订购古诗新唱产品
123456@QQ.COM:收件人(123456@qq.co..(10月27日 09:02)  1145古诗歌曲KTV@qq.com:已发到邮箱,请及时下载..(10月27日 08:52)  chexiwwang@163.com:收件人邮件地址(che..(10月20日 08:21) 
please install RealPlayer!   
ɡāi xià ɡē   xiànɡ jí 
垓  下  歌   项    籍 


lì bá shān xī qì ɡài shì 。 
力 拔 山   兮 气 盖  世  。 
shí bú lì xī zhuī bú shì 。 
时  不 利 兮 骓   不 逝  。 
zhuī bú shì xī kě nài hé ! 
骓   不 逝  兮 可 奈  何 ! 
yú xī yú xī nài ruò hé !  
虞 兮 虞 兮 奈  若  何 !  
cǎi zhī cāo   měi rén yú 
采  芝  操    美  人  虞 


hào tiān jiē jiē 。 shēn ɡǔ wēi yǐ 。 
皓  天   嗟  嗟  。 深   谷 逶  迤 。 
shù mù mò mò 。 ɡāo shān cuī wéi 。 
树  木 莫 莫 。 高  山   崔  嵬  。 
yán jū xué chù 。 yǐ wéi wò yīn 。 
岩  居 穴  处  。 以 为  幄 茵  。 
yè yè zǐ zhī 。 ké yǐ liáo jī 。 
晔 晔 紫 芝  。 可 以 疗   饥 。 
tánɡ yú wǎnɡ yǐ 。 wú dānɡ ān ɡuī 。 
唐   虞 往   矣 。 吾 当   安 归  。 
ɡē 
歌 


mò mò ɡāo shān 。 shēn ɡǔ wēi yǐ 。 
莫 莫 高  山   。 深   谷 逶  迤 。 
yè yè zǐ zhī 。 ké yǐ liáo jī 。 
晔 晔 紫 芝  。 可 以 疗   饥 。 
tánɡ yú shì yuǎn 。 wú jiānɡ hé ɡuī 。 
唐   虞 世  远   。 吾 将    何 归  。 
sì mǎ ɡāo ɡài 。 qí yōu shèn dà 。 
驷 马 高  盖  。 其 忧  甚   大 。 
fù ɡuì zhī wèi rén xī 。 pín jiàn zhī sì zhì 。 
富 贵  之  畏  人  兮 。 贫  贱   之  肆 志  。 
hé xiànɡ wánɡ ɡē 
和 项    王   歌 


hàn bīnɡ yǐ lüè dì 。 sì fānɡ chǔ ɡē shēnɡ 。 
汉  兵   已 略  地 。 四 方   楚  歌 声    。 
dài wɑnɡ yì qì jìn 。 jiàn qiè hé lè shēnɡ 。 
大  王   意 气 尽  。 贱   妾  何 乐 生    。 
dà fēnɡ ɡē   liú bānɡ  
大 风   歌   刘  邦    


dà fēnɡ qǐ xī yún fēi yánɡ 。 
大 风   起 兮 云  飞  扬   。 
wēi jiā hǎi nèi xī ɡuī ɡù xiānɡ 。 
威  加  海  内  兮 归  故 乡    。 
ān dé měnɡ shì xī shǒu sì fānɡ !  
安 得 猛   士  兮 守   四 方   !  
qiū fēnɡ cí   liú chè 
秋  风   辞   刘  彻  


qiū fēnɡ qǐ xī bái yún fēi , 
秋  风   起 兮 白  云  飞  , 
cǎo mù huánɡ luò xī yàn nán ɡuī 。 
草  木 黄    落  兮 雁  南  归  。 
lán yǒu xiù xī jú yǒu fānɡ , 
兰  有  秀  兮 菊 有  芳   , 
huái jiā rén xī bù nénɡ wànɡ 。 
怀   佳  人  兮 不 能   忘   。 
fàn lóu chuán xī jì fén hé , 
泛  楼  船    兮 济 汾  河 , 
hénɡ zhōnɡ liú xī yánɡ sù bō 。 
横   中    流  兮 扬   素 波 。 
xiāo ɡǔ mínɡ xī fā zhào ɡē , 
箫   鼓 鸣   兮 发 棹   歌 , 
huān lè jí xī āi qínɡ duō 。 
欢   乐 极 兮 哀 情   多  。 
shǎo zhuànɡ jǐ shí xī nài lǎo hé !  
少   壮     几 时  兮 奈  老  何 !  
ɡē   lǐ yán nián 
歌   李 延  年   


běi fānɡ yǒu jiā rén 。 jué shì ér dú lì 。 
北  方   有  佳  人  。 绝  世  而 独 立 。 
yí ɡù qīnɡ rén chénɡ 。 zài ɡù qīnɡ rén ɡuó 。 
一 顾 倾   人  城    。 再  顾 倾   人  国  。 
nínɡ bù zhī qīnɡ chénɡ yǔ qīnɡ ɡuó 。 jiā rén nán zài dé 。 
宁   不 知  倾   城    与 倾   国  。 佳  人  难  再  得 。 
bēi qiū ɡē   liú xì jūn 
悲  秋  歌   刘  细 君  
 
 
wú jiā jià wǒ xī tiān yì fānɡ , 
吾 家  嫁  我 兮 天   一 方   , 
yuǎn tuō yì ɡuó xī wū sūn wánɡ 。 
远   托  异 国  兮 乌 孙  王   。 
qiónɡ lú wéi shì xī zhān wéi qiánɡ , 
穹    庐 为  室  兮 毡   为  墙    , 
yǐ ròu wéi shí xī lào wéi jiānɡ 。 
以 肉  为  食  兮 酪  为  浆    。 
jū chánɡ tǔ sī xī xīn nèi shānɡ , 
居 常    土 思 兮 心  内  伤    , 
yuàn wéi huánɡ hú xī ɡuī ɡù xiānɡ 。  
愿   为  黄    鹄 兮 归  故 乡    。  
wǔ yī ɡē   liánɡ hónɡ 
五 噫 歌   梁    鸿   
 
 
zhì bǐ běi mánɡ xī , yī ! 
陟  彼 北  芒   兮 , 噫 ! 
ɡù zhān dì jīnɡ xī , yī ! 
顾 瞻   帝 京   兮 , 噫 ! 
ɡōnɡ què cuī wēi xī , yī ! 
宫   阙  崔  巍  兮 , 噫 ! 
mín zhī qú láo xī , yī ! 
民  之  劬 劳  兮 , 噫 ! 
liáo liáo wèi yānɡ xī , yī !  
辽   辽   未  央   兮 , 噫 !  
jiàn zhì shī èr shǒu   lì yán 
见   志  诗  二 首     郦 炎  


