订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
please install RealPlayer!   
上一首:汉代诗选3
下一首:魏晋诗选2
hāo lǐ xínɡ   cáo cāo 
蒿  里 行     曹  操  


ɡuān dōnɡ yǒu yì shì , xīnɡ bīnɡ tǎo qún xiōnɡ 。 
关   东   有  义 士  , 兴   兵   讨  群  凶    。 
chū qī huì ménɡ jīn , nǎi xīn zài xián yánɡ 。 
初  期 会  盟   津  , 乃  心  在  咸   阳   。 
jūn hé lì bù qí , chóu chú ér yàn hánɡ 。 
军  合 力 不 齐 , 踌   躇  而 雁  行   。 
shì lì shǐ rén zhēnɡ , sì hái zì xiānɡ qiānɡ 。 
势  利 使  人  争    , 嗣 还  自 相    戕    。 
huái nán dì chēnɡ hào , kè xǐ yū běi fānɡ 。 
淮   南  弟 称    号  , 刻 玺 於 北  方   。 
kǎi jiǎ shēnɡ jǐ shī , wàn xìnɡ yǐ sǐ wánɡ 。 
铠  甲  生    虮 虱  , 万  姓   以 死 亡   。 
bái ɡǔ lù yū yě , qiān lǐ wú jī mínɡ 。 
白  骨 露 於 野 , 千   里 无 鸡 鸣   。 
shēnɡ mín bǎi yí yī , niàn zhī duàn rén chánɡ 。 
生    民  百  遗 一 , 念   之  断   人  肠    。 
duǎn ɡē xínɡ 
短   歌 行   


duì jiǔ dānɡ ɡē , rén shēnɡ jǐ hé ? 
对  酒  当   歌 , 人  生    几 何 ? 
pì rú zhāo lù , qù rì kǔ duō 。 
譬 如 朝   露 , 去 日 苦 多  。 
kǎi dānɡ yǐ kānɡ , yōu sī nán wànɡ 。 
慨  当   以 慷   , 忧  思 难  忘   。 
hé yǐ jiě yōu ? wéi yǒu dù kānɡ 。 
何 以 解  忧  ? 惟  有  杜 康   。 
qīnɡ qīnɡ zǐ jīn , yōu yōu wǒ xīn 。 
青   青   子 衿  , 悠  悠  我 心  。 
dàn wéi jūn ɡù , chén yín zhì jīn 。 
但  为  君  故 , 沉   吟  至  今  。 
yōu yōu lù mínɡ , shí yě zhī pínɡ 。 
呦  呦  鹿 鸣   , 食  野 之  苹   。 
wǒ yǒu jiā bīn , ɡǔ sè chuī shēnɡ 。 
我 有  嘉  宾  , 鼓 瑟 吹   笙    。 


mínɡ mínɡ rú yuè , hé shí kě duō ? 
明   明   如 月  , 何 时  可 掇  ? 
yōu cónɡ zhōnɡ lái , bù kě duàn jué 。 
忧  从   中    来  , 不 可 断   绝  。 
yuè mò dù qiān , wǎnɡ yònɡ xiānɡ cún 。 
越  陌 度 阡   , 枉   用   相    存  。 
qì kuò tán yàn , xīn niàn jiù ēn 。 
契 阔  谈  宴  , 心  念   旧  恩 。 
yuè mínɡ xīnɡ xī , wū què nán fēi , 
月  明   星   稀 , 乌 鹊  南  飞  , 
rào shù sān zā , hé zhī kě yī ? 
绕  树  三  匝 , 何 枝  可 依 ? 
shān bú yàn ɡāo , hǎi bú yàn shēn 。 
山   不 厌  高  , 海  不 厌  深   。 
zhōu ɡōnɡ tǔ bǔ , tiān xià ɡuī xīn 。 
周   公   吐 哺 , 天   下  归  心  。 
kǔ hán xínɡ 
苦 寒  行   


běi shànɡ tài hánɡ shān , jiān zāi hé wēi wēi ! 
北  上    太  行   山   , 艰   哉  何 巍  巍  ! 
yánɡ chánɡ bǎn jí qū , chē lún wéi zhī cuī 。 
羊   肠    坂  诘 屈 , 车  轮  为  之  摧  。 
shù mù hé xiāo sè ! běi fēnɡ shēnɡ zhènɡ bēi 。 
树  木 何 萧   瑟 ! 北  风   声    正    悲  。 
xiónɡ pí duì wǒ dūn , hǔ bào jiá lù tí 。 
熊    罴 对  我 蹲  , 虎 豹  夹  路 啼 。 
xī ɡǔ shǎo rén mín , xuě luò hé fēi fēi ! 
溪 谷 少   人  民  , 雪  落  何 霏  霏  ! 
yán jǐnɡ chánɡ tàn xī , yuǎn xínɡ duō suǒ huái 。 
延  颈   长    叹  息 , 远   行   多  所  怀   。 
wǒ xīn hé fú yù ? sī yù yì dōnɡ ɡuī 。 
我 心  何 怫 郁 ? 思 欲 一 东   归  。 
shuǐ shēn qiáo liánɡ jué , zhōnɡ lù zhènɡ pái huái 。 
水   深   桥   梁    绝  , 中    路 正    徘  徊   。 
mí huò shī ɡù lù , bó mù wú sù qī 。 
迷 惑  失  故 路 , 薄 暮 无 宿 栖 。 
hánɡ hánɡ rì yǐ yuǎn , rén mǎ tónɡ shí jī 。 
行   行   日 已 远   , 人  马 同   时  饥 。 
dān nánɡ xínɡ qǔ xīn , fǔ bīnɡ chí zuò mí 。 
担  囊   行   取 薪  , 斧 冰   持  作  糜 。 
bēi bǐ dōnɡ shān shī , yōu yōu shǐ wǒ āi 。 
悲  彼 东   山   诗  , 悠  悠  使  我 哀 。 
ɡuān cānɡ hǎi 
观   沧   海  


dōnɡ lín jié shí , yǐ ɡuān cānɡ hǎi 。 
东   临  碣  石  , 以 观   沧   海  。 
shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒnɡ zhì 。 
水   何 澹  澹  , 山   岛  竦   峙  。 
shù mù cónɡ shēnɡ , bǎi cǎo fēnɡ mào 。 
树  木 丛   生    , 百  草  丰   茂  。 
qiū fēnɡ xiāo sè , hónɡ bō yǒnɡ qǐ 。 
秋  风   萧   瑟 , 洪   波 涌   起 。 
rì yuè zhī xínɡ , ruò chū qí zhōnɡ 。 
日 月  之  行   , 若  出  其 中    。 
xīnɡ hàn càn làn , ruò chū qí lǐ 。 
星   汉  灿  烂  , 若  出  其 里 。 
xìnɡ shèn zhì zāi , ɡē yǐ yǒnɡ zhì 。 
幸   甚   至  哉  , 歌 以 咏   志  。 
ɡuī suī shòu 
龟  虽  寿   


shén ɡuī suī shòu , yóu yǒu jìnɡ shí 。 
神   龟  虽  寿   , 猷  有  竟   时  。 
ténɡ shé chénɡ wù , zhōnɡ wéi tǔ huī 。 
腾   蛇  乘    雾 , 终    为  土 灰  。 
lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ ; 
老  骥 伏 枥 , 志  在  千   里 ; 
liè shì mù nián , zhuànɡ xīn bù yǐ 。 
烈  士  暮 年   , 壮     心  不 已 。 
yínɡ suō zhī qī , bú dàn zài tiān ; 
盈   缩  之  期 , 不 但  在  天   ; 
yǎnɡ yí zhī fú , kě dé yǒnɡ nián 。 
养   怡 之  福 , 可 得 永   年   。 
xìnɡ shèn zhì zāi , ɡē yǐ yǒnɡ zhì 。 
幸   甚   至  哉  , 歌 以 咏   志  。 
yàn ɡē xínɡ   cáo pī 
燕  歌 行     曹  丕 


qiū fēnɡ xiāo sè tiān qì liánɡ , cǎo mù yáo luò lù wéi shuānɡ 。 
秋  风   萧   瑟 天   气 凉    , 草  木 摇  落  露 为  霜     。 
qún yàn cí ɡuī hú nán xiánɡ , niàn jūn kè yóu duō sī chánɡ 。 
群  燕  辞 归  鹄 南  翔    , 念   君  客 游  多  思 肠    。 
qiè qiè sī ɡuī liàn ɡù xiānɡ , jūn wéi yān liú jì tā fānɡ 。 
慊  慊  思 归  恋   故 乡    , 君  为  淹  留  寄 他 方   。 
jiàn qiè qiónɡ qiónɡ shǒu kōnɡ fánɡ , yōu lái sī jūn bù ɡǎn wànɡ , 
贱   妾  茕    茕    守   空   房   , 忧  来  思 君  不 敢  忘   , 
bù jué lèi xià zhān yī shɑnɡ 。 
不 觉  泪  下  沾   衣 裳    。 
yuán qín mínɡ xián fā qīnɡ shānɡ , duǎn ɡē wēi yín bù nénɡ chánɡ 。 
援   琴  鸣   弦   发 清   商    , 短   歌 微  吟  不 能   长    。 
mínɡ yuè jiǎo jiǎo zhào wǒ chuánɡ , xīnɡ hàn xī liú yè wèi yānɡ 。 
明   月  皎   皎   照   我 床     , 星   汉  西 流  夜 未  央   。 
qiān niú zhī nǚ yáo xiānɡ wànɡ , ěr dú hé ɡū xiàn hé liánɡ 。 
牵   牛  织  女 遥  相    望   , 尔 独 何 辜 限   河 梁    。 
shàn zāi xínɡ 
善   哉  行   


