订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
please install RealPlayer!   
上一首:汉代诗选2
下一首:魏晋诗选1
ɡǔ shī xínɡ xínɡ chónɡ xínɡ xínɡ 
古 诗   行   行   重     行   行   


xínɡ xínɡ chónɡ xínɡ xínɡ , yǔ jūn shēnɡ bié lí 。 
行   行   重    行   行   , 与 君  生    别  离 。 
xiānɡ qù wàn yú lǐ , ɡè zài tiān yì yá 。 
相    去 万  余 里 , 各 在  天   一 涯 。 
dào lù zǔ qiě chánɡ , huì miàn ān kě zhī 。 
道  路 阻 且  长    , 会  面   安 可 知  。 
hú mǎ yī běi fēnɡ , yuè niǎo cháo nán zhī 。 
胡 马 依 北  风   , 越  鸟   巢   南  枝  。 
xiānɡ qù rì yǐ yuǎn , yī dài rì yǐ huǎn 。 
相    去 日 已 远   , 衣 带  日 已 缓   。 
fú yún bì bái rì , yóu zǐ bú ɡù fǎn 。 
浮 云  蔽 白  日 , 游  子 不 顾 返  。 
sī jūn lìnɡ rén lǎo , suì yuè hū yǐ wǎn 。 
思 君  令   人  老  , 岁  月  忽 已 晚  。 
qì juān wù fù dào , nǔ lì jiā cān fàn 。  
弃 捐   勿 复 道  , 努 力 加  餐  饭  。  
ɡǔ shī qīnɡ qīnɡ hé pàn cǎo 
古 诗  青   青   河 畔  草  


qīnɡ qīnɡ hé pàn cǎo , yù yù yuán zhōnɡ liǔ 。 
青   青   河 畔  草  , 郁 郁 园   中    柳  。 
yínɡ yínɡ lóu shànɡ nǚ , jiǎo jiǎo dānɡ chuānɡ yǒu 。 
盈   盈   楼  上    女 , 皎   皎   当   窗     牖  。 
é  é  hónɡ fěn zhuānɡ , xiān xiān chū sù shǒu 。 
娥 娥 红   粉  妆     , 纤   纤   出  素 手   。 
xī wéi chānɡ jiā nǚ , jīn wéi dànɡ zǐ fù 。 
昔 为  娼    家  女 , 今  为  荡   子 妇 。 
dànɡ zǐ xínɡ bù ɡuī , kōnɡ chuánɡ nán dú shǒu 。  
荡   子 行   不 归  , 空   床     难  独 守   。  
ɡǔ shī qīnɡ qīnɡ línɡ shànɡ bǎi 
古 诗  青   青   陵   上    柏  


qīnɡ qīnɡ línɡ shànɡ bǎi , lěi lěi jiàn zhōnɡ shí 。 
青   青   陵   上    柏  , 磊  磊  涧   中    石  。 
rén shēnɡ tiān dì jiān , hū rú yuǎn xínɡ kè 。 
人  生    天   地 间   , 忽 如 远   行   客 。 
dòu jiǔ xiānɡ yú lè , liáo hòu bù wéi bó 。 
斗  酒  相    娱 乐 , 聊   厚  不 为  薄  。 
qū chē cè nú mǎ , yóu xì wǎn yǔ luò 。 
驱 车  策 驽 马 , 游  戏 宛  与 洛  。 
luò zhōnɡ hé yù yù , ɡuàn dài zì xiānɡ suǒ 。 
洛  中    何 郁 郁 , 冠   带  自 相    索  。 
chánɡ qú luó jiá xiànɡ , wánɡ hóu duō dì zhái 。 
长    衢 罗  夹  巷    , 王   侯  多  第 宅   。 
liǎnɡ ɡōnɡ yáo xiānɡ wànɡ , shuānɡ què bǎi yú chǐ 。 
两    宫   遥  相    望   , 双     阙  百  余 尺  。 
jí yàn yú xīn yì , qī qī hé suǒ pò ?  
极 宴  娱 心  意 , 戚 戚 何 所  迫 ?  
ɡǔ shī jīn rì liánɡ yàn huì 
古 诗  今  日 良    宴  会  


jīn rì liánɡ yàn huì , huān lè nán jù chén 。 
今  日 良    宴  会  , 欢   乐 难  具 陈   。 
dàn zhēnɡ fèn yì xiǎnɡ , xīn shēnɡ miào rù shén 。 
弹  筝    奋  逸 响    , 新  声    妙   入 神   。 
lìnɡ dé chànɡ ɡāo yán , shí qǔ tīnɡ qí zhēn 。 
令   德 唱    高  言  , 识  曲 听   其 真   。 
qí xīn tónɡ suǒ yuàn , hán yì jù wèi shēn 。 
齐 心  同   所  愿   , 含  意 俱 未  申   。 
rén shēnɡ jì yí shì , yǎn hū ruò biāo chén 。 
人  生    寄 一 世  , 奄  忽 若  飙   尘   。 
hé bù cè ɡāo zú , xiān jù yāo lù jīn 。 
何 不 策 高  足 , 先   据 要  路 津  。 
wú wéi shǒu pín jiàn , kán kě chánɡ kǔ xīn 。  
无 为  守   贫  贱   , 坎  坷 长    苦 辛  。  
ɡǔ shī xī běi yǒu ɡāo lóu 
古 诗  西 北  有  高  楼  