dà dào yí qiě chánɡ , jiǒnɡ lù xiá qiě cù 。 
大 道  夷 且  长    , 窘    路 狭  且  促 。 
xiū yì wú bēi qī , yuǎn zhǐ bú bù jú 。 
修  翼 无 卑  栖 , 远   趾  不 步 局 。 
shū wú línɡ xiāo yǔ , fèn cǐ qiān lǐ zú 。 
舒  吾 陵   霄   羽 , 奋  此 千   里 足 。 
chāo mài jué chén qū , shū hū shuí nénɡ zhú 。 
超   迈  绝  尘   驱 , 倏  忽 谁   能   逐  。 
xián yú qǐ chánɡ lèi , bǐnɡ xìnɡ zài qīnɡ zhuó 。 
贤   愚 岂 常    类  , 禀   性   在  清   浊   。 
fù ɡuì yǒu rén jí , pín jiàn wú tiān lù 。 
富 贵  有  人  籍 , 贫  贱   无 天   录 。 
tōnɡ sāi ɡǒu yóu yǐ , zhì shì bù xiānɡ bǔ 。 
通   塞  苟  由  已 , 志  士  不 相    卜 。 
chén pínɡ áo lǐ shè , hán xìn diào hé qū 。 
陈   平   敖 里 社  , 韩  信  钓   河 曲 。 
zhōnɡ jū tiān xià zǎi , shí cǐ wàn zhōnɡ lù 。 
终    居 天   下  宰  , 食  此 万  钟    禄 。 
dé yīn liú qiān zǎi , ɡōnɡ mínɡ zhònɡ shān yuè 。 
德 音  流  千   载  , 功   名   重    山   岳  。 
 
 
línɡ zhī shēnɡ hé zhōu , dònɡ yáo yīn hónɡ bō 。 
灵   芝  生    河 洲   , 动   摇  因  洪   波 。 
lán rónɡ yì hé wǎn , yán shuānɡ cuì qí kē 。 
兰  荣   一 何 晚  , 严  霜     瘁  其 柯 。 
āi zāi èr fānɡ cǎo , bù zhí tài shān ē  。 
哀 哉  二 芳   草  , 不 植  太  山   阿 。 
wén zhì dào suǒ ɡuì , zāo shí yònɡ yǒu jiā 。 
文  质  道  所  贵  , 遭  时  用   有  嘉  。 
jiànɡ ɡuàn lín hénɡ zǎi , wèi yì chónɡ fú huá 。 
绛    灌   临  衡   宰  , 谓  谊 崇    浮 华  。 
xián cái yì bú yònɡ , yuǎn tóu jīnɡ nán shā 。 
贤   才  抑 不 用   , 远   投  荆   南  沙  。 
bào yù chénɡ lónɡ jì , bù fénɡ lè yǔ hé 。 
抱  玉 乘    龙   骥 , 不 逢   乐 与 和 。 
ān dé kǒnɡ zhònɡ ní , wéi shì chén sì kē 。  
安 得 孔   仲    尼 , 为  世  陈   四 科 。  
sì chóu shī   zhānɡ hénɡ  
四 愁   诗    张    衡    


wǒ suǒ sī xī zài tài shān , 
我 所  思 兮 在  太  山   , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī liánɡ fù jiān 。 
欲 往   从   之  梁    父 艰   。 
cè shēn dōnɡ wànɡ tì zhān hàn 。 
侧 身   东   望   涕 沾   翰  。 
měi rén zènɡ wǒ jīn cuò dāo , 
美  人  赠   我 金  错  刀  , 
hé yǐ bào zhī yīnɡ qiónɡ yáo 。 
何 以 报  之  英   琼    瑶  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ xiāo yáo , 
路 远   莫 致  倚 逍   遥  , 
hé wéi huái yōu xīn fán láo 。 
何 为  怀   忧  心  烦  劳  。 


wǒ suǒ sī xī zài ɡuì lín , 
我 所  思 兮 在  桂  林  , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī xiānɡ shuǐ shēn 。 
欲 往   从   之  湘    水   深   。 
cè shēn nán wànɡ tì zhān jīn 。 
侧 身   南  望   涕 沾   襟  。 
měi rén zènɡ wǒ qín lánɡ ɡān ,  
美  人  赠   我 琴  琅   玕  ,  
hé yǐ bào zhī shuānɡ yù pán 。 
何 以 报  之  双     玉 盘  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ chóu chànɡ , 
路 远   莫 致  倚 惆   怅    , 
hé wéi huái yōu xīn fán yànɡ 。 
何 为  怀   忧  心  烦  怏   。 


wǒ suǒ sī xī zài hàn yánɡ , 
我 所  思 兮 在  汉  阳   , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī lǒnɡ bǎn chánɡ 。 
欲 往   从   之  陇   阪  长    。 
cè shēn xī wànɡ tì zhān chánɡ 。 
侧 身   西 望   涕 沾   裳    。 
měi rén zènɡ wǒ diāo dān yú , 
美  人  赠   我 貂   襜  褕 , 
hé yǐ bào zhī mínɡ yuè zhū 。 
何 以 报  之  明   月  珠  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ chí chú , 
路 远   莫 致  倚 踟  蹰  , 
hé wéi huái yōu xīn fán yū 。 
何 为  怀   忧  心  烦  纡 。 


wǒ suǒ sī xī zài yàn mén , 
我 所  思 兮 在  雁  门  , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī xuě fēn fēn 。  
欲 往   从   之  雪  雰  雰  。  
cè shēn běi wànɡ tì zhān jīn 。 
侧 身   北  望   涕 沾   巾  。 
měi rén zènɡ wǒ jǐn xiù duàn , 
美  人  赠   我 锦  绣  段   , 
hé yǐ bào zhī qīnɡ yù àn 。 
何 以 报  之  青   玉 案 。 
lù yuǎn mò zhì yǐ zēnɡ tàn , 
路 远   莫 致  倚 增   叹  , 
hé wéi huái yōu xīn fán wǎn 。  
何 为  怀   忧  心  烦  惋  。  
yǔ liú bó zōnɡ jué jiāo shī   zhū mù 
与 刘  伯 宗   绝  交   诗    朱  穆 


běi shān yǒu chī , bù jié qí yì 。 
北  山   有  鸱  , 不 洁  其 翼 。 
fēi bú zhènɡ xiànɡ , qǐn bú dìnɡ xī 。 
飞  不 正    向    , 寝  不 定   息 。 
jī zé mù lǎn , bǎo zé ní fú 。 
饥 则 木 览  , 饱  则 泥 伏 。 
tāo tiè tān wū , chòu fǔ shì shí 。 
饕  餮  贪  污 , 臭   腐 是  食  。 
tián chánɡ mǎn sù , shì yù wú jí 。 
填   肠    满  嗉 , 嗜  欲 无 极 。 
chánɡ mínɡ hū fènɡ , wèi fènɡ wú dé 。 
长    鸣   呼 凤   , 谓  凤   无 德 。 
fènɡ zhī suǒ qū , yǔ zǐ yì yù 。 
凤   之  所  趋 , 与 子 异 域 。 
yǒnɡ cónɡ cǐ jué , ɡè zì nǔ lì 。  
永   从   此 诀  , 各 自 努 力 。  
zènɡ fù shī sān shǒu   qín jiā  
赠   妇 诗  三  首     秦  嘉   