shànɡ shān cǎi wēi , bó mù kǔ jī 。 
上    山   采  薇  , 薄 暮 苦 饥 。 
xī ɡǔ duō fēnɡ , shuānɡ lù zhān yī 。 
溪 谷 多  风   , 霜     露 沾   衣 。 
yě zhì qún ɡòu , yuán hóu xiānɡ zhuī 。 
野 雉  群  够  , 猿   猴  相    追   。 
hái wànɡ ɡù xiānɡ , yù hé lěi lěi ! 
还  望   故 乡    , 郁 何 垒  垒  ! 
ɡāo shān yǒu yá , lín mù yǒu zhī 。 
高  山   有  崖 , 林  木 有  枝  。 
yōu lái wú fānɡ , rén mò zhī zhī 。 
忧  来  无 方   , 人  莫 之  知  。 
rén shēnɡ rú jì , duō yōu hé wéi ? 
人  生    如 寄 , 多  忧  何 为  ? 
jīn wǒ bú lè , suì yuè rú chí 。 
今  我 不 乐 , 岁  月  如 驰  。 
shānɡ shānɡ chuān liú , zhōnɡ yǒu xínɡ zhōu 。 
汤    汤    川    流  , 中    有  行   舟   。 
suí bō zhuǎn báo , yǒu sì kè yóu 。 
随  波 转    薄  , 有  似 客 游  。 
cè wǒ liánɡ mǎ , bèi wǒ qīnɡ qiú 。 
策 我 良    马 , 被  我 轻   裘  。 
zǎi chí zǎi qū , liáo yǐ wànɡ yōu 。 
载  驰  载  驱 , 聊   以 忘   忧  。 
zá shī 
杂 诗  


qí yī 
其 一 


màn màn qiū yè chánɡ , liè liè běi fēnɡ liánɡ 。 
漫  漫  秋  夜 长    , 烈  烈  北  风   凉    。 
nián zhuǎn bù nénɡ mèi , pī yī qǐ pánɡ huánɡ 。 
辗   转    不 能   寐  , 披 衣 起 彷   徨    。 
pánɡ huánɡ hū yǐ jiǔ , bái lù zhān wǒ chánɡ 。 
彷   徨    忽 已 久  , 白  露 沾   我 裳    。 
fǔ shì qīnɡ shuǐ bō , yǎnɡ kàn mínɡ yuè ɡuānɡ 。 
俯 视  清   水   波 , 仰   看  明   月  光    。 
tiān hàn huí xī liú , sān wǔ zhènɡ zònɡ hénɡ 。 
天   汉  回  西 流  , 三  五 正    纵   横   。 
cǎo chónɡ mínɡ hé bēi , ɡū yàn dú nán xiánɡ 。 
草  虫    鸣   何 悲  , 孤 雁  独 南  翔    。 
yù yù duō bēi sī , mián mián sī ɡù xiānɡ 。 
郁 郁 多  悲  思 , 绵   绵   思 故 乡    。 
yuàn fēi ān dé yì , yù jì hé wú liánɡ 。 
愿   飞  安 得 翼 , 欲 济 河 无 梁    。 
xiànɡ fēnɡ chánɡ tàn xī , duàn jué wǒ zhōnɡ chánɡ 。 
向    风   长    叹  息 , 断   绝  我 中    肠    。 


qí èr 
其 二 


xī běi yǒu fú yún , tínɡ tínɡ rú chē ɡài 。 
西 北  有  浮 云  , 亭   亭   如 车  盖  。 
xī zāi shí bú yù , shì yǔ piāo fēnɡ huì 。 
惜 哉  时  不 遇 , 适  与 飘   风   会  。 
chuī wǒ dōnɡ nán xínɡ , hánɡ hánɡ zhì wú huì 。 
吹   我 东   南  行   , 行   行   至  吴 会  。 
wú huì fēi wǒ xiānɡ , ān dé jiǔ liú zhì 。 
吴 会  非  我 乡    , 安 得 久  留  滞  。 
qì zhì wù fù chén , kè zǐ chánɡ wèi rén 。 
弃 置  勿 复 陈   , 客 子 常    畏  人  。 
yìn mǎ chánɡ chénɡ kū xínɡ   chén lín 
饮  马 长    城    窟 行     陈   琳  


yìn mǎ chánɡ chénɡ kū , shuǐ hán shānɡ mǎ ɡǔ 。 
饮  马 长    城    窟 , 水   寒  伤    马 骨 。 
wǎnɡ wèi chánɡ chénɡ lì , shèn mò jī liú tài yuán zú ! 
往   谓  长    城    吏 , 慎   莫 稽 留  太  原   卒 ! 
ɡuān zuò zì yǒu chénɡ , jǔ zhù xié rǔ shēnɡ ! 
官   作  自 有  程    , 举 筑  谐  汝 声    ! 
nán ér nínɡ dānɡ ɡé dòu sǐ , hé nénɡ fú yù zhù chánɡ chénɡ 。 
男  儿 宁   当   格 斗  死 , 何 能   怫 郁 筑  长    城    。 
chánɡ chénɡ hé lián lián , lián lián sān qiān lǐ 。 
长    城    何 连   连   , 连   连   三  千   里 。 
biān chénɡ duō jiàn shǎo , nèi shě duō ɡuǎ fu 。 
边   城    多  健   少   , 内  舍  多  寡  妇 。 
zuò shū yǔ nèi shě , biàn jià mò liú zhù 。 
作  书  与 内  舍  , 便   嫁  莫 留  住  。 
shàn dài xīn ɡū zhānɡ , shí shí niàn wǒ ɡù fū zǐ ! 
善   待  新  姑 嫜    , 时  时  念   我 故 夫 子 ! 
bào shū wǎnɡ biān dì , jūn jīn chū yǔ yì hé bǐ ? 
报  书  往   边   地 , 君  今  出  语 一 何 鄙 ? 
shēn zài huò nán zhōnɡ , hé wéi jī liú tā jiā zǐ ? 
身   在  祸  难  中    , 何 为  稽 留  他 家  子 ? 
shēnɡ nán shèn mò jǔ , shēnɡ nǚ bǔ yònɡ pú 。 
生    男  慎   莫 举 , 生    女 哺 用   脯 。 
jūn dú bú jiàn chánɡ chénɡ xià , sǐ rén hái ɡǔ xiānɡ chēnɡ zhǔ 。 
君  独 不 见   长    城    下  , 死 人  骸  骨 相    撑    拄  。 
jié fà xínɡ shì jūn , qiè qiè xīn yì ɡuān 。 
结  发 行   事  君  , 慊  慊  心  意 关   。 
mínɡ zhī biān dì kǔ , jiàn qiè hé nénɡ jiǔ zì quán ? 
明   知  边   地 苦 , 贱   妾  何 能   久  自 全   ? 
qī āi shī   wánɡ càn 
七 哀 诗    王   粲  


qí yī 
其 一 


xī jīnɡ luàn wú xiànɡ , chái hǔ fānɡ ɡòu huàn 。 
西 京   乱   无 象    , 豺   虎 方   遘  患   。 
fù qì zhōnɡ ɡuó qù , wěi shēn shì jīnɡ mán 。 
复 弃 中    国  去 , 委  身   适  荆   蛮  。 
qīn qi duì wǒ bēi , pénɡ you xiānɡ zhuī pān 。 
亲  戚 对  我 悲  , 朋   友  相    追   攀  。 
chū mén wú suǒ jiàn , bái ɡǔ bì pínɡ yuán 。 
出  门  无 所  见   , 白  骨 蔽 平   原   。 
lù yǒu jī fù rén , bào zǐ qì cǎo jiān 。 
路 有  饥 妇 人  , 抱  子 弃 草  间   。 
ɡù wén hào qì shēnɡ , huī tì dú bù hái 。 
顾 闻  号  泣 声    , 挥  涕 独 不 还  。 
wèi zhī shēn sǐ chù , hé nénɡ liǎnɡ xiānɡ wán ? 
未  知  身   死 处  , 何 能   两    相    完  ? 
qū mǎ qì zhī qù , bù rěn tīnɡ cǐ yán 。 
驱 马 弃 之  去 , 不 忍  听   此 言  。 
nán dēnɡ bà línɡ àn , huí shǒu wànɡ chánɡ ān 。 
南  登   霸 陵   岸 , 回  首   望   长    安 。 
wù bǐ xià quán rén , kuì rán shānɡ xīn ɡān 。 
悟 彼 下  泉   人  , 喟  然  伤    心  肝  。 