xī běi yǒu ɡāo lóu , shànɡ yǔ fú yún qí 。 
西 北  有  高  楼  , 上    与 浮 云  齐 。 
jiāo shū jié qǐ chuānɡ , ā  ɡé sān zhònɡ jiē 。 
交   疏  结  绮 窗     , 阿 阁 三  重    阶  。 
shànɡ yǒu xián ɡē shēnɡ , yīn xiǎnɡ yì hé bēi ! 
上    有  弦   歌 声    , 音  响    一 何 悲  ! 
shuí nénɡ wéi cǐ qǔ , wú nǎi qǐ liánɡ qī 。 
谁   能   为  此 曲 , 无 乃  杞 梁    妻 。 
qīnɡ shānɡ suí fēnɡ fā , zhōnɡ qǔ zhènɡ pái huái 。 
清   商    随  风   发 , 中    曲 正    徘  徊   。 
yí dàn zài sān tàn , kānɡ kǎi yǒu yú āi 。 
一 弹  再  三  叹  , 慷   慨  有  余 哀 。 
bù xī ɡē zhě kǔ , dàn shānɡ zhī yīn xī 。 
不 惜 歌 者  苦 , 但  伤    知  音  稀 。 
yuàn wéi shuānɡ hónɡ hú , fèn chì qǐ ɡāo fēi 。  
愿   为  双     鸿   鹄 , 奋  翅  起 高  飞  。  
ɡǔ shī shè jiānɡ cǎi fú rónɡ 
古 诗  涉  江    采  芙 蓉   


shè jiānɡ cǎi fú rónɡ , lán zé duō fānɡ cǎo 。 
涉  江    采  芙 蓉   , 兰  泽 多  芳   草  。 
cǎi zhī yù yí shuí , suǒ sī zài yuǎn dào 。 
采  之  欲 遗 谁   , 所  思 在  远   道  。 
hái ɡù wànɡ jiù xiānɡ , chánɡ lù màn hào hào 。 
还  顾 望   旧  乡    , 长    路 漫  浩  浩  。 
tónɡ xīn ér lí jū , yōu shānɡ yǐ zhōnɡ lǎo 。  
同   心  而 离 居 , 忧  伤    以 终    老  。  
ɡǔ shī mínɡ yuè jiǎo yè ɡuānɡ 
古 诗  明   月  皎   夜 光    


mínɡ yuè jiǎo yè ɡuānɡ , cù zhī mínɡ dōnɡ bì 。 
明   月  皎   夜 光    , 促 织  鸣   东   壁 。 
yù hénɡ zhǐ mènɡ dōnɡ , zhònɡ xīnɡ hé lì lì 。 
玉 衡   指  孟   冬   , 众    星   何 历 历 。 
bái lù zhān yě cǎo , shí jié hū fù yì 。 
白  露 沾   野 草  , 时  节  忽 复 易 。 
qiū chán mínɡ shù jiān , xuán niǎo shì ān shì 。 
秋  蝉   鸣   树  间   , 玄   鸟   逝  安 适  。 
xī wǒ tónɡ mén yǒu , ɡāo jǔ zhèn liù hé 。 
昔 我 同   门  友  , 高  举 振   六  翮 。 
bú niàn xié shǒu hǎo , qì wǒ rú yí jì 。 
不 念   携  手   好  , 弃 我 如 遗 迹 。 
nán jī běi yǒu dǒu , qiān niú bú fù è  。 
南  箕 北  有  斗  , 牵   牛  不 负 轭 。 
liánɡ wú pán shí ɡù , xū mínɡ fù hé yì ? 
良    无 盘  石  固 , 虚 名   复 何 益 ? 
ɡǔ shī rǎn rǎn ɡū shēnɡ zhú 
古 诗  冉  冉  孤 生    竹  


rǎn rǎn ɡū shēnɡ zhú , jié ɡēn tài shān ē  。 
冉  冉  孤 生    竹  , 结  根  泰  山   阿 。 
yǔ jūn wéi xīn hūn , tú sī fù nǚ luó 。 
与 君  为  新  婚  , 菟 丝 附 女 萝  。 
tú sī shēnɡ yǒu shí , fū fù huì yǒu yí 。 
菟 丝 生    有  时  , 夫 妇 会  有  宜 。 
qiān lǐ yuǎn jié hūn , yōu yōu ɡé shān bēi 。 
千   里 远   结  婚  , 悠  悠  隔 山   陂  。 
sī jūn lìnɡ rén lǎo , xuān chē lái hé chí ! 
思 君  令   人  老  , 轩   车  来  何 迟  ! 
shānɡ bǐ huì lán huā , hán yīnɡ yánɡ ɡuānɡ huī 。 
伤    彼 蕙  兰  花  , 含  英   扬   光    辉  。 
ɡuò shí ér bù cǎi , jiānɡ suí qiū cǎo wěi 。 
过  时  而 不 采  , 将    随  秋  草  萎  。 
jūn liànɡ zhí ɡāo jié , jiàn qiè yì hé wéi !  
君  亮    执  高  节  , 贱   妾  亦 何 为  !  
ɡǔ shī tínɡ zhōnɡ yǒu qí shù 
古 诗  庭   中    有  奇 树  


tínɡ zhōnɡ yǒu qí shù , lǜ yè fā huá zī 。 
庭   中    有  奇 树  , 绿 叶 发 华  滋 。 
pān tiáo zhé qí rónɡ , jiānɡ yǐ yí suǒ sī 。 
攀  条   折  其 荣   , 将    以 遗 所  思 。 
xīn xiānɡ yínɡ huái xiù , lù yuǎn mò zhì zhī 。 
馨  香    盈   怀   袖  , 路 远   莫 致  之  。 
cǐ wù hé zú ɡuì , dàn ɡǎn bié jīnɡ shí 。  
此 物 何 足 贵  , 但  感  别  经   时  。  
ɡǔ shī tiáo tiáo qiān niú xīnɡ 
古 诗  迢   迢   牵   牛  星   


tiáo tiáo qiān niú xīnɡ , jiǎo jiǎo hé hàn nǚ 。 
迢   迢   牵   牛  星   , 皎   皎   河 汉  女 。 
xiān xiān zhuó sù shǒu , zhá zhá nònɡ jī zhù 。 
纤   纤   擢   素 手   , 札  札  弄   机 杼  。 
zhōnɡ rì bù chénɡ zhānɡ , qì tì línɡ rú yǔ 。 
终    日 不 成    章    , 泣 涕 零   如 雨 。 
hé hàn qīnɡ qiě qiǎn , xiānɡ qù fù jǐ xǔ 。 
河 汉  清   且  浅   , 相    去 复 几 许 。 
yínɡ yínɡ yì shuǐ jiān , mò mò bù dé yǔ 。  
盈   盈   一 水   间   , 脉 脉 不 得 语 。  
ɡǔ shī huí chē jià yán mài 
古 诗  回  车  驾  言  迈  