qí yī 
其 一 


rén shēnɡ pì zhāo lù , jū shì duō tún jiǎn 。 
人  生    譬 朝   露 , 居 世  多  屯  蹇   。 
yōu jiān chánɡ zǎo zhì , huān huì chánɡ kǔ wǎn 。 
忧  艰   常    早  至  , 欢   会  常    苦 晚  。 
niàn dānɡ fènɡ shí yì , qù ěr rì yáo yuǎn 。 
念   当   奉   时  役 , 去 尔 日 遥  远   。 
qiǎn chē yínɡ zǐ hái , kōnɡ wǎnɡ fù kōnɡ fǎn 。 
遣   车  迎   子 还  , 空   往   复 空   返  。 
shěnɡ shū qínɡ qī chuànɡ , lín shí bù nénɡ fàn 。 
省    书  情   凄 怆     , 临  食  不 能   饭  。 
dú zuò kōnɡ fánɡ zhōnɡ , shuí yǔ xiānɡ quàn miǎn 。 
独 坐  空   房   中    , 谁   与 相    劝   勉   。 
chánɡ yè bù nénɡ mián , fú zhěn dú nián zhuǎn 。 
长    夜 不 能   眠   , 伏 枕   独 辗   转    。 
yōu lái rú xún huán , fěi xí bù kě juǎn 。 
忧  来  如 循  环   , 匪  席 不 可 卷   。 


qí èr 
其 二 


huánɡ línɡ wú sī qīn , wéi shàn hé tiān lù 。 
皇    灵   无 私 亲  , 为  善   荷 天   禄 。 
shānɡ wǒ yǔ ěr shēn , shǎo xiǎo lí qiónɡ dú 。 
伤    我 与 尔 身   , 少   小   罹 茕    独 。 
jì dé jié dà yì , huān lè kǔ bù zú 。 
既 得 结  大 义 , 欢   乐 苦 不 足 。 
niàn dānɡ yuǎn lí bié , sī niàn xù kuǎn qǔ 。 
念   当   远   离 别  , 思 念   叙 款   曲 。 
hé ɡuǎnɡ wú zhōu liánɡ , dào jìn ɡé qiū lù 。 
河 广    无 舟   梁    , 道  近  隔 丘  陆 。 
lín lù huái chóu chànɡ , zhōnɡ jià zhènɡ zhí zhú 。 
临  路 怀   惆   怅    , 中    驾  正    踯  躅  。 
fú yún qǐ ɡāo shān , bēi fēnɡ jī shēn ɡǔ 。 
浮 云  起 高  山   , 悲  风   激 深   谷 。 
liánɡ mǎ bù huí ān , qīnɡ chē bù zhuǎn ɡū 。 
良    马 不 回  鞍 , 轻   车  不 转    毂 。 
zhēn yào kě lǚ jìn , chóu sī nán wéi shù 。 
针   药  可 屡 进  , 愁   思 难  为  数  。 
zhēn shì dǔ zhōnɡ shǐ , ēn yì bù kě shǔ 。 
贞   士  笃 终    始  , 恩 义 不 可 属  。 


qí sān 
其 三  


sù sù pú fū zhēnɡ , qiānɡ qiānɡ yánɡ hé línɡ 。 
肃 肃 仆 夫 征    , 锵    锵    扬   和 铃   。 
qīnɡ chén dānɡ yǐn mài , shù dài dài jī mínɡ 。 
清   晨   当   引  迈  , 束  带  待  鸡 鸣   。 
ɡù kàn kōnɡ shì zhōnɡ , fǎnɡ fú xiǎnɡ zī xínɡ 。 
顾 看  空   室  中    , 仿   佛 想    姿 形   。 
yì bié huái wàn hèn , qǐ zuò wéi bù nínɡ 。 
一 别  怀   万  恨  , 起 坐  为  不 宁   。 
hé yònɡ xù wǒ xīn , yí sī zhì kuǎn chénɡ 。 
何 用   叙 我 心  , 遗 思 致  款   诚    。 
bǎo chāi hǎo yào shǒu , mínɡ jìnɡ kě jiàn xínɡ 。 
宝  钗   好  耀  首   , 明   镜   可 鉴   形   。 
fānɡ xiānɡ qù ɡòu huì , sù qín yǒu qīnɡ shēnɡ 。 
芳   香    去 垢  秽  , 素 琴  有  清   声    。 
shī rén ɡǎn mù ɡuā , nǎi yù dá yáo qiónɡ 。 
诗  人  感  木 瓜  , 乃  欲 答 瑶  琼    。 
kuì bǐ zènɡ wǒ hòu , cán cǐ wǎnɡ wù qīnɡ 。 
愧  彼 赠   我 厚  , 惭  此 往   物 轻   。 
suī zhī wèi zú bào , ɡuì yònɡ xù wǒ qínɡ 。  
虽  知  未  足 报  , 贵  用   叙 我 情   。  
jí xié shī èr shǒu   zhào yī 
疾 邪  诗  二 首     赵   壹 


qí yī 
其 一 


hé qīnɡ bù kě shì , rén mìnɡ bù kě yán 。 
河 清   不 可 恃  , 人  命   不 可 延  。 
shùn fēnɡ jī mí cǎo , fù ɡuì zhě chēnɡ xián 。 
顺   风   激 靡 草  , 富 贵  者  称    贤   。 
wén jí suī mǎn fù , bù rú yì nánɡ qián 。 
文  籍 虽  满  腹 , 不 如 一 囊   钱   。 
yī yōu běi tánɡ shànɡ , ānɡ zɑnɡ yǐ mén biān 。 
伊 优  北  堂   上    , 肮  脏   倚 门  边   。 


qí èr 
其 二 


shì jiā duō suǒ yí , hāi tuò zì chénɡ zhū 。 
势  家  多  所  宜 , 咳  唾  自 成    珠  。 
bèi hè huái jīn yù , lán huì huà wéi chú 。 
被  褐 怀   金  玉 , 兰  蕙  化  为  刍  。 
xián zhě suī dú wù , suǒ kùn zài qún yú 。 
贤   者  虽  独 悟 , 所  困  在  群  愚 。 
qiě ɡè shǒu ěr fēn , wù fù kōnɡ chí qū 。 
且  各 守   尔 分  , 勿 复 空   驰  驱 。 
āi zāi fù āi zāi , cǐ shì mìnɡ yǐ fū ! 
哀 哉  复 哀 哉  , 此 是  命   矣 夫 ! 
zá shī èr shǒu   kǒnɡ rónɡ 
杂 诗  二 首     孔   融   


qí yī 
其 一 


yán yán zhōnɡ shān shǒu , hè hè yán tiān lù 。 
岩  岩  钟    山   首   , 赫 赫 炎  天   路 。 
ɡāo mínɡ yào yún mén , yuán jǐnɡ zhuó hán sù 。 
高  明   曜  云  门  , 远   景   灼   寒  素 。 
ánɡ ánɡ lèi shì shì , jié ɡēn zài suǒ ɡù 。 
昂  昂  累  世  士  , 结  根  在  所  固 。 
lǚ wànɡ lǎo pǐ fū , ɡǒu wéi yīn shì ɡu 。 
吕 望   老  匹 夫 , 苟  为  因  世  故 。 
ɡuǎn zhònɡ xiǎo qiú chén , dú nénɡ jiàn ɡōnɡ zuò 。 
管   仲    小   囚  臣   , 独 能   建   功   祚  。 
rén shēnɡ yǒu hé chánɡ , dàn huàn nián suì mù 。 
人  生    有  何 常    , 但  患   年   岁  暮 。 
xìnɡ tuō bù xiāo qū , qiě dānɡ měnɡ hǔ bù 。 
幸   托  不 肖   躯 , 且  当   猛   虎 步 。 
ān nénɡ kǔ yì shēn , yǔ shì tónɡ jǔ cuò 。 
安 能   苦 一 身   , 与 世  同   举 厝  。 
yóu bú shèn xiǎo jié , yōnɡ fū xiào wǒ dù 。 
由  不 慎   小   节  , 庸   夫 笑   我 度 。 
lǚ wànɡ shànɡ bù xī , yí qí hé zú mù 。 
吕 望   尚    不 希 , 夷 齐 何 足 慕 。 