qí èr 
其 二 


jīnɡ mán fēi wǒ xiānɡ , hé wéi jiǔ zhì yín 。 
荆   蛮  非  我 乡    , 何 为  久  滞  淫  。 
fānɡ zhōu sù dà jiānɡ , rì mù chóu wǒ xīn 。 
方   舟   溯 大 江    , 日 暮 愁   我 心  。 
shān ɡānɡ yǒu yú yìnɡ , yán ā  zēnɡ zhònɡ yīn 。 
山   冈   有  余 映   , 岩  阿 增   重    阴  。 
hú li chí fù xué , fēi niǎo xiánɡ ɡù lín 。 
狐 狸 驰  赴 穴  , 飞  鸟   翔    故 林  。 
liú bō jī qīnɡ xiǎnɡ , hóu yuán lín àn yín 。 
流  波 激 清   响    , 猴  猿   临  岸 吟  。 
xùn fēnɡ fú chánɡ mèi , bái lù zhān yī jīn 。 
迅  风   拂 裳    袂  , 白  露 沾   衣 襟  。 
dú yè bù nénɡ mèi , shè yī qǐ fǔ qín 。 
独 夜 不 能   寐  , 摄  衣 起 抚 琴  。 
sī tónɡ ɡǎn rén qínɡ , wéi wǒ fā bēi yīn 。 
丝 桐   感  人  情   , 为  我 发 悲  音  。 
jī lǚ wú zhōnɡ jí , yōu sī zhuànɡ nán rèn 。 
羁 旅 无 终    极 , 忧  思 壮     难  任  。 


qí sān 
其 三  


biān chénɡ shǐ xīn bēi , xī wú qīn ɡènɡ zhī 。 
边   城    使  心  悲  , 昔 吾 亲  更   之  。 
bīnɡ xuě jié jī fū , fēnɡ piāo wú zhǐ qī 。 
冰   雪  截  肌 肤 , 风   飘   无 止  期 。 
bǎi lǐ bú jiàn rén , cǎo mù shuí dānɡ chí 。 
百  里 不 见   人  , 草  木 谁   当   迟  。 
dēnɡ chénɡ wànɡ tínɡ suì , piān piān fēi shù qí 。 
登   城    望   亭   燧  , 翩   翩   飞  戍  旗 。 
xínɡ zhě bú ɡù fǎn , chū mén yǔ jiā cí 。 
行   者  不 顾 反  , 出  门  与 家  辞 。 
zǐ dì duō fú lǔ , kū qì wú yǐ shí 。 
子 弟 多  俘 虏 , 哭 泣 无 已 时  。 
tiān xià jìn lè tǔ , hé wéi jiǔ liú zī 。 
天   下  尽  乐 土 , 何 为  久  留  兹 。 
liǎo chónɡ bù zhī xīn , qù lái wù yǔ zī 。 
蓼   虫    不 知  辛  , 去 来  勿 与 谘 。 
shì sī   xú ɡān 
室  思   徐 干  


chén yīn jié chóu yōu , chóu yōu wéi shuí xìnɡ ? 
沉   阴  结  愁   忧  , 愁   忧  为  谁   兴   ? 
niàn yǔ jūn xiānɡ bié , ɡè zài tiān yì fānɡ 。 
念   与 君  相    别  , 各 在  天   一 方   。 
liánɡ huì wèi yǒu qī , zhōnɡ xīn cuī qiě shānɡ 。 
良    会  未  有  期 , 中    心  摧  且  伤    。 
bù liáo yōu cān shí , qiè qiè chánɡ jī kōnɡ 。 
不 聊   忧  餐  食  , 慊  慊  常    饥 空   。 
duān zuò ér wú wéi , fǎnɡ fú jūn rónɡ ɡuānɡ 。 
端   坐  而 无 为  , 仿   佛 君  容   光    。 


é  é  ɡāo shān shǒu , yōu yōu wàn lǐ dào 。 
峨 峨 高  山   首   , 悠  悠  万  里 道  。 
jūn qù rì yǐ yuǎn , yù jié lìnɡ rén lǎo 。 
君  去 日 已 远   , 郁 结  令   人  老  。 
rén shēnɡ yí shì jiān , hū ruò mù chūn cǎo 。 
人  生    一 世  间   , 忽 若  暮 春   草  。 
shí bù kě zài dé , hé wéi zì chóu nǎo ? 
时  不 可 再  得 , 何 为  自 愁   恼  ? 
měi sònɡ xī hónɡ ēn , jiàn qū yān zú bǎo 。 
每  诵   昔 鸿   恩 , 贱   躯 焉  足 保  。 


fú yún hé yánɡ yánɡ , yuàn yīn tōnɡ wǒ cí 。 
浮 云  何 洋   洋   , 愿   因  通   我 词 。 
piāo yáo bù kě jì , xǐ yǐ tú xiānɡ sī 。 
飘   摇  不 可 寄 , 徙 倚 徒 相    思 。 
rén lí jiē fù huì , jūn dú wú fǎn qī 。 
人  离 皆  复 会  , 君  独 无 返  期 。 
zì jūn zhī chū yǐ , mínɡ jìnɡ àn bú zhì 。 
自 君  之  出  矣 , 明   镜   暗 不 治  。 
sī jūn rú liú shuǐ , hé yǒu qiónɡ yǐ shí 。 
思 君  如 流  水   , 何 有  穷    已 时  。 


cǎn cǎn shí jié jìn , lán yè fù diāo línɡ 。 
惨  惨  时  节  尽  , 兰  叶 复 凋   零   。 
kuì rán chánɡ tàn xī , jūn qī wèi wǒ qínɡ 。 
喟  然  长    叹  息 , 君  期 慰  我 情   。 
nián zhuǎn bù nénɡ mèi , chánɡ yè hé mián mián 。 
辗   转    不 能   寐  , 长    夜 何 绵   绵   。 
niè lǚ qǐ chū hù , yǎnɡ ɡuān sān xīnɡ lián 。 
蹑  履 起 出  户 , 仰   观   三  星   连   。 
zì hèn zhì bù suí , qì tì rú yǒnɡ quán 。 
自 恨  志  不 遂  , 泣 涕 如 涌   泉   。 


sī jūn jiàn jīn zhì , yǐ yì wǒ láo qín 。 
思 君  见   巾  栉  , 以 益 我 劳  勤  。 
ān dé hónɡ luán yǔ , ɡòu cǐ xīn zhōnɡ rén 。 
安 得 鸿   鸾   羽 , 觏  此 心  中    人  。 
chénɡ xīn liànɡ bù suí , sāo shǒu lì juān juān 。  
诚    心  亮    不 遂  , 搔  首   立 娟   娟   。  
hé yán yì bú jiàn , fù huì wú yīn yuán 。 
何 言  一 不 见   , 复 会  无 因  缘   。 
ɡù rú bǐ mù yú , jīn ɡé rú cān chén 。 
故 如 比 目 鱼 , 今  隔 如 参  辰   。 


rén mí bù yǒu chū , xiǎnɡ jūn nénɡ zhōnɡ zhī 。 
人  靡 不 有  初  , 想    君  能   终    之  。 
bié lái lì nián suì , jiù ēn hé kě qī 。 
别  来  历 年   岁  , 旧  恩 何 可 期 。 
chónɡ xīn ér wànɡ ɡù , jūn zǐ suǒ yóu jī 。 
重    新  而 忘   故 , 君  子 所  尤  讥 。 
jì shēn suī zài yuǎn , qǐ wànɡ jūn xū yú 。 
寄 身   虽  在  远   , 岂 忘   君  须 臾 。 
jì hòu bù wéi báo , xiǎnɡ jūn shí jiàn sī 。 
既 厚  不 为  薄  , 想    君  时  见   思 。 
zènɡ cónɡ dì   liú zhēn 
赠   从   弟   刘  桢   


tínɡ tínɡ shān shànɡ sōnɡ , sè sè ɡǔ zhònɡ fēnɡ 。 
亭   亭   山   上    松   , 瑟 瑟 谷 中    风   。 
fēnɡ shēnɡ yì hé shènɡ , sōnɡ zhī yì hé jìn 。 
风   声    一 何 盛    , 松   枝  一 何 劲  。 
bīnɡ shuānɡ zhènɡ cǎn qī , zhōnɡ suì chánɡ duān zhènɡ 。 
冰   霜     正    惨  凄 , 终    岁  常    端   正    。 
qǐ bù lí nínɡ hán , sōnɡ bǎi yǒu běn xìnɡ 。 
岂 不 罹 凝   寒  , 松   柏  有  本  性   。 
dìnɡ qínɡ shī   fán qīn 
定   情   诗    繁  钦  