huí chē jià yán mài , yōu yōu shè chánɡ dào 。 
回  车  驾  言  迈  , 悠  悠  涉  长    道  。 
sì ɡù hé mánɡ mánɡ , dōnɡ fēnɡ yáo bǎi cǎo 。 
四 顾 何 茫   茫   , 东   风   摇  百  草  。 
suǒ yù wú ɡù wù , yān dé bú sù lǎo 。 
所  遇 无 故 物 , 焉  得 不 速 老  。 
shènɡ shuāi ɡè yǒu shí , lì shēn kǔ bù zǎo 。 
盛    衰    各 有  时  , 立 身   苦 不 早  。 
rén shēnɡ fēi jīn shí , qǐ nénɡ chánɡ shòu kǎo ? 
人  生    非  金  石  , 岂 能   长    寿   考  ? 
yǎn hū suí wù huà , rónɡ mínɡ yǐ wéi bǎo 。  
奄  忽 随  物 化  , 荣   名   以 为  宝  。  
ɡǔ shī dōnɡ chénɡ ɡāo qiě chánɡ 
古 诗  东   城    高  且  长    


dōnɡ chénɡ ɡāo qiě chánɡ , wēi yǐ zì xiānɡ shǔ 。 
东   城    高  且  长    , 逶  迤 自 相    属  。 
huí fēnɡ dònɡ dì qǐ , qiū cǎo qī yǐ lǜ 。 
回  风   动   地 起 , 秋  草  萋 已 绿 。 
sì shí ɡènɡ biàn huà , suì mù yì hé sù ! 
四 时  更   变   化  , 岁  暮 一 何 速 ! 
chén fēnɡ huái kǔ xīn , xī shuài shānɡ jú cù 。 
晨   风   怀   苦 心  , 蟋 蟀    伤    局 促 。 
dànɡ dí fànɡ qínɡ zhì , hé wéi zì jié shù !  
荡   涤 放   情   志  , 何 为  自 结  束  !  
ɡǔ shī yān zhào duō jiā rén 
古 诗  燕  赵   多  佳  人  


yān zhào duō jiā rén , měi zhě yán rú yù 。 
燕  赵   多  佳  人  , 美  者  颜  如 玉 。 
bèi fú luó chánɡ yī , dānɡ hù lǐ qīnɡ qǔ 。 
被  服 罗  裳    衣 , 当   户 理 清   曲 。 
yīn xiǎnɡ yì hé bēi ! xián jí zhī zhù cù 。 
音  响    一 何 悲  ! 弦   急 知  柱  促 。 
chí qínɡ zhěnɡ jīn dài , chén yín liáo zhí zhú 。 
驰  情   整    巾  带  , 沉   吟  聊   踯  躅  。 
sī wéi shuānɡ fēi yàn , xián ní cháo jūn wū 。  
思 为  双     飞  燕  , 衔   泥 巢   君  屋 。  
ɡǔ shī qū chē shànɡ dōnɡ mén 
古 诗  驱 车  上    东   门  


qū chē shànɡ dōnɡ mén , yáo wànɡ ɡuō běi mù 。 
驱 车  上    东   门  , 遥  望   郭  北  墓 。 
bái yánɡ hé xiāo xiāo , sōnɡ bǎi jiá ɡuǎnɡ lù 。 
白  杨   何 萧   萧   , 松   柏  夹  广    路 。 
xià yǒu chén sǐ rén , yǎo yǎo jí chánɡ mù 。 
下  有  陈   死 人  , 杳  杳  即 长    暮 。 
qián mèi huánɡ quán xià , qiān zǎi yǒnɡ bú wù 。 
潜   寐  黄    泉   下  , 千   载  永   不 寤 。 
hào hào yīn yánɡ yí , nián mìnɡ rú zhāo lù 。 
浩  浩  阴  阳   移 , 年   命   如 朝   露 。 
rén shēnɡ hū rú jì , shòu wú jīn shí ɡù 。 
人  生    忽 如 寄 , 寿   无 金  石  固 。 
wàn suì ɡènɡ xiānɡ sònɡ , xián shènɡ mò nénɡ dù 。 
万  岁  更   相    送   , 贤   圣    莫 能   度 。 
fú shí qiú shén xiān , duō wéi yào suǒ wù 。 
服 食  求  神   仙   , 多  为  药  所  误 。 
bù rú yǐn měi jiǔ , bèi fú wán yǔ sù 。  
不 如 饮  美  酒  , 被  服 纨  与 素 。  
ɡǔ shī qù zhě rì yǐ shū 
古 诗  去 者  日 以 疏  


qù zhě rì yǐ shū , shēnɡ zhě rì yǐ qīn 。 
去 者  日 以 疏  , 生    者  日 已 亲  。 
chū ɡuō mén zhí shì , dàn jiàn qiū yǔ fén 。 
出  郭  门  直  视  , 但  见   丘  与 坟  。 
ɡǔ mù lí wéi tián , sōnɡ bǎi cuī wéi xīn 。 
古 墓 犁 为  田   , 松   柏  摧  为  薪  。 
bái yánɡ duō bēi fēnɡ , xiāo xiāo chóu shā rén ! 
白  杨   多  悲  风   , 萧   萧   愁   杀  人  ! 
sī hái ɡù lǐ lǘ , yù ɡuī dào wú yīn 。  
思 还  故 里 闾 , 欲 归  道  无 因  。  
ɡǔ shī shēnɡ nián bù mǎn bǎi 
古 诗  生    年   不 满  百  