qí èr 
其 二 


yuǎn sònɡ xīn xínɡ kè , suì mù nǎi lái ɡuī 。 
远   送   新  行   客 , 岁  暮 乃  来  归  。 
rù mén wànɡ ài zǐ , qī qiè xiànɡ rén bēi 。 
入 门  望   爱 子 , 妻 妾  向    人  悲  。 
wén zǐ bù kě jiàn , rì yǐ qián ɡuānɡ huī 。 
闻  子 不 可 见   , 日 已 潜   光    辉  。 
ɡū fén zài xī běi , chánɡ niàn jūn lái chí 。 
孤 坟  在  西 北  , 常    念   君  来  迟  。 
qiān chánɡ shànɡ xū qiū , dàn jiàn hāo yǔ wēi 。 
褰   裳    上    墟 丘  , 但  见   蒿  与 薇  。 
bái ɡǔ ɡuī huánɡ quán , jī tǐ chénɡ chén fēi 。 
白  骨 归  黄    泉   , 肌 体 乘    尘   飞  。 
shēnɡ shí bù shí fù , sǐ hòu zhī wǒ shuí 。 
生    时  不 识  父 , 死 后  知  我 谁   。 
ɡū hún yóu qiónɡ mù , piāo yáo ān suǒ yī 。 
孤 魂  游  穷    暮 , 飘   摇  安 所  依 。 
rén shēnɡ tú sì xī , ěr sǐ wǒ niàn zhuī 。 
人  生    图 嗣 息 , 尔 死 我 念   追   。 
fǔ yǎnɡ nèi shānɡ xīn , bù jué lèi zhān yī 。 
俯 仰   内  伤    心  , 不 觉  泪  沾   衣 。 
rén shēnɡ zì yǒu mìnɡ , dàn hèn shēnɡ rì xī 。 
人  生    自 有  命   , 但  恨  生    日 希 。 
bēi fèn shī   cài yǎn  
悲  愤  诗    蔡  琰   


hàn jì shī quán bǐnɡ , dǒnɡ zhuó luàn tiān chánɡ 。 
汉  季 失  权   柄   , 董   卓   乱   天   常    。 
zhì yù tú cuàn shì , xiān hài zhū xián liánɡ 。 
志  欲 图 篡   弑  , 先   害  诸  贤   良    。 
bī pò qiān jiù bānɡ , yōnɡ zhǔ yǐ zì qiánɡ 。 
逼 迫 迁   旧  邦   , 拥   主  以 自 强    。 
hǎi nèi xìnɡ yì shī , yù ɡònɡ tǎo bù xiánɡ 。 
海  内  兴   义 师  , 欲 共   讨  不 祥    。 
zhuó zhònɡ lái dōnɡ xià , jīn jiǎ yào rì ɡuānɡ 。 
卓   众    来  东   下  , 金  甲  耀  日 光    。 
pínɡ tǔ rén cuì ruò , lái bīnɡ jiē hú qiānɡ 。 
平   土 人  脆  弱  , 来  兵   皆  胡 羌    。 
liè yě wéi chénɡ yì , suǒ xiànɡ xī pò wánɡ 。 
猎  野 围  城    邑 , 所  向    悉 破 亡   。 
zhǎn jié wú jié yí , shī hái xiānɡ chēnɡ jù 。 
斩   截  无 孑  遗 , 尸  骸  相    撑    拒 。 
mǎ biān xuán nán tóu , mǎ hòu zǎi fù nǚ 。 
马 边   悬   男  头  , 马 后  载  妇 女 。 
chánɡ qū xī rù ɡuān , jiǒnɡ lù xiǎn qiě zǔ 。 
长    驱 西 入 关   , 迥    路 险   且  阻 。 
hái ɡù miǎo mínɡ mínɡ , ɡān pí wéi làn fǔ 。 
还  顾 邈   冥   冥   , 肝  脾 为  烂  腐 。 
suǒ lüè yǒu wàn jì , bù dé lìnɡ tún jù 。 
所  略  有  万  计 , 不 得 令   屯  聚 。 
huò yǒu ɡǔ ròu jù , yù yán bù ɡǎn yǔ 。 
或  有  骨 肉  俱 , 欲 言  不 敢  语 。 
shī yì jǐ wēi jiān , zhé yán bì jiànɡ lǔ 。 
失  意 几 微  间   , 辄  言  弊 降    虏 。 
yào dānɡ yǐ tínɡ rèn , wǒ cáo bù huó rǔ 。 
要  当   以 亭   刃  , 我 曹  不 活  汝 。 
qǐ ɡǎn xī xìnɡ mìnɡ , bù kān qí lì mà 。 
岂 敢  惜 性   命   , 不 堪  其 詈 骂 。 
huò biàn jiā chuí zhànɡ , dú tònɡ cān bìnɡ xià 。 
或  便   加  棰   杖    , 毒 痛   参  并   下  。 
dàn zé hào qì xínɡ , yè zé bēi yín zuò 。 
旦  则 号  泣 行   , 夜 则 悲  吟  坐  。 
yù sǐ bù nénɡ dé , yù shēnɡ wú yì kě 。 
欲 死 不 能   得 , 欲 生    无 一 可 。 
bǐ cānɡ zhě hé ɡū , nǎi zāo cǐ è  huò 。 
彼 苍   者  何 辜 , 乃  遭  此 厄 祸  。 
biān huānɡ yǔ huá yì , rén sú shǎo yì lǐ 。 
边   荒    与 华  异 , 人  俗 少   义 理 。 
chù suǒ duō shuānɡ xuě , hú fēnɡ chūn xià qǐ 。 
处  所  多  霜     雪  , 胡 风   春   夏  起 。 
piān piān chuī wǒ yī , sù sù rù wǒ ěr 。 
翩   翩   吹   我 衣 , 肃 肃 入 我 耳 。 
ɡǎn shí niàn fù mǔ , āi tàn wú qiónɡ yǐ 。 
感  时  念   父 母 , 哀 叹  无 穷    已 。 
yǒu kè cónɡ wài lái , wén zhī chánɡ huān xǐ 。 
有  客 从   外  来  , 闻  之  常    欢   喜 。 
yínɡ wèn qí xiāo xi , zhé fù fēi xiānɡ lǐ 。 
迎   问  其 消   息 , 辄  复 非  乡    里 。 
xiè hòu jiǎo shí yuàn , ɡǔ ròu lái yínɡ jǐ 。 
邂  逅  徼   时  愿   , 骨 肉  来  迎   己 。 
jǐ dé zì jiě miǎn , dānɡ fù qì ér zi 。 
己 得 自 解  免   , 当   复 弃 儿 子 。 
tiān shǔ zhuì rén xīn , niàn bié wú huì qī 。 
天   属  缀   人  心  , 念   别  无 会  期 。 
cún wánɡ yǒnɡ ɡuāi ɡé , bù rěn yǔ zhī cí 。 
存  亡   永   乖   隔 , 不 忍  与 之  辞 。 
ér qián bào wǒ jǐnɡ , wèn mǔ yù hé zhī 。 
儿 前   抱  我 颈   , 问  母 欲 何 之  。 
rén yán mǔ dānɡ qù , qǐ fù yǒu hái shí 。 
人  言  母 当   去 , 岂 复 有  还  时  。 
ā  mǔ chánɡ rén cè , jīn hé ɡènɡ bù cí 。 
阿 母 常    仁  恻 , 今  何 更   不 慈 。 
wǒ shànɡ wèi chénɡ rén , nài hé bù ɡù sī 。 
我 尚    未  成    人  , 奈  何 不 顾 思 。 
jiàn cǐ bēnɡ wǔ nèi , huǎnɡ hū shēnɡ kuánɡ chī 。 
见   此 崩   五 内  , 恍    惚 生    狂    痴  。 
hào qì shǒu fǔ mó , dānɡ fā fù huí yí 。 
号  泣 手   抚 摩 , 当   发 复 回  疑 。 
jiān yǒu tónɡ shí bèi , xiānɡ sònɡ ɡào lí bié 。 
兼   有  同   时  辈  , 相    送   告  离 别  。 
mù wǒ dú dé ɡuī , āi jiào shēnɡ cuī liè 。 
慕 我 独 得 归  , 哀 叫   声    摧  裂  。 
mǎ wéi lì chí chú , chē wéi bù zhuǎn zhé 。 
马 为  立 踟  蹰  , 车  为  不 转    辙  。 
ɡuān zhě jiē xū xī , xínɡ lù yì wū yè 。 
观   者  皆  嘘 唏 , 行   路 亦 呜 咽 。 
qù qù ɡē qínɡ liàn , chuán zhēnɡ rì xiá mài 。 
去 去 割 情   恋   , 遄    征    日 遐  迈  。 
yōu yōu sān qiān lǐ , hé shí fù jiāo huì 。 
悠  悠  三  千   里 , 何 时  复 交   会  。 
niàn wǒ chū fù zǐ , xiōnɡ yì wéi cuī bài 。 
念   我 出  腹 子 , 胸    臆 为  摧  败  。 
jì zhì jiā rén jìn , yòu fù wú zhōnɡ wài 。 
既 至  家  人  尽  , 又  复 无 中    外  。 
chénɡ kuò wéi shān lín , tínɡ yǔ shēnɡ jīnɡ ài 。 
城    廓  为  山   林  , 庭   宇 生    荆   艾 。 
bái ɡǔ bù zhī shuí , zònɡ hénɡ mò fù ɡài 。 
白  骨 不 知  谁   , 纵   横   莫 覆 盖  。 
chū mén wú rén shēnɡ , chái lánɡ hào qiě fèi 。 
出  门  无 人  声    , 豺   狼   号  且  吠  。 
qiónɡ qiónɡ duì ɡū jǐnɡ , dá zhà mí ɡān fèi 。 
茕    茕    对  孤 景   , 怛 咤  糜 肝  肺  。 
dēnɡ ɡāo yuǎn tiào wànɡ , hún shén hū fēi shì 。 
登   高  远   眺   望   , 魂  神   忽 飞  逝  。 
yǎn ruò shòu mìnɡ jìn , pánɡ rén xiānɡ kuān dà 。 
奄  若  寿   命   尽  , 旁   人  相    宽   大 。 
wéi fù qiánɡ shì xī , suī shēnɡ hé liáo lài 。 
为  复 强    视  息 , 虽  生    何 聊   赖  。 
tuō mìnɡ yú xīn rén , jié xīn zì xù lì 。 
托  命   于 新  人  , 竭  心  自 勖 励 。 
liú lí chénɡ bǐ jiàn , chánɡ kǒnɡ fù juān fèi 。 
流  离 成    鄙 贱   , 常    恐   复 捐   废  。 
rén shēnɡ jǐ hé shí , huái yōu zhōnɡ nián suì 。  
人  生    几 何 时  , 怀   忧  终    年   岁  。  
yǔ lín lánɡ   xīn yán nián  
羽 林  郎     辛  延  年    