wǒ chū dōnɡ mén yóu , xiè hòu chénɡ qīnɡ chén 。 
我 出  东   门  游  , 邂  逅  承    清   尘   。 
sī jūn jí yōu fánɡ , shì qǐn zhí yī jīn 。 
思 君  即 幽  房   , 侍  寝  执  衣 巾  。 
shí wú sānɡ zhōnɡ qì , pò cǐ lù cè rén 。 
时  无 桑   中    契 , 迫 此 路 侧 人  。 
wǒ jì mèi jūn zī , jūn yì yuè wǒ yán 。 
我 既 媚  君  姿 , 君  亦 悦  我 颜  。 
hé yǐ zhì quán quán ? wǎn bì shuānɡ jīn huán 。 
何 以 致  拳   拳   ? 绾  臂 双     金  环   。 
hé yǐ dào yīn qín ? yuē zhǐ yì shuānɡ yín 。 
何 以 道  殷  勤  ? 约  指  一 双     银  。 
hé yǐ zhì qū qū ? ěr zhōnɡ shuānɡ mínɡ zhū 。 
何 以 致  区 区 ? 耳 中    双     明   珠  。 
hé yǐ zhì kòu kòu ? xiānɡ nánɡ xì zhǒu hòu 。 
何 以 致  叩  叩  ? 香    囊   系 肘   后  。 
hé yǐ zhì qì kuò ? rào wàn shuānɡ tiào tuō 。 
何 以 致  契 阔  ? 绕  腕  双     跳   脱  。 
hé yǐ jié ēn qínɡ ? měi yù zhuì luó yīnɡ 。 
何 以 结  恩 情   ? 美  玉 缀   罗  缨   。 
hé yǐ jié zhōnɡ xīn ? sù lǚ lián shuānɡ zhēn 。 
何 以 结  中    心  ? 素 缕 连   双     针   。 
hé yǐ jié xiānɡ yú ? jīn báo huà sāo tóu 。 
何 以 结  相    于 ? 金  薄  画  搔  头  。 
hé yǐ wèi bié lí ? ěr hòu dài mào chāi 。 
何 以 慰  别  离 ? 耳 后  玳  瑁  钗   。 
hé yǐ dá huān xīn ? wán sù sān tiáo qún 。 
何 以 答 欢   忻  ? 纨  素 三  条   裙  。 
hé yǐ jié chóu bēi ? bái juàn shuānɡ zhōnɡ yī 。 
何 以 结  愁   悲  ? 白  绢   双     中    衣 。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī dōnɡ shān yú 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 东   山   隅 。 
rì ɡàn xī bù lái , ɡǔ fēnɡ chuī wǒ rú 。 
日 旰  兮 不 来  , 谷 风   吹   我 襦 。 
yuǎn wànɡ wú suǒ jiàn , tì qì qǐ chí chú 。 
远   望   无 所  见   , 涕 泣 起 踟  蹰  。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī shān nán yánɡ 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 山   南  阳   。 
rì zhōnɡ xī bù lái , piāo fēnɡ chuī wǒ chánɡ 。 
日 中    兮 不 来  , 飘   风   吹   我 裳    。 
xiāo yáo mò shuí dǔ , wànɡ jūn chóu wǒ chánɡ 。 
逍   遥  莫 谁   睹 , 望   君  愁   我 肠    。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī xī shān cè 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 西 山   侧 。 
rì xī xī bù lái , zhí zhú chánɡ tàn xī 。 
日 夕 兮 不 来  , 踯  躅  长    叹  息 。 
yuǎn wànɡ liánɡ fēnɡ zhì , fǔ yǎnɡ zhènɡ yī fu 。 
远   望   凉    风   至  , 俯 仰   正    衣 服 。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī shān běi cén 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 山   北  岑  。 
rì mù xī bù lái , qī fēnɡ chuī wǒ jīn 。 
日 暮 兮 不 来  , 凄 风   吹   我 襟  。 
wànɡ jūn bù nénɡ zuò , bēi kǔ chóu wǒ xīn 。 
望   君  不 能   坐  , 悲  苦 愁   我 心  。 
ài shēn yǐ hé wéi , xī wǒ huá sè shí 。 
爱 身   以 何 为  , 惜 我 华  色 时  。 
zhōnɡ qínɡ jì kuǎn kuǎn , rán hòu kè mì qī 。 
中    情   既 款   款   , 然  后  克 密 期 。 
qiān yī niè mào cǎo , wèi jūn bù wǒ qī 。 
褰   衣 蹑  茂  草  , 谓  君  不 我 欺 。 
cè cǐ chǒu lòu zhì , xǐ yǐ wú suǒ zhī 。 
厕 此 丑   陋  质  , 徙 倚 无 所  之  。 
zì shānɡ shī suǒ yù , lèi xià rú lián sī 。 
自 伤    失  所  欲 , 泪  下  如 连   丝 。 
kōnɡ hóu yǐn   cáo zhí 
箜   篌  引    曹  植  


zhì jiǔ ɡāo diàn shànɡ , qīn jiāo cónɡ wǒ yóu 。 
置  酒  高  殿   上    , 亲  交   从   我 游  。 
zhōnɡ chú bàn fēnɡ shàn , pēnɡ yánɡ zǎi féi niú 。 
中    厨  办  丰   膳   , 烹   羊   宰  肥  牛  。 
qín zhēnɡ hé kānɡ kǎi , qí sè hé qiě róu 。 
秦  筝    何 慷   慨  , 齐 瑟 和 且  柔  。 
yánɡ ā  zòu qí wǔ , jīnɡ luò chū mínɡ ōu 。 
阳   阿 奏  奇 舞 , 京   洛  出  名   讴 。 
lè yǐn ɡuò sān jué , huǎn dài qīnɡ shù xiū 。 
乐 饮  过  三  爵  , 缓   带  倾   庶  羞  。 
zhǔ chēnɡ qiān jīn shòu , bīn fènɡ wàn nián chóu 。 
主  称    千   金  寿   , 宾  奉   万  年   酬   。 
jiǔ yào bù kě wànɡ , báo zhōnɡ yì suǒ yóu 。 
久  要  不 可 忘   , 薄  终    义 所  尤  。 
qiān qiān jūn zǐ dé , qìnɡ zhé yù hé qiú 。 
谦   谦   君  子 德 , 磬   折  欲 何 求  。 
jīnɡ fēnɡ piāo bái rì , ɡuānɡ jǐnɡ chí xī liú 。 
惊   风   飘   白  日 , 光    景   驰  西 流  。 
shènɡ shí bú zài lái , bǎi nián hū wǒ qiú 。 
盛    时  不 再  来  , 百  年   忽 我 遒  。 
shēnɡ cún huá wū chù , línɡ luò ɡuī shān qiū 。 
生    存  华  屋 处  , 零   落  归  山   丘  。 
xiān mín shuí bù sǐ , zhī mìnɡ fù hé yōu ? 
先   民  谁   不 死 , 知  命   复 何 忧  ? 
mínɡ dōu piān 
名   都  篇   


mínɡ dōu duō yāo nǚ , jīnɡ luò chū shào nián 。 
名   都  多  妖  女 , 京   洛  出  少   年   。 
bǎo jiàn zhí qiān jīn , bèi fú lì qiě xiān 。 
宝  剑   值  千   金  , 被  服 丽 且  鲜   。 
dòu jī dōnɡ jiāo dào , zǒu mǎ chánɡ qiū jiān 。 
斗  鸡 东   郊   道  , 走  马 长    楸  间   。 
chí chěnɡ wèi nénɡ bàn , shuānɡ tù ɡuò wǒ qián 。 
驰  骋    未  能   半  , 双     兔 过  我 前   。 
lǎn ɡōnɡ jié mínɡ dí , chánɡ qū shànɡ nán shān 。 
揽  弓   捷  鸣   镝 , 长    驱 上    南  山   。 
zuǒ wǎn yīn yòu fā , yí zònɡ liǎnɡ qín lián 。 
左  挽  因  右  发 , 一 纵   两    禽  连   。 
yú qiǎo wèi jí zhǎn , yǎnɡ shǒu jiē fēi yuān 。 
余 巧   未  及 展   , 仰   手   接  飞  鸢   。 
ɡuān zhě xián chēnɡ shàn , zhònɡ ɡōnɡ ɡuī wǒ yán 。 
观   者  咸   称    善   , 众    工   归  我 妍  。 
ɡuī lái yàn pínɡ lè , měi jiǔ dòu shí qiān 。 
归  来  宴  平   乐 , 美  酒  斗  十  千   。 
kuài lǐ jùn tái xiā , pào biē zhì xiónɡ fán 。 
脍   鲤 隽  鲐  虾  , 炮  鳖  炙  熊    蹯  。 
mínɡ chóu xiào pǐ lǚ , liè zuò jìnɡ chánɡ yán 。 
鸣   俦   啸   匹 侣 , 列  坐  竟   长    筵  。 
lián piān jī jū rǎnɡ , qiǎo jié wéi wàn duān 。 
连   翩   击 鞠 壤   , 巧   捷  惟  万  端   。 
bái rì xī nán chí , ɡuānɡ jǐnɡ bù kě pān 。 
白  日 西 南  驰  , 光    景   不 可 攀  。 
yún sàn hái chénɡ yì , qīnɡ chén fù lái hái 。 
云  散  还  城    邑 , 清   晨   复 来  还  。 
měi nǚ piān 
美  女 篇   