shēnɡ nián bù mǎn bǎi , chánɡ huái qiān suì yōu 。 
生    年   不 满  百  , 常    怀   千   岁  忧  。 
zhòu duǎn kǔ yè chánɡ , hé bù bǐnɡ zhú yóu ! 
昼   短   苦 夜 长    , 何 不 秉   烛  游  ! 
wéi lè dānɡ jí shí , hé nénɡ dài lái zī ? 
为  乐 当   及 时  , 何 能   待  来  兹 ? 
yú zhě ài xī fèi , dàn wéi hòu shì chī 。 
愚 者  爱 惜 费  , 但  为  後  世  嗤  。 
xiān rén wánɡ zǐ qiáo , nán kě yǔ děnɡ qī 。  
仙   人  王   子 乔   , 难  可 与 等   期 。  
ɡǔ shī lín lǐn suì yún mù 
古 诗  凛  凛  岁  云  暮 


lín lǐn suì yún mù , lóu ɡū xī mínɡ bēi 。 
凛  凛  岁  云  暮 , 蝼  蛄 夕 鸣   悲  。 
liánɡ fēnɡ lǜ yǐ lì , yóu zǐ hán wú yī 。 
凉    风   率 已 厉 , 游  子 寒  无 衣 。 
jǐn qīn yí luò pǔ , tónɡ páo yǔ wǒ wéi 。 
锦  衾  遗 洛  浦 , 同   袍  与 我 违  。 
dú sù lèi chánɡ yè , mènɡ xiǎnɡ jiàn rónɡ huī 。 
独 宿 累  长    夜 , 梦   想    见   容   辉  。 
liánɡ rén wéi ɡǔ huān , wǎnɡ jià huì qián suí 。 
良    人  惟  古 欢   , 枉   驾  惠  前   绥  。 
yuàn dé chánɡ qiǎo xiào , xié shǒu tónɡ chē ɡuī 。 
愿   得 常    巧   笑   , 携  手   同   车  归  。 
jì lái bù xū yú , yòu bú chù zhònɡ wéi 。 
既 来  不 须 臾 , 又  不 处  重    闱  。 
liànɡ wú chén fēnɡ yì , yān nénɡ línɡ fēnɡ fēi ? 
亮    无 晨   风   翼 , 焉  能   凌   风   飞  ? 
miǎn lài yǐ shì yì , yǐn lǐnɡ yáo xiānɡ xī 。  
眄   睐  以 适  意 , 引  领   遥  相    睎 。  
xǐ yǐ huái ɡǎn shānɡ , chuí tì zhān shuānɡ fēi 。  
徙 倚 怀   感  伤    , 垂   涕 沾   双     扉  。  
ɡǔ shī mènɡ dōnɡ hán qì zhì 
古 诗  孟   冬   寒  气 至  


mènɡ dōnɡ hán qì zhì , běi fēnɡ hé cǎn lì 。 
孟   冬   寒  气 至  , 北  风   何 惨  栗 。 
chóu duō zhī yè chánɡ , yǎnɡ ɡuān zhònɡ xīnɡ liè 。 
愁   多  知  夜 长    , 仰   观   众    星   列  。 
sān wǔ mínɡ yuè mǎn , sì wǔ chán tù quē 。 
三  五 明   月  满  , 四 五 蟾   兔 缺  。 
kè cónɡ yuǎn fānɡ lái , yí wǒ yì shū zhá 。 
客 从   远   方   来  , 遗 我 一 书  札  。 
shànɡ yán zhǎnɡ xiànɡ sī , xià yán jiǔ lí bié 。 
上    言  长    相    思 , 下  言  久  离 别  。 
zhì shū huái xiù zhōnɡ , sān suì zì bú miè 。 
置  书  怀   袖  中    , 三  岁  字 不 灭  。 
yì xīn bào qū qū , jù jūn bù shí chá 。  
一 心  抱  区 区 , 惧 君  不 识  察  。  
ɡǔ shī kè cónɡ yuǎn fānɡ lái 
古 诗  客 从   远   方   来  


kè cónɡ yuǎn fānɡ lái , yí wǒ yì duān qǐ 。 
客 从   远   方   来  , 遗 我 一 端   绮 。 
xiānɡ qù wàn yú lǐ , ɡù rén xīn shànɡ ěr 。 
相    去 万  余 里 , 故 人  心  尚    尔 。 
wén cǎi shuānɡ yuān yānɡ , cái wéi hé huān bèi 。 
文  采  双     鸳   鸯   , 裁  为  合 欢   被  。 
zhù yǐ zhǎnɡ xiànɡ sī , yuán yǐ jié bù jiě 。 
著  以 长    相    思 , 缘   以 结  不 解  。 
yǐ jiāo tóu qī zhōnɡ , shuí nénɡ bié lí cǐ ?  
以 胶   投  漆 中    , 谁   能   别  离 此 ?  
ɡǔ shī mínɡ yuè hé jiǎo jiǎo 
古 诗  明   月  何 皎   皎   


mínɡ yuè hé jiǎo jiǎo , zhào wǒ luó chuánɡ wéi 。 
明   月  何 皎   皎   , 照   我 罗  床     帏  。 
yōu chóu bù nénɡ mèi , lǎn yī qǐ pái huái 。 
忧  愁   不 能   寐  , 揽  衣 起 徘  徊   。 
kè xínɡ suī yún lè , bù rú zǎo xuán ɡuī 。 
客 行   虽  云  乐 , 不 如 早  旋   归  。 
chū hù dú pánɡ huánɡ , chóu sī dānɡ ɡào shuí ! 
出  户 独 彷   徨    , 愁   思 当   告  谁   ! 
yǐn lǐnɡ hái rù fánɡ , lèi xià zhān chánɡ yī 。  
引  领   还  入 房   , 泪  下  沾   裳    衣 。  
ɡǔ shī shànɡ shān cǎi mí wú 
古 诗  上    山   采  蘼 芜 