xī yǒu huò jiā nú , xìnɡ fénɡ mínɡ zǐ dōu 。 
昔 有  霍  家  奴 , 姓   冯   名   子 都  。 
yī yǐ jiānɡ jūn shì , tiáo xiào jiǔ jiā hú 。 
依 倚 将    军  势  , 调   笑   酒  家  胡 。 
hú jī nián shí wǔ , chūn rì dú dānɡ lú 。 
胡 姬 年   十  五 , 春   日 独 当   垆 。 
chánɡ jū lián lǐ dài , ɡuǎnɡ xiù hé huān rú 。 
长    裾 连   理 带  , 广    袖  合 欢   襦 。 
tóu shànɡ lán tián yù , ěr hòu dà qín zhū 。 
头  上    蓝  田   玉 , 耳 后  大 秦  珠  。 
liǎnɡ huán hé yáo tiǎo , yí shì liánɡ suǒ wú 。 
两    鬟   何 窈  窕   , 一 世  良    所  无 。 
yì huán wǔ bǎi wàn , liǎnɡ huán qiān wàn yú 。 
一 鬟   五 百  万  , 两    鬟   千   万  余 。 
bú yì jīn wú zǐ , pīnɡ tínɡ ɡuò wǒ lú 。 
不 意 金  吾 子 , 娉   婷   过  我 庐 。 
yín ān hé yù yào , cuì ɡài kōnɡ chí chú 。 
银  鞍 何 煜 耀  , 翠  盖  空   踟  蹰  。 
jiù wǒ qiú qīnɡ jiǔ , sī shénɡ tí yù hú 。 
就  我 求  清   酒  , 丝 绳    提 玉 壶 。 
jiù wǒ qiú zhēn yáo , jīn pán kuài lǐ yú 。 
就  我 求  珍   肴  , 金  盘  脍   鲤 鱼 。 
yí wǒ qīnɡ tónɡ jìnɡ , jié wǒ hónɡ luó jū 。 
贻 我 青   铜   镜   , 结  我 红   罗  裾 。 
bù xī hónɡ luó liè , hé lùn qīnɡ jiàn qū 。 
不 惜 红   罗  裂  , 何 论  轻   贱   躯 。 
nán ér ài hòu fù , nǘ zǐ zhònɡ qián fū 。 
男  儿 爱 后  妇 , 女 子 重    前   夫 。 
rén shēnɡ yǒu xīn jiù , ɡuì jiàn bù xiānɡ yú 。 
人  生    有  新  旧  , 贵  贱   不 相    逾 。 
duō xiè jīn wú zǐ , sī ài tú qū qū 。 
多  谢  金  吾 子 , 私 爱 徒 区 区 。 
dǒnɡ jiāo ráo   sònɡ zǐ hóu  
董   娇   饶    宋   子 侯   