měi nǚ yāo qiě xián , cǎi sānɡ qí lù jiān 。 
美  女 妖  且  闲   , 采  桑   歧 路 间   。 
róu tiáo fēn rǎn rǎn , luò yè hé piān piān 。 
柔  条   纷  冉  冉  , 落  叶 何 翩   翩   。 
rǎnɡ xiù jiàn sù shǒu , hào wàn yuē jīn huán 。 
攘   袖  见   素 手   , 皓  腕  约  金  环   。 
tóu shànɡ jīn jué chāi , yāo pèi cuì lánɡ ɡān 。 
头  上    金  爵  钗   , 腰  佩  翠  琅   干  。 
mínɡ zhū jiāo yù tǐ , shān hú jiān mù nán 。 
明   珠  交   玉 体 , 珊   瑚 间   木 难  。 
luó yī hé piāo yáo , qīnɡ jū suí fēnɡ hái 。 
罗  衣 何 飘   摇  , 轻   裾 随  风   还  。 
ɡù pàn yí ɡuānɡ cǎi , chánɡ xiào qì ruò lán 。 
顾 盼  遗 光    彩  , 长    啸   气 若  兰  。 
xínɡ tú yònɡ xī jià , xiū zhě yǐ wànɡ cān 。 
行   徒 用   息 驾  , 休  者  以 忘   餐  。 
jiè wèn nǚ ān jū , nǎi zài chénɡ nán duān 。 
借  问  女 安 居 , 乃  在  城    南  端   。 
qīnɡ lóu lín dà lù , ɡāo mén jié zhònɡ ɡuān 。 
青   楼  临  大 路 , 高  门  结  重    关   。 
rónɡ huá yào zhāo rì , shuí bù xī lìnɡ yán ? 
容   华  耀  朝   日 , 谁   不 希 令   颜  ? 
méi shì hé suǒ yínɡ ? yù bó bù shí ān 。 
媒  氏  何 所  营   ? 玉 帛 不 时  安 。 
jiā rén mù ɡāo yì , qiú xián liánɡ dú nán 。 
佳  人  慕 高  义 , 求  贤   良    独 难  。 
zhònɡ rén tú áo áo , ān zhī bǐ suǒ ɡuān ? 
众    人  徒 嗷 嗷 , 安 知  彼 所  观   ? 
shènɡ nián chù fánɡ shì , zhōnɡ yè qǐ chánɡ tàn 。 
盛    年   处  房   室  , 中    夜 起 长    叹  。 
bái mǎ piān 
白  马 篇   


bái mǎ shì jīn jī , lián piān xī běi chí 。 
白  马 饰  金  羁 , 连   翩   西 北  驰  。 
jiè wèn shuí jiā zǐ , yōu bìnɡ yóu xiá ér 。 
借  问  谁   家  子 , 幽  并   游  侠  儿 。 
shǎo xiǎo qù xiānɡ yì , yánɡ shēnɡ shā mò chuí 。 
少   小   去 乡    邑 , 扬   声    沙  漠 陲   。 
sù xī bǐnɡ liánɡ ɡōnɡ , kǔ shǐ hé cēn cī 。  
宿 昔 秉   良    弓   , 楛 矢  何 参  差 。  
kònɡ xián pò zuǒ de , yòu fā cuī yuè zhī 。 
控   弦   破 左  的 , 右  发 摧  月  支  。 
yǎnɡ shǒu jiē fēi náo , fǔ shēn sàn mǎ tí 。 
仰   手   接  飞  猱  , 俯 身   散  马 蹄 。 
jiǎo jié ɡuò hóu yuán , yǒnɡ piāo ruò bào chī 。 
狡   捷  过  猴  猿   , 勇   剽   若  豹  螭  。 
biān chénɡ duō jǐnɡ jí , hú lǔ shù qiān yí 。 
边   城    多  警   急 , 胡 虏 数  迁   移 。 
yǔ xí cónɡ běi lái , lì mǎ dēnɡ ɡāo dī 。 
羽 檄 从   北  来  , 厉 马 登   高  堤 。 
chánɡ qū dǎo xiōnɡ nú , zuǒ ɡù línɡ xiān bēi 。 
长    驱 蹈  匈    奴 , 左  顾 陵   鲜   卑  。 
qì shēn fēnɡ rèn duān , xìnɡ mìnɡ ān kě huái ? 
弃 身   锋   刃  端   , 性   命   安 可 怀   ? 
fù mǔ qiě bú ɡù , hé yán zǐ yǔ qī ? 
父 母 且  不 顾 , 何 言  子 与 妻 ? 
mínɡ biān zhuànɡ shì jí , bù dé zhōnɡ ɡù sī 。 
名   编   壮     士  籍 , 不 得 中    顾 私 。 
juān qū fù ɡuó nán , shì sǐ hū rú ɡuī 。 
捐   躯 赴 国  难  , 视  死 忽 如 归  。 
qī āi 
七 哀 


mínɡ yuè zhào ɡāo lóu , liú ɡuānɡ zhènɡ pái huái 。 
明   月  照   高  楼  , 流  光    正    徘  徊   。 
shànɡ yǒu chóu sī fù , bēi tàn yǒu yú āi 。 
上    有  愁   思 妇 , 悲  叹  有  余 哀 。 
jiè wèn tàn zhě shuí , yán shì dànɡ zǐ qī 。 
借  问  叹  者  谁   , 言  是  宕   子 妻 。 
jūn xínɡ yú shí nián , ɡū qiè chánɡ dú qī 。 
君  行   逾 十  年   , 孤 妾  常    独 栖 。 
jūn ruò qīnɡ lù chén , qiè ruò zhuó shuǐ ní 。 
君  若  清   路 尘   , 妾  若  浊   水   泥 。 
fú chén ɡè yì shì , huí hé hé shí xié ? 
浮 沉   各 异 势  , 回  合 何 时  谐  ? 
yuàn wéi xī nán fēnɡ , chánɡ shì rù jūn huái 。 
愿   为  西 南  风   , 长    逝  入 君  怀   。 
jūn huái liánɡ bù kāi , jiàn qiè dānɡ hé yī 。 
君  怀   良    不 开  , 贱   妾  当   何 依 。 
sònɡ yīnɡ shì 
送   应   氏  


qí yī 
其 一 


bù dēnɡ běi mánɡ bǎn , yáo wànɡ luò yánɡ shān 。 
步 登   北  邙   阪  , 遥  望   洛  阳   山   。 
luò yánɡ hé jì mò , ɡōnɡ shì jìn shāo fén 。 
洛  阳   何 寂 寞 , 宫   室  尽  烧   焚  。 
yuán qiánɡ jiē dùn pǐ , jīnɡ jí shànɡ cān tiān 。 
垣   墙    皆  顿  擗 , 荆   棘 上    参  天   。 
bú jiàn jiù qí lǎo , dàn dǔ xīn shào nián 。 
不 见   旧  耆 老  , 但  睹 新  少   年   。 
cè zú wú xínɡ jìnɡ , huānɡ chóu bú fù tián 。 
侧 足 无 行   径   , 荒    畴   不 复 田   。 
yóu zǐ jiǔ bù ɡuī , bù shí mò yǔ qiān 。 
游  子 久  不 归  , 不 识  陌 与 阡   。 
zhōnɡ yě hé xiāo tiáo , qiān lǐ wú rén yān 。 
中    野 何 萧   条   , 千   里 无 人  烟  。 
niàn wǒ pínɡ chánɡ jū , qì jié bù nénɡ yán 。 
念   我 平   常    居 , 气 结  不 能   言  。 


qí èr 
其 二 


qīnɡ shí nán lǚ dé , jiā huì bù kě chánɡ 。 
清   时  难  屡 得 , 嘉  会  不 可 常    。 
tiān dì wú zhōnɡ jí , rén mìnɡ ruò cháo shuānɡ 。 
天   地 无 终    极 , 人  命   若  朝   霜     。 
yuàn dé zhǎn yàn wǎn , wǒ yǒu zhī shuò fānɡ 。 
愿   得 展   燕  婉  , 我 友  之  朔   方   。 
qīn nì bìnɡ jí sònɡ , zhì jiǔ cǐ hé yánɡ 。 
亲  昵 并   集 送   , 置  酒  此 河 阳   。 
zhōnɡ kuì qǐ dú báo ? bīn yǐn bú jìn shānɡ 。 
中    馈  岂 独 薄  ? 宾  饮  不 尽  觞    。 
ài zhì wànɡ kǔ shēn , qǐ bú kuì zhōnɡ chánɡ ? 
爱 至  望   苦 深   , 岂 不 愧  中    肠    ? 
shān chuān zǔ qiě yuǎn , bié cù huì rì chánɡ 。 
山   川    阻 且  远   , 别  促 会  日 长    。 
yuàn wéi bǐ yì niǎo , shī hé qǐ ɡāo xiánɡ 。 
愿   为  比 翼 鸟   , 施  翮 起 高  翔    。 
zá shī 
杂 诗  


qí yī 
其 一 


ɡāo tái duō bēi fēnɡ , zhāo rì zhào běi lín 。 
高  台  多  悲  风   , 朝   日 照   北  林  。 
zhī zǐ zài wàn lǐ , jiānɡ hú jiǒnɡ qiě shēn 。 
之  子 在  万  里 , 江    湖 迥    且  深   。 
fānɡ zhōu ān kě jí , lí sī ɡù nán rèn 。 
方   舟   安 可 极 , 离 思 故 难  任  。 
ɡū yàn fēi nán yóu , ɡuò tínɡ zhǎnɡ āi yín 。 
孤 雁  飞  南  游  , 过  庭   长    哀 吟  。 
qiào sī mù yuǎn rén , yuàn yù tuō yí yīn 。 
翘   思 慕 远   人  , 愿   欲 托  遗 音  。 
xínɡ yǐnɡ hū bú jiàn , piān piān shānɡ wǒ xīn 。 
形   影   忽 不 见   , 翩   翩   伤    我 心  。 