shànɡ shān cǎi mí wú , xià shān fénɡ ɡù fū 。 
上    山   采  蘼 芜 , 下  山   逢   故 夫 。 
chánɡ ɡuì wèn ɡù fū , xīn rén fù hé rú 。 
长    跪  问  故 夫 , 新  人  复 何 如 。 
xīn rén suī yán hǎo , wèi ruò ɡù rén shū 。 
新  人  虽  言  好  , 未  若  故 人  姝  。 
yán sè lèi xiānɡ sì , shǒu zhǎo bù xiānɡ rú 。 
颜  色 类  相    似 , 手   爪   不 相    如 。 
xīn rén cónɡ wèn rù , ɡù rén cónɡ ɡé qù 。  
新  人  从   问  入 , 故 人  从   阁 去 。  
xīn rén ɡōnɡ zhī jiān , ɡù rén ɡōnɡ zhī sù 。 
新  人  工   织  缣   , 故 人  工   织  素 。 
zhī jiān rì yì pǐ , zhī sù wǔ zhànɡ yú 。 
织  缣   日 一 匹 , 织  素 五 丈    余 。 
jiānɡ jiān lái bǐ sù , xīn rén bù rú ɡù 。  
将    缣   来  比 素 , 新  人  不 如 故 。  
ɡǔ shī sì zuò qiě mò xuān 
古 诗  四 坐  且  莫 喧   


sì zuò qiě mò xuān , yuàn tīnɡ ɡē yì yán 。 
四 坐  且  莫 喧   , 愿   听   歌 一 言  。 
qǐnɡ shuō tónɡ lú qì , cuī wéi xiànɡ nán shān 。 
请   说   铜   炉 器 , 崔  嵬  象    南  山   。 
shànɡ zhī sì sōnɡ bǎi , xià ɡēn jù tónɡ pán 。 
上    枝  似 松   柏  , 下  根  据 铜   盘  。 
diāo wén ɡè yì lèi , lí lóu zì xiānɡ lián 。 
雕   文  各 异 类  , 离 娄  自 相    联   。 
shuí nénɡ wéi cǐ qì , ɡōnɡ shū yǔ lǔ bān 。 
谁   能   为  此 器 , 公   输  与 鲁 班  。 
zhū huǒ rán qí zhōnɡ , qīnɡ yān yánɡ qí jiān 。 
朱  火  燃  其 中    , 青   烟  扬   其 间   。 
cónɡ fēnɡ rù jūn huái , sì zuò mò bú tàn 。 
从   风   入 君  怀   , 四 坐  莫 不 叹  。 
xiānɡ fēnɡ nán jiǔ jū , kōnɡ lìnɡ huì cǎo cán 。  
香    风   难  久  居 , 空   令   蕙  草  残  。  
ɡǔ shī mù mù qīnɡ fēnɡ zhì 
古 诗  穆 穆 清   风   至  


mù mù qīnɡ fēnɡ zhì , chuī wǒ luó yī jū 。 
穆 穆 清   风   至  , 吹   我 罗  衣 裾 。 
qīnɡ páo sì chūn cǎo , cǎo chánɡ tiáo fēnɡ shū 。 
青   袍  似 春   草  , 草  长    条   风   舒  。 
cháo dēnɡ jīn liánɡ shān , qiān chánɡ wànɡ suǒ sī 。 
朝   登   津  梁    山   , 褰   裳    望   所  思 。 
ān dé bào zhù xìn , jiǎo rì yǐ wéi qī 。  
安 得 抱  柱  信  , 皎   日 以 为  期 。  
ɡǔ shī jú yòu chuí huá shí 
古 诗  橘 柚  垂   华  实  


jú yòu chuí huá shí , nǎi zài shēn shān cè 。 
橘 柚  垂   华  实  , 乃  在  深   山   侧 。 
wén jūn hǎo wǒ ɡān , qiè dú zì diāo shì 。 
闻  君  好  我 甘  , 窃  独 自 雕   饰  。 
wěi shēn yù pán zhōnɡ , lì nián jì jiàn shí 。 
委  身   玉 盘  中    , 历 年   冀 见   食  。 
fānɡ fēi bù xiānɡ tóu , qīnɡ huánɡ hū ɡǎi sè 。 
芳   菲  不 相    投  , 青   黄    忽 改  色 。 
rén tǎnɡ yù wǒ zhī , yīn jūn wéi yǔ yì 。  
人  倘   欲 我 知  , 因  君  为  羽 翼 。  
ɡǔ shī shí wǔ cónɡ jūn xínɡ 
古 诗  十  五 从   军  行   


shí wǔ cónɡ jūn xínɡ , bā shí shǐ dé ɡuī 。 
十  五 从   军  行   , 八 十  始  得 归  。 
dào fénɡ xiānɡ lǐ rén , jiā zhōnɡ yǒu ē  shuí ? 
道  逢   乡    里 人  , 家  中    有  阿 谁   ? 
yáo wànɡ shì jūn jiā , sōnɡ bǎi zhǒnɡ lèi lèi 。 
遥  望   是  君  家  , 松   柏  冢    累  累  。 
tù cónɡ ɡǒu dòu rù , zhì cónɡ liánɡ shànɡ fēi 。 
兔 从   狗  窦  入 , 雉  从   梁    上    飞  。 
zhōnɡ tínɡ shēnɡ lǚ ɡǔ , jǐnɡ shànɡ shēnɡ lǚ kuí 。 
中    庭   生    旅 谷 , 井   上    生    旅 葵  。 
pēnɡ ɡǔ chí zuò fàn , cǎi kuí chí zuò ɡēnɡ 。 
烹   谷 持  作  饭  , 采  葵  持  作  羹   。 
ɡēnɡ fàn yì shí shú , bù zhī yí ē  shuí 。 
羹   饭  一 时  熟  , 不 知  贻 阿 谁   。 
chū mén dōnɡ xiànɡ wànɡ , lèi luò zhān wǒ yī 。  
出  门  东   向    望   , 泪  落  沾   我 衣 。  
ɡǔ shī xīn shù lán huì pā 
古 诗  新  树  兰  蕙  葩 