luò yánɡ chénɡ dōnɡ lù , táo lǐ shēnɡ lù pánɡ 。 
洛  阳   城    东   路 , 桃  李 生    路 旁   。 
huā huā zì xiānɡ duì , yè yè zì xiānɡ dānɡ 。 
花  花  自 相    对  , 叶 叶 自 相    当   。 
chūn fēnɡ dōnɡ běi qǐ , huā yè zhènɡ dī ánɡ 。 
春   风   东   北  起 , 花  叶 正    低 昂  。 
bù zhī shuí jiā zǐ , tí lónɡ xínɡ cǎi sānɡ 。 
不 知  谁   家  子 , 提 笼   行   采  桑   。 
qiàn shǒu zhé qí zhī , huā luò hé piāo yánɡ 。 
纤   手   折  其 枝  , 花  落  何 飘   扬   。 
qǐnɡ xiè bǐ shū zǐ , hé wéi jiàn sǔn shānɡ 。 
请   谢  彼 姝  子 , 何 为  见   损  伤    。 
ɡāo qiū bā jiǔ yuè , bái lù biàn wéi shuānɡ 。 
高  秋  八 九  月  , 白  露 变   为  霜     。 
zhōnɡ nián huì piāo duò , ān dé jiǔ xīn xiānɡ 。 
终    年   会  飘   堕  , 安 得 久  馨  香    。 
qiū shí zì línɡ luò , chūn yuè fù fēn fānɡ 。 
秋  时  自 零   落  , 春   月  复 芬  芳   。 
hé rú shènɡ nián qù , huān ài yǒnɡ xiānɡ wànɡ 。 
何 如 盛    年   去 , 欢   爱 永   相    忘   。 
wú yù jìnɡ cǐ qǔ , cǐ qǔ chóu rén chánɡ 。 
吾 欲 竟   此 曲 , 此 曲 愁   人  肠    。 
ɡuī lái zhuó měi jiǔ , jiā sè shànɡ ɡāo tánɡ 。  
归  来  酌   美  酒  , 挟  瑟 上    高  堂   。  
fěnɡ jiàn shī   wéi mènɡ 
讽   谏   诗    韦  孟   


sù sù wǒ zǔ 。 ɡuó zì shǐ wéi 。 
肃 肃 我 祖 。 国  自 豕  韦  。 
fǔ yī zhū fú 。 sì mǔ lónɡ qí 。 
黼 衣 朱  紱 。 四 牡 龙   旂 。 
tónɡ ɡōnɡ sī zhēnɡ 。 fǔ nínɡ xiá huānɡ 。 
彤   弓   斯 征    。 抚 宁   遐  荒    。 
zǒnɡ qí qún bānɡ 。 yǐ yì dà shānɡ 。 
总   齐 群  邦   。 以 翼 大 商    。 
dié bǐ dà pénɡ 。 dònɡ jì wéi ɡuānɡ 。 
迭  彼 大 彭   。 动   绩 惟  光    。 
zhì yú yǒu zhōu 。 lì shì huì tónɡ 。 
至  于 有  周   。 历 世  会  同   。 
wánɡ nǎn tīnɡ zèn 。 shí jué wǒ bānɡ 。 
王   赧  听   谮  。 寔  绝  我 邦   。 
wǒ bānɡ jì jué 。 jué zhènɡ sī yì 。 
我 邦   既 绝  。 厥  政    斯 逸 。 
shǎnɡ fá zhī xínɡ 。 fēi yáo wánɡ shì 。 
赏    罚 之  行   。 非  繇  王   室  。 
shù yǐn qún hòu 。 mí fú mí wèi 。 
庶  尹  群  后  。 靡 扶 靡 卫  。 
wǔ fú bēnɡ lí 。 zōnɡ zhōu yǐ duì 。 
五 服 崩   离 。 宗   周   以 队  。 
wǒ zǔ sī wēi 。 qiān yú pénɡ chénɡ 。 
我 祖 斯 微  。 千   于 彭   城    。 
zài yǔ xiǎo zi 。 qín ēi jué shēnɡ 。 
在  予 小   子 。 勤  诶 厥  生    。 
è  cǐ màn qín 。 lěi sì yǐ ɡēnɡ 。 
阸 此 嫚  秦  。 耒  耜 以 耕   。 
yōu yōu màn qín 。 shànɡ tiān bù nínɡ 。 
悠  悠  嫚  秦  。 上    天   不 宁   。 
nǎi juàn nán ɡù 。 shòu hàn yú jīnɡ 。 
迺  眷   南  顾 。 授   汉  于 京   。 
yú hè yǒu hàn 。 sì fānɡ shì zhēnɡ 。 
于 赫 有  汉  。 四 方   是  征    。 
mí shì bù huái 。 wàn ɡuó yóu pínɡ 。 
靡 适  不 怀   。 万  国  逌  平   。 
nǎi mìnɡ jué dì 。 jiàn hóu yú chǔ 。 
迺  命   厥  弟 。 建   侯  于 楚  。 
bǐ wǒ xiǎo chén 。 wéi fù shì fǔ 。 
俾 我 小   臣   。 惟  傅 是  辅 。 
jìnɡ jìnɡ yuán wánɡ 。 ɡōnɡ jiǎn jìnɡ yī 。 
竞   竞   元   王   。 恭   俭   净   壹 。 
huì cǐ lí mín 。 nà bǐ fǔ bì 。 
惠  此 黎 民  。 纳 彼 辅 弼 。 
xiǎnɡ ɡuó jiàn shì 。 chuí liè yú hòu 。 
飨    国  渐   世  。 垂   烈  于 后  。 
nǎi jí yí wánɡ 。 kè fènɡ jué xù 。 
迺  及 夷 王   。 克 奉   厥  绪 。 
zī mìnɡ bù yǒnɡ 。 wéi wánɡ tǒnɡ sì 。 
咨 命   不 永   。 惟  王   统   祀 。 
zuǒ yòu péi chén 。 cǐ wéi huánɡ shì 。 
左  右  陪  臣   。 此 惟  皇    士  。 
rú hé wǒ wánɡ 。 bù sī shǒu bǎo 。 
如 何 我 王   。 不 思 守   保  。 
bù wéi lǚ bīnɡ 。 yǐ jì zǔ kǎo 。 
不 惟  履 冰   。 以 继 祖 考  。 
bānɡ shì shì fèi 。 yì yóu shì yú 。 
邦   事  是  废  。 逸 游  是  娱 。 
quán mǎ yáo yáo 。 shì fànɡ shì qū 。 
犬   马 繇  繇  。 是  放   是  驱 。 
wù bǐ niǎo shòu 。 hū cǐ jià miáo 。 
务 彼 鸟   兽   。 忽 此 稼  苗   。 
zhēnɡ mín yǐ kuì 。 wǒ wánɡ yǐ yú 。 
烝    民  以 匮  。 我 王   以 媮 。 
suǒ hónɡ fēi dé 。 suǒ qīn fēi jùn 。 
所  弘   非  德 。 所  亲  非  俊  。 
wéi yòu shì huī 。 wéi yú shì xìn 。 
唯  囿  是  恢  。 唯  谀 是  信  。 
yú yú chǎn fū 。 è  è  huánɡ fā 。 
睮 睮 谄   夫 。 咢 咢 黄    发 。 
rú hé wǒ wánɡ 。 cénɡ bú shì chá 。 
如 何 我 王   。 曾   不 是  察  。 
jì miǎo xià chén 。 zhuī yù cónɡ yì 。 
既 藐   下  臣   。 追   欲 从   逸 。 
màn bǐ xiǎn zǔ 。 qīnɡ zī xuē chù 。 
嫚  彼 显   祖 。 轻   兹 削  黜  。 
jiē jiē wǒ wánɡ 。 hàn zhī mù qīn 。 
嗟  嗟  我 王   。 汉  之  睦 亲  。 
cénɡ bú sù yè 。 yǐ xiū lìnɡ wén 。 
曾   不 夙 夜 。 以 休  令   闻  。 
mù mù tiān zǐ 。 lín ěr xià tǔ 。 
穆 穆 天   子 。 临  尔 下  土 。 
mínɡ mínɡ qún sī 。 zhí xiàn mí ɡù 。 
明   明   群  司 。 执  宪   靡 顾 。 
zhènɡ xiá yáo jìn 。 dài qí hù zī 。 
正    遐  繇  近  。 殆  其 怙 兹 。 
jiē jiē wǒ wánɡ 。 hé bù cǐ sī 。 
嗟  嗟  我 王   。 曷 不 此 思 。 
fēi sī fēi jiàn 。 sì qí wǎnɡ zé 。 
非  思 非  鉴   。 嗣 其 罔   则 。 
mí mí qí shī 。 jí jí qí ɡuó 。 
弥 弥 其 失  。 岌 岌 其 国  。 
zhì bīnɡ fěi shuānɡ 。 zhì suì mí màn 。 
致  冰   匪  霜     。 致  隧  靡 嫚  。 
zhān wéi wǒ wánɡ 。 xī mí bú liàn 。 
瞻   惟  我 王   。 昔 靡 不 练   。 
xīnɡ ɡuó jiù diān 。 shú wéi huǐ ɡuò 。 
兴   国  救  颠   。 孰  违  悔  过  。 
zhuī sī huánɡ fā 。 qín miào yǐ bà 。 
追   思 黄    发 。 秦  缪   以 霸 。 
suì yuè qí cú 。 nián qí dǎi ɡǒu 。 
岁  月  其 徂 。 年   其 逮  耈  。 
yú xī jūn zǐ 。 shù xiǎn yú hòu 。 
于 昔 君  子 。 庶  显   于 后  。 
wǒ wánɡ rú hé 。 cénɡ bù sī lǎn 。 
我 王   如 何 。 曾   不 斯 览  。 
huánɡ fā bú jìn 。 hú bù shí jiān 。 
黄    发 不 近  。 胡 不 时  监   。 
fèi fènɡ bié bēi shī   shí xūn 
费  凤   别  碑  诗    石  勋  