qí èr 
其 二 


zhuǎn pénɡ lí běn ɡēn , piāo yáo suí chánɡ fēnɡ 。 
转    蓬   离 本  根  , 飘   摇  随  长    风   。 
hé yì huí biāo jǔ , chuī wǒ rù yún zhōnɡ 。 
何 意 回  飚   举 , 吹   我 入 云  中    。 
ɡāo ɡāo shànɡ wú jí , tiān lù ān kě qiónɡ ? 
高  高  上    无 极 , 天   路 安 可 穷    ? 
lèi cǐ yóu kè zǐ , juān qū yuǎn cónɡ rónɡ 。 
类  此 游  客 子 , 捐   躯 远   从   戎   。 
máo hè bù yǎn xínɡ , wēi huò chánɡ bù chōnɡ 。 
毛  褐 不 掩  形   , 薇  藿  常    不 充    。 
qù qù mò fù dào , chén yōu lìnɡ rén lǎo 。 
去 去 莫 复 道  , 沉   忧  令   人  老  。 


qí sān 
其 三  


xī běi yǒu zhī fù , qǐ ɡǎo hé bīn fēn 。 
西 北  有  织  妇 , 绮 缟  何 缤  纷  。 
mínɡ chén bǐnɡ jī zhù , rì zè bù chénɡ wén 。 
明   晨   秉   机 杼  , 日 昃 不 成    文  。 
tài xī jīnɡ chánɡ yè , bēi xiào rù qīnɡ yún 。 
太  息 经   长    夜 , 悲  啸   入 青   云  。 
qiè shēn shǒu kōnɡ ɡuī , liánɡ rén xínɡ cónɡ jūn 。 
妾  身   守   空   闺  , 良    人  行   从   军  。 
zì qī sān nián ɡuī , jīn yǐ lì jiǔ chūn 。 
自 期 三  年   归  , 今  已 历 九  春   。 
fēi niǎo rào shù xiánɡ , qiào qiào mínɡ suǒ qún 。 
飞  鸟   绕  树  翔    , 噭   噭   鸣   索  群  。 
yuàn wéi nán liú jǐnɡ , chí ɡuānɡ jiàn wǒ jūn 。 
愿   为  南  流  景   , 驰  光    见   我 君  。 


qí sì 
其 四 


nán ɡuó yǒu jiā rén , rónɡ huá ruò táo lǐ 。 
南  国  有  佳  人  , 容   华  若  桃  李 。 
cháo yóu jiānɡ běi àn , xī sù xiāo xiānɡ zhǐ 。 
朝   游  江    北  岸 , 夕 宿 潇   湘    沚  。 
shí sú báo zhū yán , shuí wéi fā hào chǐ ? 
时  俗 薄  朱  颜  , 谁   为  发 皓  齿  ? 
fǔ yǎnɡ suì jiānɡ mù , rónɡ yào nán jiǔ shì 。 
俯 仰   岁  将    暮 , 荣   耀  难  久  恃  。 


qí wǔ 
其 五 


pú fū zǎo yán jià , wú xínɡ jiānɡ yuǎn yóu 。 
仆 夫 早  严  驾  , 吾 行   将    远   游  。 
yuǎn yóu yù hé zhī ? wú ɡuó wéi wǒ chóu 。 
远   游  欲 何 之  ? 吴 国  为  我 仇   。 
jiānɡ chěnɡ wàn lǐ tú , dōnɡ lù ān zú yóu ? 
将    骋    万  里 途 , 东   路 安 足 由  ? 
jiānɡ jiè duō bēi fēnɡ , huái sì chí jí liú 。 
江    介  多  悲  风   , 淮   泗 驰  急 流  。 
yuàn yù yì qīnɡ jì , xī zāi wú fānɡ zhōu 。 
愿   欲 一 轻   济 , 惜 哉  无 方   舟   。 
xián jū fēi wú zhì , ɡān xīn fù ɡuó yōu 。 
闲   居 非  吾 志  , 甘  心  赴 国  忧  。 


qí liù 
其 六  


fēi ɡuān bǎi yú chǐ , lín yǒu yù línɡ xuān 。 
飞  观   百  余 尺  , 临  牖  御 棂   轩   。 
yuǎn wànɡ zhōu qiān lǐ , zhāo xī jiàn pínɡ yuán 。 
远   望   周   千   里 , 朝   夕 见   平   原   。 
liè shì duō bēi xīn , xiǎo rén tōu zì xián 。 
烈  士  多  悲  心  , 小   人  偷  自 闲   。 
ɡuó chóu liànɡ bù sāi , ɡān xīn si sànɡ yuán 。 
国  仇   亮    不 塞  , 甘  心  思 丧   元   。 
fǔ jiàn xī nán wànɡ , sī yù fù tài shān 。 
抚 剑   西 南  望   , 思 欲 赴 太  山   。 
xián jí bēi shēnɡ fā , línɡ wǒ kānɡ kǎi yán 。 
弦   急 悲  声    发 , 聆   我 慷   慨  言  。 


赠白马王彪

序曰:黄初四年五月,白马王、任城王与余俱朝京师,会节气。到洛阳,任城王薨。至七月与白马王
还国。后有司以二王归藩,道路宜异宿止。意毒恨之。盖以大别在数日,是用自剖,与王辞焉。愤而
成篇。

yè dì chénɡ mínɡ lú , shì jiānɡ ɡuī jiù jiānɡ 。 
谒 帝 承    明   庐 , 逝  将    归  旧  疆    。 
qīnɡ chén fā huánɡ yì , rì xī ɡuò shǒu yánɡ 。 
清   晨   发 皇    邑 , 日 夕 过  首   阳   。 
yī luò ɡuǎnɡ qiě shēn , yù jì chuān wú liánɡ 。 
伊 洛  广    且  深   , 欲 济 川    无 梁    。 
fàn zhōu yuè hónɡ tāo , yuàn bǐ dōnɡ lù chánɡ 。 
泛  舟   越  洪   涛  , 怨   彼 东   路 长    。 
ɡù zhān liàn chénɡ què , yǐn lǐnɡ qínɡ nèi shānɡ 。 
顾 瞻   恋   城    阙  , 引  领   情   内  伤    。 


tài ɡǔ hé liáo kuò , shān shù yù cānɡ cānɡ 。 
太  谷 何 寥   廓  , 山   树  郁 苍   苍   。 
lín yǔ ní wǒ tú , liú liáo hào zònɡ hénɡ 。 
霖  雨 泥 我 涂 , 流  潦   浩  纵   横   。 
zhōnɡ kuí jué wú ɡuǐ , ɡǎi zhé dēnɡ ɡāo ɡānɡ 。 
中    逵  绝  无 轨  , 改  辙  登   高  冈   。 
xiū bǎn zào yún rì , wǒ mǎ xuán yǐ huánɡ 。 
修  坂  造  云  日 , 我 马 玄   以 黄    。 


xuán huánɡ yóu nénɡ jìn , wǒ sī yù yǐ shū 。 
玄   黄    犹  能   进  , 我 思 郁 以 纾  。 
yù shū jiānɡ hé niàn ? qīn ài zài lí jū 。 
郁 纾  将    何 念   ? 亲  爱 在  离 居 。 
běn tú xiānɡ yǔ xié , zhōnɡ ɡènɡ bú kè jù 。 
本  图 相    与 偕  , 中    更   不 克 俱 。 
chī xiāo mínɡ hénɡ è  , chái lánɡ dānɡ lù qú 。 
鸱  枭   鸣   衡   轭 , 豺   狼   当   路 衢 。 
cānɡ yinɡ jiān bái hēi , chán qiǎo fǎn qīn shū 。 
苍   蝇   间   白  黑  , 谗   巧   反  亲  疏  。 
yù hái jué wú qī , lǎn pèi zhǐ chí chú 。 
欲 还  绝  无 蹊 , 揽  辔  止  踟  蹰  。 


chí chú yì hé liú ? xiānɡ sī wú zhōnɡ jí 。 
踟  蹰  亦 何 留  ? 相    思 无 终    极 。 
qiū fēnɡ fā wēi liánɡ , hán chán mínɡ wǒ cè 。 
秋  风   发 微  凉    , 寒  蝉   鸣   我 侧 。 
yuán yě hé xiāo tiáo , bái rì hū xī nì 。 
原   野 何 萧   条   , 白  日 忽 西 匿 。 
ɡuī niǎo fù qiáo lín , piān piān lì yǔ yì 。 
归  鸟   赴 乔   林  , 翩   翩   厉 羽 翼 。 
ɡū shòu zǒu suǒ qún , xián cǎo bù huánɡ shí 。 
孤 兽   走  索  群  , 衔   草  不 遑    食  。 
ɡǎn wù shānɡ wǒ huái , fǔ xīn chánɡ tài xī 。 
感  物 伤    我 怀   , 抚 心  长    太  息 。 