xīn shù lán huì pā , zá yònɡ dù hénɡ cǎo 。 
新  树  兰  蕙  葩 , 杂 用   杜 蘅   草  。 
zhōnɡ cháo cǎi qí huá , rì mù bù yínɡ bào 。 
终    朝   采  其 华  , 日 暮 不 盈   抱  。 
cǎi zhī yù yí shuí ? suǒ sī zài yuǎn dào 。 
采  之  欲 遗 谁   ? 所  思 在  远   道  。 
xīn xiānɡ yì xiāo xiē , fán huá huì kū ɡǎo 。 
馨  香    易 销   歇  , 繁  华  会  枯 槁  。 
chànɡ wànɡ hé suǒ yán , lín fēnɡ sònɡ huái bào 。  
怅    望   何 所  言  , 临  风   送   怀   抱  。  
ɡǔ shī lán ruò shēnɡ chūn yánɡ 
古 诗  兰  若  生    春   阳   


lán ruò shēnɡ chūn yánɡ , shè dōnɡ yóu shènɡ zī 。 
兰  若  生    春   阳   , 涉  冬   犹  盛    滋 。 
yuàn yán zhuī xī ài , qínɡ kuǎn ɡǎn sì shí 。 
愿   言  追   昔 爱 , 情   款   感  四 时  。 
měi rén zài yún duān , tiān lù ɡé wú qī 。 
美  人  在  云  端   , 天   路 隔 无 期 。 
yè ɡuānɡ zhào xuán yīn , chánɡ tàn liàn suǒ sī 。 
夜 光    照   玄   阴  , 长    叹  恋   所  思 。 
shuí wèi wǒ wú yōu , jī niàn fā kuánɡ chī 。  
谁   谓  我 无 忧  , 积 念   发 狂    痴  。  
ɡǔ shī bù chū chénɡ dōnɡ mén 
古 诗  步 出  城    东   门  


bù chū chénɡ dōnɡ mén , yáo wànɡ jiānɡ nán lù 。 
步 出  城    东   门  , 遥  望   江    南  路 。 
qián rì fēnɡ xuě zhōnɡ , ɡù rén cónɡ cǐ qù 。 
前   日 风   雪  中    , 故 人  从   此 去 。 
wǒ yù dù hé shuǐ , hé shuǐ shēn wú liánɡ 。 
我 欲 渡 河 水   , 河 水   深   无 梁    。 
yuàn wéi shuānɡ huánɡ hú , ɡāo fēi hái ɡù xiānɡ 。  
愿   为  双     黄    鹄 , 高  飞  还  故 乡    。  
ɡǔ jué jù sì shǒu 
古 绝  句 四 首   


qí yī 
其 一 


ɡǎo zhēn jīn hé zài , shān shànɡ fù yǒu shān 。 
藁  砧   今  何 在  , 山   上    复 有  山   。 
hé dānɡ dà dāo tóu , pò jìnɡ fēi shànɡ tiān 。 
何 当   大 刀  头  , 破 镜   飞  上    天   。 


qí èr 
其 二 


rì mù qiū yún yīn , jiānɡ shuǐ qīnɡ qiě shēn 。 
日 暮 秋  云  阴  , 江    水   清   且  深   。 
hé yònɡ tōnɡ yīn xìn , lián huā dài mào zān 。 
何 用   通   音  信  , 莲   花  玳  瑁  簪  。 


qí sān 
其 三  


tú sī cónɡ chánɡ fēnɡ , ɡēn jīnɡ wú duàn jué 。 
菟 丝 从   长    风   , 根  茎   无 断   绝  。 
wú qínɡ shànɡ bù lí , yǒu qínɡ ān kě bié ? 
无 情   尚    不 离 , 有  情   安 可 别  ? 


qí sì 
其 四 


nán shān yí ɡuì shù , shànɡ yǒu shuānɡ yuān yānɡ 。 
南  山   一 桂  树  , 上    有  双     鸳   鸯   。 
qiān nián zhǎnɡ jiāo jǐnɡ , huān ài bù xiānɡ wànɡ 。  
千   年   长    交   颈   , 欢   爱 不 相    忘   。  
cì bā jùn shǒu shī 
刺 巴 郡  守   诗  


ɡǒu fèi hé xuān xuān , yǒu lì lái zài mén 。 
狗  吠  何 喧   喧   , 有  吏 来  在  门  。 
pī yī chū mén yīnɡ , fǔ jì yù dé qián 。 
披 衣 出  门  应   , 府 记 欲 得 钱   。 
yǔ qiónɡ qǐ qǐnɡ qī , lì nù fǎn jiàn yóu 。 
语 穷    乞 请   期 , 吏 怒 反  见   尤  。 
xuán bù ɡù jiā zhōnɡ , jiā zhōnɡ wú kě wéi 。 
旋   步 顾 家  中    , 家  中    无 可 为  。 
sī wǎnɡ cónɡ lín dài , lín rén yán yǐ kuì 。 
思 往   从   邻  贷  , 邻  人  言  已 匮  。 
qián qián hé nán dé , lìnɡ wǒ dú qiáo cuì 。  
钱   钱   何 难  得 , 令   我 独 憔   悴  。  
bié shī sì shǒu 
别  诗  四 首   


qí yī 
其 一 


ɡǔ ròu yuán zhī yè , jié jiāo yì xiānɡ yīn 。 
骨 肉  缘   枝  叶 , 结  交   亦 相    因  。 
sì hǎi jiē xiōnɡ di , shuí wéi xínɡ lù rén 。 
四 海  皆  兄    弟 , 谁   为  行   路 人  。 
kuànɡ wǒ lián zhī shù , yǔ zǐ tónɡ yì shēn 。 
况    我 连   枝  树  , 与 子 同   一 身   。 
xī wéi yuān hé yānɡ , jīn wéi cān yù chén 。 
昔 为  鸳   和 鸯   , 今  为  参  与 辰   。 
xī zhě zhǎnɡ xiànɡ jìn , miǎo ruò hú yǔ qín 。 
昔 者  长    相    近  , 邈   若  胡 与 秦  。 
wéi niàn dānɡ ɡuāi lí , ēn qínɡ rì yǐ xīn 。 
惟  念   当   乖   离 , 恩 情   日 以 新  。 
lù mínɡ sī yě cǎo , ké yǐ yù jiā bīn 。 
鹿 鸣   思 野 草  , 可 以 喻 嘉  宾  。 
wǒ yǒu yì zūn jiǔ , yù yǐ zènɡ yuǎn rén 。 
我 有  一 樽  酒  , 欲 以 赠   远   人  。 
yuàn zǐ liú zhēn zhuó , xù cǐ pínɡ shēnɡ qīn 。 
愿   子 留  斟   酌   , 叙 此 平   生    亲  。 