jūn huì fènɡ 。 zì bó xiāo 。 
君  讳  凤   。 字 伯 萧   。 
liánɡ xiānɡ zhī yuán zǐ 。 jiǔ jiānɡ tài shǒu zhī zhǎnɡ xiōnɡ yě 。 
梁    相    之  元   子 。 九  江    太  守   之  长    兄    也 。 
shì dé xí jué 。 yín ài xiānɡ yà 。 
世  德 袭 爵  。 银  艾 相    亚 。 
huī xiá zǔ zhī hónɡ ɡuǐ 。 tuò qián dài zhī xiū zōnɡ 。 
恢  遐  祖 之  鸿   轨  。 拓  前   代  之  休  踨   。 
miǎo yì yuè ér nán jì 。 fēi qún yú zhī suǒ sònɡ 。 
邈   逸 越  而 难  继 。 非  群  愚 之  所  颂   。 
rén yì běn yú xīn 。 cí xiào zhe yú xìnɡ 。 
仁  义 本  于 心  。 慈 孝   着  于 性   。 
bù shī diǎn shù 。 xínɡ bú yuè jǔ dù 。 
不 失  典   术  。 行   不 越  矩 度 。 
qīnɡ jié jiǎo ěr 。 nì ér bù zǐ 。 
清   洁  曒   尔 。 埿 而 不 滓 。 
xù yōu jīn è  。 shī ér bú jì 。 
恤 忧  矜  厄 。 施  而 不 记 。 
yóu jìn jí yuǎn 。 mí bú fù zǎi 。 
由  近  及 远   。 靡 不 覆 载  。 
ɡù nénɡ chǎn lìnɡ mínɡ ér yún ténɡ 。 yánɡ shènɡ shēnɡ ér fēnɡ bù 。 
故 能   阐   令   名   而 云  腾   。 扬   盛    声    而 风   布 。 
jiàn jùn yòu zhí 。 sān ɡònɡ xiàn jì 。 
践   郡  右  职  。 三  贡   献   计 。 
pì zhōu shì bù 。 zhōnɡ yǐ wèi shànɡ 。 
辟 州   式  部 。 忠    以 卫  上    。 
hàn ān èr nián 。 
汉  安 二 年   。 
wú jùn tài shǒu dōnɡ hǎi ɡuō jūn yǐ jūn yǒu wēi shé zhī jié 。 
吴 郡  太  守   东   海  郭  君  以 君  有  逶  蛇  之  节  。 
zì ɡōnɡ zhī cāo 。 nián sà yì jǔ xiào lián 。 
自 公   之  操  。 年   卅 一 举 孝   廉   。 
bài lánɡ zhōnɡ 。 chú dōnɡ ɡuó xīn pínɡ chánɡ 。 
拜  郎   中    。 除  东   国  新  平   长    。 
shén huà fēnɡ mǐ 。 huì yǐ liú xià 。 
神   化  风   靡 。 惠  以 流  下  。 
jìnɡ ér wéi zhì 。 fěi fán fěi rǎo 。 
静   而 为  治  。 匪  烦  匪  扰  。 
qián qián rì jì 。 jīn cǐ qián shǒu 。 
乾   乾   日 稷 。 矜  此 黔   首   。 
ɡōnɡ chénɡ shì jiù 。 sè sī ɡāo jǔ 。 
功   成    事  就  。 色 斯 高  举 。 
zǎi sī wěi zhí wèi 。 sī xián yǐ zì fǔ 。 
宰  司 委  职  位  。 思 贤   以 自 辅 。 
xuán yì shǒu qiān xū 。 bái jū yǐ ( shànɡ zhú xià jīn ) zǔ 。 
玄   懿 守   谦   虚 。 白  驹 以 ( 上    逐  下  巾  ) 阻 。 
dān yánɡ yǒu yuè kòu 。 méi □ □ □ □ 。 
丹  阳   有  越  寇  。 没  □ □ □ □ 。 
mìnɡ jūn tǎo lǐ zhī 。 shì shǒu ɡù zhānɡ chánɡ 。 
命   君  讨  理 之  。 试  守   故 鄣    长    。 
ɡài wēi luàn yǒu bú rànɡ 。 yòu wèi cǐ zhī zuì kǔ 。 
盖  危  乱   有  不 让   。 又  畏  此 之  罪  苦 。 
□ □ ér □ mù 。 yuán zhǐ qí shī lǚ 。 
□ □ 而 □ 牧 。 爰   止  其 师  旅 。 
diào ruò fēi yīnɡ jùn 。               ruò fū             。 
窎   若  飞  鹰   鵕  。 (左去右虍下巾) 若  夫 (左九右虍下巾) 。 
qiánɡ zhě suí yǐ dé 。 ruò zhě yǐ rén fǔ 。 
彊    者  绥  以 德 。 弱  者  以 仁  抚 。 
jiǎn zài shànɡ dì xīn 。 ɡōnɡ xùn ér tè jì 。 
简   在  上    帝 心  。 功   训  而 特 纪 。 
fān yú zǎi tánɡ yì 。 jī yuè ér zhì dào 。 
轓  舆 宰  堂   邑 。 基 月  而 致  道  。 
shì □ □ □ □ 。 suí hù yú qīnɡ yǐn 。 
视  □ □ □ □ 。 遂  护 亐 卿   尹  。 
zhōnɡ biǎo zhī ēn qínɡ 。 xiōnɡ di yǔ shēnɡ jiù 。 
中    表   之  恩 情   。 兄    弟 与 甥    舅  。 
niǎo yǔ nǚ luó xìnɡ 。 lè sōnɡ zhī mào hǎo 。 
樢   与 女 萝  性   。 乐 松   之  茂  好  。 
wén jūn xiǎn lìnɡ mínɡ 。 jǔ zōnɡ wéi huān xǐ 。 
闻  君  显   令   名   。 举 宗   为  欢   喜 。 
bú wù yǎn hū zhōnɡ 。 cánɡ xínɡ ér nì yǐnɡ 。 
不 悟 奄  忽 终    。 藏   形   而 匿 影   。 
ɡēnɡ fū shì lěi sì 。 sānɡ fù tóu ɡòu jǔ 。 
耕   夫 释  耒  耜 。 桑   妇 投  鉤  莒 。 
dào zǔ ér qiě chánɡ 。 wànɡ yuǎn lèi rú yǔ 。 
道  阻 而 且  长    。 望   远   泪  如 雨 。 
cè mǎ xún dà lù 。 qiān chánɡ ér shè wěi 。 
策 马 循  大 路 。 搴   裳    而 涉  洧  。 
yōu yōu ɡē shǔ lí 。 sī huánɡ niǎo jí yú chǔ 。 
悠  悠  歌 黍  离 。 思 黄    鸟   集 亐 楚  。 
zhuì zhuì zhī lín xué 。 sònɡ jūn yú hòu tǔ 。 
惴   惴   之  临  穴  。 送   君  于 厚  土 。 
jiē jiē bēi qiě shānɡ 。 měi shí □ bù bǎo 。 
嗟  嗟  悲  且  伤    。 每  食  □ 不 饱  。 
fū rén dǔ jiù hǎo 。 bù yǐ cún wánɡ ɡǎi 。 
夫 人  笃 旧  好  。 不 以 存  亡   改  。 
wén pínɡ ɡǎn wèi yánɡ 。 qī chuànɡ yì yǐ shèn 。 
文  平   感  渭  阳   。 悽 怆     益 以 甚   。 
zhū ɡū xián bì yǒnɡ 。 yuán jí jūn bó zǐ 。 
诸  姑 咸   壁 踊   。 爰   及 君  伯 姊 。 
xiào sūn zì fú zǎi 。 shēnɡ bù shí kǎo bǐ 。 
孝   孙  字 符 宰  。 生    不 识  考  妣 。 
zhuī wéi jué zǔ ēn 。 pénɡ shǒu zhǎn shuāi zhànɡ 。 
追   惟  厥  祖 恩 。 蓬   首   斩   縗    杖    。 
shì suǒ bù nénɡ wéi 。 liú chēnɡ yú xiānɡ dǎnɡ 。 
世  所  不 能   为  。 流  称    于 乡    党   。 
jiàn wú ruò jūn cún 。 bāo liè ér bù yǐ 。 
见   吾 若  君  存  。 剥  裂  而 不 已 。 
yī bié huì wú qī 。 xiānɡ qù sān qiān lǐ 。 
壹 别  会  无 期 。 相    去 三  千   里 。 
jué hàn yǒnɡ kānɡ kǎi 。 qì xià bù kě zhǐ 。 
绝  翰  永   慷   慨  。 泣 下  不 可 止  。 
chōnɡ ɡē   qī fū rén 
舂    歌   戚 夫 人  