tài xī jiānɡ hé wéi ? tiān mìnɡ yǔ wǒ wéi 。 
太  息 将    何 为  ? 天   命   与 我 违  。 
nài hé niàn tónɡ shēnɡ , yì wǎnɡ xínɡ bù ɡuī 。 
奈  何 念   同   生    , 一 往   形   不 归  。 
ɡū hún xiánɡ ɡù yù , línɡ jiù jì jīnɡ shī 。 
孤 魂  翔    故 域 , 灵   柩  寄 京   师  。 
cún zhě hū fù ɡuò , wánɡ méi shēn zì shuāi 。 
存  者  忽 复 过  , 亡   没  身   自 衰    。 
rén shēnɡ chù yí shì , qù ruò zhāo lù xī 。  
人  生    处  一 世  , 去 若  朝   露 晞 。  
nián zài sānɡ yú jiān , yínɡ xiǎnɡ bù nénɡ zhuī 。 
年   在  桑   榆 间   , 影   响    不 能   追   。 
zì ɡù fēi jīn shí , duō zé lìnɡ xīn bēi 。 
自 顾 非  金  石  , 咄  唶 令   心  悲  。 


xīn bēi dònɡ wǒ shén , qì zhì mò fù chén 。 
心  悲  动   我 神   , 弃 置  莫 复 陈   。 
zhànɡ fu zhì sì hǎi , wàn lǐ yóu bǐ lín 。 
丈    夫 志  四 海  , 万  里 犹  比 邻  。 
ēn ài ɡǒu bù kuī , zài yuǎn fēn rì qīn 。 
恩 爱 苟  不 亏  , 在  远   分  日 亲  。 
hé bì tónɡ qīn dào , rán hòu zhǎn yīn qín 。 
何 必 同   衾  帱  , 然  后  展   殷  勤  。 
yōu sī chénɡ jí bìnɡ , wú nǎi ér nǚ rén 。 
忧  思 成    疾 病   , 无 乃  儿 女 仁  。 
cānɡ zú ɡǔ ròu qínɡ , nénɡ bù huái kǔ xīn ? 
仓   卒 骨 肉  情   , 能   不 怀   苦 辛  ? 


kǔ xīn hé lǜ sī ? tiān mìnɡ xìn kě yí 。 
苦 辛  何 虑 思 ? 天   命   信  可 疑 。 
xū wú qiú liè xiān , sōnɡ zǐ jiǔ wú qī 。 
虚 无 求  列  仙   , 松   子 久  吾 欺 。 
biàn ɡù zài sī xū , bǎi nián shuí nénɡ chí ? 
变   故 在  斯 须 , 百  年   谁   能   持  ? 
lí bié yǒnɡ wú huì , zhí shǒu jiānɡ hé shí ? 
离 别  永   无 会  , 执  手   将    何 时  ? 
wánɡ qí ài yù tǐ , jù xiǎnɡ huánɡ fā qī 。 
王   其 爱 玉 体 , 俱 享    黄    发 期 。 
shōu lèi jí chánɡ lù , yuán bǐ cónɡ cǐ cí 。 
收   泪  即 长    路 , 援   笔 从   此 辞 。 
zènɡ xiù cɑi rù jūn   jī kānɡ 
赠   秀  才  入 军    嵇 康   


qí yī 
其 一 


liánɡ mǎ jì xián , lì fú yǒu huī 。 
良    马 既 闲   , 丽 服 有  晖  。 
zuǒ lǎn fán ruò , yòu jiē wànɡ ɡuī 。 
左  揽  繁  弱  , 右  接  忘   归  。 
fēnɡ chí diàn shì , niè jǐnɡ zhuī fēi 。 
风   驰  电   逝  , 蹑  景   追   飞  。 
línɡ lì zhōnɡ yuán , ɡù pàn shēnɡ zī 。 
凌   厉 中    原   , 顾 盼  生    姿 。 


qí èr 
其 二 


xī tú lán pǔ , mò mǎ huà shān 。 
息 徒 兰  圃 , 秣 马 华  山   。 
liú fān pínɡ ɡāo , chuí lún chánɡ chuān 。 
流  番  平   皋  , 垂   纶  长    川    。 
mù sònɡ ɡuī hónɡ , shǒu huī wǔ xián 。 
目 送   归  鸿   , 手   挥  五 弦   。 
fǔ yǎnɡ zì dé , yóu xīn tài xuán 。 
俯 仰   自 得 , 游  心  太  玄   。 
jiā bǐ diào wēnɡ , dé yú wànɡ quán 。 
嘉  彼 钓   翁   , 得 鱼 忘   筌   。 
yǐnɡ rén shì yǐ , shuí yǔ jìn yán ? 
郢   人  逝  矣 , 谁   与 尽  言  ? 
yǒnɡ huái   ruǎn jí 
咏   怀     阮   籍 


qí yī 
其 一 


yè zhōnɡ bù nénɡ mèi , qǐ zuò dàn mínɡ qín 。 
夜 中    不 能   寐  , 起 坐  弹  鸣   琴  。 
báo wéi jiàn mínɡ yuè , qīnɡ fēnɡ chuī wǒ jīn 。 
薄  帷  鉴   明   月  , 清   风   吹   我 襟  。 
ɡū hónɡ hào wài yě , xiánɡ niǎo mínɡ běi lín 。 
孤 鸿   号  外  野 , 翔    鸟   鸣   北  林  。 
pái huái jiānɡ hé jiàn ? yōu sī dú shānɡ xīn 。 
徘  徊   将    何 见   ? 忧  思 独 伤    心  。 


qí èr 
其 二 


jiā shù xià chénɡ qī , dōnɡ yuán táo yǔ lǐ 。 
嘉  树  下  成    蹊 , 东   园   桃  与 李 。 
qiū fēnɡ chuī fēi huò , línɡ luò cónɡ cǐ shǐ 。 
秋  风   吹   飞  藿  , 零   落  从   此 始  。 
fán huá yǒu qiáo cuì , tánɡ shànɡ shēnɡ jīnɡ qǐ 。 
繁  华  有  憔   悴  , 堂   上    生    荆   杞 。 
qū mǎ shě zhī qù , qù shànɡ xī shān zhǐ 。 
驱 马 舍  之  去 , 去 上    西 山   趾  。 
yì shēn bú zì bǎo , hé kuànɡ liàn qī zi 。 
一 身   不 自 保  , 何 况    恋   妻 子 。 
nínɡ shuānɡ bèi yě cǎo , suì mù yì yún yǐ 。 
凝   霜     被  野 草  , 岁  暮 亦 云  已 。 


qí sān 
其 三  


pínɡ shēnɡ shào nián shí , qīnɡ bó hǎo xián ɡē 。 
平   生    少   年   时  , 轻   薄 好  弦   歌 。 
xī yóu xián yánɡ zhōnɡ , zhào lǐ xiānɡ jīnɡ ɡuò 。 
西 游  咸   阳   中    , 赵   李 相    经   过  。 
yú lè wèi zhōnɡ jí , bái rì hū cuō tuó 。 
娱 乐 未  终    极 , 白  日 忽 蹉  跎  。 
qū mǎ fù lái ɡuī , fǎn ɡù wànɡ sān hé 。 
驱 马 复 来  归  , 反  顾 望   三  河 。 
huánɡ jīn bǎi yì jìn , zī yònɡ chánɡ kǔ duō 。 
黄    金  百  镒 尽  , 资 用   常    苦 多  。 
běi lín tài hánɡ dào , shī lù jiānɡ rú hé 。 
北  临  太  行   道  , 失  路 将    如 何 。 


qí sì 
其 四 


xī wén dōnɡ línɡ ɡuā , jìn zài qīnɡ mén wài 。 
昔 闻  东   陵   瓜  , 近  在  青   门  外  。 
lián zhěn jù qiān mò , zǐ mǔ xiānɡ ɡōu dài 。 
连   畛   距 阡   陌 , 子 母 相    钩  带  。 
wǔ sè yào zhāo rì , jiā bīn sì miàn huì 。 
五 色 曜  朝   日 , 嘉  宾  四 面   会  。 
ɡāo huǒ zì jiān áo , duō cái wéi huàn hài 。 
膏  火  自 煎   熬 , 多  财  为  患   害  。 
bù yī kě zhōnɡ shēn , chǒnɡ lù qǐ zú lài ? 
布 衣 可 终    身   , 宠    禄 岂 足 赖  ? 


qí wǔ 
其 五 


zhuó zhuó xī tuí rì , yú ɡuānɡ zhào wǒ yī 。 
灼   灼   西 颓  日 , 余 光    照   我 衣 。 
huí fēnɡ chuī sì bì , hán niǎo xiānɡ yīn yī 。 
回  风   吹   四 壁 , 寒  鸟   相    因  依 。 
zhōu zhōu shànɡ xián yǔ , qiónɡ qiónɡ yì niàn jī 。 
周   周   尚    衔   羽 , 蛩    蛩    亦 念   饥 。 
rú hé dānɡ lù zi , qìnɡ zhé wànɡ suǒ ɡuī 。 
如 何 当   路 子 , 磬   折  忘   所  归  。 
qǐ wéi kuā yù mínɡ , qiáo cuì shǐ xīn bēi 。 
岂 为  夸  誉 名   , 憔   悴  使  心  悲  。 
nínɡ yǔ yàn què xiánɡ , bù suí huánɡ hú fēi 。 
宁   与 燕  雀  翔    , 不 随  黄    鹄 飞  。 
huánɡ hú yóu sì hǎi , zhōnɡ lù jiānɡ ān ɡuī ? 
黄    鹄 游  四 海  , 中    路 将    安 归  ? 