qí èr 
其 二 


huánɡ hú yì yuǎn bié , qiān lǐ ɡù pái huái 。 
黄    鹄 一 远   别  , 千   里 顾 徘  徊   。 
hú mǎ shī qí qún , sī xīn chánɡ yī yī 。 
胡 马 失  其 群  , 思 心  常    依 依 。 
hé kuànɡ shuānɡ fēi lónɡ , yǔ yì lín dānɡ ɡuāi 。 
何 况    双     飞  龙   , 羽 翼 临  当   乖   。 
xìnɡ yǒu xián ɡē qǔ , ké yǐ yù zhōnɡ huái 。 
幸   有  弦   歌 曲 , 可 以 喻 中    怀   。 
qǐnɡ wéi yóu zǐ yín , línɡ línɡ yì hé bēi 。 
请   为  游  子 吟  , 泠   泠   一 何 悲  。 
sī zhú lì qīnɡ shēnɡ , kānɡ kǎi yǒu yú āi 。 
丝 竹  厉 清   声    , 慷   慨  有  余 哀 。 
chánɡ ɡē zhènɡ jī liè , zhōnɡ xīn chuànɡ yǐ cuī 。 
长    歌 正    激 烈  , 中    心  怆     以 摧  。 
yù zhǎn qīnɡ shānɡ qǔ , niàn zǐ bù dé ɡuī 。 
欲 展   清   商    曲 , 念   子 不 得 归  。 
fǔ yǎnɡ nèi shānɡ xīn , lèi xià bù kě huī 。 
俯 仰   内  伤    心  , 泪  下  不 可 挥  。 
yuàn wéi shuānɡ huánɡ hú , sònɡ zǐ jù yuǎn fēi 。 
愿   为  双     黄    鹄 , 送   子 俱 远   飞  。 


qí sān 
其 三  


jié fà wéi fū qī , ēn ài liǎnɡ bù yí 。 
结  发 为  夫 妻 , 恩 爱 两    不 疑 。 
huān yú zài jīn xī , yàn wǎn jí liánɡ shí 。 
欢   娱 在  今  夕 , 燕  婉  及 良    时  。 
zhēnɡ fū huái wǎnɡ lù , qǐ shì yè hé qí 。 
征    夫 怀   往   路 , 起 视  夜 何 其 。 
cān chén jiē yǐ méi , qù qù cónɡ cǐ cí 。 
参  辰   皆  已 没  , 去 去 从   此 辞 。 
xínɡ yì zài zhàn chǎnɡ , xiānɡ jiàn wèi yǒu qī 。 
行   役 在  战   场    , 相    见   未  有  期 。 
wò shǒu yì chánɡ tàn , lèi wéi shēnɡ bié zī 。 
握 手   一 长    叹  , 泪  为  生    别  滋 。 
nǔ lì ài chūn huá , mò wànɡ huān lè shí 。 
努 力 爱 春   华  , 莫 忘   欢   乐 时  。 
shēnɡ dānɡ fù lái ɡuī , sǐ dānɡ zhǎnɡ xiànɡ sī 。 
生    当   复 来  归  , 死 当   长    相    思 。 


qí sì 
其 四 


zhú zhú chén mínɡ yuè , fù fù qiū lán fānɡ 。 
烛  烛  晨   明   月  , 馥 馥 秋  兰  芳   。 
fēn xīn liánɡ yè fā , suí fēnɡ wén wǒ tánɡ 。 
芬  馨  良    夜 发 , 随  风   闻  我 堂   。 
zhēnɡ fū huái yuǎn lù , yóu zǐ liàn ɡù xiānɡ 。 
征    夫 怀   远   路 , 游  子 恋   故 乡    。 
hán dōnɡ shí èr yuè , chén qǐ jiàn yán shuānɡ 。 
寒  冬   十  二 月  , 晨   起 践   严  霜     。 
fǔ ɡuān jiānɡ hàn liú , yǎnɡ shì fú yún xiánɡ 。 
俯 观   江    汉  流  , 仰   视  浮 云  翔    。 
liánɡ yǒu yuǎn bié lí , ɡè zài tiān yì fānɡ 。 
良    友  远   别  离 , 各 在  天   一 方   。 
shān hǎi ɡé zhōnɡ zhōu , xiānɡ qù yōu qiě chánɡ 。 
山   海  隔 中    州   , 相    去 悠  且  长    。 
jiā huì nán zài yù , huān lè shū wèi yānɡ 。 
嘉  会  难  再  遇 , 欢   乐 殊  未  央   。 
yuàn jūn chónɡ lìnɡ dé , suí shí ài jǐnɡ ɡuānɡ 。  
愿   君  崇    令   德 , 随  时  爱 景   光    。  
bié shī sān shǒu 
别  诗  三  首   


qí yī 
其 一 


liánɡ shí bú zài zhì , lí bié zài xū yú 。 
良    时  不 再  至  , 离 别  在  须 臾 。 
bīnɡ yínɡ qú lù cè , zhí shǒu yě chí chú 。 
屏   营   衢 路 侧 , 执  手   野 踟  蹰  。 
yǎnɡ shì fú yún chí , yǎn hū hù xiānɡ yú 。 
仰   视  浮 云  驰  , 奄  忽 互 相    逾 。 
fēnɡ bō yì shī suǒ , ɡè zài tiān yì yú 。 
风   波 一 失  所  , 各 在  天   一 隅 。 
chánɡ dānɡ cónɡ cǐ bié , qiě fù lì sī xū 。 
长    当   从   此 别  , 且  复 立 斯 须 。 
yù yīn chén fēnɡ fā , sònɡ zǐ yǐ jiàn qū 。 
欲 因  晨   风   发 , 送   子 以 贱   躯 。 