zǐ wéi wánɡ 。 mǔ wéi lǔ 。 
子 为  王   。 母 为  虏 。 
zhōnɡ rì chōnɡ bó mù 。 chánɡ yǔ sǐ wéi wǔ 。 
终    日 舂    薄 暮 。 常    与 死 为  伍 。 
xiānɡ lí sān qiān lǐ 。 shuí shǐ ɡào rǔ 。 
相    离 三  千   里 。 谁   使  告  女 。 
(第 149 首)
浏览次数:13631
返回首页
古诗新唱
唐诗三百首 五言古诗
唐诗三百首 七言古诗
唐诗三百首 五言乐府
唐诗三百首 五言绝句
唐诗三百首 五言律诗
唐诗三百首 七言乐府
唐诗三百首 七言律诗
詩經 國風 周南
毛泽东诗词选
全唐诗 卷一 李世民
唐宋名家词选
千家诗
宋诗一百首
全宋词
李白诗全集
汉代诗选
陈与义诗全集
楚辭卷第一 離騷經
乐府诗集 郊庙歌辞一
李白诗精选
李叔同诗选
王安石诗全集
魏晋诗选
南北朝诗选 宋诗
陆龟蒙诗全集
黄庭坚诗全集
鲁迅旧体诗选
唐五代词选
全唐诗 李白
金元明清诗选 清诗
唐宋名家词选
詩經 國風 召南
明清词选 清代
白居易诗全集
楚辭卷第二 九歌
元稹诗全集
全宋词
历代词赋选 风赋 宋玉
明清词选 明代
古诗词曲名句名篇
钱钟书全集
杜甫诗全集
元代小令选
庾信全集
汉代诗选
詩經 國風 邶風
苏轼诗全集
先秦歌谣选
詩經 國風 鄭風
纳兰性德词选
楚辭卷第三 天問
王维诗全集
魏晋诗选
孟浩然诗全集
元稹诗全集
敦煌曲子词选
文天祥诗全集
韦庄诗全集
滕王阁序 王勃
僧贯休诗全集
孟郊诗全集
辛弃疾词全集
唐宋名家词选
金元明清诗选 近代诗
岳阳楼记 范仲淹
刘禹锡诗全集
詩經 國風 唐風
楚辭卷第十七 九思
乐府诗集 横吹曲辞四
詩經 國風 鄘風
乐府诗集 杂曲歌辞十三
詩經 國風 陳風
詩經 國風 衛風
詩經 國風 王風
楚辭卷第十六 九歎
刘克庄词全集
洛神赋 曹植
赤壁赋 苏轼
骆宾王诗全集
皮日休诗全集
孔尚任戏曲选
陶渊明诗全集
韩愈诗全集
杜甫诗精选
高适诗全集
詩經 國風 豳風
罗隐诗全集
南北朝诗选 北朝诗
韦应物诗全集
詩經 小雅 鹿鳴之什
詩經 國風 魏風
王建诗全集
苏曼殊全集
楚辭卷第四 九章
李煜词全集
洪昇戏曲选
楚辭卷第七 漁父
陆龟蒙诗全集
王勃全集
返回顶部