qí liù 
其 六  


zhàn zhàn chánɡ jiānɡ shuǐ , shànɡ yǒu fēnɡ shù lín 。 
湛   湛   长    江    水   , 上    有  枫   树  林  。 
ɡāo lán bèi jìnɡ lù , qīnɡ lí shì qīn qīn 。  
皋  兰  被  径   路 , 青   骊 逝  骎  骎  。  
yuǎn wànɡ lìnɡ rén bēi , chūn qì ɡǎn wǒ xīn 。 
远   望   令   人  悲  , 春   气 感  我 心  。 
sān chǔ duō xiù shì , cháo yún jìn huānɡ yín 。 
三  楚  多  秀  士  , 朝   云  进  荒    淫  。 
zhū huá zhèn fēn fānɡ , ɡāo cài xiānɡ zhuī xún 。 
朱  华  振   芬  芳   , 高  蔡  相    追   寻  。 
yì wéi huánɡ què āi , lèi xià shuí nénɡ jìn 。 
一 为  黄    雀  哀 , 泪  下  谁   能   禁  。 


qí qī 
其 七 


xī nián shí sì wǔ , zhì shànɡ hǎo shū shī 。 
昔 年   十  四 五 , 志  尚    好  书  诗  。 
bèi hè huái zhū yù , yán mǐn xiānɡ yǔ qī 。 
被  褐 怀   珠  玉 , 颜  闵  相    与 期 。 
kāi xuān lín sì yě , dēnɡ ɡāo wànɡ suǒ sī 。 
开  轩   临  四 野 , 登   高  望   所  思 。 
qiū mù bì shān ɡānɡ , wàn dài tónɡ yì shí 。 
丘  墓 蔽 山   冈   , 万  代  同   一 时  。 
qiān qiū wàn suì hòu , rónɡ mínɡ ān suǒ zhī ? 
千   秋  万  岁  后  , 荣   名   安 所  之  ? 
nǎi wù xiàn mén zǐ , qiào qiào jīn zì chī 。 
乃  悟 羡   门  子 , 噭   噭   今  自 嗤  。 


qí bā 
其 八 


dú zuò kōnɡ tánɡ shànɡ , shuí kě yǔ huān zhě ? 
独 坐  空   堂   上    , 谁   可 与 欢   者  ? 
chū mén lín yǒnɡ lù , bú jiàn hánɡ chē mǎ 。 
出  门  临  永   路 , 不 见   行   车  马 。 
dēnɡ ɡāo wànɡ jiǔ zhōu , yōu yōu fēn kuànɡ yě 。 
登   高  望   九  州   , 悠  悠  分  旷    野 。 
ɡū niǎo xī běi fēi , lí shòu dōnɡ nán xià 。 
孤 鸟   西 北  飞  , 离 兽   东   南  下  。 
rì mù sī qīn yǒu , wù yán yònɡ zì xiě 。 
日 暮 思 亲  友  , 晤 言  用   自 写  。 


qí jiǔ 
其 九  


jià yán fā wèi dōu , nán xiànɡ wànɡ chuī tái 。 
驾  言  发 魏  都  , 南  向    望   吹   台  。 
xiāo ɡuǎn yǒu yí yīn , liánɡ wánɡ ān zài zāi ? 
萧   管   有  遗 音  , 梁    王   安 在  哉  ? 
zhàn shì shí zāo kānɡ , xián zhě chù hāo lái 。 
战   士  食  糟  糠   , 贤   者  处  蒿  莱  。 
ɡē wú qǔ wèi zhōnɡ , qín bīnɡ yǐ fù lái 。 
歌 舞 曲 未  终    , 秦  兵   已 复 来  。 
jiá lín fēi wú yǒu , zhū ɡōnɡ shēnɡ chén āi 。 
夹  林  非  吾 有  , 朱  宫   生    尘   埃 。 
jūn bài huá yánɡ xià , shēn jìnɡ wéi tǔ huī 。 
军  败  华  阳   下  , 身   竟   为  土 灰  。 


qí shí 
其 十  


zhāo yánɡ bú zài shènɡ , bái rì hū xī yōu 。 
朝   阳   不 再  盛    , 白  日 忽 西 幽  。 
qù cǐ ruò fǔ yǎnɡ , rú hé sì jiǔ qiū 。 
去 此 若  俯 仰   , 如 何 似 九  秋  。 
rén shēnɡ ruò chén lù , tiān dào miǎo yōu yōu 。 
人  生    若  尘   露 , 天   道  邈   悠  悠  。 
qí jǐnɡ shēnɡ niú shān , tì sì fēn jiāo liú 。 
齐 景   升    牛  山   , 涕 泗 纷  交   流  。 
kǒnɡ shènɡ lín chánɡ chuān , xī shì hū ruò fú 。 
孔   圣    临  长    川    , 惜 逝  忽 若  浮 。 
qù zhě yú bù jí , lái zhě wú bù liú 。 
去 者  余 不 及 , 来  者  吾 不 留  。 
yuàn dēnɡ tài huà shān , shànɡ yǔ sōnɡ zǐ yóu 。 
愿   登   太  华  山   , 上    与 松   子 游  。 
yú fǔ zhī shì huàn , chénɡ liú fàn qīnɡ zhōu 。 
渔 父 知  世  患   , 乘    流  泛  轻   舟   。 


qí shí yī 
其 十  一 


yán ɡuānɡ yán wàn lǐ , hónɡ chuān dànɡ tuān lài 。 
炎  光    延  万  里 , 洪   川    荡   湍   濑  。 
wān ɡōnɡ ɡuà fú sānɡ , chánɡ jiàn yǐ tiān wài 。 
弯  弓   挂  扶 桑   , 长    剑   倚 天   外  。 
tài shān chénɡ dǐ lì , huánɡ hé wéi chánɡ dài 。 
泰  山   成    砥 砺 , 黄    河 为  裳    带  。 
shì bǐ zhuānɡ zhōu zǐ , rónɡ kū hé zú lài ? 
视  彼 庄     周   子 , 荣   枯 何 足 赖  ? 
juān shēn qì zhōnɡ yuán , wū yuān zuò huàn hài 。 
捐   身   弃 中    原   , 乌 鸢   作  患   害  。 
qǐ ruò xiónɡ jié shì , ɡōnɡ mínɡ cónɡ cǐ dà 。 
岂 若  雄    杰  士  , 功   名   从   此 大 。 


qí shí èr 
其 十  二 


wēi ɡuàn qiē fú yún , chánɡ jiàn chū tiān wài 。 
危  冠   切  浮 云  , 长    剑   出  天   外  。 
xì ɡù hé zú lǜ , ɡāo dù kuà yí shì 。 
细 故 何 足 虑 , 高  度 跨  一 世  。 
fēi zǐ wéi wǒ yù , xiāo yáo yóu huānɡ yì 。 
非  子 为  我 御 , 逍   遥  游  荒    裔 。 
ɡù xiè xī wánɡ mǔ , wú jiānɡ cónɡ cǐ shì 。 
顾 谢  西 王   母 , 吾 将    从   此 逝  。 
qǐ yǔ pénɡ hù shì , tán qín sònɡ yán shì 。 
岂 与 蓬   户 士  , 弹  琴  诵   言  誓  。 


qí shí sān 
其 十  三  


hónɡ shēnɡ zī zhì dù , bèi fú zhènɡ yǒu chánɡ 。 
洪   生    资 制  度 , 被  服 正    有  常    。 
zūn bēi shè cì xù , shì wù qí jì ɡānɡ 。 
尊  卑  设  次 序 , 事  物 齐 纪 纲   。 
rónɡ shì zhěnɡ yán sè , qìnɡ zhé zhí ɡuī zhānɡ 。 
容   饰  整    颜  色 , 磬   折  执  圭  璋    。 
tánɡ shànɡ zhì xuán jiǔ , shì zhōnɡ shènɡ dào liánɡ 。 
堂   上    置  玄   酒  , 室  中    盛    稻  粱    。 
wài lì zhēn sù tán , hù nèi miè fēn fānɡ 。 
外  厉 贞   素 谈  , 户 内  灭  芬  芳   。 
fànɡ kǒu cónɡ zhōnɡ chū , fù shuō dào yì fānɡ 。 
放   口  从   衷    出  , 复 说   道  义 方   。 
wěi qū zhōu xuán yí , zī tài chóu wǒ chánɡ 。 
委  曲 周   旋   仪 , 姿 态  愁   我 肠    。 
(第 152 首)
浏览次数:12127
上一首:汉代诗选3
下一首:魏晋诗选2
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部