qí èr 
其 二 


jiā huì nán zài yù , sān zǎi wéi qiān qiū 。 
嘉  会  难  再  遇 , 三  载  为  千   秋  。 
lín hé zhuó chánɡ yīnɡ , niàn zǐ chànɡ yōu yōu 。 
临  河 濯   长    缨   , 念   子 怅    悠  悠  。 
yuǎn wànɡ bēi fēnɡ zhì , duì jiǔ bù nénɡ chóu 。 
远   望   悲  风   至  , 对  酒  不 能   酬   。 
xínɡ rén huái wǎnɡ lù , hé yǐ wèi wǒ chóu 。 
行   人  怀   往   路 , 何 以 慰  我 愁   。 
dú yǒu yínɡ shānɡ jiǔ , yǔ zǐ jié chóu móu 。 
独 有  盈   觞    酒  , 与 子 结  绸   缪  。 


qí sān 
其 三  


xié shǒu shànɡ hé liánɡ , yóu zǐ mù hé zhī 。 
携  手   上    河 梁    , 游  子 暮 何 之  。 
pái huái qī lù cè , liànɡ liànɡ bù nénɡ cí 。  
徘  徊   蹊 路 侧 , 悢    悢    不 能   辞 。  
xínɡ rén nán jiǔ liú , ɡè yán zhǎnɡ xiànɡ sī 。 
行   人  难  久  留  , 各 言  长    相    思 。 
ān zhī fēi rì yuè , xián wànɡ zì yǒu shí 。 
安 知  非  日 月  , 弦   望   自 有  时  。 
nǔ lì chónɡ mínɡ dé , hào shǒu yǐ wéi qī 。  
努 力 崇    明   德 , 皓  首   以 为  期 。  
bié shī sān shǒu 
别  诗  三  首   


qí yī 
其 一 


yǒu niǎo xī nán fēi , yì yì sì cānɡ yīnɡ 。 
有  鸟   西 南  飞  , 熠 熠 似 苍   鹰   。 
cháo fā tiān běi yú , mù wén rì nán línɡ 。 
朝   发 天   北  隅 , 暮 闻  日 南  陵   。 
yù jì yì yán qù , tuō zhī jiān cǎi zēnɡ 。 
欲 寄 一 言  去 , 托  之  笺   彩  缯   。 
yīn fēnɡ fù qīnɡ yì , yǐ yí xīn yùn zhēnɡ 。 
因  风   附 轻   翼 , 以 遗 心  蕴  蒸    。 
niǎo cí lù yōu chánɡ , yǔ yì bù nénɡ shènɡ 。 
鸟   辞 路 悠  长    , 羽 翼 不 能   胜    。 
yì yù cónɡ niǎo shì , nú mǎ bù kě chénɡ 。 
意 欲 从   鸟   逝  , 驽 马 不 可 乘    。 


qí èr 
其 二 


chén fēnɡ mínɡ běi lín , yì yào dōnɡ nán fēi 。 
晨   风   鸣   北  林  , 熠 耀  东   南  飞  。 
yuàn yán suǒ xiānɡ sī , rì mù bù chuí wéi 。 
愿   言  所  相    思 , 日 暮 不 垂   帷  。 
mínɡ yuè zhào ɡāo lóu , xiǎnɡ jiàn yú ɡuānɡ huī 。 
明   月  照   高  楼  , 想    见   余 光    辉  。 
xuán niǎo yè ɡuò tínɡ , fǎnɡ fú nénɡ fù fēi 。 
玄   鸟   夜 过  庭   , 仿   佛 能   复 飞  。 
qiān chánɡ lù chí chú , pánɡ huánɡ bù nénɡ ɡuī 。 
褰   裳    路 踟  蹰  , 彷   徨    不 能   归  。 
fú yún rì qiān lǐ , ān zhī wǒ xīn bēi 。 
浮 云  日 千   里 , 安 知  我 心  悲  。 
sī dé qiónɡ shù zhī , yǐ jiě chánɡ kě jī 。 
思 得 琼    树  枝  , 以 解  长    渴 饥 。 


qí sān 
其 三  


tónɡ tónɡ ɡū shēnɡ liǔ , jì ɡēn hé shuǐ ní 。 
童   童   孤 生    柳  , 寄 根  河 水   泥 。 
lián piān yóu kè zǐ , yú dōnɡ fú liánɡ yī 。 
连   翩   游  客 子 , 于 冬   服 凉    衣 。 
qù jiā qiān yú lǐ , yì shēn chánɡ kě jī 。 
去 家  千   余 里 , 一 身   常    渴 饥 。 
hán yè lì qīnɡ tínɡ , yǎnɡ zhān tiān hàn méi 。 
寒  夜 立 清   庭   , 仰   瞻   天   汉  湄  。 
hán fēnɡ chuī wǒ ɡǔ , yán shuānɡ qiē wǒ jī 。 
寒  风   吹   我 骨 , 严  霜     切  我 肌 。 
yōu xīn chánɡ cǎn qī , chén fēnɡ wéi wǒ bēi 。 
忧  心  常    惨  戚 , 晨   风   为  我 悲  。 
yáo ɡuānɡ yóu hé sù , xínɡ yuàn qù hé chí 。 
瑶  光    游  何 速 , 行   愿   去 何 迟  。 
yǎnɡ shì yún jiān xīnɡ , hū ruò ɡē chánɡ wéi 。 
仰   视  云  间   星   , 忽 若  割 长    帷  。 
dī tóu hái zì lián , shènɡ nián xínɡ yǐ shuāi 。 
低 头  还  自 怜   , 盛    年   行   已 衰    。 
yī yī liàn mínɡ shì , chuànɡ chuànɡ nán jiǔ huái 。 
依 依 恋   明   世  , 怆     怆     难  久  怀   。 
(第 151 首)
浏览次数:10363
上一首:汉代诗选2
下一首:魏晋诗选1
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部