍   实  骤   抵 掷  。 
tān huá fēnɡ yǔ zhōnɡ , shēn hū shù bǎi shì 。 
贪  华  风   雨 中    , 眒   忽 数  百  适  。 
wù niè shuānɡ xuě xì , zhònɡ qí chánɡ lěi jī 。 
务 蹑  霜     雪  戏 , 重    綦 常    累  积 。 
bìnɡ xīn zhù yáo zhuàn , duān zuò lǐ pán ɡé 。 
并   心  注  肴  馔    , 端   坐  理 盘  槅 。 
hàn mò jí hán àn , xiānɡ yǔ shù lí tì 。 
翰  墨 戢 函  按 , 相    与 数  离 逖 。 
dònɡ wéi lú zhēnɡ qū , xǐ lǚ rèn zhī shì 。 
动   为  炉 钲    屈 , 屣 履 任  之  适  。 
xīn wéi tú chuǎn jù ,chuī xū duì dǐnɡ      。 
心  为  荼 荈    剧 , 吹   嘘 对  鼎   {釒历} 。 
zhī nì màn bái xiù , yān xūn rǎn ā  xī 。 
脂  腻 漫  白  袖  , 烟  熏  染  阿 锡 。 
yī bèi jiē zhònɡ chí , nán yǔ shěn shuǐ bì 。 
衣 被  皆  重    池  , 难  与 沈   水   碧 。 
rèn qí rú zǐ yì , xiū shòu zhánɡ zhě zé 。 
任  其 孺 子 意 , 羞  受   长    者  责 。 
piē wén dānɡ yǔ zhànɡ , yǎn lèi jù xiànɡ bì 。  
瞥  闻  当   与 杖    , 掩  泪  俱 向    壁 。  
(第 153 首)
浏览次数:10666
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部